intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 2

Chia sẻ: Tran Bao An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1.101
lượt xem
439
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 2

  1. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH thi: CH NG CH B TIN H C QU C GIA Th i gian: 150 phút Ngày thi: dd/mm/yyyy *** Các k t qu lưu vào ĩa làm vi c ch m i m *** Ph n 1: T o cơ s d li u (CSDL) như sau (1 i m) Thí sinh t o t p tin CSDL t i thư m c làm bài thi v i tên là .MDB (: s th t c a thí sinh). Mô t Qu n lý bán hàng t i m t siêu th . M t ch ng lo i hàng hóa có nhi u m t hàng và m t hóa ơn có th bán nhi u m t hàng. C u trúc các b ng Các Field ư c g ch dư i và in m là khóa chính c a b ng. CT_HOA_DON – Chi ti t hóa ơn Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MCT Autonumber Long Integer Mã chi ti t Mã chi ti t MHD Number Long Integer Mã hoá ơn Mã hoá ơn MHH Number Long Integer Mã hàng hóa Mã hàng hóa So_luong Number Double S lư ng S lư ng Don_gia Number Double ơn giá ơn giá HANG_HOA – Hàng hóa Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MHH Autonumber Long Integer Mã hàng hóa Mã hàng hóa MAL Number Long Integer Mã lo i Mã lo i Ten_hang Text 30 Tên hàng hóa Tên hàng hóa Don_vi_tinh Text 10 ơn v tính ơn v tính Don_gia_cuoi Number Double ơn giá cu i ơn giá cu i So_ton Number Double S t n S t n HOA_DON – Hoá ơn Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MHD Autonumber Long Integer Mã hóa ơn Mã hóa ơn Sohd Text 6 S hóa ơn S hóa ơn Loai_hoa_don Text 1 Lo i hoá ơn Lo i: M – Mua; B – Bán Khach_hang Text 30 Tên khách Tên khách hàng hàng Ngay_lap Date/Time Ngày l p Ngày l p Tri_gia Number Double Tr giá Tr giá LOAI_HANG – Lo i hàng Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MAL Autonumber Long Integer Mã lo i Mã lo i Ten_loai Text 30 Tên lo i Tên lo i Quan h gi a các b ng CCB_De_mau_02.doc Trang 1/3
  2. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH D li u m u HANG_HOA MHH MAL Ten_hang Don_vi_tinh Don_gia_cuoi So_ton 1 2 D u g i Charmant chai 0 0 2 3 Cá h p 250g h p 0 0 3 3 Mì Spagetti s 8 bao 0 0 4 3 Fromage Camembert h p 0 0 5 1 Gi y photocopy 80g ram 0 0 HOA_DON MHD Sohd Loai_hoa_don Khach_hang Ngay_lap Tri_gia 1 200501 M Cty Hoang Ha 10/1/2005 0 2 200502 M Cty Thuy Son 10/3/2005 0 3 200503 B Cty Hoang Tung 10/3/2005 0 4 200504 B Cty Thanh My 10/4/2005 0 CT_HOA_DON LOAI_HANG MCT MHD MHH So_luong Don_gia MAL Ten_loai 1 1 1 10 1000 1 Văn phòng ph m 2 1 2 20 2000 2 M ph m 3 2 1 10 500 3 Th c ph m 4 2 3 12 5000 Ph n 2: T o t p tin .DOC (: s th t c a thí sinh) tr l i các câu h i sau (1 i m) 1. Hãy mô t bi u th c dùng c p nh t giá tr cho field Thành ti n (thanhtien) b ng HOADON (Gi s field thanhtien b ng HOADON có giá tr là 0) (0.5 i m) 2. Ch n cách nh d ng d li u c a Text Box Tr giá trong m u báo cáo sau: (0.5 i m) CCB_De_mau_02.doc Trang 2/3
  3. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH Ph n 3: T o truy v n (4 i m) 1. Li t kê các hóa ơn có t ng thành ti n l n hơn hay b ng 1,000,000 (1 i m) 2. Li t kê các lo i hàng c a các hàng hóa có s lư ng t n là 0, g m các c t Mã lo i, Tên lo i (1 i m) 3. Cho bi t hàng hóa nào có t ng s lư ng mua l n nh t, g m các c t Mã hàng, Tên hàng, T ng s lư ng mua (1 i m) 4. Thêm m t hàng hoá m i vào b ng HANG_HOA v i các giá tr s ư c cung c p t i th i i m th c hi n câu truy v n (1 i m) Ph n 4: Thi t k báo bi u (2 i m) - Hãy thi t k báo bi u có d ng sau: … ti p t c cho nh ng hóa ơn khác Ph n 5: Thi t k và cài t màn hình (2 i m) Yêu c u: Dùng Wizard t o màn hình trên, trong ó: - Main Form dùng c p nh t b ng HOA_DON, Sub Form dùng c p nh t b ng CT_HOA_DON - Nút : thêm m i m t m u tin tr ng - Nút : lưu m u tin hi n hành - Nút : khôi ph c l i d li u CCB_De_mau_02.doc Trang 3/3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2