intTypePromotion=1

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Toán cao cấp III năm 2012 (Đợt 1)

Chia sẻ: Công Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
140
lượt xem
16
download

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Toán cao cấp III năm 2012 (Đợt 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Toán cao cấp III năm 2012 (Đợt 1) là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và ôn thi tốt chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh cao học tiếp theo. Chúc bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Toán cao cấp III năm 2012 (Đợt 1)

eo cIAo DUC VA DAO tAO D$I HQC HUE KV THI TUYfiN<br /> <br /> Hq ud t€n th{'s'.i'nh: 56 baodanh': 1) SINH SAU DAI HqC NAM zoLz (Dqt<br /> <br /> .<br /> <br /> Mon thi: TOAN CAO CAP tlt Dd,nhcho: CAO HQC Thdi gian lbm bb,i:180Phitt<br /> <br /> cdu 1-.Giei hQphuongtrinh sau tr€n trudng s6 thuc' -4 ( 2**2Y-z -6 { 4r*3y-z t 8r*5Y-32 :\4' ' khdnggianc6tqa dO('r,ar, zt),(rz,az' zz) c6n dt CAu 2. ph6t bi6u di€ukiQn vh, dii b6n didmtrong d6ngPh&ng' ('n',Un,za) (rr,Yr, zs), Cdu 3. a. Srl dung quy t6c L'Hospital dd tfnh gi6i hpn sau:<br /> ,^e"' s-O b. Tinh tich Phh,n suY rOng - Lr- 12 fr.<br /> <br /> lf+-<br /> <br /> r2dr<br /> <br /> ,,ong d6 z thbam6n: Cdq 4. Tim *o o r "e !.,a rB+y3+23+6ryz-L'<br /> <br /> Cdu 5. trinh sau:y" -2a'+5a: t6ng qu6t ctraphrrong a. fim nghiQm<br /> oo1<br /> <br /> cost'<br /> <br /> b. Tlm rnidn hOitu ctrachu6ihir'm,,A@<br /> n:\<br /> <br /> + 1) '<br /> <br /> Ghi chir z Cd,n b0 coi thi, kh'Anggidi' th('ch gi' th'€m' 1<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2