Đề tài về ' lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải và giải bài tập vật lý (chương “dòng điện xoay chiều” lớp 12 - chương trình nâng cao) '

Chia sẻ: Tran Cong Luan Luan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
431
lượt xem
123
download

Đề tài về ' lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải và giải bài tập vật lý (chương “dòng điện xoay chiều” lớp 12 - chương trình nâng cao) '

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn “Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải và giải bài tập vật lý (Chương “Dòng điện xoay chiều” – Lớp 12 Chương trình nâng cao)” được viết trên tinh thần nhằm giúp học sinh có những hiểu biết đầy đủ về phương pháp giải các dạng bài tập vật lý “Dòng điện xoay chiều” lớp 12, trên cơ sở đó rèn luyện được kĩ năng giải các dạng bài tập này. Nội dung luận văn này được viết theo chủ đề, dạng toán cụ thể, bám sát nội dung của sách giáo khoa vật lý lớp 12 nâng cao, gồm các mục...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài về ' lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải và giải bài tập vật lý (chương “dòng điện xoay chiều” lớp 12 - chương trình nâng cao) '

 1. BAØI BAÙO CAÙO VAÄT LIEÄU HOÏC 2 Tröôøng ÑH.SPKT TP.HCM hoa: Cô Khí Cheá Taïo Maùy ÑEÀTAØI: I. VAÄT LIEÄU VAØ COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT CAÙC LOAÏI BU LOÂNG, ÑAI OÁC. II. VAÄT LIEÄU CHEÁ TAÏO TRUÏC VAØ PHÖÔNG PHAÙP TAÊNG ÑOÄ BEÀN, CÖÙNG CHO CAÙC LOAÏI TRUÏC. NHOÙM 24 ÑOÃ MINH HOØA 07103038 •HOÀ VAÊN LAÂM 07303022
 2. I. VAÄT LIEÄU VAØ COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT CAÙC LOAÏI BU LOÂNG, ÑAI OÁC. 1. VAÄT LIEÄU ÑEÅ SAÛN XUAÁT BU LOÂNG, ÑAI OÁC . 2. COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO BU LOÂNG, ÑAI OÁC. Bu loâng Ñai oác
 3. 1. VAÄT LIEÄU ÑEÅ SAÛN XUAÁT BU LOÂNG, ÑAI OÁC – Coù nhieàu tieâu chuaån veà bu loâng, ñai oác khaùc nhau, tuøy thuoäc vaøo tieâu chuaån cuûa moãi nöôùc. – Ñieàu kieän laøm vieäc: vaät lieäu saûn xuaát bu loâng, ñai oác phaûi thoûa nhöõng ñieàu kieän veà ñoä beàn, ñoä cöùng, giôùi haïn chaûy tuaân theo baûng thoâng soá sau:  
 4.   aûng thoâng soá kyõ thuaät bu loâng, ñai oác theo tieâu chuaån ISO
 5. Thoâng soá kyõ thuaät vaø cô tính cuûa bu loâng theo TCVN
 6. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa ñai oác theo TCVN
 7. 1. VAÄT LIEÄU ÑEÅ SAÛN XUAÁT BU LOÂNG, ÑAI OÁC – Döïa vaøo kích thöôùc cuûa bu loâng vaø ñieàu kieän laøm vieäc ta co baûng thoâng soá sau:  
 8. 2. COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO BU LOÂNG, ÑAI OÁC a. Cheá taïo bu loâng Ñoái vôùi bu loâng , ngöôøi ta thöôøng duøng phöông phaùp daäp. Bao goàm caùc böôùc sau: – Xöû lyù beà maët – Caét phoâi – Daäp sô boä ñaàu bu loâng – Daäp taùn – Caùn ren – Nhieät luyeän
 9. a. Cheá taïo bu loâng – Xöû lyù beà maët – Caét phoâi: phoâi töø daïng sôïi ñöôïc keùo daøi, sau ñoù ñöôïc caét ñuùng nhö chieàu daøi quy ñònh cuûa bu loâng. – Daäp sô boä: ñaây laø quaù trình daäp noùng, phoâi ñöôïc laøm noùng, sau ñoù ñöôïc daäp vôùi hình daïng sô boä(coù hình daïng nhö bi chuoái). – Daäp taùn: sau quaù trình daäp sô boä, phoâi ñöôïc daäp taùn ñeå coù ñöôïc hình daïng gioáng nhö bu loâng, töùc laø coù hình luïc giaùc. – Caùn ren: chi tieát gia coâng ñöôïc ñöa qua maùy caùn ren ñeå ñöôïc hình daùng hoaøn chænh cuûa moät chieác bu loâng. – Nhieät luyeän: Thöïc hieän nhö baûng thoâng
 10. Sô ñoà gia coâng bu loâng
 11. 2. COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO BU LOÂNG, ÑAI OÁC b. Cheá taïo ñai oác Bao goàm caùc böôùc sau: – Xöû lyù beà maët – Caét phoâi – Daäp phoâi – Taïo hình luïc giaùc – Khoan loã – Taro ren
 12. b. Cheá taïo ñai oác – Xöû lyù beà maët – Caét phoâi: phoâi töø daïng sôïi ñöôïc keùo daøi,ñöôïc laøm noùng, sau ñoù caét ñuùng nhö chieàu daøi quy ñònh. – Daäp phoâi: ñaây laø quaù trình daäp noùng, phoâi ñöôïc laøm noùng, sau ñoù ñöôïc daäp ñeå coù hình daïng sô boä. – Taïo hình luïc giaùc: sau quaù trình daäp sô boä, phoâi ñöôïc ñöa vaøo khuoân daäp ñeå coù hình luïc giaùc. – Khoan loã: khi phoâi con noùng, ta tieán haønh khoan loã nhö kích thöôùc quy ñònh. – Taro ren. – Nhieät luyeän: ñai oác ñöôïc nhieät luyeän chung vôùi bu loâng.
 13. Sô ñoà gia coâng ñai oác
 14. II. VAÄT LIEÄU CHEÁ TAÏO TRUÏC VAØ PHÖÔNG PHAÙP TAÊNG ÑOÄ BEÀN, ÑOÄ CÖÙNG CHO CAÙC LOAÏI TRUÏC. • 1. Vaät lieäu cheá taïo truïc. • 2. Phöông phaùp taêng ñoä beàn, ñoä cöùng.
 15. 1. Vaät lieäu cheá taïo truïc • a.Ñònh nghóa truïc: laø nhöõng chi tieát hình troøn, ñöôïc duøng ñeå truyeàn ñoäng trong caùc ñoäng cô hoaëc chi tieát maùy. • b.Vaät lieäu laøm truïc • Tuøy theo ñieàu kieän laøm vieäc maø ta choïn vaät lieäu thích hôïp. Cuï theå nhö: – Theùp C35, C40, C45 cho động cơ thấp tốc, tĩnh tại. – Theùp hợp kim Crom, Niken, Mangan, Vophram cho động cơ oâ toâ.
 16. 2. Phöông phaùp naâng cao ñoä beàn, ñoä cöùng cho truïc. Chi tieát Soá hieäu Ñieàu kieän Kyõ thuaät vaø theùp ñoä cöùng Truïc C45 hoaëc -Toâi-ram, ñaït ñoä cöùng khuyûu 50Mn 163-269HB -Toâi beà maët(coå bieân vaø goái truïc khuyûu). Ñoä cöùng 52-62HRC. Toå chöùc laø mactenxit hình kim nhoû. Truïc cam C40, C45, Toâi hoaøn toaøn, ñaït ñoä 15Cr, 15CrV, cöùng 52-62HRC. Toå chöùc vaø teá vi laø mactenxit hình kim 18CrMnTi nhoû hoaëc trung bình, khoâng coù haït ferit nhoû
 17. Chi tieát Soá hieäu Cheá ñoä nhieät Ñoä theùp luyeän(to,tgian,csaâu,lôùp cöùng thaám, moâi tröôøng laøm (HRC) nguoäi) Truïc C40 Toâi,830-840o, Rc, nöùôc 58-65 Truïc C45 Toâi, 830-840o, n, Rc 56-62 tröôùc Truïc 16CrV Thaám Cacbon, 920o, τ 56-62 baùnh =10h, δ =0.7-1.2,daàu, Rt, raêng 210o chaïy luøi Truïc vít 30CrNiBA Thaám CN,840-850o, τ 45-52 tay laùi =60ph, δ=0.23-0.35,daàu, Rt,160o Truïc bôm 35CrAlA Toâi,930-950o,daàu, 45-52 nöôùc Rc,650-680o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản