Đề thi HSG môn Địa 9 Bình Phước (2008-2009)

Chia sẻ: Nguyễn Đình Luyện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

7
1.513
lượt xem
248
download

Đề thi HSG môn Địa 9 Bình Phước (2008-2009)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 vòng tỉnh, có đáp án đính kèm để các bạn học sinh kiểm tra lại bài. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bỉnh Phước. Đề thi gồm 1 trang, thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HSG môn Địa 9 Bình Phước (2008-2009)

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 BÌNH PHƯỚC Năm học 2008-2009 ĐỀ THI CHÍNH THƯC (Đề thi gồm 01 trang) Đề thi môn: ĐỊA LÍ. Thời gian làm bài: 150 phút Ngày thi: 20/3/2009. Câu 1. (3,0 điểm): Vẽ hinh bôn vị trí cua Trai Đât trên quỹ đao trong cac ngay 21/3, 22/6, 23/9, 22/12. ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ Băng hinh vưa ve, hay giai thich hiên tương bôn mua trên Trai Đât (cả Băc và Nam ban ̀ ̀ ̃ ̃ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ câu). Câu 2. (2,0 điểm): Hay cho biêt tai sao môi trường nhiêt đơi gió mua là môt trong nhưng nơi tâp ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ trung đông dân nhât trên thế giơi ? ́ Câu 3. (2,0 điểm): Sư khai thac dâu khí ơ Biên Đông vung Đông Nam Bộ và nghề đanh băt, nuôi ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ trông hai san có liên hệ gì vơi nhau ? ̀ ̉ ̉ Câu 4. (3,0 điểm): Qua bang số liêu năng suât lua cua Đông băng sông Hông, Đông băng sông Cưu ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ Long và cả nươc dươi đây: . (đơn vi: ta/ha) ̣ ̣ ̀ Vung Năm 1995 2000 2002 ̀ ̀ ̀ Đông băng sông Hông 44,4 55,2 56,4 Đông băng sông Cưu Long ̀ ̀ 40,2 42,3 46,2 Cả nươc 36,9 42,4 45,9 a. Vẽ biêu đồ thich hơp về tôc độ phat triên năng suât lua cua Đông băng sông Hông, ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ Đông băng sông Cưu Long và cả nươc tư năm 1995 đên năm 2002 (lây năm 1995 = ̀ ̀ ́ ́ 100%). b. Giai thich vì sao năng suât lua cua Đông băng sông Hông lai cao hơn so vơi Đông ̉ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ băng sông Cưu Long và cả nươc tư năm 1995 đên năm 2002 ? ̀ ́ ________________HẾT________________
  2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 BÌNH PHƯỚC Năm học 2008-2009 ĐỀ THI CHÍNH THƯC (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) Hướng dẫn chấm đề thi môn: ĐỊA LÍ. Thời gian làm bài: 150 phút Ngày thi: 20/3/2009. ĐIỂM (Thang STT NỘI DUNG điểm 10) Câu 1 - Vẽ hinh bôn vị trí cua Trai Đât trên quỹ đao. Vẽ đung (truc Trai Đât ơ bôn vị trí ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ - Môi ̃ (3,0đ) trên quỹ đao phai song song vơi nhau. Mui tên thể hiên tia sang cua Măt Trời ̣ ̉ ̃ ̣ ́ ̉ ̣ vị trí phai đung vao Chí tuyên Băc và Chí tuyên Nam và vao Xich đao), đep, có ghi rõ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ đunǵ cac ngay ơ tưng vị tri. ́ ̀ ́ 0,25 điêm ̉ - Giai thich: ̉ ́ Do truc Trai Đât nghiêng và không đôi hương trong khi chuyên đông trên ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̣ quỹ đao nên Trai Đât có luc ngả nưa câu Băc, có luc ngả nưa câu Nam về phia ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ Măt Trời ̣ + Tư ngay 22/6 đên ngay 23/9 nưa câu Băc nghiêng về phia Măt Trời, goc ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ - Giai ̉ chiêu lơn, nhân đươc lương nhiêt và anh sang nhiêu hơn luc đó là mua nong ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ thich́ nưa câu Băc (mua he). Nưa câu Nam chêch xa phia Măt Trời, goc chiêu nho, ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ đung nhân đươc it anh sang và nhiêt luc đó là mua lanh cua nưa câu Nam (mua ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ 4 mua ̀ Đông). 2,0 + Tư ngay 22/12 đên ngay 21/3 nưa câu Nam nghiêng về phia Măt Trời, goc ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ điêm ̉ chiêu lơn, nhân đươc lương nhiêt và anh sang nhiêu hơn luc đó là nong cua ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ nưa câu Nam (mua He). Nưa câu Băc chêch xa phia Măt Trời, goc chiêu nho, ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ nhân đươc it anh sang và nhiêt luc đó là mua lanh cua nưa câu Băc (mua ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ Đông). + Vao cac ngay 21/3 và 23/9, hai ban câu có goc chiêu cua Măt trời như nhau, ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ nhân đươc lương nhiêt và anh sang như nhau. Đó là luc chuyên tiêp giưa cac ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ mua nong và lanh cua Trai Đât (mua Xuân tư ngay 21/3 đên ngay 22/6 và mua ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ Thu tư 23/9 đên 22/12). ́
  3. Câu 2 - Nam Á và Đông Nam Á là cac khu vưc điên hinh cua môi trường nhiêt đơi ́ ̉ ̀ ̉ ̣ 0,75 (2,0đ) gió mua. Khí hâu nhiêt đơi gió mua có hai đăc điêm nôi bât là nhiêt đô, lương ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ mưa thay đôi theo mua gió và thời tiêt diên biên thât thường. ̉ ̀ ́ ̃ ́ ́ - Nhiêt độ trung binh năm ơ đây trên 200C, biên độ trung binh năm khoang 80C, ̣ ̀ ̀ ̉ 0,5 lương mưa trung binh trên 1000mm. Đây là kiêu môi trường đa dang và phong ̀ ̉ ̣ phu. Gió mua có anh hương lơn tơi canh săc thiên nhiên và cuôc sông con ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ́ người. - Nam Á và Đông Nam Á là nhưng khu vưc có diên tich đông băng châu thổ ̣ ́ ̀ ̀ 0,75 rông lơn, nguôn nươc dôi dao thich hơp cho viêc trông cây lương thưc (đăc ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ biêt là cây lua nươc) và cây công nghiêp, nhưng nơi it mưa, có đông cỏ cao ̣ ́ ̣ ́ ̀ nhiêt đơi thich hơp vơi chăn nuôi. Đây là nơi sơm tâp trung đông dân trên thế ̣ ́ ̣ giơi. Câu 3 - Biên Đông vung Đông Nam Bộ là vung biên đang đươc khai thac dâu khí vơi ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ 0.5 (2,0đ) cac dan khoan Hông Ngoc, Rang Đông, Bach Hô, Rông và Đai Hung. ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ - Biên Đông vung Đông Nam Bô, cưa sông Cưu Long và Nam Côn Sơn lai là ̉ ̀ ̣ ̣ 0.5 cac bai tôm, bai cá lơn, ven bờ là vung nuôi trông thuy san nươc măn, nươc lơ. ́ ̃ ̃ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ - Vì vây khai thac và vân chuyên dâu khí phai an toan tuyêt đôi, nêu không sẽ ô ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ́ 1.0 nhiêm môi trường biên, hai san can kiêt, môi trường sinh thai bị phá vơ anh ̃ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ hương tơi viêc khai thac và nuôi trông hai san. ̣ ́ ̀ ̉ ̉ Câu 4 a. Tinh đung tôc độ phat triên năng suât lua 1 vung năm 2000, 2002. ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̀ 1,0 ̀ (3,0đ) Vung Năm 1995 2000 % 2002 % Vung ̀ ̀ ̀ ̀ Đông băng sông Hông 100 % 55,2 124,3 56,4 127,0 Đông băng sông Cửu Long ̀ ̀ 100 % 42,3 105,2 46,2 114,9 Cả nước 100 % 42,4 114,9 45,9 124,4 b.Vẽ Biêu đô:̉ ̀ 1,0 - Biêu đồ đường biêu diên. ̉ ̉ ̃ - Vẽ đung, tỷ lệ chinh xac. ́ ́ ́ - Hinh thưc đep, có chú thich và tên biêu đô. ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ c. Giai thich: ́ Năng suât lua cua Đông băng sông Hông cao hơn Đông băng sông Cưu ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ Long và cả nươc tư năm 1995 đên 2002 là do: ́ - Đât phù sa cua Đông băng sông Hông rât tôt, ham lương phù sa cao nhât cả 0,25 ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ nươc (1010g/m ) thuân lơi cho viêc trông lua nươc. 3 ̣ ̣ ̀ ́ - Người dân Đông băng sông Hông có trinh độ thâm canh cây lua nươc tư lâu 0,75 ̀ ̀ ̀ ̀ ́ đời. (Lưu ý: nếu HS không nêu được các số liệu như trong hướng dẫn chấm nhưng nêu được các số liệu trong Atlat đúng thì vẫn cho điểm tối đa; HS không trình bày được như đáp án nhưng vẫn có những ý đúng, độc đáo thì giám khảo thống nhất cho điểm thưởng. Tuy nhiên, điểm thưởng + điểm phần HS làm đúng đáp án không được quá số điểm quy định đối với từng câu). ________________HẾT_______________

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản