intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi lý thuyết môn Pháp luật năm 2016 (Mã đề 01)

Chia sẻ: Lem Thai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

22
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi lý thuyết môn Pháp luật năm 2016 (Mã đề 01) có kèm theo đáp án chi tiết giúp các bạn sinh viên củng cố, hệ thống hóa kiến thức để hoàn thành bài thi kết thúc môn với kết quả như mong đợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi lý thuyết môn Pháp luật năm 2016 (Mã đề 01)

  1. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẮC QUANG CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CƠ BẢN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐỀ THI LÝ THUYẾT Đề số: 01 Môn thi : Pháp luật Mã môn học : MH 02 Khóa/Lớp : ĐCN_KV­04; LS_KV­02 Ngày thi : 26/12/2016 Thời gian làm bài : 60 Phút ĐỀ BÀI Câu 1: (3,0 điểm)   Anh (chị) hãy nêu những đặc trưng cơ  bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội   chủ nghĩa Việt Nam? Câu 2: (4,0 điểm) Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ   và quyền hạn cơ  bản của người học theo   luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014? Câu 3: (3,0 điểm) Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động?  Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.    Người ra đề (Ký và ghi rõ họ tên) Phạm Thị Thảo Đề số: 01 TỔ BỘ MÔN CTXH, MTT  KHOA CƠ BẢN VÀ CÁC MÔN CHUNG (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
  2. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẮC QUANG CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CƠ BẢN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT Đề số: 01 Môn thi : Pháp luật Mã môn học : MH 02 Khóa/Lớp : ĐCN_KV­04; LS_KV­02 Ngày thi : 26/12/2016 Thời gian làm bài : 60 Phút
  3. TT NỘI DUNG ĐIỂM 1 Câu 1:  3,0 * Những đặc trưng cơ  bản của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam: ­ Tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân  0.5 ­ Nhà nước CHXHCNVN là một nhà nước dân chủ  thực sự  và  0.5 rộng rãi ­ Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất  0.5 nước Việt Nam ­ Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội  0.5 chủ nghĩa ­ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam thể hiện tính  0.5 xã hội rộng rãi ­ Nhà nước thực hiện đường lối đối ngoại hoà bình, hợp tác và  0.5 hữu nghị. 2 Câu 2:  4.0 Điều 62: Luật GDNN quy định nhiệm vụ, quyền hạn của người   học cụ thể như sau: ­ Học tập, rèn luyện theo quy định của cơ sở hoạt động giáo dục   0.75 nghề nghiệp. 0.75 ­ Tôn trọng nhà giáo, cán bộ  quản lý, viên chức và người lao   động của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đoàn kết, giúp  đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện. ­ Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi  0.75 trường, bảo vệ  an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ  nạn  xã hội. ­ Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt nam, nữ,  0.75 dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, được cung cấp đầy đủ  thông tin về việc học tập, rèn luyện. ­ Được tạo điều kiện trong học tập, tham gia hoạt  động sản  0.25 xuất, kinh doanh, dịch vụ, các hoạt động văn hóa, thể  dục, thể  thao. 0.5 ­ Được hưởng chính sách đối với người học thuộc đối tượng ưu  tiên và chính sách xã hội. 0.25 ­ Các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật. 3 Câu 3: 3,0 ­ Pháp luật lao động bảo vệ  quyền và lợi ích hợp pháp của các  1.0 bên chủ thể quan hệ pháp luật lao  động ­ Pháp luật lao động tôn trọng sự  thỏa thuận hợp pháp của các   1.0 bên chủ  thể  quan hệ  pháp luật lao động; khuyến khích những  thỏa thuân có lợi hơn cho người lao động. ­ Nguyên tắc trả công theo lao động. 0.5 ­ Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động. 0.5
  4. Người ra đáp án (Ký và ghi rõ họ tên) Phạm Thị Thảo Đề số: 01 TỔ BỘ MÔN CTXH, MTT  KHOA CƠ BẢN VÀ CÁC MÔN CHUNG (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2