intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 3

Chia sẻ: Tran Bao An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

826
lượt xem
380
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 3', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 3

  1. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH thi: CH NG CH B TIN H C QU C GIA Th i gian: 150 phút Ngày thi: dd/mm/yyyy *** Các k t qu lưu vào ĩa làm vi c ch m i m *** Ph n 1: T o cơ s d li u (CSDL) như sau (1 i m) Thí sinh t o t p tin CSDL t i thư m c làm bài thi v i tên là .MDB (: s th t c a thí sinh). Mô t Cty du l ch .... , t ch c các tuy n du l ch tham quan… Cty t ch c bán vé cho khách ăng ký tour… C u trúc các b ng Các Field ư c g ch dư i và in m là khóa chính c a b ng. TOUR_DL - Tour Du L ch Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MaTour Autonumber Long Integer Mã tour Mã tour Ten_Tour Text 30 Tên tour Tên tour Gia_ve_MB Number Double Giá vé máy bay Giá vé máy bay Gia_ve_oto Number Double Giá vé ô tô Giá vé ô tô CHI_TIET_TOUR - Chi Ti t Tour Du L ch Field Name Field Type Field Size Format Caption Description STT Autonumber Long Integer S th t S th t MaTour Number Long Integer Mã tour Mã tour Dia_diem Text 100 a i m tham quan a i m tham quan CHUYEN_DL - Chuy n Du L ch Field Name Field Type Field Size Format Caption Description Ma_chuyen Autonumber Long Integer Mã chuy n Mã chuy n Ngay_di Date/Time Ngày i Ngày i MaTour Number Long Integer Mã tour Mã tour So_ve_dm Number Long Integer S vé nh m c S vé nh m c So_ve_ban Number Long Integer S vé ã bán S vé ã bán BAN_VE - Bán Vé Field Name Field Type Field Size Format Caption Description STT Autonumber Long Integer S th t S th t Ma_chuyen Number Long Integer Mã chuy n Mã chuy n Phuong_tien Number Long Integer Phương ti n 1 Ô tô ; 2 Máy bay So_tien Number Double S ti n S ti n Ten_khach Text 50 Tên khách Tên khách Quan h gi a các b ng CCB_De_mau_03.doc Trang 1/3
  2. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH D li u m u TOUR_DL CHI_TIET_TOUR MaTour Ten_Tour Gia_ve_MB Gia_ve_oto STT MaTour Dia_diem 1 HCM - Hà N i 4500000 3500000 1 1 H Tây 2 HCM - àL t 1800000 900000 2 1 Chùa 1 c t 3 HCM - Phú Qu c 1200000 800000 3 1 Lăng Bác H 4 HCM - Hu - à N ng 3500000 2500000 4 2 Vư n Hoa 5 HCM - Nha Trang 2500000 1500000 5 2 Thác 6 3 Bi n Phú Qu c CHUYEN_DL 7 4 iN i Ma_chuyen Ngay_di MaTour So_ve_dm So_ve_ban 8 4 Lăng Cô 1 1/15/2008 1 5 3 9 4 Bi n Non Nư c 2 2/2/2008 2 2 2 10 5 Bi n Nha Trang 3 1/10/2008 3 2 1 4 2/5/2008 4 2 1 5 2/15/2008 2 5 3 BAN_VE STT_Ve Ma_chuyen Phuong_tien So_tien Ten_khach 1 1 2 4500000 Nam 2 1 2 4500000 Thanh 3 1 1 3500000 Tu n 4 2 1 900000 Hoa 5 2 1 900000 Thu 6 3 2 1200000 Phương 7 4 2 3500000 Hùng 8 5 2 1800000 H i 9 5 2 1800000 Minh 10 5 2 1800000 Anh Ph n 2: T o t p tin .DOC (: s th t c a thí sinh) tr l i các câu h i sau (1 i m) 1. V i c u trúc b ng dư i, vi t câu l nh SQL có cú pháp úng l y danh sách sinh viên c a khoa v i giá tr c a field MaKH là AV. (0.5 i m) 2. “Trong Report, cho phép xem và in d li u theo nh ng m u ã ư c nh d ng trư c”. Phát bi u này úng hay sai? (0.5 i m) Ph n 3: T o truy v n (4 i m) 1. Li t kê nh ng khách hàng i tour HCM – à L t trong tháng 2/2008 (1 i m) 2. Cho bi t tour du l ch nào chưa bán ư c vé. (1 i m) 3. Li t kê nh ng a i m du l ch c a tour HCM – Hà N i. (1 i m) 4. Thêm m t dòng m i vào b ng Ban_ve, bi t r ng Phương ti n là Ô tô, các thông tin còn l i s ư c cung c p t i th i i m th c hi n câu truy v n. (1 i m) CCB_De_mau_03.doc Trang 2/3
  3. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH Ph n 4: Thi t k báo bi u (2 i m) Thi t k báo bi u theo m u dư i ây: Hình 1: Báo bi u th ng kê vé bán tour du l ch Yêu c u : - T o ngu n d li u cho báo bi u - Trình bày và x lý hi n th báo bi u (Hình 1) - Trong ó: Phương ti n là 1 Ô tô ; Phương ti n là 2 Máy bay. Ph n 5: Thi t k và cài t màn hình (2 i m) Hình 2: Màn hình Tour du l ch Yêu c u: Dùng Wizard t o màn hình trên, trong ó: - Main Form dùng c p nh t b ng TOUR_DL, Sub Form dùng c p nh t b ng CHUYEN_DL - Nút : Hu m u tin trên Main Form - Nút : óng màn hình l i - Nút : Hi n màn hình tìm ki m CCB_De_mau_03.doc Trang 3/3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2