Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPTT chuyên Bắc Ninh 2009-2010 đề 298

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
9
download

Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPTT chuyên Bắc Ninh 2009-2010 đề 298

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử môn hóa đhcđ thptt chuyên bắc ninh 2009-2010 đề 298', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPTT chuyên Bắc Ninh 2009-2010 đề 298

  1. GD- T B C NINH THI TH IH C TR NG THPT CHUYÊN BN THI NH KÌ L N I, N M 2009-2010 Môn thi: HOÁ H C, kh i A, B l p 12 thi có 04 trang) Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 298 , tên thí sinh:.......................................................................... báo danh:............................................................................... Cho bi t s kh i c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 (Thí sinh không c s d ng B NG TU N HOÀN CÁC NGUYÊN T HÓA H C) Câu 1: Các khí th i công nghi p và c a các ng c ô tô, xe máy...là nguyên nhân ch y u gây ra m a axit. c m a axit có pH < 5,6 làm cho mùa màng th t bát, phá h y các công trình xây d ng....Hãy cho bi t nh ng thành ph n hóa h c ch y u nào trong các khí th i trên là nguyên nhân tr c ti p gây ra m a axit ? A. NO, NO2, SO2. B. SO2, CO, NO. C. SO2, CO, NO2. D. NO2, CO2, CO. Câu 2: Hòa tan hoàn toàn s t vào dung d ch H2SO4(l) v a thu c 4,48 lít khí ( ktc). Cô c n dung d ch trong u ki n không có oxi thu c 55,6g mu i v i hi u su t 100%. Công th c c a mu i A. FeSO4.9H2O. B. FeSO4. C. FeSO4.7H2O. D. Fe2(SO4)3.7H2O. Câu 3: Cho 0,92 gam h n h p g m axetilen và an ehit axetic ph n ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 (NH3) thu c 5,64 gam h n h p r n. Thành ph n % các ch t trong h n h p u l n l t là: A. 28,74% và 71,26%. B. 26,28% và 74,71%. C. 28,71% và 74,26%. D. 28,26% và 71,74%. Câu 4: Xenluloz trinitrat là ch t d cháy, n m nh . Mu n u ch 29,7 kg xenluloz trinitrat t xenluloz và axit nitric v i hi u su t 90% thì th tích HNO3 96% (d = 1,52 g/ml) c n dùng là A. 1,439 lít. B. 15,000 lít. C. 14,390 lít. D. 24,390 lít. Câu 5: ng có 2 ng v : 63Cu và 65Cu . Nguyên t kh i trung bình c a ng là 63,54. Thành ph n % v kh i l ng c a ng v 63Cu có trong Cu(NO3)2 (Bi t N =14; O= 16) là A. 9,36. B. 9,15. C. 24,52. D. 24,73. Câu 6: Cho các ch t: HNO3, HCl, HBr, HI, HF và H2SO4. Ch t nào có th u ch c b ng ph ng pháp sunfat A. HCl, HF, HNO3. B. HCl, HF, H2SO4. C. HCl, HBr, HF. D. HCl, HF. Câu 7: hòa tan h t m t h n h p g m 0,02 mol kim lo i A (hóa tr II) và 0,01 mol kim lo i B (hóa tr III) n m gam dung d ch HNO3 20%. Sau ph n ng thu c dung d ch X không ch a NH4NO3 và 0,16128 lít( ktc) h n h p g m N2 và N2O. Giá tr c a m là A. 11,718. B. 26,586. C. 22,145. D. 24,318. Câu 8: un 12,00 gam axit axetic v i 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 c làm xúc tác). n khi ph n ng d ng l i thu c 11,00 gam este. Hi u su t c a ph n úng este hoá là A. 41,67%. B. 75,0%. C. 62,5%. D. 60,0%. Câu 9: Trong m t bình kín ch a h i ch t h u c X(có d ng CnH2nO2) m ch h và O2(s mol O2 g p ôi s mol c n cho ph n ng cháy) 139,90C, áp su t trong bình là 0,8 atm. t cháy hoàn toàn X sau ó a v nhi t ban u, áp su t trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công th c phân t là : A. CH2O2. B. C4H8O2. C. C2H4O2. D. C3H6O2. Câu 10: un nóng h n h p etanol và propan-2-ol v i axit oxalic có xúc tác H2SO4 m c có th thu c i a bao nhiêu este h u c a ch c? A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 11: Cho các h p ch t h u c : (1) ankan (2) ancol no, n ch c, m ch h . (3) xicloankan. (4) ete no, n ch c, m ch h . (5) anken. (6) axit no n ch c, m ch h (7) an ehit no n ch c, m ch h . (8) ankin. (9) ancol không no,(có m t liên k t ôi C=C) m ch h . (10) axit không no (có m t liên k t ôi C=C) n ch c . Dãy g m các ch t khi t cháy hoàn toàn u cho s mol CO2 = s mol H2O là A. (3),(5),(6),(7),(9). B. (3),(4),(8),(9),(10). C. (1),(3),(5),(7),(9). D. (2),(3),(5),(6),(8). Trang 1/4 - Mã thi 298
  2. Câu 12: Xét ph n ng: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. N u sau ph n ng thu c 20g Fe2(SO4)3 thì s mol electron ã c trao i gi a các ch t trong ph n ng là A. 0,1. B. 0,5. C. 0,05. D. 0,25. Câu 13: Quá trình th y phân tinh b t b ng enzim không xu t hi n ch t nào d i ây? A. Mantoz . B. Saccaroz . C. Dextrin. D. Glucoz . Câu 14: Dãy g m các ch t c s p x p theo chi u t ng d n nhi t sôi t trái sang ph i là: A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO. B. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO. C. HCOOH, CH3COOH,C2H5OH, CH3CHO. D. CH3CHO,C2H5OH, HCOOH, CH3COOH . Câu 15: Ph n ng nào sau ây không úng ? A. C6H5NH2 + 2Br2 → 3,5-Br2-C6H3NH2 + 2HBr B. 3CH3NH2 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl C. C6H5NO2 + 3Fe + 7HCl → C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O D. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 Câu 16: Trong dung d ch CH3COOH 0,1M có cân b ng: CH3COOH + H2O CH3COO- +H3O+ Ka Phát bi u KHÔNG ÚNG là A. Khi pha loãng dung d ch b ng n c, cân b ng s chuy n d ch sang ph i B. Khi t ng nhi t c a dung d ch, n li c a CH3COOH s thay i C. n li c a CH3COOH s t ng khi thêm CH3COONa D. Khi thêm vài gi t dung d ch HCl vào dung d ch, h ng s axit K a không thay i Câu 17: phân bi t glucoz và fructoz thì nên ch n thu c th nào d i ây? A. Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m. B. Dung d ch AgNO3 trong NH3. C. Dung d ch n c brom. D. Dung d ch CH3COOH/H2SO4 c Câu 18: u ch oxi trong phòng thí nghi m b ng cách nhi t phân các ch t sau: KNO3, KMnO4, KClO3, HgO. N u nhi t phân hoàn toàn m i ch t trên, ch t cho th tích khí oxi thu c ( ktc) l n nh t là A. KClO3. B. KMnO4. C. KNO3. D. HgO. Câu 19: X là m t α-aminoaxit no ch ch a m t nhóm –NH2 và m t nhóm -COOH. Cho 23,4 g X tác d ng v i dung d ch HCl d thu c 30,7 g mu i. Công th c c u t o thu g n c a X là: A. CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH B. H2N-CH2-COOH C. H2N-CH2CH2-COOH D. CH3-CH(NH2)-COOH Câu 20: H n h p X g m 9,6g Cu và 8,4g s t. hòa tan hoàn toàn X c n t i thi u V(l) dung d ch HNO31M thu c s n ph m kh NO duy nh t. Giá tr c a V là A. 1,2. B. 0,8. C. 0,7. D. 1,0. Câu 21: Cho các tinh th sau: n c á khô; mu i n; b ng phi n; th ch anh; silic; iot và s t. S tinh th thu c lo i tinh th nguyên t và thu c lo i tinh th phân t l n l t là A. 2 và 3. B. 2 và 4. C. 3 và 2. D. 3 và 3. Câu 22: Cho dãy các ch t : CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol) , C6H6 (benzen). S ch t trong dãy ph n ng c v i n c brom là A. 6. B. 7. C. 8. D. 5. Câu 23: Có các dung d ch mu i: K2HPO4(1), NaHCO3(2), NaHSO4(3), Ba(NO3)2(4), KNO2(5). Các dung ch có pH > 7 là A. (1), (2) và (5). B. (1) và (2). C. (2) và (5). D. (1) và (5). Câu 24: Tính ch t c tr ng c a saccaroz là : 1. tham gia ph n ng hi ro hóa 2. ch t k t tinh không màu. 3. khi th y phân t o ra glucoz và fructoz 4. tham gia ph n ng tráng g ng. 5. ph n ng v i Cu(OH)2. Nh ng tính ch t nào úng? A. 1,2,3,4. B. 3,4,5. C. 2,3,5. D. 1,2,3,5. Câu 25: nh n bi t 3 l m t nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, ng i ta dùng m t thu c th duy nh t là: A. dd NaOH. B. c brom. C. Na D. Ca(OH)2. − Câu 26: Dung d ch A g m 0,1 mol Na+; 0,2 mol Ca2+; 0,2mol Cl- và x mol HCO 3 . Cô c n dung d ch A thu c m gam mu i khan. Giá tr c a m là Trang 2/4 - Mã thi 298
  3. A. 35,7g. B. 43,7g. C. 34,4g. D. 26,4g. Câu 27: Cho 4 gam m t ancol n ch c b c 1 tác d ng v i CuO un nóng, sau ph n ng thu c 5,6 gam n h p l ng. Cho toàn b h n h p thu c tác d ng v i dung d ch [Ag(NH3)2]OH d . Kh i l ng Ag thu c là A. 10,8g. B. 21,6g. C. 43,2g. D. 32,4g. Câu 28: Dung d ch axit HA 0,1M 25 C có pH = 2,88. H ng s axit c a HA 250C là 0 A. 1,76.10-4. B. 2,25.10-4. C. 1,76.10-5. D. 2,25.10-5. Câu 29: Cho các phát bi u sau: 1) H t vi mô có 10 electron l p ngoài cùng là nguyên t Ne 2) Nguyên t có l p electron l p ngoài cùng bão hòa là khí hi m 3) Nguyên t natri có 11 electron l p v ; 11 proton và 12 n tron h t nhân 4) Nguyên t có 3 l p electron và 1 electron l p ngoài cùng là nguyên t Na Các phát bi u úng là A. 1; 2; 4. B. 4. C. 2; 3; 4. D. 1; 2; 3; 4. Câu 30: Cho 3,38g h n h p X g m CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a v i Na th y thoát ra 672 ml khí ( ktc) h n h p r n Y. Kh i l ng Y s là: A. 4,76 gam. B. 3,61 gam. C. 4,7 gam. D. 4,04 gam. Câu 31: Xét các ph n ng:(1) CH3COOH + CaCO3 (3) C17H35COONa + H2SO4 (2) CH3COOH + NaCl (4) C17H35COONa + Ca(HCO3)2 Ph n ng nào không x y ra c: A. (2). B. (2) và (4). C. (1) và (2). D. (3) và (4). Câu 32: t cháy hoàn toàn m t h p ch t h u c X, thu c 0,351 gam n c và 0,4368 lít khí CO2 ( ktc). Bi t X có ph n ng v i Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m khi un nóng. Ch t X là A. O=HC-CH=O. B. C2H5CHO. C. CH2=CH-CH2-OH. D. CH3-CO-CH3. Câu 33: Hòa tan hoàn toàn h n h p g m Na2O, BaCl2, NaHCO3, KHCO3 có s mol m i ch t b ng nhau vào c r i un nóng nh . Sau khi k t thúc thí nghi m c dung d ch A . Dung d ch A có pH A. > 7. B. < 7. C. = 7. D. không xác nh. Câu 34: Cho FeCO3 tác d ng v i dung d ch H2SO4 c nóng thu c h n h p khí A . T kh i h i c a A so i hi ro là a . Giá tr c a a là A. 26,000. B. 27,000. C. 28,667. D. 25,333. Câu 35: Có h n h p g m Na và Al, trong ó t l s mol c a Al và Na t ng ng là 4:5. Cho h n h p vào c c c l y d thu c 1,904 lít khí( ktc). V y: 1) H n h p kim lo i ã tan h t 2) S gam kim lo i ã dùng là 2,23g 3) Thành ph n % theo kh i l ng c a Al và Na t ng ng là 48,43 và 51,57 Các k t lu n úng là A. 1) và 2). B. 1) và 3). C. 2) và 3). D. 1), 2) và 3). Câu 36: Cho các bình khí m t nhãn ng riêng bi t t ng khí: O2, O3, H2S, SO2, CO2. Thu c th nh n bi t m bình khí trên là A. tàn óm, d2 Br2, d2 Ca(OH)2. B. d2 KI/ h tinh b t, d2 Br2, d2 Ca(OH)2. 2 2 C. tàn óm, d KI/ h tinh b t, d Br2. D. A, B, C u úng. Câu 37: Cho 100ml dung d ch H3PO4 0,5M vào 100ml dung d ch h n h p g m: NaOH 0,8M và Ca(OH)2 0,4M thu c m gam k t t a . Giá tr c a m là A. 15,5. B. 4,13. C. 7,75. D. 12,4. Câu 38: Trong t nhiên, nit có 2 ng v b n là 14 N và 15 N ; oxi có 3 ng v b n là 16O; 17O và 18O . H i có t i a bao nhiêu lo i phân t nit ioxit có kh i l ng phân t trùng nhau? A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. + 2+ - - 2- Câu 39: Cho các ion: Na , Mg , Cl , F , O . Th t t ng d n bán kính c a các ion là A. Mg2+, Na+, F-, O2-, Cl- B. O2-, F-, Na+, Mg2+, Cl- + 2+ - 2- - C. Na , Mg , F , O , Cl D. Cl-, Mg2+, Na+, F-, O2- Câu 40: Cho các ph n ng hóa h c sau: Cl2 + H2O → HCl +HClO Trang 3/4 - Mã thi 298
  4. 3Cl2 +6NaOH  5NaCl +NaClO3 +3H2O → 0 t Cl2 + 2NaOH→ NaClO+H2O + NaCl 2Cl2 + H2O +HgO→ HgCl2+2HClO 2Cl2 + HgO → HgCl2 + Cl2O Trong các ph n ng trên, clo óng vai trò A. Là ch t kh . B. là ch t oxi hóa C. a là ch t oxi hóa, v a là ch t kh . D. t c u sai. Câu 41: Tính baz c a các ch t t ng d n theo th t : A. C6H5NH2 < NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 B. NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 C. NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3< C6H5NH2 D. C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 Câu 42: Cho các h p ch t sau: (a). HOCH2CH2OH (b). HOCH2CH2CH2OH (c). HOCH2CH(OH)CH2OH (d). CH3CH(OH)CH2OH (e). CH3CH2OH (f) CH3OCH2CH3. Các ch t u tác d ng c v i Na và Cu(OH)2 là: A. (a),(b),(c), (d). B. (c),(d),(e). C. (b),(c),(d). D. (a),(c),(d). Câu 43: Hai h p ch t h u c X,Y là ng ng k ti p, u tác d ng v i Na và có ph n ng tráng b c . Bi t % kh i l ng oxi trong X, Y l n l t là : 53,33% và 43,24%. Công th c c u t o c a X,Y t ng ng là: A. HCOOCH3 và HCOOC2H5. B. HOCH(CH3)CHO và HOOCCH2CHO. C. HOCH2CH2CHO và HOCH2CH2CH2CHO. D. HOCH2CHO và HOCH2CH2CHO. Câu 44: t cháy hoàn toàn 1 mol h p ch t h u c X, thu c 4 mol CO2. Ch t X tác d ng c v i Na, tham gia ph n ng tráng b c và ph n ng c ng Br2 theo t l mol 1:1. Công th c c u t o c a X là: A. HOCH2CH2CH2OH. B. HOOC-CH=CHCOOH. C. HOCH2-CH=CHCHO. D. HOCH2CH2CH=CHCHO. Câu 45: M t aminoaxit no X t n t i trong t nhiên (ch ch a m t nhóm - NH2 và m t nhóm - COOH). Cho 0,89g X ph n ng v a v i HCl t o ra 1,255g mu i. Công th c c u t o c a X là: A. CH3CH(NH2)COOH. B. H2NCH2CH2COOH. C. H2NCH2COOH. D. B, C u úng. Câu 46: Cho các dung d ch: Cu(NO3)2, AlCl3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, FeCl3. S dung d ch t o k t t a v i dung d ch NH3 d là A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. Câu 47: Cho các phân t sau: H 2O2 ; CO2 ; SO2 ; CH 4 ; NH 3 ; BeF2 . S phân t không phân c c là A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 48: Cho n c brom d vào 100 gam dung d ch phenol thu c 9,93 gam k t t a tr ng. Gi s ph n ng hoàn toàn, n ng % phenol trong dung d ch là: A. 0,94%. B. 2,82%. C. 1,88%. D. 3,76%. Câu 49: Theo s ph n ng: C4H7ClO2 + NaOH → mu i h u c + C2H4(OH)2 + NaCl C u t o c a C4H7ClO2 là A. HCOOCH2CHCl-CH3. B. ClCH2COOCH2CH3. C. CH3COOCHCl-CH3. D. CH3COOCH2CH2Cl. + H 2 SO4 ( d ) Câu 50: Cho s ph n ng sau: FeS2  A  B  C  D → E + O2 1 → + O2 2 → 3 → + H 2O 4 → + Cu t 0 (5) Các ph n ng là ph n ng oxi hóa - kh là A. 1, 2, 3, 5. B. 1, 2, 5. C. 1, 2, 4, 5. D. 1, 2. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Trang 4/4 - Mã thi 298
Đồng bộ tài khoản