intTypePromotion=1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2017 - THPT Phú Bình - Mã đề 406

Chia sẻ: Hòa Trần | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
0
download

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2017 - THPT Phú Bình - Mã đề 406

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2017 - THPT Phú Bình - Mã đề 406 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2017 - THPT Phú Bình - Mã đề 406

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN<br /> TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH<br /> <br /> ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 - 2017<br /> MÔN LỊCH SỬ<br /> Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Họ, tên thí sinh:.................................................................SBD:.......................<br /> <br /> Mã đề thi 406<br /> <br /> Câu 1: Nhật bản đã thực hiện biện pháp nào để phát triển kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai?<br /> A. Nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô.<br /> B. Thực hiện ba cuộc cải cách lớn.<br /> C. Áp dụng thành tựu về khoa học - kĩ thuật.<br /> D. Nhờ vào sự viện trợ Mĩ.<br /> Câu 2: Âm mưu của Pháp khi mở cuộc tiến công lên Việt Bắc 1947 là gì?<br /> A. Buộc ta phải đàm phán.<br /> B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.<br /> C. Khoá chặt biên giới Việt-Trung.<br /> D. Giành thắng lợi về quân sự để rút về nước.<br /> Câu 3: Tháng 3-1951, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành<br /> A. Mặt trận Việt Minh.<br /> B. Mặt trận Dân tộc thống nhất.<br /> C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.<br /> D. Mặt trận Liên Việt.<br /> Câu 4: Nơi nào diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ?<br /> A. Đồi Độc lập.<br /> B. Đồi Him Lam.<br /> C. Đồi A1.<br /> D. Sở chỉ huy Đờ caxtơri.<br /> Câu 5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng (2-1951) họp ở đâu?<br /> A. Chiêm Hoá, Tuyên Quang.<br /> B. Tân Trào, Tuyên Quang.<br /> C. Định Hoá, Thái Nguyên.<br /> D. Pác Bó, Cao Bằng.<br /> Câu 6: Phiên họp đầu tiên Quốc hội khoá I (3-1946) đã không thông qua nội dung nào?<br /> A. Lập ra Ban dự thảo hiến pháo.<br /> B. Xác nhận thành tích của Chính phủ lâm thời.<br /> C. Bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng.<br /> D. Thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến.<br /> Câu 7: Sự ra đời nước CHND Trung Hoa có ý nghĩa lịch sử như thế nào?<br /> A. Tăng cường lực lượng của CNXH trên thế giới góp phần đưa phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới<br /> thắng lợi hoàn toàn.<br /> B. Là đối trọng của Mĩ, cân bằng tiềm lực quân sự với Mĩ và các nước XHCN.<br /> C. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xoá bỏ ách thống trị của phong kiến.<br /> D. Đưa nhân dân Trung Quốc bước vào thời kì mới-thời kì tiến lên CNXH và cải cách mở cửa.<br /> Câu 8: Sau thất bại ở Việt Bắc thu-đông năm 1947, thực dân Pháp buộc phải chuyển từ đánh nhanh thắng<br /> nhanh sang<br /> A. chắc thắng mới đánh.<br /> B. vừa đánh vừa đàm.<br /> C. đánh lâu dài.<br /> D. đánh chắc tiến chắc.<br /> Câu 9: Điền thêm từ bị thiếu trong câu nói sau đây của Nguyễn Ái Quốc: “Muốn cứu nước và giải phóng dân<br /> tộc, không có con đường nào khác là con đường…..”<br /> A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.<br /> B. Cách mạng tư sản.<br /> C. Cách mạng vô sản.<br /> Câu 10: Năm 1960, được gọi là “Năm châu Phi” vì<br /> A. 17 nước châu phi được trao trả độc lập.<br /> <br /> D. Cách mạng thuộc địa.<br /> <br /> B. vương triều Pharúc bị lật đổ, nước Cộng hoà Ai Cập ra đời.<br /> Trang 1/4- Mã Đề 406<br /> <br /> C. nhiều nước Bắc Phi và Tây Phi giành được độc lập.<br /> D. các thuộc địa còn lại ở châu Phi đã giành được độc lập.<br /> Câu 11: Kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì trong khoảng thời gian nào?<br /> A. Trong những năm 50 của thế kỉ XX.<br /> B. Từ năm 1973 đến nay.<br /> C. Từ năm 1960 đến năm 1973.<br /> D. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1950.<br /> Câu 12: Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935) đã xác định nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công<br /> nhân là gì?<br /> A. Chống chủ nghĩa thực dân.<br /> B. Chống chiến tranh.<br /> C. Chống chủ nghĩa đế quốc.<br /> D. Chống chủ nghĩa phát xít.<br /> Câu 13: Nguyên nhân chung của sự phát triển kinh tế Mĩ, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới giới thứ hai là gì?<br /> A. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.<br /> B. Lợi dụng chiến tranh để làm giàu.<br /> C. Nhờ quân sự hoá nền kinh tế.<br /> D. Biết thâm nhập vào thị trường các nước.<br /> Câu 14: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận cương chính trị tháng 10-1930?<br /> A. Động lực của cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân.<br /> B. Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ phong kiến và đế quốc.<br /> C. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.<br /> D. Đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập<br /> tự do.<br /> Câu 15: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân làm gì để giải quyết nạn đói trước mắt trong những năm<br /> 1945-1946?<br /> A. Thực hành tiết kiệm.<br /> B. Nhường cơm sẻ áo.<br /> C. Chia lại ruộng đất công.<br /> D. Tăng sản xuất.<br /> Câu 16: Đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ là Đảng nào?<br /> A. Đảng Quốc đại.<br /> B. Đảng Dân tộc.<br /> C. Đảng Nhân dân.<br /> D. Đảng Cộng sản.<br /> Câu 17: Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai luôn quán triệt mục tiêu<br /> A. bảo vệ hoà bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.<br /> B. hoà bình, trung lập không liêt kết.<br /> C. kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ.<br /> D. tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ huỷ diệt loài người.<br /> Câu 18: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?<br /> A. Có sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.<br /> B. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất.<br /> C. Có hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh chiến<br /> thắng phát phát xit.<br /> D. Có khối liên minh công-nông vững chắc.<br /> Câu 19: Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên (tháng 1-1930) và Luận cương (tháng 10-1930)<br /> là:<br /> A. Trong quá trình đấu tranh cần đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ.<br /> B. Đều khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.<br /> C. Đều khẳng định công-nông là động lực duy nhất của cách mạng.<br /> D. Đều nhấn mạnh, đề cao nhiệm vụ dân tộc.<br /> Câu 20: Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là gì?<br /> A. Quá trình chuẩn bị thực hiện chủ trương “vô sản hoá”.<br /> Trang 2/4- Mã Đề 406<br /> <br /> B. Quá trình thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.<br /> C. Quá trình chuẩn bị thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.<br /> D. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.<br /> Câu 21: Vì sao nói giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc?<br /> A. Đây là một giai cấp có số lượng đông, có tinh thần cách mạng triệt để.<br /> B. Đây là một giai cấp có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta.<br /> C. Đây là giai cấp nhạy cảm chính trị, hăng hái với công cuộc canh tân đất nước.<br /> D. Đây là lực lượng chính tạo ra mọi giá trị vật chất cho xã hội.<br /> Câu 22: Ý nào không phản ánh đúng khó khăn mà các nước châu Phi gặp phải sau khi giành được độc lập dân tộc?<br /> A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mới.<br /> B. Xung đột về sắc tộc và tôn giáo.<br /> C. Thiếu nhân công lao động.<br /> D. Đói nghèo, bệnh tật và mù chữ.<br /> Câu 23: Nguồn năng lượng nào được coi là “năng lượng sạch”, “chất đốt cao thượng”?<br /> A. Năng lượng nguyên tử.<br /> B. Năng lượng mặt trời.<br /> C. Năng lượng nhiệt hạch.<br /> D. Năng lượng thuỷ triều.<br /> Câu 24: Để thực hiện kế hoạch Nava, Pháp đã tập trung ở Bắc Bộ một lực lượng cơ động mạnh gồm bao nhiêu<br /> tiểu đoàn?<br /> A. 44 tiểu đoàn.<br /> B. 80 tiểu đoàn.<br /> C. 86 tiểu đoàn.<br /> D. 84 tiểu đoàn.<br /> Câu 25: Nha Bình dân học vụ được thành lập theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (8-9-1945) là cơ quan<br /> chuyên trách về<br /> A. bổ túc văn hoá.<br /> B. chống nạn thất học.<br /> C. chống “giặc dốt”.<br /> D. giáo dục phổ thông.<br /> Câu 26: Thực dân Anh chia Ấn Độ thành hai quốc gia Ấn Độ và Pakixtan dựa trên cơ sở nào?<br /> A. Trên cơ sở kinh tế.<br /> B. Trên cơ sở tôn giáo.<br /> C. Trên cơ sở lãnh thổ.<br /> D. Trên cơ sở văn hoá.<br /> Câu 27: Loại hình đồn điền nào phát triển mạnh nhất ở Việt Nam trong thời kì 1919-1929.<br /> A. Đồn điền trồng cà phê.<br /> B. Đồn điền trồng cao su.<br /> C. Đồn điền trồng lúa.<br /> D. Đồn điền trồng chè.<br /> Câu 28: Liên Xô khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai trong điều kiện nào?<br /> A. Thu được nhiều chiến phí do Đức và Nhật Bản bồi thường.<br /> B. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.<br /> C. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh đạt được một số thành tựu.<br /> D. Bị tổn thất nặng nề trong Chiến tranh thế giới thứ hai.<br /> Câu 29: Sự kiện đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là<br /> A. Hiệp định Giơnevơ được kí kết.<br /> B. thực dân Pháp rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam.<br /> C. chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.<br /> D. thắng lợi trong cuộc tiến công đông-xuân 1953-1954.<br /> Câu 30: Mít tinh biểu tình đưa “dân nguyện” là hình thức đấu tranh của phong trào nào?<br /> A. Đông Dương Đại hội.<br /> B. Phong trào đòi dân sinh dân chủ.<br /> C. Vận động người của đảng vào Viện dân biểu.<br /> Trang 3/4- Mã Đề 406<br /> <br /> D. Phong trào đấu tranh báo chí.<br /> Câu 31: Trong phong trào cách mạng 1930-1931 ở Nghệ-Tĩnh, cuộc biểu tình có khoảng 8000 nông tham gia<br /> đã diễn ra ở đâu?<br /> A. Thanh Chương.<br /> B. Diễn Châu.<br /> C. Hưng Nguyên.<br /> D. Hương Khê.<br /> Câu 32: Theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, tháng 12-1944 lực lượng vũ trang được thành lập có tên gọi là<br /> A. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.<br /> B. Trung đội Cứu quốc quân II.<br /> C. Đội Việt Nam Giải phóng quân.<br /> D. Đội du kích Bắc Sơn - Võ Nhai.<br /> Câu 33: Chủ trương của Đảng ta trong việc đối phó với quân Trung Hoa Dân quốc sau ngày 2-9-1945 là<br /> A. quyết tâm đánh quân Trung Hoa Dân quốc ngay từ đầu.<br /> B. nhờ vào Anh để chống quân Trung Hoa Dân quốc.<br /> C. đầu hàng quân Trung Dân quốc.<br /> D. hoà hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc để tập trung lực lượng đánh Pháp ở miền Nam.<br /> Câu 34: Trong ba tổ chức cộng sản được thành lập năm 1929, tổ chức nào ra đời sớm nhất?<br /> A. Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng.<br /> B. An Nam cộng sản Đảng.<br /> C. Đông Dương cộng sản liên đoàn.<br /> D. Đông Dương cộng sản Đảng.<br /> Câu 35: Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?<br /> A. Báo Búa liềm.<br /> B. Báo Thanh niên.<br /> C. Báo Nhân đạo.<br /> D. Báo Việt Nam độc lập.<br /> Câu 36: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra năm 1949 nhằm:<br /> A. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam.<br /> B. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.<br /> C. Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.<br /> D. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.<br /> Câu 37: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 6-1-1930 là kết quả của<br /> A. phong trào công nhân trong những năm 1919-1925.<br /> B. phong trào công nhân trong những năm 1926-1930.<br /> C. phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.<br /> D. cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam.<br /> Câu 38: Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp<br /> (1945-1954) là chiến dịch nào?<br /> A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.<br /> B. Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947.<br /> C. Chiến dịch Thượng Lào năm 1954.<br /> D. Chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950.<br /> Câu 39: Phong trào “vô sản hoá” do tổ chức nào phát động?<br /> A. Việt Nam cách mạng đồng chí hội.<br /> B. Việt Nam cách mạng đảng.<br /> C. Tân Việt cách mạng Đảng.<br /> D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.<br /> Câu 40: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội nước nào thuộc phe Đồng minh vào nước ta?<br /> A. Quân Trung Hoa dân quốc, quân Mĩ.<br /> B. Quân Anh, quân Mĩ.<br /> C. Quân Anh, quân Trung Hoa dân quốc.<br /> D. Quân Pháp, quân Anh.<br /> ---------- HẾT ---------Trang 4/4- Mã Đề 406<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2