intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 4

Chia sẻ: Tran Bao An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

787
lượt xem
348
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 4', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 4

  1. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH thi: CH NG CH B TIN H C QU C GIA Th i gian: 150 phút Ngày thi: dd/mm/yyyy *** Các k t qu lưu vào ĩa làm vi c ch m i m *** Ph n 1: T o cơ s d li u (CSDL) như sau (1 i m) Thí sinh t o t p tin CSDL t i thư m c làm bài thi v i tên là .MDB (: s th t c a thí sinh). Mô t Công ty ABC c n qu n lý vi c nh p hàng vào kho và xu t hàng t kho bán cho khách hàng... C u trúc các b ng Các Field ư c g ch dư i và in m là khóa chính c a b ng. HANG_HOA – Hàng hóa Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MaHH Text 4 Mã hàng hóa Mã hàng hóa Ten_hang_hoa Text 30 Tên hàng hóa Tên hàng hóa Don_vi_tinh Text 10 ơn v tính ơn v tính NHAN_VIEN – Nhân viên Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MaNV Text 3 Mã nhân viên Mã nhân viên Ho_ten_nv Text 50 H tên nhân viên H tên nhân viên Ngay_sinh DateTime dd/mm/yyyy Ngày sinh Ngày sinh Dien_thoai Text 20 i n tho i i n tho i PHIEU_NHAP_XUAT – Phi u nh p xu t Field Name Field Type Field Size Format Caption Description SoPH Text 4 S phi u S phi u Loai_phieu Text 1 Lo i phi u N: nh p; X: xu t Ngay_lap_phieu DateTime dd/mm/yyyy Ngày l p phi u Ngày l p phi u Tri_gia Number Double Tr giá Tr giá MaNV Text 3 Mã nhân viên Mã nhân viên CT_PHIEU_NX – Chi ti t phi u nh p xu t Field Name Field Type Field Size Format Caption Description SoPH Text 4 S phi u S phi u Loai_phieu Text 1 Lo i phi u N: nh p; X: xu t MaHH Text 4 Mã hàng hóa Mã hàng hóa So_luong Number Integer S lư ng S lư ng Don_gia Number Single ơn giá ơn giá Quan h gi a các b ng CCB_De_mau_04.doc Trang 1/4
  2. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH D li u m u NHAN_VIEN MaNV Ho_ten_nv Ngay_sinh Dien_thoai A01 Lê Th Thanh Trúc 25/10/1982 8555444 A02 Tr n Thanh Nhân 20/09/1980 8666333 A03 Tr n Bích Vân 15/02/1975 5222333 CT_PHIEU_NX HANG_HOA Loai So SoPH MaHH Don gia MaHH Ten_hang_hoa Don_vi_tinh phieu luong PH01 N T001 200 50,000 B001 Bông v i kg PH01 N V001 500 150,000 T001 Thu c nhu m màu tím lít PH01 X B001 1000 63,000 V001 V i l a tơ t m m2 PH01 X V001 100 50,000 V002 V i kaki m2 PH02 X V001 200 189,000 PHIEU_NHAP_XUAT SoPH Loai_phieu Ngay_lap_phieu MaNV Tri_gia PH01 N 15/10/2007 A01 0 PH01 X 15/10/2007 A01 0 PH02 X 20/10/2007 A02 0 Ph n 2: T o t p tin .DOC (: s th t c a thí sinh) tr l i các câu h i sau (1 i m) 1. Cho bi t làm th nào b t/ t t tiêu c a ListBox (0.5 i m) 2. Hãy trình bày 2 cách t o form d ng Main - Sub (0.5 i m) Ph n 3: T o truy v n (4 i m) 3. T o truy v n c p nh t l i giá tr cho c t Tr giá trong b ng PHIEU_NHAP_XUAT. (1 di m) 4. Li t kê các m t hàng ư c Nh p kho nhưng chưa ư c Xu t kho trong tháng 10 năm 2007. (1 i m) 5. T o tuy v n li t kê danh sách các phi u nh p và các phi u xu t có Tr giá l n nh t c a m i lo i. Thông tin g m: S phi u, Lo i phi u, Ngày l p, Tr giá, H tên nhân viên (1 i m) 6. Thêm m t phi u xu t m i vào b ng PHIEU_NHAP_XUAT v i Ngày l p phi u là ngày hi n hành, các thông tin khác s ư c cung c p t i th i i m th c hi n câu truy v n (1 i m) CCB_De_mau_04.doc Trang 2/4
  3. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH Ph n 4: Thi t k báo bi u (2 i m) - Hãy thi t k báo bi u có d ng sau: ... ti p theo i v i các phi u nh p xu t khác Hình 1: Báo bi u Phi u nh p xu t hàng Ph n 5: Thi t k và cài t màn hình (2 i m) Hình 2: Màn hình Phi u nh p xu t hàng trong kho Yêu c u: Dùng Wizard t o màn hình trên, trong ó: - Main Form dùng c p nh t b ng PHIEU_NHAP_XUAT, Sub Form dùng c p nh t b ng CT_PHIEU_NX CCB_De_mau_04.doc Trang 3/4
  4. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH - Lo i phi u: ch a danh sách g m 2 giá tr là “Nh p” và “Xu t” tương ng v i Loai_phieu (N/X) - Nhân viên: ch a danh sách nhân viên trong b ng NHAN_VIEN, có giá tr lưu tr là Mã nhân viên - Nút : di chuy n m u tin v trư c - Nút : di chuy n m u tin v sau - Nút : h y m u tin hi n hành trên Main Form - Nút : óng màn hình l i CCB_De_mau_04.doc Trang 4/4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2