intTypePromotion=1

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên

Chia sẻ: Nguyễn Thị Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
639
lượt xem
39
download

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên nhằm giúp các em củng cố lại nội dung đã học trong chương trình học kỳ 2 của bộ môn Toán và phục vụ cho công tác giảng dạy, biên soạn đề thi của thầy cô. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên

vixu yrx<br /> <br /> PHoNG GD&DT<br /> <br /> EE KrEM rRA<br /> <br /> MON: TOAN<br /> <br /> rntlc<br /> <br /> on cninu<br /> <br /> {g"c xi Il ryAM HQC 2017-2018<br /> 6<br /> <br /> Thdi gian ldm bdi 90 phur, khong ke rtcdi gion giao<br /> <br /> I. rnAc NGHIEM 1s,o aioml<br /> Glti vdo bdi ldm chi mQt chie cdi A, B, C ttofic D trwdc phuo'ng tin trd ldi itilng.<br /> cf,u 1. Trong citc cdch vi5t sau d6.y, crich ndo khdng cho ta pr,an r6"t<br /> <br /> ^ -0,5<br /> <br /> B. -8<br /> t6<br /> <br /> 2<br /> <br /> CfrtuZ.Ktlt qui phdp tinh<br /> <br /> '<br /> <br /> -<br /> <br /> c.0<br /> <br /> A=l<br /> 19 2<br /> 4. cho s6 A = 3n<br /> <br /> ^<br /> Ciu<br /> <br /> 1-3n<br /> <br /> -t (n<br /> <br /> Khi d6 sO do<br /> <br /> A.200<br /> <br /> 6,<br /> <br /> 60<br /> <br /> _1<br /> <br /> @<br /> <br /> 60<br /> <br /> IC<br /> <br /> D. -i.:-<br /> <br /> A |ifl<br /> <br /> -1<br /> <br /> @<br /> <br /> vit @z uiet<br /> <br /> 550<br /> <br /> B.<br /> <br /> CAu 6. Cho hai goc k€<br /> <br /> D.<br /> <br /> c:l-12',_19<br /> <br /> 3n-l<br /> <br /> A. 350<br /> <br /> -8<br /> ,7<br /> <br /> 23<br /> <br /> ld mQt s6 nguycn). s6 nghich d6o cria s6<br /> <br /> 5. cho hai g6c bu nhau<br /> <br /> rr. TlI<br /> <br /> c.<br /> <br /> B _21.'t9<br /> 8.,<br /> <br /> I<br /> <br /> I<br /> <br /> uir*'<br /> 1-+.1-1<br /> 3 4 5 6----o.<br /> <br /> B. 13<br /> A.17<br /> 60<br /> 60<br /> CAu 3. * ,U tfch crja hai phdn sd:<br /> 38<br /> <br /> ciu<br /> <br /> D.<br /> <br /> 60<br /> <br /> 1-3n<br /> = 550 khi do s6 oo<br /> <br /> C.<br /> <br /> 125"<br /> <br /> bn@ vit @2, Uitlt @=1400,tia<br /> <br /> 1<br /> <br /> G,<br /> <br /> 19<br /> <br /> I<br /> <br /> D.<br /> <br /> D.<br /> <br /> or<br /> <br /> -2<br /> <br /> -3n<br /> <br /> ta:<br /> <br /> l55u<br /> <br /> la tia phAn giac cua<br /> <br /> n<br /> B.<br /> <br /> c.<br /> <br /> 400<br /> <br /> r,uA{<br /> <br /> D.<br /> <br /> 500<br /> <br /> @,<br /> <br /> 700<br /> <br /> (7,0 tri6m)<br /> Cflu 7 (1,5 ili6m). Thpc hiQn phdp tinh:<br /> <br /> .8 1,4 9 lt 8<br /> a,_._+<br /> -'ll 23'23'g it'<br /> <br /> Ciu<br /> <br /> b)1,8. -20<br /> <br /> 8 (1,5 cli6rn). Tim x, bi6t:<br /> <br /> a)x+30%o.x=-1,3;<br /> <br /> *(<br /> <br /> 27 \<br /> <br /> b)<br /> <br /> i.ri-r) * =11,<br /> <br /> Cf,u 9 (15 tli6m). M6t manh vuon hinh chfi nhqr m chi0u<br /> a) Tfnh diQn tfch minh vudn;<br /> <br /> b) Ngucri tal6y mQt phAn O6t<br /> <br /> AC<br /> <br /> r0.<br /> <br /> ,rn-a),rl<br /> 16/ )<br /> <br /> c)(r+*,,*<br /> <br /> ,*=,<br /> <br /> ng lit 30nt<br /> <br /> tr6ng hoa, bi6t ? di6n tich tr6ng hoa ld 100m)<br /> <br /> Tinh di6n tfch tr6ng hoa;<br /> c) Di6n tich phAn con lai nguoi ta tr6ng cAy 6n qui. Tinh ti s6 diOn tich tr6ng cAy an<br /> qud v6i di€n tich cd mdnh vudn.<br /> c6u 10 (2,0 eli6m). Cho hai g6c ko bn<br /> ui,<br /> aiet ?i, =600 . vo tia ortd tia phan<br /> <br /> ---..--grac cua xOz<br /> <br /> frr,<br /> <br /> @<br /> <br /> .<br /> <br /> a) Tinh sO ao<br /> <br /> idr;<br /> <br /> b) Chring t6 Ox ld tia ph6n gi6c crta<br /> <br /> Ciu11 (0,5eli6m).Chobitiuthri'c<br /> <br /> o=*!t=<br /> x+2<br /> <br /> fit<br /> <br /> vcrix<br /> <br /> .<br /> <br /> eZ,x+-2.Tirn x ae rl<br /> <br /> H€r------Gido viAn coi kietn tra kltittg giui rltic,lt yi<br /> <br /> rltOttt.<br /> <br /> aqtgiatri lonnhAt.<br /> <br /> di<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2