intTypePromotion=3

Đề thi tuyển dụng nhân viên ngân hàng

Chia sẻ: T7n3 T7n3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
656
lượt xem
292
download

Đề thi tuyển dụng nhân viên ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi tuyển dụng nhân viên ngân hàng AgriBank

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển dụng nhân viên ngân hàng

  1. Ê1 Th i gian 120 phút Câu 1 Hãy cho bi t nh ng phát bi u ươi ây úng hay sai và gi i thích ng n g n t i sao. 1. Phân tích tín d ng th c ch t là quá trình nh lư ng r i ro v phía khách hàng và kho n vay. 2. B o lãnh ngân hàng là vi c ngân hàng phát hành b o lãnh cma k t v i bên có quy n v vi c th c hi n nghĩa v tài chính thay cho khách hàng ư c b o lãnh khi bên có quy n yêu c u. 3. Các ngân hàng có quy n l a ch n khách hàng cho vay không c n có tài s n m b o. 4. Theo qui nh hi n tài Vi t Nam thì căn c duy nh t phân h ng và trích l p d phòng r i ro là th i gian quá h n c a kho n n . 5. Văn b n i u ch nh các qui nh m b o ti n vay hi n nay là quy t nh 178, ngh nh 85 c a chính ph và quy t nh 1627 c a ngân hàng Nhà nư c. 6. Theo qui nh trong các văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c hi n nay thì c m c là bi n pháp m b o dùng cho ng s n và th ch p là bi n pháp m b o dùng cho b t ng s n. 7. Các t ch c tín d ng là nh ng ch th duy nh t ư c phát hành b o lãnh không c n tài s n b o m. Câu 2 Hãy bình lu n ng n g n v câu nói: “B o m tín d ng là bi n pháp phòng ng a r i ro c a ngân hàng, nhưng s r t nguy hi m n u coi ó là căn c duy nh t ngân hàng quy t nh ch p nh n c p tín d ng”. Câu 3 Công ty may m c Vi t Hà chuyên mua v i v gia công thành hàng may s n và xu t bán cho các công ty thương m i trong nư c. Theo h p ng cung c p v i nguyên li u cho công ty thì ngay khi ký h p ng, công ty ph i cung ng cho bên bán 30% giá tr h p ng, 15 ngày sau ó công ty nh n v i và thanh toán toàn b s ti n còn l i. Công ty s n xu t theo dây chuy n công ngh và hoàn thành lô hàng xu t bán trong vòng 45 ngày. Theo h p ng bán hàng ã ký bên mua s thanh toán cho công ty 50% giá tr hàng bán ngay khi nh n hàng, 50% còn l i ư c tr ch m trong vòng 30 ngày. Yêu c u: 1. Phân tích các giai o n trong chu kỳ ngân qu , tư ó xác nh th i h n cho vay t i a n u ngân hàng ch p nh n tài tr cho công ty theo phương th c cho vay t ng l n. Gi thuy t trong giai o n u, công ty ư c tr ch m ti n mua v i trong
  2. 20 ngày k t khi b t u s n xu t (m i y u t còn l i không i) thì chu kỳ ngân qu và th i gian cho vay có thay i không? Cho bi t s c th . 2. Hãy d ki n r i ro có th x y ra khi n cho công ty ch m/không tr g c và lãi như cam k t trong h p ng. 3. xu t nh ng bi n pháp ngăn ch n các r i ro nói trên. Ê2 Th i gian 120 phút Câu 1 Hãy trình bày các nguyên nhân x y ra r i ro tín d ng? Bi n pháp phòng ng a r i ro tín d ng. N u là cán b tín d ng, b n s làm gì h n ch r i ro tín d ng? Câu 2 i v i ngân hàng, lãi su t huy ng cao thì lãi su t cho vya cao, n u lãi su t huy ng th p thì không thu hút ư c ngu n v n, như vây theo b n làm cách nào có th t o ngu n v n cho vay trong lĩnh v c phát tri n nhà v i lãi su t th p mà không gây thi t h i cho ngân hàng? Câu 3 Công ty Hoà Bình có nhu c u vay ngân hàng 5 t ng thi công công trình trúng th u (công trình ư c u tư b ng v n ngân sách). Th i gian ngh vay 7 tháng, k t 6/2006, lãi su t 1,25%/tháng. Giá tr h p ng công ty nh n th u 5 t , th i gian th c hi n h p ng t tháng 4 n tháng 9/2007, giá tr thanh toán l n u là 50%. Bi t r ng: - Công ty dùng v n t có và v n bên A ng d tr g i u. - ơn v không s d ng máy móc thi công. Yêu c u: V i i u ki n trên, b n hãy tính m c cho vay t i a và th i h n cho vay t i a? T i sao quy t nh như v y? 3 (Th i gian 120 phút) Câu 1 Theo qui nh hi n hành v ho t ng tín d ng ngân hàng anh/ch hãy ánh giá nhưng câu sau ây úng hay sai. 1. Ho t ng tín d ng là vi c ngân hàng s d ng ngu n v n t có, ngu n v n huy ng cho vay và u tư. 2. Khách hàng i vay ch ư c vay t i m t ngân hàng không vư t quá 15% v n t có c a ngân hàng.
  3. 3. Khách hàng i vay c a ngân hàng g m: pháp nhân- doanh nghi p, các nhân, h gia ình, h p tác xã. 4. Các t ch c tín d ng l p d phòng r i ro nh m h n ch r i ro trong ho t ng tín d ng. 5. Khách hàng vay ph i h i các i u ki n sau ây: y năng l c pháp lu t dân s và năng l c hành vi dân s ; có kh năng tài chính m b o tr n trong th i h n cam k t; có d án/phương án s n xu t kh thi, có hi u qu ; có m b o ti n vay theo qui nh. Câu 2 Hãy c nh ng câu sau và l a ch n câu úng nh t và cho l i gi i c a mình. 1. Ho t ng ngân hàng là: a. Ho t ng kinh doanh ti n t và d ch v ngân hàng v i n i dung thư ng xuyên là nh n ti n g i, s d ng s ti n này cho vay và các d ch v thanh toán. b. Ho t ng kinh doanh ti n t v i n i dung thư ng xuyên là nh n ti n g i, s d ng s ti n này c p tín d ng và th c hi n các d ch v thanh toán. c. Ho t ng kinh doanh ti n t và d ch v ngân hàng v i n i dung thư ng xuyên là nh n ti n g i, s d ng s ti n này c p tín d ng và th c hi n các d ch v thanh toán. 2. Cơ s chính hình thành quan h tín d ng là: a. Tính hi u qu c a phương án vay. b. Lòng tin vào ngư i vay. c. Có tài s n làm m b o. 3. Th ch p b t ng s n là: a. Ngư i i vay giao gi y t s h u b t ng s n/quy n s d ng t cho TCTD. b. Ngư i i vay ch p nh n phong to quy n nh o t tài s n trong th i gian vay TCTD. c. a, b u úng. 4. T ch c tín d ng ư c quy n ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c th i h n n u th y khách hàng: a. Vi ph m h p ng tín d ng b. Cung c p thông tin không chính xác c. c a và b 5. B o lãnh c a ngân hàng là: a. Là m t lo i hình ho t ng kinh doanh c a ngân hàng b. Là m t hình th c c p tín d ng c a ngân hàng c. A và b sai
  4. Câu 3 Công ty phá tri n nhà ngh vay t i ngân hàng v i n i dung ngh như sau: - M c ích vay: xây d ng khu nhà chung cư - Giá tr h p ng: 6,5 t - t ng chi phí ph i th c hi n h p ng: 5,83 t - v n t có tham gia: 2,2 t - s ti n xin vay: 3,56 t - th i h n vay: 12 tháng - ch u tư ng trư c 12% giá tr h p ng - h sơ pháp lý y - thi công công trình vòng 10 tháng, nghi m thu và thanh lý h p ng trong vòng 2 tháng sau khi hoàn thành công trình. 1. K t qu ho t ng kinh doanh năm 2002 và 2003 như sau: VT: Tri u ng Ch tiêu 2002 2003 T ng doanh thu 48.703 59.836 Doanh thu thu n 47.152 57.982 Giá v n hàng bán 43.973 54.995 L i t c sau thu 1.480 1.982 2. Tình hình tài chính năm 2002 và 2003 như sau: VT: Tri u ng Ch tiêu 31/12/2002 31/12/2003 T ng tài s n 36.024 44.220 1. Tài s n lưu ng 29.155 37.170 Ti n 602 2.311 Các kho n ph i thu 21.230 25.867 Hàng t n kho 745 489 Tài s n lưu ng 6.578 8.503 2. Tài s n c nh 6.867 9.208 3.Chi phí XDCB d dang 0 (2.158) T ng ngu n v n 36.024 44.220 1. N ph i tr 25.489 31.267 N ng n h n 25.489 31.267 - Vay ng n h n 8.592 12.865 - Ph i tr khác 16.897 18.402 N dài h n - - 2. V n ch s h u 10.535 12.953 Yêu c u: 1. Hãy tính toán m t s ch tiêu tài chính cho năm 2002 và năm 2003, g m: vòng quay v n lưu ng, vòng quay hàng t n kho, kỳ thu ti n bình quân,
  5. kh năng thanh toán, t su t doanh l i tiêu th s n ph m, t s n , t s t tài tr v i: - Tài s n lưu ng bình quân năm 2002: 25.308 tri u ng - Hàng t n kho bình quân năm 2002: 658 tri u ng - Các kho n ph i thu bình quân năm 2002: 15..780 tri u ng 2. Anh (ch ) có nh n xét gì v tình hình tài chính c a công ty ABC. Ngân hàng có th xét duy t cho công ty này vay hay không? N u có, cho bi t s ti n và th i gian cho vay? 4 Th i gian 120 phút Ph n 1: B t bu c thí sinh ph i làm Anh ch hi u gì v Ngân hàng phát trienr nhà ng b ng Sông C u Long. N u ư c tuy n d ng, anh ch có ch p nh n làm vi c b t c nơi nào (thành ph hay các a phương khác) khi lãnh o Ngân hàng phát tri n nhà BSCL phân công hay không? Vì sao? Ph n 2: Thí sinh ch n 1 trong 3 câu sau ây làm bài Câu 1: Trình bày các nguyên t c cơ b n c a tín d ng ngân hàng. Các bi n pháp ki m tra, ki m soát trong cho vay c a ngân hàng. N u là cán b tín d ng, anh ch làm gì h n ch r i ro tín d ng ngân hàng? Câu 2: Ho t ng ngân hàng thương m i có các phương ti n thanh toán nào? Trình bày nh ng v n cơ b n c a phương ti n thanh toán ó. Câu 3: T giá h i i? Phương pháp bi u hi n và cách niêm y t t giá c a ngân hàng thương m i như th nào? Cho ví d ? Trình bày n i dung các nghi p v kinh doanh c y u c a ngân hàng thương m i trên thì trư ng h i oái. 5 Th i gian 120 phút Lý thuy t (5 i m) 1. Các i u ki n quy t nh cho vay i v i khách hàng là gi? Theo anh ch thì i u ki n nào là quan tr ng? T i sao? 2. B o m ti n vay là gì? T i sao khi cho vay c n có các bi n pháp b o m ti n vay? Anh ch hãy nêu c th hình th c m b o ti n vay b ng tài s n. 3. R i ro tín d ng là gì? Nh ng bi n pháp nào góp ph n h n ch r i ro tín d ng?
  6. Bài t p (5 i m) Công ty phá tri n nhà ngh vay t i ngân hàng v i n i dung ngh như sau: - M c ích vay: xây d ng khu nhà li m k cho chương trình tái nh cư c a t nh Y - Giá tr h p ng: 3,5 t - t ng chi phí ph i th c hi n h p ng: 2,92 t - v n t có tham gia: 0,5 t - s ti n xin vay: 3 t - th i h n vay: 12 tháng - ch u tư ng trư c 10% giá tr h p ng - h sơ pháp lý y - thi công công trình vòng 9 tháng, nghi m thu và thanh lý h p ng trong vòng 3 tháng sau khi hoàn thành công trình. 3. K t qu ho t ng kinh doanh năm 2002 và 2003 như sau: VT: Tri u ng Ch tiêu 2002 2003 T ng doanh thu 36.059 45.846 Doanh thu thu n 34.792 44.104 Giá v n hàng bán 32.635 41.634 L i t c sau thu 1.664 1.295 4. Tình hình tài chính năm 2002 và 2003 như sau: VT: Tri u ng Ch tiêu 31/12/2002 31/12/2003 T ng tài s n 38.254 81.482 1. Tài s n lưu ng 35.723 65.583 Ti n 441 1.555 Các kho n ph i thu 27.799 47.058 Hàng t n kho 690 466 Tài s n lưu ng 6.793 16.504 2. Tài s n c nh 2.531 3.891 3. u tư tài chính dài h n - 13.936 4.Chi phí XDCB d dang - (1.928) T ng ngu n v n 38.254 81.482 1. N ph i tr 34.338 63.434 N ng n h n 34.338 63.434 - Vay ng n h n 10.929 16.300 - Ph i tr khác 23.409 47.134 N dài h n - - 2. V n ch s h u 3.916 18.048
  7. Yêu c u: 3. Hãy tính toán m t s ch tiêu tài chính cho năm 2002 và năm 2003, g m: vòng quay v n lưu ng, vòng quay hàng t n kho, kỳ thu ti n bình quân, kh năng thanh toán, t l hoàn v n u tư (ROI), t s n , t su t t tài tr v i: - Tài s n lưu ng bình quân năm 2002: 28.733 tri u ng, năm 2003 là 50.653 tri u ng. - Hàng t n kho bình quân năm 2002: 759 tri u ng, năm 2003: 578 tri u ng. - Các kho n ph i thu bình quân năm 2002: 21.406 tri u ng, năm 2003 là 38.354 tri u ng. 4. Anh (ch ) có nh n xét gì v tình hình tài chính c a công ty ABC. Ngân hàng có th xét duy t cho công ty này vay hay không? N u có, cho bi t s ti n và th i gian cho vay?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản