intTypePromotion=4

Đề thi thử ĐH môn Toán năm 2009 - 2010 - Trường THPT Chuyên Hạ Long

Chia sẻ: Nguyễn Anh Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
52
lượt xem
4
download

Đề thi thử ĐH môn Toán năm 2009 - 2010 - Trường THPT Chuyên Hạ Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử ĐH môn Toán khối A, B, D năm 2009 - 2010 của trường THPT Chuyên Hạ Long có kèm đáp án. Đây là tài liệu ôn tập và luyện thi tốt giúp các em biết được những dạng Toán sẽ ra trong kì thi ĐH để có sự chuẩn bị chu đáo cho kì thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử ĐH môn Toán năm 2009 - 2010 - Trường THPT Chuyên Hạ Long

Tõng ngµy cuéc sèng ®i qua Xin c©y ®¹o ®øc në hoa trong lßng<br /> Tr−êng THPT chuyªn H¹ Long ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ §Ò thi thö ®¹i häc n¨m häc 2009-2010 lÇn 1 M«n thi: To¸n, Khèi A<br /> <br /> Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò<br /> <br /> i. phÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (7 ®iÓm)<br /> <br /> C©u I (2,0 ®iÓm) Cho hµm sè y = x3 + 3 x2 − 9 x + 3 cã ®å thÞ lµ (C)<br /> <br /> 1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè 2. T×m c¸c ®iÓm trªn ®å thÞ (C) sao cho tiÕp tuyÕn t¹i ®ã cã hÖ sè gãc nhá nhÊt vµ viÕt<br /> ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i c¸c ®iÓm ®ã. C©u II (2,0 ®iÓm) 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh sin x cos 2 x + cos2 x (tan 2 x − 1) + 2sin3 x = 0<br /> <br /> 2. Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh 7 x−2 − 7<br /> C©u III (1,0 ®iÓm) TÝnh giíi h¹n lim<br /> x →0<br /> <br /> − x2 +2 x +4<br /> <br /> = −x2 + 2 x + 4 − ( x − 2)<br /> <br /> 1 − cos x<br /> <br /> (1 −<br /> <br /> 1− x<br /> <br /> )<br /> <br /> 2<br /> <br /> C©u IV (1,0 ®iÓm) Cho ®−êng trßn O , b¸n kÝnh R . H×nh chãp S. ABCD cã SA = h cè ®Þnh vµ vu«ng gãc víi ®¸y, ABCD lµ tø gi¸c thay ®æi nh−ng lu«n néi tiÕp ®−êng trßn ®· cho vµ cã AC ⊥ BD . T×m b¸n kÝnh mÆt cÇu ngo¹i tiÕp h×nh chãp S. ABCD vµ x¸c ®Þnh d¹ng cña tø gi¸c ABCD ®Ó thÓ tÝch S. ABCD lín nhÊt. C©u V (1,0 ®iÓm) Chøng minh r»ng víi mäi sè d−¬ng a, b, c ta cã 1 1 1 1 + 3 + 3 ≤ 3 3 3 3 a + b + abc b + c + abc c + a + abc abc<br /> ii. phÇn riªng (3 ®iÓm): ThÝ sinh chØ ®−îc lµm mét trong hai phÇn (A hoÆc B) A. Theo ch−¬ng tr×nh chuÈn<br /> <br /> C©u VI.a (2,0 ®iÓm) 1. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho h×nh thoi ABCD cã A (1;3) , B (4; − 1) , AD song song víi trôc<br /> Ox vµ xD < 0 . T×m täa ®é c¸c ®Ønh C, D .<br /> <br /> 2. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho ®−êng trßn (C) : x2 + y2 − 2 x + 4 y − 20 = 0 , viÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng qua A (4;5) vµ c¾t (C) t¹i hai ®iÓm E, F sao cho EF = 8<br /> C©u VII.a (1,0 ®iÓm) Khai triÓn P ( x) = (1 + x + x2 + x3 ) = a0 + a1 x + a2 x2 + ... + a15 x15 . TÝnh hÖ<br /> 5<br /> <br /> sè a10 vµ tæng T = a1 + 2a2 + 3 a3 + ... + 15 a15 .<br /> B. Theo ch−¬ng tr×nh n©ng cao<br /> <br /> C©u VI.b (2,0 ®iÓm) Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy 1. Cho tam gi¸c ABC cã ®Ønh A ∈ ∆ :2 x − 3 y + 14 = 0 , BC ∆ , ®−êng cao CH : x − 2 y − 1 = 0 biÕt<br /> <br /> trung ®iÓm AB lµ M (−3; 0) . T×m täa ®é c¸c ®Ønh tam gi¸c ABC 2. Cho elip ( E) : x2 y2 + = 1 vµ ®−êng trßn (C) : x2 + y2 + 4 3 x − 4 = 0 , gäi (C ') lµ ®−êng trßn di 16 4 ®éng nh−ng lu«n ®i qua tiªu ®iÓm F2 cña ( E) vµ tiÕp xóc ngoµi víi (C) , chøng minh r»ng t©m J cña (C ') lu«n thuéc mét hypebol ( H ) cè ®Þnh. ViÕt ph−¬ng tr×nh cña ( H ) .<br /> C©u VII.b (1,0 ®iÓm) Cho mét hép bi cã hai viªn bi ®á vµ t¸m viªn bi vµng, c¸c viªn bi chØ kh¸c nhau vÒ mµu. Mét ng−êi lÊy ngÉu nhiªn tõ hép ®ã hai lÇn, mçi lÇn ba viªn bi (cã hoµn l¹i bi sau lÇn thø nhÊt). TÝnh x¸c suÊt ®Ó sè viªn bi ®á ë c¶ hai lÇn lÊy lµ nh− nhau.<br /> <br /> 1 ¤i tay t«i nhá bÐ, mµ ®au khæ gi¨ng ®Çy, biÕt lµm sao san sÎ, gi÷a trÇn thÕ m−a bay<br /> <br /> Tõng ngµy cuéc sèng ®i qua Xin c©y ®¹o ®øc në hoa trong lßng<br /> Tr−êng THPT chuyªn H¹ Long ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ §Ò thi thö ®¹i häc n¨m häc 2009-2010 lÇn 2 M«n thi: To¸n, Khèi A<br /> <br /> Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò<br /> <br /> i. phÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (7 ®iÓm)<br /> <br /> C©u I (2,0 ®iÓm) Cho hµm sè y = x3 − mx2 + (2m + 1) x − m − 2 cã ®å thÞ lµ (Cm )<br /> <br /> 1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè khi m = 0 2. T×m tÊt c¶ c¸c ®iÓm cè ®Þnh mµ hä ®−êng cong (Cm ) ®i qua víi mäi m 3. T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ (Cm ) c¾t trôc hoµnh t¹i 3 ®iÓm ph©n biÖt cïng cã hoµnh ®é d−¬ng C©u II (2,0 ®iÓm) 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh 5 sin 2 x − 2 = 3 (sin x − cos x) . tan 2 2 x 2. Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh<br /> 2 2 ( x2 − 4 ) 2x − 3<br /> 2 3 3<br /> 2<br /> <br /> + 2x − 3 ><br /> dx x 9 x2 + 4<br /> <br /> 7 − 2x 2x − 3<br /> <br /> C©u III (1,0 ®iÓm) TÝnh tÝch ph©n I =<br /> <br /> ∫<br /> <br /> 5 3<br /> <br /> C©u IV (1,0 ®iÓm) Cho h×nh chãp S. ABC cã ®¸y ABC lµ tam gi¸c vu«ng t¹i A , SA vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ( ABC) . AB = a, SA = 2a . Gäi M , N lÇn l−ît lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña A<br /> trªn SB, SC . TÝnh thÓ tÝch khèi chãp A. BCMN<br /> <br /> C©u V (1,0 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC tháa m·n C ≤ B ≤ A ≤ 900 . T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu A− B A B thøc M = cos .sin .sin 2 2 2<br /> ii. phÇn riªng (3 ®iÓm): ThÝ sinh chØ ®−îc lµm mét trong hai phÇn (A hoÆc B) A. Theo ch−¬ng tr×nh chuÈn<br /> <br /> C©u VI.a (2,0 ®iÓm) 1. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho ®iÓm A (1;2) , B (3;5) , viÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng trßn ngo¹i<br /> <br /> tiÕp tam gi¸c OAB vµ x¸c ®Þnh täa ®é trùc t©m cña tam gi¸c ®ã. 2. Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz cho A (−1;3; 2) , B (4;0; − 3) , C (5; − 1;4) , D (0;6;1) . ViÕt ph−¬ng tr×nh tæng qu¸t mÆt ph¼ng ( BCD) , x¸c ®Þnh täa ®é ®iÓm H lµ h×nh chiÕu cña A xuèng mÆt ph¼ng ( BCD) .<br /> C©u VII.a (1,0 ®iÓm) T×m a4 biÕt P ( x) = (2 x2 − x − 3) = a0 + a1 x + a2 x2 + ... + an x n<br /> B. Theo ch−¬ng tr×nh n©ng cao<br /> 8<br /> <br /> C©u VI.b (2,0 ®iÓm) 1. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho ( d1 ) : x + 2 y + 3 = 0, ( d2 ) :2 x − y − 2 = 0 . ViÕt ph−¬ng tr×nh<br /> <br /> ®−êng trßn (C) tiÕp xóc víi d1 , d2 vµ ®i qua M (2; 4) 2. Trong kh«ng gian täa ®é Oxyz , cho mÆt ph¼ng (Q) :5 x + 2 y + 2 z − 7 = 0 vµ mÆt cÇu<br /> <br /> (C) : x2 + y2 + z2 − 2 x − 4 y − 6 z − 67 = 0 , chøng minh r»ng mÆt cÇu c¾t mÆt ph¼ng. X¸c ®Þnh täa<br /> ®é t©m vµ tÝnh b¸n kÝnh ®−êng trßn lµ giao tuyÕn cña chóng. 1 n 1 2 n C©u VII.b (1,0 ®iÓm) T×m hÖ sè x35 trong  3 + x5  , biÕt r»ng C2 n+1 + C2 n+1 + ... + C2 n+1 = 230 − 1     x <br /> <br /> 2 ¤i tay t«i nhá bÐ, mµ ®au khæ gi¨ng ®Çy, biÕt lµm sao san sÎ, gi÷a trÇn thÕ m−a bay<br /> <br /> Tõng ngµy cuéc sèng ®i qua Xin c©y ®¹o ®øc në hoa trong lßng<br /> Tr−êng THPT chuyªn H¹ Long ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ §Ò thi thö ®¹i häc n¨m häc 2009-2010 lÇn 2 M«n thi: To¸n, Khèi B<br /> <br /> Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò<br /> <br /> i. phÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (7 ®iÓm)<br /> <br /> C©u I (2,0 ®iÓm) Cho hµm sè y = x3 − mx2 + (2m + 1) x − m − 2 cã ®å thÞ lµ (Cm )<br /> <br /> 1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè khi m = 0 2. T×m tÊt c¶ c¸c ®iÓm cè ®Þnh mµ hä ®−êng cong (Cm ) ®i qua víi mäi m 3. T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ (Cm ) c¾t trôc hoµnh t¹i 3 ®iÓm ph©n biÖt cïng cã hoµnh ®é d−¬ng. C©u II (2,0 ®iÓm) 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh 5 sin x − 2 = 3 (1 − sin x) . tan 2 x 2. Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh 2 2 ( x2 − 4) 2x − 3<br /> π 4<br /> <br /> + 2x − 3 ><br /> <br /> 7 − 2x 2x − 3<br /> <br /> C©u III (1,0 ®iÓm) TÝnh tÝch ph©n I = ∫<br /> 0<br /> <br /> sin 4 x dx sin x + cos6 x<br /> 6<br /> <br /> C©u IV (1,0 ®iÓm) Cho h×nh chãp S. ABC cã ®¸y ABC lµ tam gi¸c ®Òu c¹nh a , SA vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ( ABC) . SA = 3 a . Gäi M , N lÇn l−ît lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña A trªn<br /> SB, SC . TÝnh thÓ tÝch khèi chãp A. BCMN . C©u V (1,0 ®iÓm) Chøng minh r»ng víi mäi tam gi¸c ta lu«n cã<br /> 3<br /> <br /> sin A + 3 sin B + 3 sin C ≤ 3 cos<br /> <br /> A 3 B C + cos + 3 cos 2 2 2<br /> <br /> ii. phÇn riªng (3 ®iÓm): ThÝ sinh chØ ®−îc lµm mét trong hai phÇn (A hoÆc B) A. Theo ch−¬ng tr×nh chuÈn<br /> <br /> C©u VI.a (2,0 ®iÓm) 1. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho ®iÓm A (1;2) , B (3;5) , viÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng trßn ngo¹i<br /> tiÕp tam gi¸c OAB vµ x¸c ®Þnh täa ®é trùc t©m cña tam gi¸c ®ã. 2. Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz cho A (−1;3; 2) , B (4;0; − 3) , C (5; − 1;4) , D (0;6;1) . ViÕt ph−¬ng tr×nh tæng qu¸t mÆt ph¼ng ( BCD) , x¸c ®Þnh täa ®é ®iÓm H lµ h×nh chiÕu cña A xuèng mÆt ph¼ng ( BCD) .  40 x + 1  trong khai triÓn      x2 <br /> <br /> C©u VII.a (1,0 ®iÓm) T×m hÖ sè cña x<br /> B. Theo ch−¬ng tr×nh n©ng cao<br /> <br /> 31<br /> <br /> C©u VI.b (2,0 ®iÓm) 1. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho ( d1 ) : x + 2 y + 3 = 0, ( d2 ) :2 x − y − 2 = 0 . ViÕt ph−¬ng tr×nh<br /> ®−êng trßn (C) tiÕp xóc víi d1 , d2 vµ ®i qua M (2; 4) 2. Trong kh«ng gian täa ®é Oxyz , cho mÆt ph¼ng (Q) :5 x + 2 y + 2 z − 7 = 0 vµ mÆt cÇu<br /> <br /> (C) : x2 + y2 + z2 − 2 x − 4 y − 6 z − 67 = 0 , chøng minh r»ng mÆt cÇu c¾t mÆt ph¼ng. X¸c ®Þnh täa<br /> ®é t©m vµ tÝnh b¸n kÝnh ®−êng trßn lµ giao tuyÕn cña chóng. 1 n 1 2 n C©u VII.b (1,0 ®iÓm) T×m hÖ sè x19 trong  3 + x5  , biÕt r»ng C2 n+1 + C2 n+1 + ... + C2 n+1 = 230 − 1    x  <br /> <br /> 3 ¤i tay t«i nhá bÐ, mµ ®au khæ gi¨ng ®Çy, biÕt lµm sao san sÎ, gi÷a trÇn thÕ m−a bay<br /> <br /> Tõng ngµy cuéc sèng ®i qua Xin c©y ®¹o ®øc në hoa trong lßng<br /> Tr−êng THPT chuyªn H¹ Long ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ §Ò thi thö ®¹i häc n¨m häc 2009-2010 lÇn 2 M«n thi: To¸n, Khèi D<br /> <br /> Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò<br /> <br /> i. phÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (7 ®iÓm)<br /> <br /> C©u I (2,0 ®iÓm) Cho hµm sè y =<br /> <br /> x (1) x −1 1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ (C) cña hµm sè (1)<br /> <br /> 2. ViÕt ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn d cña (C) sao cho d vµ hai tiÖm cËn cña (C) c¾t nhau t¹o thµnh mét tam gi¸c vu«ng c©n. C©u II (2,0 ®iÓm) 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh 3 − tan x (tan x + 2sin x) + 6 cos x = 0<br /> 2 x − y − m = 0  2. T×m m ®Ó hÖ ph−¬ng tr×nh  cã nghiÖm duy nhÊt.   x + xy = 1  <br /> 2<br /> <br /> C©u III (1,0 ®iÓm) TÝnh tÝch ph©n I = ∫<br /> 1<br /> <br /> dx<br /> <br /> x 1 + x3 C©u IV (1,0 ®iÓm) Cho h×nh chãp ABC. A ' B ' C ' cã ®¸y ABC lµ tam gi¸c vu«ng, AB = AC = a<br /> AA ' = a 2 . Gäi M , N lÇn l−ît lµ trung ®iÓm cña AA ', BC ' . Chøng minh MN lµ ®−êng vu«ng gãc chung cña hai ®−êng th¼ng AA ', BC ' . TÝnh thÓ tÝch khèi chãp MA ' BC '<br /> <br /> C©u V (1,0 ®iÓm) Gi¶i ph−¬ng tr×nh log 2<br /> <br /> 2x − 1 = 1 + x − 2x x<br /> <br /> ii. phÇn riªng (3 ®iÓm): ThÝ sinh chØ ®−îc lµm mét trong hai phÇn (A hoÆc B) A. Theo ch−¬ng tr×nh chuÈn<br /> <br /> C©u VI.a (2,0 ®iÓm) 1. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy t×m täa ®é c¸c ®Ønh tam gi¸c ABC biÕt r»ng ®−êng th¼ng AB , ®−êng cao kÎ tõ A vµ ®−êng trung tuyÕn kÎ tõ B lÇn l−ît cã ph−¬ng tr×nh lµ x + 4 y − 2 = 0, 2 x − 3 y + 7 = 0 vµ 2 x + 3 y − 9 = 0 .<br /> 2. Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz cho I (0;0;1) , K (3;0;0) . ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng ®i qua I , K vµ täa víi ( xOy) mét gãc b»ng 300 .<br /> 0 2 4 2n C©u VII.a (1,0 ®iÓm) Chøng minh r»ng C2 n + C2 n .32 + C2 n .34 + ... + C2 n .32 n = 22 n−1 (22 n + 1)<br /> <br /> B. Theo ch−¬ng tr×nh n©ng cao<br /> <br /> C©u VI.b (2,0 ®iÓm) 1. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho ®−êng trßn (C) : x2 + y2 = 1 , ®−êng trßn (C ') cã t©m I (2;2)<br /> c¾t (C) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A, B sao cho AB = 2 , viÕt ph−¬ng tr×nh AB 2. Trong kh«ng gian Oxyz cho ®iÓm I (2;2; − 2) vµ mÆt ph¼ng cã chu vi b»ng 8π . b) T×m täa ®é t©m cña ®−êng trßn (C) .<br /> <br /> ( P) :2 x + 2 y + z + 5 = 0 a) LËp ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu ( S) cã t©m I sao cho giao cña ( S) vµ ( P ) lµ ®−êng trßn (C)<br /> <br /> C©u VII.b (1,0 ®iÓm) Cho tËp X gåm tÊt c¶ c¸c sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau abc (a, b, c < 6) , chän ngÉu nhiªn mét sè trong X . T×nh x¸c suÊt ®Ó kÕt qu¶ chän ®−îc lµ mét sè chia<br /> hÕt cho 3 .<br /> <br /> 4 ¤i tay t«i nhá bÐ, mµ ®au khæ gi¨ng ®Çy, biÕt lµm sao san sÎ, gi÷a trÇn thÕ m−a bay<br /> <br /> Tõng ngµy cuéc sèng ®i qua Xin c©y ®¹o ®øc në hoa trong lßng<br /> Tr−êng THPT chuyªn H¹ Long ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ i. phÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (7 ®iÓm) §Ò thi thö ®¹i häc n¨m häc 2010-2011 lÇn 1 M«n thi: To¸n, Khèi A<br /> <br /> Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò<br /> <br /> C©u I (2,0 ®iÓm) 1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè y = x3 − 3 x2 − 4<br /> 2. T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh 27 − 3 + log m = 0 cã ®óng 3 nghiÖm thùc ph©n biÖt C©u II (2,0 ®iÓm)  x 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh cot x + sin x 1 + tan x.tan  = 4      2 2. Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh<br /> x<br /> 2 x +1<br /> <br /> log 2 x + log 2 x2 − 3 > 5 (log 4 x2 − 3) 2<br /> <br /> π  cos  cos x    2   C©u III (1,0 ®iÓm) TÝnh giíi h¹n L = lim x→0 x sin 2 2 C©u IV (1,0 ®iÓm) Trong mÆt ph¼ng ( P) cho tam gi¸c ABC ®Òu c¹nh 2 , trªn ®−êng th¼ng d<br /> <br /> vu«ng gãc víi ( P) t¹i A lÊy hai ®iÓm M , N kh«ng trïng A sao cho ( MBC) vu«ng gãc víi<br /> <br /> ( NBC) , ®Æt<br /> <br /> AM = a , t×m a ®Ó thÓ tÝch tø diÖn BCMN nhá nhÊt.<br /> <br /> C©u V (1,0 ®iÓm) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña P =<br /> <br /> a4 b4 a2 b2 a b + − − + + b4 a4 b2 a2 b a<br /> <br /> ii. phÇn riªng (3 ®iÓm): ThÝ sinh chØ ®−îc lµm mét trong hai phÇn (A hoÆc B) A. Theo ch−¬ng tr×nh chuÈn<br /> <br /> C©u VI.a (2,0 ®iÓm)<br /> <br /> 7 4  1. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A cã träng t©m G  ;  , ph−¬ng   3 3    tr×nh BC : x − 2 y − 3 = 0, BG :7 x − 4 y − 11 = 0 . T×m täa ®é A, B, C . 2. Trong mÆt ph¼ng Oxy cho ®−êng trßn (C) : x2 + y2 − 12 x − 4 y + 36 = 0 . ViÕt ph−¬ng tr×nh trßn<br /> <br /> (C ') tiÕp xóc víi hai trôc täa ®é vµ tiÕp xóc ngoµi víi (C) .<br /> C©u VII.a (1,0 ®iÓm) Mét ®éi s¶n xuÊt cã 14 ng−êi gåm 6 nam, 8 n÷ trong ®ã cã mét ®«i vî chång. Ng−êi ta muèn chän mét tæ c«ng t¸c gåm 6 ng−êi sao cho trong tæ cã 1 tæ tr−ëng, 5 tæ viªn h¬n n÷a hai vî chång kh«ng cïng mét tæ. T×m sè c¸ch chän.<br /> B. Theo ch−¬ng tr×nh n©ng cao<br /> <br /> C©u VI.b (2,0 ®iÓm) : 1. Trong mÆt ph¼ng Oxy cho ba ®−êng th¼ng d1 : x − 3 = 0, d2 :3 x − y − 4 = 0, d3 : x + y − 6 = 0<br /> <br /> T×m täa ®é c¸c ®Ønh cña h×nh vu«ng ABCD biÕt r»ng A, C ∈ d1 , B ∈ d2 , D ∈ d3 . 2. Trong mÆt ph¼ng Oxy cho hai ®iÓm A (2;1) , B (3;2) , viÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng trßn ®i qua A, B vµ tiÕp xóc víi trôc hoµnh. 2 x = y + 1  C©u VII.b (1,0 ®iÓm) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh  y  2 = x + 1  <br /> <br /> 5 ¤i tay t«i nhá bÐ, mµ ®au khæ gi¨ng ®Çy, biÕt lµm sao san sÎ, gi÷a trÇn thÕ m−a bay<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2