Đề tham khảo môn Toán khối A năm 2007

Chia sẻ: Nguyễn Minh Tuyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
303
lượt xem
51
download

Đề tham khảo môn Toán khối A năm 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử đại học môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn thi đại học - cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tham khảo môn Toán khối A năm 2007

  1. §Ò tham kh¶o khèi A - 2007 − x 2 + 4x − 3 C©u 01: Cho hµm sè: y = x−2 1. Kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ hµm sè. 2. Chøng minh r»ng tÝch c¸c kho¶ng c¸ch tõ mét ®iÓm bÊt kú trªn ®å thÞ hµm sè ®Õn c¸c ®−êng tiÖm cËn cña nã lµ h»ng sè. C©u 02: 1 1 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh: sin 2 x + sin x − − = 2 cot g 2 x 2 sin x sin 2 x ( ) [ ] 2. T×m m ®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh: m x 2 − 2 x + 2 + 1 + x (2 − x ) ≤ 0 cã nghiÖm x ∈ 0;1 + 3 . C©u 03: Trong kh«ng gian Oxyz cho 2 ®iÓm A(− 1; 3; − 2 ), B(− 3; 7; − 18) vµ mÆt ph¼ng (P ) : 2x − y + z + 1 = 0 . 1. ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng chøa AB vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (P). 2. T×m to¹ ®é ®iÓm M thuéc (P) sao cho MA + MB nhá nhÊt. C©u 04: 4 2x + 1 1. TÝnh: ∫ 1+ 0 2x + 1 dx . ⎧x + x 2 − 2 x + 2 = 3 y −1 + 1 ⎪ 2. Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh : ⎨ ⎪ y + y 2 − 2 y + 2 = 3 x −1 + 1 ⎩ C©u 05a: (Cho ch−¬ng tr×nh THPT kh«ng ph©n ban) 1. Trong mÆt ph¼ng Oxy, cho ®−êng trßn (C) : x 2 + y 2 = 1 . §−êng trßn (C′) t©m I(2; 2) c¾t (C) t¹i hai ®iÓm AB sao cho AB = 2 . ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng AB. 2. Cã bao nhiªu sè tù nhiªn ch½n lín h¬n 2007 mµ mçi sè gåm 4 ch÷ sè kh¸c nhau? C©u 05b: (Cho ch−¬ng tr×nh THPT ph©n ban) 1. Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh : (log x 8 + log 4 x 2 )log 2 2 x ≥ 0 . 2. Cho l¨ng trô ®øng ABCA1B1C1 cã AB = a; AC = 2a; AA1 = 2a 5 vµ ∠BAC = 120o . Gäi M lµ trung ®iÓm cña c¹nh CC1. Chøng minh MB ⊥ MA1 vµ tÝnh kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm A tíi mÆt ph¼ng (A1BM).
Đồng bộ tài khoản