intTypePromotion=1

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Tin học năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phú Đa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
182
lượt xem
11
download

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Tin học năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phú Đa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Tin học năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phú Đa là bài thi trắc nghiệm và tự luận xoay quanh những kiến thức đã học trong chương trình môn Tin học 8. Nhằm ôn tập kiến thức, làm quen dạng đề thi và tự đánh giá năng lực học tập của bản thân cho kỳ thi học kỳ 2 sắp tới, mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Tin học năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phú Đa

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS PHÚ ĐA Họ và tên :................................................ Lớp :................ Điểm ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: TIN HỌC 8 Năm học: 2017 - 2018 Thời gian: 45 phút Lời phê của cô giáo A. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm) Hãy chọn một đáp án đúng nhất. Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng? A. for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’); B. for i= 1 to 10 writeln(‘A’); C. for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’); D. for i to 10 do writeln(‘A’); Câu 2. Trong câu lệnh lặp: For i := 1 to 10 do j:= j + 2; write( j ); Khi kết thúc câu lệnh lặp trên, câu lệnh write( j ); được thực hiện bao nhiêu lần? A. 10 lần B. 5 lần C. 1 lần D. Không thực hiện. Câu 3. Cho đoạn chương trình: J:= 0; For i:= 1 to 5 do J:= j + i; Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j bằng bao nhiêu? A. 12 B. 22 C. 15 D. 42. Câu 4. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng? A. S:=1; B. i:=0; S:=1; While S<10 do write(S); while s<10 do S:=S+i; i:=i+1; C. n:=2; while n<5 do write(‘A’); D. Cả A và B. Câu 5. Khi thực hiện đoạn chương trình sau: n:=1; T:=50; While n>20 do begin n:=n+5; T:=T - n end; Hãy cho biết giá trị của biến T bằng bao nhiêu? A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 Câu 6. Khai báo biến mảng: A : array[1..7] of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]); để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, ta sẽ nhập được bao nhiêu giá trị? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 7. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng: A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên. B. Chỉ số đầu  chỉ số cuối. C. Kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real. D. Cả ba ý trên. Câu 8. Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện câu lệnh sau: tb:= 0; For i:= 1 to 5 do tb := tb + A[i]; Giá trị của biến tb là bao nhiêu? A. 20 B. 18 C. 21 D. 22 B. Phần tự luận: ( 6,0 điểm) Câu 1. (2 điểm) Viết cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Nêu hoạt động của câu lệnh. Câu 2. (4 điểm) Viết chương trình nhập điểm kiểm tra học kỳ môn tin cho N học sinh và in ra màn hình. Với N và điểm kiểm tra được nhập từ bàn phím (sử dụng biến mảng). MA TRẬN ĐỀ Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VDT TN TL TN TL TN Nội dung Bài 7: Câu lệnh lặp Số câu Số điểm Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước Số câu Số điểm 2 1 Hiểu phép toán chua lấy phần nguyên, chia lấy phần dư Biết và viết đúng cú pháp câu lệnh lặp while…do 1 0,5 TL TN TL Sử dung được câu lệnh lặp để áp dụng tính một số phép toán đơn giản. 1 0,5 Biết cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước. 1 VDC 1 1 0,5 Bài 9: Làm việc với dãy số Biết cú pháp và các thành phần có trong biến mảng Hiểu hoạt động của các câu lệnh khi kết hợp với biến mảng Số câu Số điểm 1 2 Tổng số câu 5 0,5 3 1,5 Sử dụng được câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước phù hợp cho từng trường hợp cụ thể 1 2 4 4 Thực hiện được việc khai báo biến mảng. Viết được các câu lệnh nhập giá trị và tính toán với các biến mảng. 1 4 3 1 4 Tống số 1 1 4,5 11 Tổng số điểm 3 2 2 3 Tỷ lệ 30% 20% 20% 30% 10 HƯỚNG DẪN CHẤM A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm – mỗi câu đúng 0,5 điểm). Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án B C C A D B D A B. Phần tự luận: (4 điểm) CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 1 1 Câu 1 - Cú pháp câu lệnh: while <điều kiện> do ; - Hoạt động: Khi thực hiện câu lệnh chương trình kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đúng thực hiện câu lệnh sau từ khóa do và quay lại kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện sai bỏ qua câu lệnh sau từ khóa do và kết thúc. Câu 2 Program trung_binh; Uses crt; Var n, i: integer; Diem: array[1..50] of real; Begin Clrscr; Write(‘Nhap so luong hoc sinh N = ‘); Readln(n); Writeln(‘Nhap diem cho tung hoc sinh’); For i := 1 to n do Begin Write(‘Diem HS ‘,i,’ = ‘); readln(Diem[i]); End; For i : = 1 to n do Writeln(‘Diem cua HS ‘,i, ‘ = ‘,diem[i]); Readln; End. Ký duyệt của BGH Ký duyệt của tổ trưởng Hoàng Thị Loan 1 2 1 Giáo viên ra đề Phan Thị Đào

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2