intTypePromotion=1
ADSENSE

Tốt nghiệp trung học 2013

Xem 1-20 trên 282 kết quả Tốt nghiệp trung học 2013
 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'lưu ý trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2013', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p mayin_123 14-06-2013 60 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và tuyển tập các đề thi thử tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2012 của các trường trung học phổ thông dành cho các bạn ôn thi tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học sắp tới.

  doc80p tansith2013 09-04-2013 176 60   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 913 Read the following passage adapted from the Encyclopedia Britannica 2010 and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 1 to 5. A person who tosses a can or a napkin on the ground is contributing to land pollution. This (1)______...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 205 31   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 157 1eV = 1,6.10−19 J. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Cho khối lượng của hạt nhân 31T; hạt prôtôn và hạt nơtron lần lượt là 3,0161 u; 1,0073 u và 1,0087 u. Cho biết 1u = 931,5 MeV/c2 . Năng lượng liên kết riêng của hạt...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 144 22   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 196 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 1: 今天爸爸妈妈都不在家,我______。 A. 想吃什么就吃什么自己 B. 自己想吃什么就吃什么 C. 什么想吃自己就什么吃 D. 吃什么就自己想吃什么 Câu 2: 他的这些话都是发______内心的,绝对可信。 A. 在 B. 从 C. 自 D. 往...

  pdf5p xedap7mau 05-06-2013 121 20   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 315 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. Câu 1: – Tu as des nouvelles de ______ amis français ? – Oui, je leur téléphone tous les quinze jours. A. leur B. tes C. vos D. ta Câu 2: Je travaille avec Jacques ______ trois ans. A. dans B. depuis C. sur...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 158 18   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 796 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1: A. sort B. sure C. seem D. sun Question 2: A. understand B. university C. discussion D. industrial...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 209 15   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 368 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong các câu sau. Câu 1: Phiên âm đúng của từ 抓紧 là: ______uājǐn. A. ch B. sh C. z Câu 2: Phiên âm đúng của từ 狂热 là: ______. A. kuángrē B. kuángrè C. kuāngrē Câu 3: Phiên âm đúng của từ 详细 là: x ______xì. A. ióng B. ián...

  pdf5p xedap7mau 05-06-2013 104 15   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 147 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách viết bằng chữ Hán của phần được gạch chân trong các câu dưới đây. Câu 1: A. Câu 2: A. Câu 3: A. Câu 4: A. Câu 5: A. しゅうごう場所は ゆうびんきょくの 前です。 集合 B. 集分 C. 分集 去年の 夏は たいふうが 多かったです。 台風 B. 風台 C. 凧台...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 126 14   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 428 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các câu dưới đây. Câu 1: 大学生の ボランティアかつどうに ついて 発表して いただけませんか。 A. はっぴょう B. はつぴょう C. はっびょう D. はつびょう Câu 2: けさ となりの 教室から 歌が 聞こえました。 A. きょしゅつ B. きょうしつ C. きょしつ Câu 3: ピアノが 上手に ひけるように なりたいです。 A. じょうず B. じよず C....

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 67 12   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 274 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 1: 许多人不知道电脑有这么大的好处。 A. 代词 B. 动词 C. 形容词 D. 名词 Câu 2: 他叫来几样菜,独自坐在桌前等着朋友们。 A. 量词 B. 数词 C. 助词 D. 副词 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ / cụm từ gạch...

  pdf5p xedap7mau 05-06-2013 108 12   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ĐỨC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 182 Chọn câu đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa (ứng với A hoặc B, C, D) trong các phương án sắp xếp trật tự từ trong các câu sau. Câu 1: A. Heute Abend ich bleibe zu Hause mit meiner Freundin. B. Ich bleibe zu Hause mit meiner Freundin heute Abend. C. Ich heute Abend bleibe mit meiner Freundin zu Hause. D. Heute Abend...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 72 11   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 791 Câu 1: Loại axit nuclêic nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticôđon)? A. tARN. B. ADN. C. mARN. D. rARN. Câu 2: Theo quan niệm của Đacuyn, đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là A. tế bào. B. cá thể. C. quần thể. D. quần xã. Câu 3: Loài sinh vật nào sau...

  pdf5p xedap7mau 05-06-2013 106 11   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 735 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong các câu sau. Câu 1: Phiên âm đúng của từ 详细 là: x ______xì. A. iáng B. íng C. ián Câu 2: Phiên âm đúng của từ 狂热 là: ______. A. kuángrē B. kuāngrè C. kuāngrē Câu 3: Phiên âm đúng của từ 抓紧 là: ______uājǐn. A. zh B. sh...

  pdf5p xedap7mau 05-06-2013 90 10   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 415 Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 8. Contre les cancers de l’enfant, la chasse au trésor Chaque année, en France, près de 1800 enfants sont touchés par un cancer. Soit 1 sur 450. En 40 ans les progrès de la recherche...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 89 9   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 482 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ / cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 1: 你必须珍惜现在所拥有的一切,要不然到失去的时候你会后悔的。 A. 否则 B. 况且 C. 要是 D. 然而 Câu 2: 这个工厂成立于1980 年。 A. 给 B. 对 C. 从 D. 在 D. 一种食品 D. 不严重 D. 选举 D. 另一方面...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 75 9   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 291 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu trong các hội thoại dưới đây. Câu 1: 先生:「明日は 午後から ひまですが。」 ミン:「それでは、明日の 午後 ______ので、よろしく おねがいします。」 A. めしあがりました B. いらっしゃいます C. うかがいます D. 行きました Câu 2: リエン:「ここに ある 本は ぜんぶ 日本語の 本ですか。」 林:「いいえ、___。」 A. ぜんぶ 日本語の 本だけです B. 日本語の 本だけでは ありません C. 日本語の 本だけ...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 60 8   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 796 Chọn câu chuyển đổi đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với câu đã cho. Câu 1: La pilule doit être avalée sans croquer. A. La pilule doit être croquée sans avaler. B. On doit avaler la pilule sans croquer. C. La pilule doit croquer sans être avalée. D. On doit croquer la pilule sans avaler. Câu 2:...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 67 8   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 872 Cho biết: hằng số Plăng h = 6, 625.10−34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1eV = 1,6.10−19 J. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại địa điểm A với chu kì...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 81 7   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 318 Cho biết: hằng số Plăng h = 6, 625.10−34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1eV = 1,6.10−19 J. Câu 1: Điện áp hiệu dụng U và điện áp cực đại U0 ở hai đầu một đoạn mạch xoay chiều liên hệ với nhau theo công thức: U U C. U =...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 71 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tốt nghiệp trung học 2013
p_strCode=totnghieptrunghoc2013

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2