intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 1

Chia sẻ: Tran Bao An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1.971
lượt xem
579
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 1

  1. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH thi: CH NG CH B TIN H C QU C GIA Th i gian: 150 phút Ngày thi: dd/mm/yyyy *** Các k t qu lưu vào ĩa làm vi c ch m i m *** Ph n 1: T o cơ s d li u (CSDL) như sau (1 i m) Thí sinh t o t p tin CSDL t i thư m c làm bài thi v i tên là .MDB (: s th t c a thí sinh). Mô t Qu n lý nhân s và ti n lương t i m t công ty. Ti n lương ư c tính theo công vi c d a trên b ng ch m công. M t nhân viên có th làm nhi u công vi c. C u trúc các b ng Các Field ư c g ch dư i và in m là khóa chính c a b ng. CONGVIEC – Công vi c Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MaCV Text 5 Mã công vi c Mã công vi c TenCongViec Text 40 Tên công vi c Tên công vi c DonGia Number Single ơn giá ơn giá TongSoCong Number Integer T ng s công T ng s công LUONG - Lương Field Name Field Type Field Size Format Caption Description NamThang Text 6 Năm tháng Năm tháng MaNV Text 5 Mã nhân viên Mã nhân viên TienLuong Number Double Ti n lương Ti n lương TienBHXH Number Double Ti n B o Ti n B o hi m Xã hi m Xã h i h i NHANVIEN – Nhân viên Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MaNV Text 5 Mã nhân viên Mã nhân viên HoTenNV Text 30 H tên nhân viên H tên nhân viên NgaySinh Date/Time Ngày sinh Ngày sinh GioiTinh Yes/No Gi i tính Gi i tính HeSoLuong Number Single H s lương H s lương LuongCB Number Single Lương cơ b n Lương cơ b n CHAMCONG - Ch m công Field Name Field Type Field Size Format Caption Description NamThang Text 6 Năm tháng Năm tháng MaNV Text 5 Mã nhân viên Mã nhân viên MaCV Text 5 Mã công vi c Mã công vi c SoCong Number Long Integer S công S công TienCong Number Double Ti n công Ti n công Quan h gi a các b ng CCB_De_mau_01.doc Trang 1/3
  2. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH D li u m u Luong NamThang MaNV TienLuong TienBHXH 200403 NV001 0 0 200403 NV002 0 0 200404 NV001 0 0 ChamCong NamThang MaNV MaCV SoCong TienCong 200403 NV001 VP01 25 0 200403 NV002 KT02 20 0 200403 NV001 KT02 35 0 CongViec MaCV TenCongViec DonGia TongSoCong KT01 Ki m tra k thu t 25000 0 KT02 Nghiên c u th trư ng 40000 0 VP01 K toán 30000 0 VP02 Ki m toán 35000 0 NhanVien MaNV HoTenNV NgaySinh GioiTinh HeSoLuong LuongCB NV001 Lê Anh Duy 12/05/1978 True 1.05 350000 NV002 Cao Thiên Hà 20/06/1980 False 1.15 370000 NV003 Tr n Minh Quân 23/09/1977 True 1.2 400000 Ph n 2: T o t p tin t i thư m c làm bài thi v i tên .DOC (: s th t c a thí sinh) và tr l i các câu h i sau (1 i m) 1. Vi t câu truy v n dùng t o ngu n d li u cho Report t b ng SinhVien? (0.5 i m) 2. Cho bi t m t field có ki u d li u nào thì không th c p nh t giá tr b ng câu truy v n? (0.5 i m) Ph n 3: T o truy v n (4 i m) 1. C p nh t Ti n công trong b ng CHAMCONG (1 i m) Ti n công = S công * ơn giá c a công vi c tương ng. 2. Li t kê các nhân viên chưa có ch m công trong tháng 3/2004. (1 i m) 3. Thêm vào b ng CHAMCONG nh ng m u tin t b ng CHAMCONG có NamThang là 200403, nh ng m u tin m i s có NamThang là 200404. (1 i m) 4. Cho bi t nhân viên có Ti n công cao nh t trong tháng 3 năm 2004, thông tin g m: Mã nhân viên, H tên, Ngày sinh, Ti n công (1 i m) Ph n 4: Thi t k báo bi u (2 i m) - Hãy thi t k báo bi u có d ng sau: CCB_De_mau_01.doc Trang 2/3
  3. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH … Ti p t c cho nh ng nhân viên khác … Ti p t c cho nh ng tháng năm khác Hình 1: Báo bi u Quá trình th c hi n công vi c Lưu ý: Ti n lương = T ng (Ti n công)* H s lương + Lương CB Ph n 5: Thi t k và cài t màn hình (2 i m) Yêu c u: Dùng Wizard t o màn hình trên, trong ó: - Main Form dùng c p nh t b ng NHANVIEN, Sub Form dùng c p nh t b ng CHAMCONG - Nút : h y m u tin hi n hành trên Main Form - Nút : óng màn hình l i CCB_De_mau_01.doc Trang 3/3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=1971

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2