intTypePromotion=1

Đề thi nguyên lý kế toán 5

Chia sẻ: Dong Lanh Lanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
339
lượt xem
77
download

Đề thi nguyên lý kế toán 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi nguyên lý kế toán 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi nguyên lý kế toán 5

  1. ÑEÀ THI NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN Thôøi gian: 90 phuùt Chæ ñöôïc söû duïng baûng heä thoáng taøi khoaûn Caâu 1 : Trình baøy khaùi nieäm taøi khoaûn vaø baûng caân ñoái keá toaùn? Moái quan heä giöõa 2 phöông phaùp? Cho ví duï minh hoïa? Caâu 2 : Trình baøy ít nhaát 3 noäi dung theå hieän t ính chaát phaùp lyù cuûa chöùng töø? Caâu 3 : Trình baøy caùch phaân loaïi taøi khoaûn trong heä thoáng taøi khoaûn hieän haønh? Caâu 4 :Taïi moät doanh nghieäp coù tình hình sau: A. Soá dö ñaàu thaùng cuûa caùc taøi khoaûn (ñvt: ñoàng) TK111 : 20.000.000 TK112 : 50.000.000 TK 152 : 2.400.000 (Chi tieát 1000kg) TK 154 (A) 500.000 B . Caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong thaùng: 1. Mua vaät lieäu nhaäp kho 4.000kg, ñôn giaù mua chöa thueá 2.450ñ/kg, thueá GTGT 10%, chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn. 2. Xuaát kho vaät lieäu söû duïng cho saûn xuaát SPA 3.000kg. 3. Caùc chi phí saûn xuaát khaùc phaùt sinh ñöôïc taäp hôïp nhö sau : Löông phaûi Khaáu hao Coâng cuï Dòch vuï Tieàn Ñoái töôïng söû duïng traû xuaát kho chöa traû maët tieàn Saûn xuaát SPA 7.000.00 0 Quaûn lyù saûn 500.000 2.000.00 300.000 800.000 400.00 xuaát 0 0 Quaûn lyù doanh 1.000.00 1.000.00 200.000 700.000 500.00 nghieäp 0 0 0 4. Baùo caùo keát quaû saûn xuaát trong thaùng: Nhaäp kho 1.000 saûn phaåm A hoaøn thaønh. Bieát chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái thaùng cuûa saûn phaåm A laø 500.000 ñ. YEÂU CAÀU: 1. Tính toaùn, ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong thaùng, 2. Ghi soá dö ñaàu kyø vaø phaûn aûnh caùc nghieäp vuï phaùt sinh vaøo sô ñoà taøi khoaûn. HEÁT Chuù yù: - Sinh vieân coù SBD leû:1,3,5… söû duïng PP Nhaäp tröôùc – Xuaát tröôùc. - Sinh vieân coù SBD chaün 2,4,6,8,10 … söû duïng PP Nhaäp sau – Xuaát tröôùc.  Giaùm thò coi thi khoâng giaûi thích gì theâm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2