Đề thi kiểm tra dao động và sóng cơ

Chia sẻ: Nguyen Duc Thuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

4
1.253
lượt xem
809
download

Đề thi kiểm tra dao động và sóng cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm kiểm tra dao động và sóng cơ của chương trình Vật lí 12, giúp bạn ôn tập, củng cố những kiến thức cần thiết để chuẩn bị tốt cho kì kiểm tra,kì thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kiểm tra dao động và sóng cơ

  1. Tổ Lý –Tin- kỹ ĐỀ KIÊM TRA DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ ̉ (Thời gian 90’) Họ và Tên ………………………………………………………………………Lơp…………… Câu1. môt con lăc lò xo dao đông vơi biên độ A= 2 m Vị trí xuât hiên cua con lăc khi thế năng băng đông ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ năng C. 1gias trị khac ́ A. 1,0m B. 2 /2 D. 0,5m Câu2. Tai hai điêm A và B Trong môt môi trương truyên song có hai nguôn kêt hơp dao đông cung phương ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ω t và uB =acos( ω t+ π )Biêt vân tôc và biên độ do môi nguôn tao ra không đôi vơi phương trinh là uA=acos ̀ ̣́ ́ ̃ ̣̀ ̉ trong quá trinh tuyên song .Trong khoang giưa A và B có giao thoa song do hai nguôn trên gây ra Phân tư ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̀ vât chât tai trung điêm cua đoan AB dao đông vơi biên độ băng ̣ ̣́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ A. a/2 B. 0 C. 2a D. a Câu3. Hay chỉ ra thông tin không đung về chuyên đông điêu hoa cua chât điêm ̃ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ A. Đông năng là đai lương biên đôi ̣ ̣ ́ ̉ B. Giá trị vân tôc tỉ lệ thuân vơi li độ ̣ ́ ̣ C. Biên độ dao đông không đôi ̣ ̉ D. Giá trị cua lưc tỉ lệ vơi li độ ̉ Câu4. tông năng lương cua môt vât dao đông điêu hoa E=3.10-5J lưc cưc đâị tac dung lên vât băng 1,5.10-3N ̉ ̉ ̣̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣̀ π chu kỳ dao đông T=2s và pha ban đâu ϕ = ̣ ̀ Phương trinh cua vât có dang là ̀ ̉ ̣ ̣ 3 π π A. x=0,4cos( π t + ) (m) B. x=0,02cos( π t + ) (m) 3 3 π π C. x=0,2cos( π t + ) (m) D. x=0,04cos( π t + ) (m) 3 3 Câu5. Tai A là Tai môt điêm A năm cach nguôn âm N (nguôn điêm ) môt khoang NA=1m có mưc cương độ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ âm L=90dB biêt ngương nghe cua âm đó là I0=0,1nw/m mưc cương độ âm tai điêm B cach N môt khoang ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ 2 NB=10m là A. 70B B. 7B C. 9odB D. 80dB Câu6. Trong thí nghiêm giao thoa cua hai nguôn kêt hơp S 1 và s2 có f=40Hz S1S2 =10cm Môt điêm M trên ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ măt thoang cach S1là 8cm và cach S2 3,5 cm Giưa M và đương trung trưc S1S2có hai gơn lôi cua hypecbol ̣ ́ ́ ́ ̀̉ biên độ cua M là cưc đai xac đinh tôc độ truyên song trên măt chât long ̉ ̣̣́ ́ ̀ ́ ̣ ́̉ ̣́́ ́ A. 20cm/s B. Môt đap an khac C. 40cm/s D. 60cm/s Câu7. Khi noi về năng lương dao đông điêu hoa chọ câu không đung ́ ̣ ̀ ̀ ́ A. Tông năng lương cua con lăc phụ thuôc vao khich thich ban đâu ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̀ B. Đông năng và thế năng ̣ là đai lương biên thiên điêu hoa ̣ ́ ̀ ̀ C. Tông năng lương là đai lương tỉ lệ binh phương vơi biên độ D. ̉ ̣ ̀ Tông năng lương là đâị lương biên đôi theo li độ ̉ ́ ̉ Câu8. môt đông hồ chay đung ơ măt đât vơi chu kỳ T=2s đưa đông hồ lên cao h=2500m thì môi ngay đêm ̣ ̀ ̣ ́ ̣́ ̀ ̃ ̀ đông hồ chay nhanh châm bao nhiêu ? biêt ban kinh trai đât R=6400km ̀ ̣ ̣ ́́ ́ ́́ ̣ ̣ A. Nhanh67,3s B. Châm 6,6s C. Châm 33,75s D. Nhanh 33,75s Câu9. Trong thep song am lan truyên vơi tôc độ 500m/s Nêu hai điêm gân nhât tai đó cac pha cua song khac ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣́ ́ ̉ ́ ́ π nhau là cach nhau môt khoang là 1m thì tân số là ́ ̣ ̉ ̀ 2 A. 125Hz B. 250Hz C. 2000Hz D. 100Hz Câu10. Trên măt nươc năm ngang tai hai điêm S 1,S2 cach nhau 8,2 cm ngươi ta đăt hai nguôn song kêt hơp ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ dao đông điêu hoa theo phương thăng đưng có tân số 15Hz và luôn dao đông đông pha biêt tôc độ truyên ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ́́ ̀ song trên măt nươc là 30m/s coi biên độ song không đôi khi truyên đi ssos điêm dao đông cưc đai trên S1S2là ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ A. 9 B. 10 C. 11 D. 8 Câu11. Môt điêm M trên măt thoang cach S 1là 23cm và cach S2 26,5cm Giưa M và đương trung trưc S1S2 ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ có 1 giao thoa cưc đai biên độ cua M là cưc đai xacđinh tôc đôtruyên song trên măt chât long biêt f=15Hz ̣ ̉ ̣̣́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́̉ ́ A. 25cm/s B. 21,5cm/s C. 18cm/s D. 24cm/z Câu12. Tai thơi điêm khi vât dao đông điêu hoa vơi vân tôc băng ½ vân tôc cưc đai vât xuât hiên li độ băng ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣̣ ́ ̣ ̀ bao nhiêu 1
  2. Tổ Lý –Tin- kỹ 3 A. A/ 2 B. A 2 C. A D. A 3 2 Câu13. Chon câu sai khi noi về song cơ hoc ̣ ́ ̣ A. Song cơ hoc là sư lan truyên cua song cơ trong môi trương vât chât ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ B. Song âm truyên trong không khí là song doc ́ ̀ ́ ̣ C. Song cơ hoc lan truyên trong tât cả môi trương răn ,long ,khí và chân không ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ D. Song cơ hoc lan truyên trên măt nươc là song ngang ́ ̣ ̀ ̣ ́ Câu14. Môt lá thep mong môt đâu cố điinh đâu con lai đươc khich thich đê dao đông vơi chu kỳ không đôi ̣ ́ ̉ ̣̀ ̣ ̀ ̣̀ ́ ́ ̣ ̉ =0,08s âm do lá thep phat ra là ́ ́ B. Nhac âm C. Hạ âm ̣ D. Âm mà tai ngươi nghe đươc A. Siêu âm Câu15. Vât dao đông điêu hoa vơi phương trinh x=Acos ( ωt + ϕ ) biêt răng trong khoang thơi gian 1/60 ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ́̀ ̉ 3 giây đâu tiên vât đi tư vị trí cân băng và đat đươc li độ x=A ̀ ̣ ̀ ̣ cm theo chiêu dương cua truc 0x .Trai lai tai ̀ ̉ ̣ ̣̣́ 2 vị trí x=2cm vân tôc cua vât v=40 3 π cm/s tân số goc và biên độ cua vât là ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ A. 40 π rad/s ;4cm B. 20 π rad/s ;4cm C. 30 π rad/s ;4cm D. 20 π rad/s ;2cm Câu16. môt con lăc lò xo vơi chu kỳ 2s năng lương dao đông là 20mJ vât có khôi lương 800g Lây π 2=10 ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ Tinh vân tôc cua vât khi thế năng băng hai lân đông năng ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ A. 16m/s B. 1,66m/s C. 12,9cm/s D. 4m/s Câu17. Môt vât chuyên thay đôi trên đoan thăng .Nó lân lươt rơi xa và tiên lai gân M tai thơi điêm t1 nogân ̣̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣́̀ ̉ ́̀ điêm M nhât và thơi điêm t2vơ xa điêm M nhât .Vât nay ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̣̀ A. Có vân tôc lơn nhât ơ hai thơi điêm t1và t2 ̣ ́ ́ ̉ B. TaiThơi điêm t2 covân tôc lơn nhât ̣ ̉ ̣́ ́ ́ C. TaiThơi điêm t1 covân tôc lơn nhât ̣ ̉ ̣́ ́ ́ D. Tai cả hai thơi điêm t 1và t2 đêu có vân tôc băng không ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ Câu18. C0n lăc đơn chiêu dai l dao đông ơ nơi vơi gia tôc g vân tôc ơ vị trí bât kỳ là ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ α -cos α 0 ) α ) C. V2= 2gl (cos α - α 0 ) D. V2= 2gl (cos α -cos α 0 ) B. V = 2gl (cos α 0 -cos 2 2 A. V = gl (cos Câu19. Trên măt thoang cua chât long có hai nguôn kêt hơp cach nhau 30cm phương trinh dao đông tai A và ̣ ́ ̉ ́̉ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ B là xA=xB =10cos100 π t (cm) vân tôc truyên song là 4m/s .goi M là môt điêm gân nhât trên đương trung ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ trưc cua AB cach 0 môt khoang x.Tinh x để M dao đông cung pha vơi nguôn ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ B. 1 giá tri khac ́ A. 4cm C. 5,57cm D. 8cm Câu20. tai A là Tai môt điêm A năm cach nguôn âm N (nguôn điêm ) môt khoang NA=1m có mưc cương độ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ âm L=90dB biêt ngương nghe cua âm đó là I0=0,1nw/m2 cương độ âm ́ ̉ A. IA=0,1nw/m2 B. IA=1w/m2 C. IA=0,1w/m2 D. IA=0,1mw/m2 π Câu21. Hai dao đông điêu hao cung phương cung tân số biên độ A1=A , A2=2A độ lech pha là Tinh biên ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ 3 độ dao đông tông hơp ̣ ̉ A. A 3 B. 3A C. A 5 D. A 7 Câu22. môt con lăc lò xo dao đong điêu hoa vơi chu kỳ T= 5s biêt răng tai thơi điêm t=5s vât có li độ X0= ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́̀ ̣ ̉ ̣ 2 2 π cm /s phương trinh cua con lăc có dang cm và vân tôc v0= ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ 2 5 2π π 2π π A. X=cos( t - )(cm) B. X=2cos( t - )(cm) 5 4 5 4 2π π 2π π C. X=cos( t - )(cm) D. X=cos( t + )(cm) 5 2 5 4 π Câu23. Hai dao đông điêu hoa cung phương cung tân số X1=cos(50 π t ) (cm) X2= 3 cos(50 π t - ) (cm) ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 2 Phương trinh tông hơp cua chung có dang ̀ ̉ ̉ ́ ̣ π π A. X=2c0s(50 π t + ) (cm) B. X= 3 c0s(50 π t - ) (cm) 3 3 π π C. X=2c0s(50 π t - ) (cm) D. X=2c0s(50 π t - ) (cm) 3 2 2
  3. Tổ Lý –Tin- kỹ Câu24. Chât điêm dao đông điêu hoà trên phương năm ngang trên đoan thăng AB=2a vơi chu kỳ T=2s ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ chon gôc thơi gian t=0 khi chât điêm năm ơ li độ x=a/2 và vân tôc có giá trị âm phương trinh dao đông cua ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ chât điêm có dang ́ ̉ ̣ π π A. X=2a cos( π t+ ) cm B. X=a cos( π t+ ) cm 3 6 π π C. X=a cos( π t+ ) cm D. X=a cos( π t- ) cm 3 3 Câu25. Môt lò xo treo thăng đưng măc vao vât m thì lò xo gian 12cm khi vât ơ vị trí cân băng .nâng vât tơi ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̃ ̣ ̀ ̣ vị trí 2cm thì lưc đan hôi tac dung vao vât là 2N tim chu kỳ dao đông cua con lăc lawys g=10 m/s2 ̀ ̀́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ A. 0,688s B. 6s C. 4s D. 0,63 Câu26. Môt con lăc đơn dai l=o,4cm vât năng m=200g Keo con lăc lêch goc α = 600 so vơi đương thăng ̣ ́ ̀ ̣̣ ́ ̣́ ́ ̉ đưng rôi buông nhẹ .Khi lưc căng cua dây treo là 4N thì vân tôc tương ưng cua vât là bao nhiêu ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ D. 1gia trị khac ́ A. 2m/s B. 6m/s C. 4m/s Câu27. Độ cao cua âm phụ thuôc vao ̉ ̣ ̀ A. Mưc cương độ âm B. Biên độ C. Cương độ D. Tân số ̀ Câu28. Ngươi ta nem môt hon đá xuông măt nươc tao thanh song có dang hinh tron đông tâm nêu tông năng ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ lương môi giây cua song là 1wTinh cương độ nơi cach chỗ nem 2m ̃ ̉ ́ ́ ́ ́ A. 8w/m2 B. 0.8w/m2 C. 0.08w/m2 D. 10w/m2 Câu29. Song âm 450Hz lan truyên trong không khí vơi tôc độ 360m/s Độ lêch pha giưa điêm cach nhau 1m ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ trên phương truyên song là ̀ ́ A. ∆ϕ =3,5 π (rad) B. ∆ϕ =1,5 π (rad) C. ∆ϕ =0,5 π (rad) D. ∆ϕ =2,5 π (rad) π π Câu30. Môt song cơ hoccó phương trinh tai 0 u0=4cos( t − )mm tai t1 li độ tai 0là 2 3 mm li độ vao ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ 6 2 luc(t1+3 )s là ́ B. 1 giá trị khac ́ A. -2mm C. 3mm D. 2mm π Câu31. Cho hai dao đông điêu hoa cung phương cung tân số x1=3cos(20 π t + )(cm) X2 = 4 cos (20 π t - ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 3 π 8 )(cm) Phat biêu nao sau đây là đung ́ ̉ ̀ ́ 3 A. Độ lech pha cua dao đông tông hơp băng -2 π ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ B. Biên độ dao đông tông hơp băng -1 ̣ ̉ ̀ D. Dao đông X1 sơm pha hơn dao đông X2môt goc -3 π C. Hai dao đông ngươc pha ̣ ̣ ̣ ̣ ́ Câu32. môt vât dao đông điêu hoa trong thơi gian t= 5T vât đi đươc quang đương 80cm và qua vị trí cân ̣̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ băng vân tôc 40 2 cm/s chu kỳ và biên độ dao đông cua vât là ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ π2 π2 π2 π2 s và A=4 cm s và A=8 cm s và A=4 cmD. T= s và A=4 cm A. T= B. T= C. T= 5 10 2 10 Câu33. Chon câu sai khi noi về dao đông cương bưc ̣ ́ ̣ A. Dao đông vơi tân sô băng tân số cua ngoai lưc B. Dao đông vơi biên độ không đôi ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ C. Dao đông vơi biên độ thay đôi theo thơi gian ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ D. Dao đông điêu hoa Câu34. Trên môt sơi dây có chiêu dai l ,hai đâu cố đinh đang có song dưng trên dây có môt bung song biêt ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ tôc độ truyên song là không đôi tân số cua song là ́ ̀ ́ ̉̀ ̉ ́ A. v/2l B. v/4l C. v/l D. 2v/l Câu35. Để đam bao an toan cho công nhân mưc cương độ âm trong phân xương cua nhà may phai giư mưc ̉ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ không vươt quá 85dB biêt cương độ âm chuân là 10 w/m cương độ âm cưc đai nhà may đó qui đinh là ́ ̉ ̣ ́ ̣ -12 2 A. 3,16.10-21 w/m2 B. 3,16.10-4 w/m2 C. 10-12 w/m2 D. 16.10-4 w/m2 Câu36. Trong quá trinh truyên song tôc độ truyên song trong môi trương phụ thuôc vaoyêu tố nao ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀́ ̀ A. Tân số song ̀ ́ B. Năng lương song C. Tinh chât cua môi trương D. Biên độ dao đông cua song ́ ́ ́̉ ̣ ̉ ́ Câu37. Môt song cơ phat ra tư môt nguôn o lan truyên trên măt nươc vơi bươc song λ .Hai điêm M,N trên ̣́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ măt nươc năm trên cung đương thăng 0 cung môt phia so vơi o mà dao đông tai đó vuông pha nhau khoang ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ cach hai điêm đó là ́ ̉ λ λ π λ k∈ Z A. ∆x = (2k + 1) B. ∆x = C. ∆x = D. ∆x = 4 4 2 2 3
  4. Tổ Lý –Tin- kỹ Câu38. Môt vât có khôi m=0,5kg đươc găn vao lò xo cosK=600N/m dao đông vơi biên độ A= 0,1m Tinh ̣̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ vân tôc cua vât khi vât xuât hiên ơ li độ x=0,05m ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ B. 1gias trị khac ́ A. 2m/s C. 4m/s D. 3m/s 1 Câu39. Môt vât dao đông điêu hoa vơi phương trinh gia tôc a= - 2 cos ( t - π )(cm /s2) xac đinh thơi ̣̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣́ 2 điêm vât ơ li độ x=4cm ̉ ̣ 6π 3π 6π 3π π s ;t2 =2,5 π s B. t1= s ;t2 =3,5 π s C. t1= s D. t1= s ;t2 =2,5 π s s ;t2 = A. t1= 4 4 4 4 4 Câu40. Chon câu sai noi về dao đông tăt dân ́ ̣ ́̀ A. Biên độ dao đông giả dân theo thơi gian ̣ ̀ B. Cơ năng dao đông giam dân theo thơi gian ̣ ̉ ̀ C. Pha cua dao đông giam dân theo thơi gian D. Lưc can và lưc ma sat cang lơn thì sư tăt dân cang nhanh ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ́̀ ́̀ ̀ Câu41. Con lăc đông hồ chay đung ơ nhiêt độ t1=100c ,nêu nhiêt độ tăng đên t2=200 thì môi ngay đêm đông ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̃ ̀ ̀ hồ chay nhanh châm bao nhiêu cho hệ số nơ dai cua dây treo là λ =2 .10 K ̣ ̣ ̀̉ -5 -1 ̣ ̣ A. Nhanh 16,2s B. Châm 16,2s C. Nhanh 8,64s D. Châm 8,64s Câu42. Môt con lăc lò xo có K= 50N/m ,vât năng m=500g Truyên cho vât năng năng lương 40mJ để vât dao ̣ ́ ̣̣ ̀ ̣̣ ̣ đông điêu hoa timf biên độ và độ giã cua lò xo khi vât ơ vị trí cân băng ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ A. ∆ l0 =10cm; A=4cm B. ∆ l0 =10cm; A=8cm C. ∆ l0 =10cm; A=8cm D. ∆ l0 =8cm; A=10cm Câu43. Khi song âm truyên tư không khí vao nươc thì ́ ̀ ̀ A. Chu kỳ cua nó tăng ̉ B. Bươc song cua nó giam ́ ̉ ̉ C. Tân số cua nó không thay đôi ̀ ̉ ̉ D. Bươc song cua nó không thay đôi ́ ̉ ̉ Câu44. Môt con lăc lò xo có K= 50N/m ,vât năng m=500g Truyên cho vât năng năng lương 40mJ để vât dao ̣ ́ ̣̣ ̀ ̣̣ ̣ đông điêu hoa Đông năng cua vât có gí trị nao khi nó ơ li độ X0=0 và X1= 2cm ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ A. Ơ li đôX0=0 vât có Emax =0J và ơ li độ x1=2 cm vât có Eđ1=30.10-3J ̣ ̣ ̣ B. Ơ li đôX0=0 vât có Emax =40.10-3 J ̣ ̣ C. Ơ li đôX0=0 vât có Emax =40.10-3 J và ơ li độ x1=2 cm vât có Eđ1=30.10-3J ̣ ̣ ̣ D. ơ li độ x1=2 cm vât có Eđ1=30.10-3J ̣ π π Câu45. Hai dao đông điêu hoa cung phương cung tân số cung biên độ pha ban đâu cac dao đông - và ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ 3 6 pha ban đâu dao đông tông hơp là ̀ ̣ ̉ π π π π A. - B. C. D. 12 3 12 6 Câu46. Trong thí nghiêm giao thoa trên măt nươc hainguoonf song kêt hơp s 1và s2 dao đông vơi tân số 15Hz ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ tôc độ truyên song trên măt nươc 30 cm/s vơi điêm M có nhưng khoang d1,d2 nao dươi đây sẽ dao đông vơi ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ biên độ cưc đai ̣ A. d1 =25cm ,d2=20cm B. d1 =25cm ,d2=23cm C. d1 =25cm ,d2=22cm D. d1 =25cm ,d2=21cm 3π Câu47. Trong chuyên đông thăng nhưng đai lương naodươi đây đat giá trị min tai pha ϕ = ωt + ϕ0 = ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ 2 A. Lưc và li độ B. Lưc vân tôc ̣ ́ C. Gia tôc và vân tôc D. Li độ và vân tôc ́ ̣ ́ ̣ ́ Câu48. 1Kim phut cua đông hồ quả lăc quay môt vong ơ măt đât trong môt giơ Ơ mat trăng kim phut quay ́̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̣́ ̣ ̣ ́ môt vong hêt bao nhiêu biêt gia tôc trong trương ơ măt trăng nhỏ hơn gia tôc trong trương cua ơ măt đât 6 ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣́ ̀ lân ́ C. 1gis trị khac ́ ́ A. 6h B. 2h27 phut D. 2h45 phut Câu49. Lân lươt treo hai vât m1 va,̀ m2 vao môt lò xo có độ cưng k= 40N/m và khich thich chung dao đông ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ trong cung khoang thơi gian nhât đinh m1thưc hiên đươc 20dao đông và m2thưc hiên 1o dao đông nêu treo ̀ ̉ ̣́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ π cả hai vât đố vao lò xo thì chu kỳ dao đôngcua hệ đó s Khôi lương m1và m2 là bao nhiêu ̣ ̀ ̣ ̉ ́ 2 D. 1gis trị khac ́ A. 0,5,1kg B. 1kg 2kg C. 0,5kg, 2kg Câu50. Con lăc lò xo dao đông điêu hoa vơi biên độ A=0,1m và chu kỳ T=0,5s khôi lương cua con lăc ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ m=o,25kg Lưc đan hôi cưc đai tac dung lên con lăc là bao nhiêu ̀ ̀ ̣́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ A. Gân 4N B. Gân 10 N C. Gân 0,4N D. Gân 40N 4
  5. Tổ Lý –Tin- kỹ Đáp án ma: 3 Bµi : 1 1 A. 2 B. 3 B. 4 D. 5 B. 6 D. 7 D. 8 C. 9 A. 10 A. 11 B. 12 C. 13 C. 14 C. 15 B. 16 C. 17 D. 18 D. 19 C. 20 C. 21 D. 22 A. 23 C. 24 C. 25 A. 26 A. 27 D. 28 C. 29 D. 30 D. 31 D. 32 D. 33 C. 34 A. 35 B. 36 C. 37 A. 38 D. 39 A. 40 C. 41 D. 42 A. 43 C. 44 C. 45 A. 46 D. 47 A. 48 B. 49 C. 50 A. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản