Đề thi thử môn Toán khối A số 1

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
12
download

Đề thi thử môn Toán khối A số 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử môn toán khối a số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử môn Toán khối A số 1

  1. Gv : Lưu Qu c Vũ Truong THPT Tenloman Đ THI TH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009 M«n thi: To¸n, khèi A Thêi gian lµm bµi:180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò Câu 1 Cho hàm s y = x 4 − 2 x 2 + 2 có đ th là (C). 1. Kh o sát s bi n thiên và v đ th (C) c a hàm s . 2. Tìm to đ hai đi m A và B thu c (C) sao cho đư ng th ng AB song song v i tr c hoành và kho ng cách t đi m c c đ i c a (C) t i AB b ng 8. 3. Câu II 1 1 1 1. Cho 3 s ph c x, y, z có modun b ng 1 tho đi u ki n : x + y + z = 1. Ch ng minh : + + =1 x y z π 2 2009 2. Tính tích phân : I = ∫ dx π ( cos x + s inx ) sin x 4 Câu III x3 - y 3 + 3y 2 -3x -2 = 0  1. Tìm m đ h phương trình :  có nghi m x + 1 - x − 3 2 y − y + m = 0 2 2 2  π π 2. Gi i phương trình : sin 2( x + ) + 1 = sin 3x + cos( − x ). 4 2 n  1 5  3. Tìm h s c a s h ng ch a x trong khai tri n  3 + x  bi t : 20 x  1 1 1 2 1 1 cn − c n + c n + .. .. + ( − 1 ) cn = 0 n n 2 3 n +1 13 II. PH N RIÊNG. (3 đi m) Câu IV Chương trình chu n: x y z 1.Trong không gian Oxyz cho (D) : = = và đi m A(2;0;1) , B(2; -1;0), C(1, 0, 1). Tìm M trên (D) sao cho 1 2 3 uuuu uuur uuuu r r MA + MB + MC nh nh t 2.Trong mpOxy, cho 2 đư ng th ng d1: 2x − 3y + 1 = 0, d2: 4x + y − 5 = 0. G i A là giao đi m c a d1 và d2. Tìm đi m B trên d1 và đi m C trên d2 sao cho ∆ABC có tr ng tâm G(3; 5). 3. Gi i phương trình : 8(4x + 4-x) – 54(2x + 2-x) + 101 = 0 Câu IV (Dành cho thí sinh thi theo chương trình nâng cao) 1. Gi i phương trình: log 2 (4 x + 1) = log 2 (22 x +3 − 6) + x 2. Trong không gian Oxyz cho hình chóp S.OACB có S(0; 0; 2), đáy OACB là hình vuông và A(1; 0; 0), B(0; 1; 0). G i A’, B’, C’ l n lư t là hình chi u c a O trên SA, SB, SC. a) Vi t phương trình m t ph ng đi qua 3 đi m A’, B’, C’; b) Ch ng minh các đi m O, A, B, C, A’, B’, C’ cùng thu c m t m t c u. Vi t phương trình m t c u đó.
  2. Gv : Lưu Qu c Vũ Truong THPT Tenloman ……………………H t…………………… Thí sinh không đư c s d ng tài li u, cán b coi thi không gi i thích gì thêm. H và tên thí sinh: ………………………………………… S báo danh: ……………………
Đồng bộ tài khoản