intTypePromotion=1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

Chia sẻ: A B C | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
109
lượt xem
9
download

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mã đề thi 132 I. Phần chung cho tất cả các thí sinh( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Chọn chất có tinh thể phân tử: A. nước đá, naphtalen, iot. B. iot, nước đá, kali clorua. C. than chì, kim cương, silic. D. iot, naphtalen, kim cương. Câu 2: Cách nào sau đây không điều chế được NaOH: A. Cho Na tác dụng với nước. B. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp (điện cực trơ). C. Cho dd Ca(OH)2 tác dụng với dd Na2CO3....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

  1. www.DeThiThuDaiHoc.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2012-2013 MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Mã đề thi 132 Số báo danh:............................................................................... (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) I. Phần chung cho tất cả các thí sinh( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Chọn chất có tinh thể phân tử: A. nước đá, naphtalen, iot. B. iot, nước đá, kali clorua. C. than chì, kim cương, silic. D. iot, naphtalen, kim cương. Câu 2: Cách nào sau đây không điều chế được NaOH: A. Cho Na tác dụng với nước. B. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp (điện cực trơ). C. Cho dd Ca(OH)2 tác dụng với dd Na2CO3. D. Điện phân dd NaCl có màng ngăn xốp (điện cực trơ). Câu 3: Có bao nhiêu chất hoặc dung dịch sau đây cho phản ứng với nước brôm: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, ancol etylic, anđehit axetic, axit fomic, axit benzoic, phenol và anilin? A. 6 B. 7 C. 5 D. 8 Câu 4: Loại phân hóa học nào sau đây khi bón cho đất làm tăng độ chua của đất: A. Đạm 2 lá (NH4NO3) B. Ure: (NH2)2CO C. phân vi lượng D. Phân Kali (KCl) Câu 5: A, B, D là 3 hợp chất thơm có công thức phân tử là C7H6Cl2. Khi đun nóng với dung dịch NaOH loãng, thì A phản ứng theo tỷ lệ mol 1: 2, B phản ứng theo tỷ lệ mol 1:1, còn D không phản ứng. Số đồng phân cấu tạo của A, B, D là: A. 1, 3, 5 B. 1, 2, 3 C. 1, 3, 4 D. 1, 3, 6 Câu 6: Cho các chất sau: CH3COOCH2CH2Cl, ClH3N-CH2COOH, C6H5Cl (thơm), HCOOC6H5 (thơm), C6H5COOCH3 (thơm), HO-C6H4-CH2OH (thơm), CH3CCl3, CH3COOC(Cl2)-CH3. Có bao nhiêu chất khi tác dụng với NaOH đặc dư, ở nhiệt độ và áp suất cao cho sản phẩm có 2 muối? A. 7 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 7: Hỗn hợp X gồm phenol và anilin. Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng hết với 500 ml dung dịch NaOH 1M, rồi cô cạn thấy còn lại 31,3 gam chất rắn khan. Giá trị của m là: A. 18,7 B. 28 C. 65,6 D. 14 Câu 8: Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa-khử trong các pư sau: (a) Propin + H2, xúc tác Ni, t0; (b) metyl axetilen + Br2/CCl4 ở -200C; (c) axetilen + H2, xúc tác Pd/PbCO3; (d) propilen + dd AgNO3/NH3; (e) butađien + Br2/CCl4 ở - 400C; (g) isobutilen + HCl; (h) etilen + H2O, xúc tác H+, t0; (i) anlyl clorua + dd NaOH; (k) glixerol + Cu(OH)2. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là: A. 5 B. 4 C. 7 D. 6 Câu 9: Cho 7,1 gam P2O5 vào 100 ml dung dịch KOH 1,5M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được hỗn hợp gồm các chất là: A. KH2PO4 và H3PO4. B. KH2PO4 và K2HPO4 C. KH2PO4 và K3PO4. D. K3PO4 và K2HPO4. Câu 10: Cho 28,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức tác dụng hết với 11,5 gam Na, sau phản ứng thu 39,3 gam chất rắn. Nếu đun 28,2 gam hỗn hợp trên với H2SO4 đặc ở 1400C, thì thu được bao nhiêu gam ete: A. 19,2 gam B. 23,7 gam C. 24,6 gam D. 21,0 gam Câu 11: X là este được tạo bởi axit 2 chức, mạch hở và ancol no, 2 chức, mạch hở có công thức đơn giản nhất là C3H2O2. Để hidro hóa hoàn toàn 1 mol X (xt Ni, t0) cần bao nhiêu mol H2? A. 2 mol B. 3 mol C. 1 mol D. 4 mol Câu 12: Theo định nghĩa về axit-bazơ của Bron-stêt, có bao nhiêu ion là bazơ trong số các ion sau đây: Ba2+, NO 3 , Br − , NH 4 , C 6 H 5 O − , CH 3COO − , CO 3 − , HS− , HSO 4 : − + 2 − www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 1 - Mã đề thi 132
  2. www.DeThiThuDaiHoc.com A. 5 B. 6 C. 3 D. 4 Câu 13: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: N2 = 84,77%; SO2 = 10,6%; còn lại là O2. Thành phần % theo khối lượng của FeS trong X là: A. 59,46% B. 42,3% C. 68,75% D. 26,83% Câu 14: Một hỗn hợp gồm Al2(SO4)3 và K2SO4, trong đó số nguyên tử oxi chiếm 20/31 tổng số nguyên tử có trong hỗn hợp. Hoà tan hỗn hợp trên vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, hỏi khối lượng kết tủa thu được gấp bao nhiêu lần khối lượng hỗn hợp ban đầu: A. 1,788 lần B. 1,488 lần C. 1,688 lần D. 1,588 lần. Câu 15: Cho khí H2S tác dụng với các chất: dung dịch NaOH, khí clo, nước clo, dung dịch KMnO4/H+, khí oxi dư đun nóng, dung dịch FeCl3, dung dịch ZnCl2, Pb(NO3)2, KClO3. Số trường hợp xảy ra phản ứng và số trường hợp trong đó lưu huỳnh bị oxi hóa lên S+6 là: A. 9 - 3 B. 6 -2 C. 8 - 1 D. 6 -1 Câu 16: Hỗn hợp X gồm axetilen, etilen và hidrocacbon A cháy hoàn toàn thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1:1. Dẫn X đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng lên 0,82 gam, khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O. % V của A trong X là: A. 75 B. 50 C. 33,33 D. 25 Câu 17: Cho 94,8 gam phèn chua (KAl(SO4)2.12H2O) tác dụng với 350 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m gam kết tủa. Giá trị m là: A. 111,4 gam B. 48,575 gam C. 56,375 gam D. 101 gam Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 22 gam hợp chất hữu cơ X chỉ tạo ra 22,4 lít CO2 (đktc) và 18 gam nước. Khi tác dụng với LiAlH4 thì một phân tử X chỉ tạo ra hai phân tử hợp chất hữu cơ Y. Công thức của X thỏa mãn là: A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5 C. CH3COOCH3 D. HOCH2CH2CHO Câu 19: Tiến hành nhiệt phân hỗn hợp X gồm butan và heptan (tỉ lệ 1:2 về số mol) thì thu được hỗn hợp Y (Giả sử chỉ xảy ra phản ứng cracking ankan với hiệu suất 100%). Xác định khối lượng phân tử trung bình của Y ( M Y )? A. M Y =43 B. 32 ≤ M Y ≤ 43 C. 25,8 ≤ M Y ≤ 32 D. 25,8 ≤ M Y ≤ 43 Câu 20: Người ta điều chế etyl axetat từ xenlulozơ và các chất vô cơ theo sơ đồ sau: xenlulozơ → glucozơ → ancol etylic → axit axetic → etyl axetat. Tính khối lượng xenlulozơ cần dùng để có thể điều chế được 1 mol etyl axetat. Biết hiệu suất chung của quá trình đạt 40%. A. 506,25 gam B. 405 gam C. 202,5 gam D. 162 gam Câu 21: Cho 17,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 200 gam dung dịch H2SO4 24,01%. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 9,6 gam chất rắn và có 5,6 lít khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 10,2 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là: A. 2,24 lít và 59,18 gam. B. 2,688 lít và 59,18 gam. C. 2,688 lít và 67,7 gam. D. 2,24 lít và 56,3 gam. Câu 22: Khẳng định nào sau đây không đúng? A. AgBr trước đây được dùng để chế tạo phim ảnh do có phản ứng: 2AgBr  2Ag + Br2 as → B. KMnO4 điều chế oxi trong phòng thí nghiệm theo phản ứng: 2KMnO 4  K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 → 0 t C. Axit HF được dùng để khắc thủy tinh do có phản ứng: SiO2 + 4HF → SiH4 + 2F2O D. Nước Javen có tính tẩy màu do có phản ứng: NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO Câu 23: Nhận biết các chất lỏng riêng biệt: ancol etylic, clorofom, benzen bằng 1 thuốc thử nào sau đây: A. Cu(OH)2 B. CuO C. H2O D. Na Câu 24: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H11N, X tan được trong axit. Cho X tác dụng với HNO2 tạo ra hợp chất Y có công thức phân tử C8H10O. Đun nóng Y với dung dịch H2SO4 đặc tạo ra hợp chất Z. Trùng hợp Z thu được polistiren. Số đồng phân của X thỏa mãn: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 25: Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào lớp M, ở trạng thái cơ bản có 3 electron độc thân. Điều nhận định nào sau đây đúng: A. X ở chu kì 4, nhóm VIIB B. X ở chu kì 3, nhóm IIIA C. X ở chu kì 3, nhóm VA D. X ở chu kì 4, nhóm IIIB www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 2 - Mã đề thi 132
  3. www.DeThiThuDaiHoc.com Câu 26: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Fe2+ có tính khử yếu hơn so với Cu: A. Cu2+ + 2Fe2+ → 2Fe3+ + Cu B. Fe2+ + Cu → Cu2+ + Fe C. Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu D. 2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+ Câu 27: Thực hiện 2 thí nghiệm:- TN 1: Trộn KClO3 với MnO2, đun nóng để điều chế khí O2 - TN 2: Dung dịch HCl đặc, đun nóng với MnO2 để điều chế khí Cl2 Nhận định nào sau đây đúng: A. TN 1: MnO2 đóng vai trò chất xúc tác, TN 2: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa B. TN 1: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa, TN 2: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa C. TN 1: MnO2 đóng vai trò chất khử, TN 2: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa D. TN 1: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa, TN 2: MnO2 đóng vai trò chất khử Câu 28: Khối lượng tripeptit được tạo thành từ 178 gam alanin và 75 gam glyxin là: A. 253 g B. 235g C. 217g D. 199g. Câu 29: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng một nửa số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit: A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức. B. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức. C. no, đơn chức. D. no, hai chức Câu 30: Phản ứng hóa học nào không xảy ra ở những cặp chất sau: A. CO2 + dd Na2SiO3 B. Si + dd NaOH C. SiO2 + Mg D. Si + dd HCl Câu 31: Cho xenlulôzơ tác dụng với HNO3 đặc (H2SO4 đặc) và bằng phương pháp thích hợp tách thu đươc 0,08 mol hai sản phẩm A và B có cùng số mol. Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong A và B lần lượt là 11,11 % và 14,14 %. Khối lượng của A và B là: A. 8,28 g và 10,08g B. 9,84g và 11,52g C. 8,28g và 11,88g D. 10,08g và 11,88g Câu 32: Nung 8,42 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe trong oxi sau một thời gian thu được 11,62 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 dư thu được 1,344 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Số mol HNO3 phản ứng là: A. 0,56 mol B. 0,48 mol C. 0,72 mol D. 0,64 mol Câu 33: Thực hiện phản ứng este hoá 2 mol C2H5OH với 1 mol HCOOH ở nhiệt độ không đổi (xt H2SO4 đặc) khi hệ cân bằng thu được 0,8 mol este. Ở cùng điều kiện trên, este hoá 1 mol C2H5OH và x mol HCOOH, khi hệ cân bằng thu được 0,7 mol este. Giá trị của x là: A. 2,225 B. 1,75 C. 1 D. 1,3125 Câu 34: Hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỷ khối so với H2 bằng 28. Lấy 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) cho đi qua bình đựng V2O5 nung nóng. Hỗn hợp thu được lội qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 33,19 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng oxi hoá SO2 là: A. 94,96% B. 40% C. 75% D. 25% Câu 35: Cho các mệnh đề sau: (1) Nước cứng là nguồn nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ (2) Có thể làm mềm nước cứng toàn phần bằng dung dịch Na2CO3 (3) Có thể phân biệt nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu bằng cách đun nóng (4) Có thể làm mềm nước cứng tạm thời bằng dung dịch HCl (5) Có thể dùng NaOH vừa đủ để làm mềm nước cứng tạm thời Số mệnh đề đúng là: A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Câu 36: Cho dãy chất: phenyl clorua, sec-butyl clorua, natri phenolat, phenylamoni clorua, tinh bột, amoni axetat, crezol. Số chất trong dãy không tác dụng với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là: A. 5. B. 3. C. 6. D. 4 Câu 37: CH3COOH không thể điều chế trực tiếp bằng cách: A. metanol tác dụng với cacbon monoxit B. Oxi hóa CH3CHO bằng dd AgNO3/NH3. C. Oxi hóa CH3CHO bằng O2 (xúc tác Mn2+). D. Lên men giấm. Câu 38: Có 5 dung dịch riêng biệt là: CuCl2, FeCl3, AgNO3, HCl và HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là: A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 39: Aminoaxit nào sau đây có hai nhóm amino. A. Alanin. B. Lysin. C. Axit Glutamic. D. Valin. www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 3 - Mã đề thi 132
  4. www.DeThiThuDaiHoc.com Câu 40: Phương pháp điều chế polime nào sau đây là đúng: A. Đồng trùng ngưng buta-1,3-đien và vinylxianua để điều chế cao su buna-N B. Trùng hợp caprolactam tạo tơ nilon-6 C. Trùng hợp ancol vinylic để điều chế poli(vinyl ancol) D. Đồng trùng hợp axit terephtalic và etylen glicol để điều chế được poli(etylen-terephtalat) II. Phần riêng( 10 câu) Thí sinh được chọn làm 1 trong 2 phần ( phần I hoặc phần II ) Phần I: Theo chương trình Chuẩn ( từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Fomalin hay fomon (dùng để bảo quản xác động vật chống thối rữa) là: A. Ancol C2H5OH 46o. B. Dung dịch CH3CHO 40% về thể tích trong nước. C. Dung dịch HCHO 25%- 30% về thể tích trong nước. D. Dung dịch HCHO 37%-40% về khối lượng trong nước. Câu 42: Cho 0,15 mol α-aminoaxit mạch cacbon không phân nhánh A phản ứng vừa hết với 150ml dung dịch HCl 1M tạo 25,425 gam muối. Cho tiếp lượng NaOH vừa đủ vào dung dịch sau phản ứng tạo ra 35,325 gam muối khan. Công thức cấu tạo của A là: A. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH B. H2N- CH2-CH2-CH(NH2)-COOH C. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH D. HOOC-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH Câu 43: Số đồng phân cấu tạo của C5H10 phản ứng được với dung dịch brom là: A. 8. B. 5. C. 9. D. 7. Câu 44: Cho dãy các chất rắn sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, K2CO3, CaCO3, AlCl3. Trong dãy trên bao nhiêu chất có thể vừa tan được trong dung dịch HCl, vừa tan được trong dung dịch NaOH? A. 9. B. 5. C. 8. D. 6. Câu 45: Cho m gam X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 vào 400 ml dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc), dung dịch Y, và 2,8 gam Fe không tan. Giá trị m là: A. 30,0 B. 22,4 C. 25,2 D. 27,2 Câu 46: Phát biểu không đúng là: A. Vật liệu compozit, vật liệu nano, vật liệu quang điện tử là những vật liệu mới có nhiều tính năng đặc biệt. B. Các khí SO2, NO2 gây mưa axit, khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính còn hợp chất CFC gây thủng tầng ozon. C. Các chất: Penixilin, amphetamin, erythromixin thuộc loại thuốc kháng sinh, còn: Seduxen, moocphin, ampixilin thuộc loại chất gây nghiện. D. Việc sử dụng các chất: Fomon, ure, hàn the, phân đạm trong bảo quản và chế biến thực phẩm là vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Câu 47: Để xác định độ rượu của dung dịch rượu etylic (X) người ta lấy 10ml dung dịch X cho tác dụng với Na dư thu được 2,564 lít H2 (đktc). Tính độ rượu của X, biết d C2 H5OH = 0,8 g / ml, d H 2O = 1g / ml ? A. 85,580 B. 92,50 C. 87,50 D. 91,00 Câu 48: Ứng dụng không hợp lí của crom là? A. Điều kiện thường, crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên được dùng để mạ bảo vệ thép. B. Crom là kim loại rất cứng có thể dùng cắt thủy tinh. C. Crom là kim loại nhẹ, nên được sử dụng tạo các hợp kim dùng trong ngành hàng không. D. Crom làm hợp kim cứng và chịu nhiệt, nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt. Câu 49: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 1M với điện cực trơ trong thời gian 25 phút 44 giây, cường độ dòng điện là 5A thì dừng lại. Khối lượng dung dịch giảm là: A. 3,2 gam B. 3,84 gam C. 2,88 gam D. 2,56 gam Câu 50: Hỗn hợp A gồm 2 axit cacboxylic đơn chức X, Y. Cho 13,4 gam A hòa tan hết vào nước rồi cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư được 21,6 gam Ag. Mặt khác cũng lượng hỗn hợp trên trung hòa vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M. CTCT của X, Y là: A. CH3COOH, C2H5COOH B. HCOOH, CH3COOH C. HCOOH, C2H5COOH D. HCOOH, C3H7COOH www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 4 - Mã đề thi 132
  5. www.DeThiThuDaiHoc.com Phần II: Theo chương trình nâng cao ( từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho Thi thu 2013-THPT CHUYÊN NGUY N HU hỗn hợp 2 axit no đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với NaOH. Lượng muối sinh ra cho phản ứng với vôi tôi xút tới hoàn toàn, được hỗn hợp khí có d/He = 3,3. Hai axit đó có % số mol lần lượt là: A. 30% và 70% B. 20% và 80% C. Kết quả khác. D. 50% và 50% Câu 52: Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: E Ni − X = 1, 06V; E Y − Ni = 0, 50V; E 0 − Z = 1, 76V (X, Y, Z là 0 0 Ni các kim loại khác sắt). Khi điện phân dung dịch hỗn hợp muối nitrat của các kim loại X, Y, Z, Ni (điện cực trơ, có màng ngăn) thì các kim loại thoát ra ở catốt theo thứ tự (từ trái qua phải) là: A. X, Z, Y, Ni B. Z, X, Ni, Y C. Z, X, Y, Ni D. X, Z, Ni, Y Câu 53: Cho các phản ứng: (1) O3 + dung dịch KI (2) F2+ H2O ( 3) KClO3(rắn) + HCl(đặc) (4) SO2 + dung dịch H2S (5) Cl2 + dung dịch H2S (6) NH3(dư) + Cl2 (7) NaNO2(bão hoà) + NH4Cl(bão hoà)  → 0 t (8) NO2 + NaOH(dd) Số phản ứng tạo ra đơn chất là: A. 6. B. 3. C. 2. D. 5. Câu 54: Thêm 0,08 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,03 mol CrCl2, rồi để trong không khí đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu được là: A. 1,72g B. 0,86g C. 1,03g D. 0g Câu 55: Đề hiđro hoá etylbenzen thu được stiren với hiệu suất là 60%. Đề hiđro hoá butan thu được butađien với hiệu suất là 45%. Trùng hợp butađien và stiren thu được sản phẩm X (tỉ lệ mắt xích của butađien và stiren là 1: 1) có tính đàn hồi rất cao với hiệu suất 75%. Để điều chế được 500kg sản phẩm X cần khối lượng butan và etylbezen là: A. 543,8 kg và 745,4 kg B. 506,3 kg và 731,4 kg C. 335,44 kg và 183,54 kg D. 150,95 kg và 61,95 kg Câu 56: Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Nếu chỉ dùng thêm một chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch trên : A. Bari hiđroxit B. Bari clorua C. Bari hiđroxit hoặc bari clorua D. Natri hiđrôxit Câu 57: Có các phát biểu sau: (1) Đồng có thể tan trong dung dịch HCl có mặt oxi. (2) Muối Na2CO3 dễ bị nhiệt phân huỷ. (3) Hỗn hợp Cu và Fe2O3 có số mol bằng nhau sẽ tan hết được trong dung dịch HCl dư. (4) Khi pin điện hóa Zn – Cu phóng điện, thì độ tăng và giảm khối lượng của 2 điện cực luôn bằng nhau. (5) Kim loại Na, K, Ba đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối. Số câu phát biểu đúng là: A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 58: Cho các dung dịch sau (nồng độ khoảng 1M): NaAlO2, C6H5NH3Cl, C2H5NH2, FeCl3, C6H5ONa, CH3COOH. Lần lượt trộn lẫn từng cặp dung dịch với nhau, số trường hợp có phản ứng xảy ra là: A. 8 B. 10 C. 7 D. 9 Câu 59: Chỉ số iot đặc trưng cho số nối đôi trong các hợp chất không no (ví dụ chất béo...), là số gam iot cộng hợp vào 100 gam hợp chất hữu cơ. Chỉ số iot của triolein là: A. 28,73. B. 2,873. C. 86,2. D. 8,62. Câu 60: Hai chất đồng phân A, B (A được lấy từ nguồn thiên nhiên) có chứa 40,45%C, 7,86%H; 15,73% N và còn lại là O. Tỷ khối hơi của chất lỏng so với không khí là 3,069. Khi phản ứng với NaOH, A cho muối C3H6O2NNa, còn B cho muối C2H4O2NNa. Nhận định nào dưới đây là sai? A. A và B đều tác dụng với HNO2 để tạo khí N2. B. A có tính lưỡng tính nhưng B chỉ có tính bazơ C. A là alanin, B là metyl amino axetat. D. Ở t0 thường A là chất lỏng, B là chất rắn. ----------- HẾT ---------- www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 5 - Mã đề thi 132
  6. www.DeThiThuDaiHoc.com CÂU M132 CÂU M132 1 A 31 D 2 B 32 D 3 A 33 D 4 A 34 B 5 D 35 C 6 D 36 D 7 B 37 B 8 D 38 A 9 B 39 B 10 C 40 B 11 A 41 D 12 C 42 A 13 A 43 A 14 C 44 C 15 C 45 A 16 D 46 C 17 B 47 A 18 B 48 C 19 D 49 A 20 B 50 D 21 C 51 B 22 C 52 B 23 C 53 A 24 B 54 C 25 C 55 A 26 D 56 A 27 A 57 D 28 C 58 D 29 B 59 C 30 D 60 D www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 6 - Mã đề thi 132
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2