intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học lớp 7 (2007-2008) – Phòng GD huyện Hóc Môn

Chia sẻ: Bình Liên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

783
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kì thi học sinh giỏi là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh. Dưới đây là "Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học lớp 7 (2007-2008) – Phòng GD huyện Hóc Môn" giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học lớp 7 (2007-2008) – Phòng GD huyện Hóc Môn

  1. UBDN Huyeän Hoùc Moân Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Phoøng Giaùo Duïc Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ÑEÀ THI HSG CAÁP HUYEÄN Naêm hoïc : 2007 – 2008 Moân : SINH 7 Thôøi gian laøm baøi : 120 phuùt Caâu 1: Truøng bieán hình phaân bieät vôùi truøng roi ôû caùc ñaëc ñieåm naøo ? ( 3 ñieåm ) Caâu 2: Neâu ñaëc ñieåm veà moâi tröôøng soáng, loái soáng, khoang tieâu hoùa, taàng keo cuûa thuûy töùc vaø söùa ? ( 2 ñieåm ) Caâu 3: Neâu ñaëc ñieåm caáu taïo ngoaøi cuûa giun, saùn thích nghi loái soáng kí sinh ? (1.5 ñieåm ) Caâu 4: Neâu moät soá taäp tính ôû möïc ? ( 1.5 ñieåm ) Caâu 5: Taïi sao nhöõng laoøi caù thuï tinh ngoaøi laïi ñeû nhieàu tröùng ? ( 1 ñieåm ) Caâu 6: Neâu nhöõng ñaëc ñieåm caáu taïo ngoaøi cuûa eách thích nghi vôùi ñôøi soáng ôû nöôùc ? ( 3 ñieåm ) Caâu 7: So saùnh ñaëc ñieåm sinh saûn cuûa eách ñoàng vôùi thaèn laèn boùng ñuoâi daøi ? (4 ñieåm ) Caâu 8: Ñaëc ñieåm sinh saûn vaø taäp tính “buù” söõa cuûa con sô sinh cuûa boä thuù huyeät vaø boä thuù tuùi ? ( 2 ñieåm ) Caâu 9: Ñaëc ñieåm raêng vaø caùch aên cuûa dôi vaø caù voi xanh ? ( 1 ñieåm ) Caâu 10: Döïa vaøo ñaëc ñieåm chuû yeáu naøo ngöôøi ta xeáp caù voi xanh vaø caù heo vaøo lôùp thuù ? ( 1 ñieåm )
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2