Đề trắc nghiệm ôn thi ĐH Hóa: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
246
lượt xem
111
download

Đề trắc nghiệm ôn thi ĐH Hóa: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề trắc nghiệm ôn thi đh hóa: dẫn xuất halogen - ancol - phenol', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề trắc nghiệm ôn thi ĐH Hóa: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

  1. Đ TR C NGHI M CHƯƠNG 8: D N XU T HALOGEN – ANCOL – PHENOL 1. S đ ng phân là axit c a ch t có CTPT C5H10O2 là: A.2. B.3. C.4. D.5. 2. Kh i lư ng kim lo i Na c n ph i l y đ tác d ng đ v i 80g C2H5OH là: A. 25g B. 35g C. 40g D. 45g 3. Đ t cháy m t lư ng rư c A thu đư c 4,4g CO2 và 3,6g H2O. CTPT c a rư u là: A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH 4. Có các rư u: CH3OH, C2H5OH, C3H7OH. Dùng ch t nào trong s các ch t dư i đây đ phân bi t các rư u? A. Kim lo i Na H2SO4 đ c, to o C. CuO, t D. Cu(OH)2, to 5. Rư u etylic có l n m t ít nư c, có th dùng ch t nào sau đây đ làm khan rư u? A. CaO B. CuSO4 khan C. M t ít Na D. T t c đ u đư c 6. Ch t nào là d n xu t halogen c a hiđrocacbon? A. Cl – CH2 – COOH B. C6H5 – CH2 – Cl C. CH3 – CH2 – Mg - Br D. CH3 – CO – Cl 7. Ch t nào không ph i là d n xu t halogen c a hiđrocacbon? A. CH2 = CH – CH2Br B. ClBrCH – CF3 C. Cl2CH – CF2 – O –CH3 D. C6H6Cl6 8. Bezyl bromua có công th c c u t o nào sau đây? A. B. Br CH3 Br C. D. CHBr - CH3 CH2Br 9. Ch t có tên là gì ? OH CH3 - C - CH3 CH3 A. 1,1- đimetyletanol B. 1,1 –đimetyletan-1-ol C. isobutan-2-ol D. 2-metylpropan-2-ol
  2. 10. Ancol isobutylic có công th c c u t o nào? A. B. CH3 - CH2 - CH - OH CH3 - CH - CH2 - OH CH3 CH3 C. D. OH CH3 - CH - CH2 - CH2 -OH CH 3 - C - CH3 CH3 CH3 11. Ch t nào không ph i là phenol ? A. B. OH CH2 - OH CH3 C. D. OH CH3 OH CH3 12. G i tên h p ch t sau: CH3 OH A. 4-metylphenol B. 2-metylphenol C. 5-metylphenol D. 3-metylphenol 13. Công th c phân t chung c a rư u là: A. CnH2n+2O B. CnH2nO C. CnH2n-2O D. CnH2n+2-2aOz 14. Trong phòng thí nghi m, ngư i ta thư ng dùng phương pháp nào sau đây đ đi u ch rư u etylic? A. Cho glucozơ lên men rư u B. Thu phân d n xu t halogen trong môi trư ng ki m C. Cho C2H4 tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng, nóng D. Cho CH3CHO h p H2 có xúc tác Ni, đun nóng. 15. Trong công nghi p, phenol đư c đi u ch b ng phương pháp nào sau đây? A. T benzen đi u ch ra phenol B. Tách t nh a than đá C. Oxi hoá cumen thu đư c là phenol.
  3. D. C 3 phương pháp trên. 16. ng d ng nào sau đây không ph i c a rư u etylic? A. Là nguyên li u đ s n xu t ch t d o B. Dùng làm dung môi h u cơ C. Dùng làm nhiên li u D. Dùng đ s n x ut m t s ch t h u cơ ch ng h n như axit axetic 17. Phenol không đư c dùng trong công nghi p nào? A. Ch t d o B. Dư c ph m C. Cao su D. Tơ s i 18. Cho các h p ch t: (1) CH3 – CH2 – OH (2) CH3 – C6H4 - OH (3) CH3 – C6H4 – CH2 – OH (4) C6H5 - OH (5) C6H5 – CH2 – OH (6) C6H5 – CH2 – CH2 - OH Nh ng ch t nào sau đây là rư u thơm? A. (2) và (3) B. (3), (5) và (6) C. (4), (5) và (6) D. (1), (3), (5) và (6) 19. Ch t nào sau đây có nhi t đ sôi cao nh t? A. CH3 – CH2 – OH B. CH3 – CH2 – CH2 –OH C. CH3 – CH2 –Cl D. CH3 - COOH 20. Ch t h u cơ nào sau đây là ch t l ng đi u ki n thư ng A. CH3Cl B. CH3OH C. CH3 – O – CH3 D. T t c đ u là ch t l ng 21. Nguyên nhân nào sau đây làm cho phenol tác d ng d dàng v i dung d ch brom? A. Ch do nhóm OH hút electron B. Ch do nhân benzen hút electron C. ch do nhân bezen đ y electron D. Do nhón –OH đ y electron vào nhân bezen và nhân bezen hút electron làm tăng m t đ electron các v trí o- và p- 22. Đ phân bi t ancol etylic tinh khi t và ancol etylic có l n n ơc, có th dùng ch t nào sau đây? A. Na kim lo i B. CuO, to C. CuSO4 khan D. H2SO4 đ c 23. Khi đ t cháy m t rư u thu đư c t l s mol nH2O : nCO2 = 1:1. k t lu n nào sau đây v rư u đã cho là đúng? A. Rư u no, đơn ch c B. Rư u có m t liên k t đôi, đơn ch c C. Rư u có m t liên k t ba, đơn ch c D. Rư u thơm 24. Cho sơ đ chuy n hoá : + H2 dư - H2O Trùng h p X Y X caosu buna to, Ni to
  4. Công th c c u t o c a X có th là: A. HO - CH2 - C C - CH2 - OH B. CH2OH – CH = CH – CHO C. H - C - CH = CH - CHO OH D. C A,B,C đ u đúng 25. Dùng cách nào sau đây đ phân bi t phenol l ng và rư u etylic? A. Cho c 2 ch t cùng tác d ng v i Na B. Cho c 2 ch t tác d ng v i NaOH C. Cho c 2 ch t th v i gi y quỳ D. Cho c 2 ch t tác d ng v i dung d ch nư c brom 26. Thu c th duy nh t có th dùng đ phân bi t ba ch t l ng: phenol, stiren và rư u bezylic là: A. Na B. Dung d ch NaOH C. Dung d ch Br2 D. Quỳ tím 27. Đ t cháy hoàn toàn m t rư u A thu đư c 4,4g CO2 và 3,6g H2O. A có CTPT là: A. CH4O B. C2H5OH C. C2H4(OH)2 D. C3H7OH 28. G i tên h p ch t có CTPT như sau theo danh pháp IUPAC: CH2OH CH3 C2H5 A. 4-etyl-3-metyl metanol -1 B. 3-metyl-4-etyl bezylic C. 4-etyl-3-metyl benzylic D. C A và B 29. G i tên h p ch t có CTCT như sau theo danh pháp IUPAC: CH2 = CH – CH2 – OH A. 1-hiđroxi prop-2-en B. Rư u alylic hay propen-1-ol-3 C. 3- hiđroxi prop-1-en D.C A,B,C 30. Cho ph n ng sau: CH3CCl3 + NaOHdư (X) + NaCl + H2O CTCT phù h p c a X là: A. CH3C(OH)3 B. CH3CHO C. CH3COONa D. CH3CHCl(OH)2 21. Xác đ nh công th c c u t o đúng c a C4H9OH bi t khi tách n ơc đi u ki n thích h p thu đư c 3 anken: A. Rư u n-butylic B. Rư u sec-butylic C. Rư u Tert-butylic D. Không th xác đ nh
  5. 22. S n ph m chính c a ph n ng sau đây là ch t nào: KOH/ Rư u CH2 = CH – CHCl – CH3 A. CH2=C=CHCH3 B. CH2=CH – CH(OH)CH3 C. CH2=CH – CH=CH2 D. C A và B 33. Ph n ng nào sau đây dùng đ đi u ch rư u etylic trong công nghi p b ng phương pháp t ng h p: A. C 2H5Cl + NaOH C2H5OH + NaCl + o H ,t ,p B. C2H4 + H2O C2H5OH + H C. (C6H10O5)n + nH2O n C6H12O6 men ruou C6H12O6 2C2H5OH + 2H2O D. C B và C 34. Phenol ph n ng đư c v i dãy ch t nào sau đây? A. CH3COOH, Na2CO3, NaOH, Na, dung d ch Br2, HNO3 B. HCHO, Na2CO3, dung d ch Br2, NaOH, Na C. HCHO, HNO3, dung d ch Br2, NaOH, Na D. C A,B,C 35. Hãy ch n câu phát bi u sai: A. Phenol là ch t r n k t tinh d b oxi hoá trong không khí thành màu h ng nh t B. Phenol có tính axit y u nhưng m nh h n H2CO3 C. Khác v i bezen, phenol ph n ng d dàng v i dung d ch Br2 nhi t đ thư ng t o thành k t t a tr ng. D. Nhóm OH và g c phenyl trong phân t phenol có nh hư ng qua l i l n nhau. 36. Ph n ng nào sau đây nói lên nh hư ng c a nhóm C6H5- đ i v i nhóm (-OH)? 2C6H5OH + Na C6H5ONa + H2 (1) OH OH Br Br + 3Br2 + 3HBr (2) Br (tr ng) 2C6H 5OH + NaOH C6H 5ONa + H 2O (3) A. Ch có (3) B. (2), (3)
  6. C. (1), (2) D. (1), (3) 37. G i tên h p ch t có công th c c u t o như sau: OH CH3 OH A. 3-metyl-4-hiđroxi phenol B. 4-hiđroxi-3-metyl-phenol C. 3,5-đihiroxi toluen D. 2,5-đihidroxi-1-metyl bezen 38. Tên IUPAC c a rư u iso amylic là: A. 2-metyl butanol-1 B. 2-etyl propanol-1 C. 2-metyl butanol-4 D. 3-metyl butanol-1 39. xt, to CH3 - CH2 - CH3 CH2 = CH - CH3 HCl (CH3 - CH - CH3) A Cl A trong dãy trên là: A. 2,clo-propan B. 2,clo,-propan C. 2-clopropan D. 2,clo propan 40. Khi cho metan tác d ng c i Cl2 (đk askt) v i t l 1:3 ta s thu đư c s n ph m nào sau đây: A. clometan/ metyl clorua B. điclometan/ metylen clorua C. triclometan/ clorofom D. cacbon tetraclorua/ tetraclometan 41. CTCT c a h p ch t: 1-clo-2-metyl but-1,3-đien là (isopren) A. B. CH2 = C - CH = CH - Cl CH = C - CH = CH2 CH3 Cl CH3 C. D. CH2 = C - CH = CH2 CH2 = C - CH = CH2 CH2 CH3 Cl Cl 42. Ch n câu đúng nh t A. các d n xu t halogen có phân t kh i l n thì th r n B. Các d n xu t halogen không tan trong H2O C. Các d n xu t polihalogen có phân t kh i l n thì th l ng, n ng hơn nư c ho c th r n. D. Các d n xu t halogen tan t t trong các dung môi không phân c c. 43. Cho ph n ng: CH3CH2Cl + NaOH to CH3CH 2OH + NaCl
  7. Ph n ng này thu c lo i ph n ng h u cơ nào? A. Ph n ng c ng nhóm OH vào CH3CH2- B. Ph n ng th nguyên t clo b ng nhóm –OH C. Ph n ng tách nguyên t clo D. Không có đáp án nào đúng 44. NaOH + CO2 + H2O Cl A B 300oC, 200atm tr ng A, B l n lư t là ch t gì? A. Natriphenolat và phenol B. Natriphenolat và catechol C. Natriclorua và phenol D. Phenol và natriphenolat 45. Theo quy t c Zai-xep, sán ph m chính c a ph n ng tách HCl ra kh i phân t 2-clobutan? A. But-2-en B. But-1-en C. But-1,3-đien D. But-1-in 46. Etyl magie bromua đư c đi u ch t b ng cách nào? ete khan A. CH2 = CH2 + Br2 + Mg + Br2 Mg B. CH3 - CH3 CH3CH2 - Br as ete khan HBr Mg C. CH3 - CH3 CH3CH2 - Br ete khan D. CH 2 = CH 2 + MgBr 47. Đ t ng h p PVC t metan và các ch t vô cơ c n thi t c n qua m y giai đo n? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 48. CTTQ c a ancol no, m ch h , đơn ch c là: A. CnH2n+1OH B. CnH2n-2OH C. CnH2n-2(OH)2 D. CnH2n+1O 49. CTCT c a But-3-en-1-ol: A. CH2 = CH - CH - CH3 B. CH2 = CH - CH2 - CH2 - OH OH C. CH = CH - CH2 = CH2 D. CH 2 = C - CH2 - CH3 OH OH o o 50. Các ancol có t nc, t sôi, đ tan trong H2O c a ancol đ u cao hơn so v i hiđrocacbon vì: A. Các ancol có nguyên t O trong phân t B. Các ancol có kh i lư ng phân t l n C. Các ancol có kh i lư ng phân t l n hơn hiđrocacbon và có kh năng hình thành liên k t hiđro v i H2O
  8. D. Gi a các phân t ancol t n t i li n k t hiđro liên phân t đ ng th i có s tương đ ng v i c u t o c a H2O 1.C 11.B 21.D 31.B 41.B 2.C 12.D 22.C 32.C 42.D 3.A 13.D 23.B 33.B 43.B 4.A 14.B 24.D 34.C 44.A 5.D 15.D 25.D 35.B 45.A 6.B 16.A 26.C 36.A 46.B 7.C 17.C 27.A 37.B 47.B 8.B 18.B 28.B 38.D 48.A 9.D 19.D 29.C 39.C 49.B 10.B 20.B 30.A 40.C 50.D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản