intTypePromotion=1

Đề thi lý thuyết môn Chính trị năm 2015 (Mã đề 01)

Chia sẻ: Lem Thai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
22
lượt xem
2
download

Đề thi lý thuyết môn Chính trị năm 2015 (Mã đề 01)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi lý thuyết môn Chính trị năm 2015 (Mã đề 01) có kèm theo đáp án là tư liệu tham khảo giúp sinh viên củng cố, rèn luyện, chuẩn bị chu đáo hành trang kiến thức để hoàn thành bài thi kết thúc môn gặt hái nhiều thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi lý thuyết môn Chính trị năm 2015 (Mã đề 01)

  1. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẮC QUANG CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CƠ BẢN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐỀ THI LÝ THUYẾT Đề số: 01 Môn thi : Chính trị Mã môn học : MH 01 Khóa/Lớp : CNOT_KIV­02 + CTXH_KIV­01 Ngày thi : 19/10/2015 Thời gian làm bài : 60 Phút ĐỀ BÀI Câu 1: (3,0 điểm)   Anh/chị hãy trình bày đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ của môn  học chính trị? Câu 2: (3,0 điểm)  Anh/chị hãy nêu bản chất và tính tất yếu của của nghĩa xã hội? Câu 3: (4,0 điểm)  Anh (chị) hãy nêu những nội dung cơ  bản tư  tưởng Hồ  Chí Minh? Là học   sinh thì anh/chị  cần làm gì để  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  chí  Minh? Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.      Người ra đề (Ký và ghi rõ họ tên) Phạm Thị Thảo Đề số: 01 TỔ BỘ MÔN CHÍNH TRỊ, CTXH,  KHOA CƠ BẢN GDTC, GDQP, MTT (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)    
  2. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẮC QUANG CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CƠ BẢN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT Đề số: 01 Môn thi : Chính trị Mã môn học : MH 01 Khóa/Lớp : CNOT_KIV­02 + CTXH_KIV­01 Ngày thi : 19/10/2015 Thời gian làm bài : 60 Phút
  3. TT NỘI DUNG ĐIỂM 1 Câu 1:  3,0 Đối tượng nghiên cứu, học tập * Khái niệm chính trị  0.75 Chính trị là hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa các giai cấp,  cũng như giữa các quốc gia với vấn đề giành, giữ, tổ chức và sử  dụng quyền lực nhà nước; là sự tham gia của nhân dân vào công  việc nhà nước và xã hội; là hoạt động chính trị thưc tiễn của các  giai cấp, các đảng phái chính trị, các nhà nước nhằm tìm kiếm  những khả  năng thực hiện đường lối và những mục tiêu đã đề  ra nhằm thỏa mãn lợi ích. * Đối tượng nghiên cứu  ­ Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác – Lênin, sự ra đời và   0.25 phát triển của học thuyết lý luận cách mạng về chủ nghĩa xã hội   cũng như cách thức xây dựng một nhà nước xã hội hiện thực. ­ Tìm hiểu về  bản chất của chủ nghĩa xã hội cũng như  các giai  0.25 đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt đi sâu nghiên cứu   về thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. ­ Nguồn gốc và quá trình hình thành tư  tưởng Hồ  Chí Minh với   0.25 các nội dung cơ  bản trong tư  tưởng Hồ  Chí Minh về  chính trị,   văn hóa – xã hội, tư tưởng nhân văn đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc  biệt, qua tấm gương đạo đức mẫu mực của Hồ  Chí Minh cho   chúng ta học tập và làm theo được gì để góp phần xây dựng đất   nước trong thời đại mới. ­ Những quan điểm về đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta  0.25 và những nội dung cơ bản về: hoàn thiện kinh tế thị trường định  hướng Xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh Công nghiệp hoá, Hiện đại  hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; Phát triển kinh tế gắn với  thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. ­ Tìm hiểu về giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam về sự  0.25 ra đời và quá trình phát triển. Quan điểm của Đảng ta về  phát  triển giai cấp công nhân trong thời đại mới. Chức năng, nhiệm vụ  Chức năng  ­ Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa  0.25 Mác­Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh và đường lối phát triển kinh  tế, chính trị  của Đảng cộng sản Việt Nam và truyền thống quý  báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. ­ Góp phần đào tạo người lao động bổ sung vào đội ngũ giai cấp   0.25 công   nhân,   tham   gia   vào   tổ   chức   công   đoàn   Việt   Nam,   giúp  người học nghề  tự  ý thức rèn luyện, học tập đáp  ứng yêu cầu   về  tri thức và phẩm chất chính trị  phù hợp với yêu cầu của sự  nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ  ­ Môn Chính trị  nghiên cứu các hoạt động xây dựng chế  độ  và  0.25 hoạt động của hệ thống chính trị nước ta. ­ Nghiên cứu nền tảng, tư  tưởng của Đảng và của cách mạng  0.25 nước ta, cung cấp những hiểu biết cơ  bản về  chủ  nghĩa Mac­ lenin, Tư  tưởng Hồ  Chí Minh, đường lối lãnh đạo của Đảng 
  4. Lưu ý: Phần liên hệ  của câu 3, học sinh có thể  làm khác, nhưng vẫn   đảm bảo yêu cầu thì vẫn được điểm tối đa. Người ra đề (Ký và ghi rõ họ tên) Phạm Thị Thảo Đề số: 01 TỔ BỘ MÔN CHÍNH TRỊ, CTXH,  KHOA CƠ BẢN GDTC, GDQP, MTT (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2