Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến gen (Có đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
169
lượt xem
52
download

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến gen (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh: đột biến gen (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến gen (Có đáp án)

 1. Câu 1 Đ nh nghĩa nào sau đây là đúng: A) Đ t bi n gen là nh ng bi n đ i trong c u trúc c a gen liên quan đ n m t ho c m t s đo n trong ADN, x y ra t i m t ph n t nào đó c a phân t ADN B) Đ t bi n gen là nh ng bi n đ i trong c u trúc c a gen liên quan đ n m t c p nuclêôtít, x y ra m t th i đi m nào đó c a phân t ADN C) Đ t bi n gen là nh ng bi n đ i trong c u trúc c a gen liên quan đ n m t ho c m t s c p nuclêôtít, x y ra m t th i đi m nào đó c a phân t ADN D) Đ t bi n gen là nh ng bi n đ i trong c u trúc c a gen liên quan đ n m t s c p nuclêôtít, x y ra m t th i đi m nào đó c a phân t ADN Đáp án C Câu 2 Trong nh ng d ng bi n đ i v t ch t di truy n dư i đây,d ng đ t bi n nào là đ t bi n gen: I. Chuy n đo n nhi m s c th (NST) II.M t c p nuclêôtít III.Ti p h p và trao đ i chéo trong gi m phân IV.Thay c p nuclêôtít V. Đ o đo n NST VI.Thêm c p nuclêôtít VII.M t đo n NST A) I,II,III,IV,VI B) II,IV,VI C) II,III,IV,VI D) I,V,VII Đáp án B Câu 3 Th đ t bi n đư c đ nh nghĩa như sau: A) Đ t bi n gen là nh ng đ t bi n trong c u trúc c a genliên quan đ n m t ho c m t s c p nuclêôtít, x y ra m t th i đi m nào đó c a phân t ADN B) Th đ t bi n là nh ng cá th mang đ t bi n nhưng chưa th hi n trên ki u c a cơ th C) Th đ t bi n là nh ng cá th mang đ t bi n đã th hi n trên ki u hình c a cơ th D) Th đ t bi n là nh ng bi n đ i b t thư ng trong c u trúc di truy n m c t bào (nhi m s c th ) Đáp án C Câu 4 Đ t bi n đư c đ nh nghĩa như sau A) Đ t bi n là nh ng bi n đ i b t thư ng trong c u trúc di truy n m c phân t (ADN,gen) B) Đ t bi n là nh ng bi n đ i c a v t ch t di truy n đã th hi n trên ki u hình c a cơ th C) Đ t bi n là nh ng bi n đ i c a v t ch t di truy n đã th hiên trên ki u hình c a cơ th D) Đ t bi n là nh ng bi n đ i b t thư ng trong c u trúc di truy n m c đ phân t (ADN, gen) ho c m c t bào (nhi m s c th )
 2. Đáp án D Câu 5 Đ t bi n do các nguyên nhân nào dư i đây gây ra: A) Do nh ng tác nhân c a môi trư ng ngoài cơ th , g m có các tác nhân v t lý ho c tác nhân hoá h c B) Do nh ng nguyên nhân bên trong cơ th gây ra nh ng bi n đ i sinh lý, hoá sinh trong t bào C) Do sai sót ng u nhiên trong quá trình nhân đôi c a ADN ho c quá trình phân ly c a nhi m s c th D) Do nh ng tác nhân c a môi trư ng ngoài cơ th , gôm có các tác nhân v t lý ho c tác nhân hoá h c ho c nh ng nguyên nhân bên trong cơ th gây ra nh ng bi n đ i sinh lý, hoá sinh trong t bào Đáp án D Câu 6 Căn c vào trình t th t c a các nuclêôtít trư c và sau đ t bi n c a m t đo n gen, hãy cho bi t d ng đ t bi n: Trư c đ t bi n: A T T G X X T X X A A G A X T TAAXGGAGGTTXTGA Sau đ t bi n : A T T G X X T X X A A G A X T TAAXGGATGTTXTGA A) M t m t c p nuclêôtít B) Thêm m t c p nuclêôtít C) Thay m t c p nuclêôtít D) Đ o v trí m t c p nuclêôtít Đáp án C Câu 7 Căn c trình t các nuclêôtít trư c và sau đ t bi n c a m t đo n gen,hãy cho bi t d ng đôt bi n: Trư c đ t bi n: G A T G X X T X X A A G A X T XTAXGGAGGTTXTGA Sau đ t bi n : G A T G X X T A X X A G A X T XTAXGGATGGTXTGA A) M t m t c p nuclêôtít B) Thêm m t c p nuclêôtít C) Thay m t c p nuclêôtít D) Đ o v trí m t c p nuclêôtít Đáp án D Câu 8 Căn c trình t các nuclêôtít trư c và sau đ t bi n c a m t đo n gen,hãy cho bi t d ng đôt bi n: Trư c đ t bi n: X A T G X X T X X A A G A X T GTAXGGAGGTTXTGA Sau đ t bi n : X A T X X T X X A A G A X T GTAGGAGGTTXTGA A) M t m t c p nuclêôtít B) Thêm m t c p nuclêôtít C) Thay m t c p nuclêôtít
 3. D) Đ o v trí m t c p nuclêôtít Đáp án A Câu 9 Căn c trình t các nuclêôtít trư c và sau đ t bi n c a m t đo n gen,hãy cho bi t d ng đôt bi n: Trư c đ t bi n: X A T G X X T X X A A G A X T GTAXGGAGGTTXTGA Sau đ t bi n : X T A T G X X T X X A A G A X T GATAXGGAGGTTXTGA A) M t m t c p nuclêôtít B) Thêm m t c p nuclêôtít C) Thay m t c p nuclêôtít D) Đ o v trí m t c p nuclêôtít Đáp án B Câu 10 Đ t bi n gen ph thu c vào: A) Li u lư ng, cư ng đ c a la i tác nhân đ t bi n B) Tác nhân đ t bi n C) Đ c đi m c u trúc gen D) A,B và C đ u đúng Đáp án -D Câu 11 Các tác nhân đ t bi n đã gây ra đ t bi n gen qua cơ th A) Gây r i lo n qua trình t nhân đôi c a ADN B) Làm đ t phân t ADN C) Làm đ t phân t ADN r i n i đo n làm đ t vào ADN v trí m i D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 12 Các tác nhân đ t bi n có th gây ra đ t bi n gen qua cơ th : A) R i lo n quá trình phân ly c a các nhi m s c th trong quá trình phân bào B) Làm thay đ i v trí c a các gen trong c p NST tương đ ng do hi n tư ng trao đ i chéo gi a các c p NST tương đ ng trong kỳ đ u l n phân bào 1 c a gi m phân C) B t thư ng trong quá trình trao đ i chéo gi a các c p NST tương đ ng trong kỳ đ u l n phân bào 1 c a gi m phân D) Làm đ t phân t ADN r i n i đo n b đ t vào phân t ADN v trí m i Đáp án D Câu 13 Các tác nhân đ t bi n không th gây ra đ t bi n gen qua cơ th : A) Gây r i l an quá trình t nhân đôi c a ADN B) Trao đ i chéo b t thư ng gi a các c p NST tương đ ng trong kỳ đ u l n phân bào 1 quá trình gi m phân C) Làm đ t phân t ADN r i n i đo n b đ t vào ADN v trí m i D) Làm đ t phân t ADN Đáp án B
 4. Câu 14 Nh n xét nào dư i đây là không đúng cơ ch phát sinh đ t bi n gen: A) Có nh ng gen b n v ng, ít b đ t bi n nhưng có nh ng gen ít b đ t bi n làm xu t hi n nhi u alen B) Các tác nhân đ t bi n gây r i lo n quá trình t nhân đôi c a ADN, ho c làm đ t phân t ADN, ho c n i đo n b đ t vào phân t ADN v trí m i C) Đ t bi n gen không ph thu c đ c đi m c u trúc gen, các gen khác nhau có kh năng như nhau trong vi c phát sinh đ t bi n D) Đ t bi n gen không nh ng ph thu c vào tác nhân, li u lư ng, cư ng đ c a tác nhân đ t bi n mà còn tuỳ thu c đ c đi m c u trúc c a gen Đáp án C Câu 15 Đ t bi n gen gây r i lo n trong…………(N: quá trình nhân đôi c a ADN, P: quá trình sinh t ng h p prôtêin,F: quá trình phân ly c a nhi m s c th trong phân bào ) nên đa s đ t bi n gen thư ng ………..(L: có l i,T: trung bình,H: có h i) cho cơ th A) N,H B) P,T C) P,H D) F,L Đáp án C Câu 16 Nh n xét nào dư i đây là đúng: A) Đ t bi gen khi xu t hi n s tái b n nh cơ th sao mã ADN B) Đ t bi n gen khi xu t hi n s tái b n nh cơ ch sao mã di truy n C) Đ t bi n gen khi xu t hi n s tái b n nh cơ ch t nhân đôi c a ADN D) Đ t bi n gen khi xu t hi n s tái b n nh cơ ch phân ly trong các quá trình phân bào Đáp án C Câu 17 N u đ t bi n gen phát sinh trong quá trình …….(N: nguyên phân, G: gi m phân) nó s x y ra t bào…….(S: sinh dư ng,H: h p t ,D: sinh d c),đ t bi n này g i là đ t bi n giao t : A) N,S B) G,H C) G,D D) N,H Đáp án C Câu 18 Đ t bi n ti n phôi là đ t bi n x y ra : A) T bào sinh tinh ho c sinh tr ng B) Nh ng l n nguyên phân đ u tiên c a h p t C) Giao t D) T bào 2n Đáp án B Câu 19 Đ t bi n phát sinh trong qua trình …..(N: nguyên phân,G:gi m phân) s x y ra t bào sinh dư ng r i đư c nhân lên, n u là m t đ t bi n gen ……(T:
 5. tr i,L: l n) s bi u hi n trên…….(B: trên toàn b cơ th ,P: m t ph n cơ th ) t o nên (K: th kh m,Đ: th đ t bi n): A) G,L,P,K B) G,T,B,Đ C) N,T,B,Đ D) N,T,P,K Đáp án D Câu 20 Đ t bi n sôma là đ t bi n x y ra lo i t bào: A) H pt B) T bào sinh d c C) T bào sinh dư ng D) Giao t Đáp án C Câu 21 N u đ t bi n giao t là m t đ t bi n l n thì cơ ch nào dư i đây trong quá trình bi u hi n c a gen đ t bi n này là không đúng: A) Trong giai đo n đ u khi còn tr ng thái d h p, ki u hình đ t bi n không đư c bi u hi n B) Qua giao ph i đ t bi n l n ti p t c t n t i tr ng thái d h p và không bi u hi n C) S bi u hi n ngay trên ki u hình c a cơ th mang đ t bi n D) Khi gen l n đ t bi n có đi u ki n t h p v i nhau làm xu t hi n ki u gen đ ng h p t l n thì s bi u hi n thành ki u hình Đáp án C Câu 22 Đ đ t bi n gen l n có đi u ki n bi u hi n thành ki u hình trong 1 qu n th giao ph i c n: A) Gen l n đó b đ t bi n tr l i thành alen tr i và bi u hi n ngay thành ki u hình B) Alen tương ng b đ t bi n thành alen l n, làm xu t hi n ki u gen đ ng h p t l n và bi u hi n thành ki u hình C) Qua giao ph i đ tăng s lư ng cá th d h p và t o đi u ki n cho các gen t h p v i nhau làm xu t hi n ki u gen đ ng h p t l n D) T t c đ u đúng Đáp án C Câu 23 D ng đ t bi n gen nào dư i đây s gây ra bi n đ i nhi u nh t trong c u trúc c a chu i pôlypéptít tương ng do gen đó t ng h p: A) Đ t bi n m t c p nuclêôtít B) Đ t bi n thay c p nuclêôtít C) Đ t bi n thêm c p nuclêôtít D) A và C đúng Đáp án -D Câu 24 D ng đ t bi n gen nào dư i đây s gây ra bi n đ i ít nh t trong c u trúc c a chu i pôlypéptít tương ng do gen đó t ng h p:
 6. A) Đ t bi n m t c p nuclêôtít B) Đ t bi n thay c p nuclêôtít C) Đ t bi n thêm c p nuclêôtít D) A và C đúng Đáp án B Câu 25 Đ t bi n thay c p nuclêôtít có th gây ra h u qu như th nào trên phân t prôtêin do nó mã hoá? A) Thay m t axit amin này thành m t axít amin khác B) Không làm thay đ i c u trúc c a prôtêin C) Phân t prôtêin do gen đ t bi n mã hoá có th ng n hơn so v i trư c khi đ t bi n D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 26 Đ t bi n thay c p nuclêôtít có th không làm thay đ i c u trúc c a phân t do gen đó mã hoá do: A) Đ t bi n làm thay đ i c u trúc c a m t codon nhưng không làm thay đ i nghĩa do nhi u codon có th cùng mã hoá cho m t axit amin B) Đ t bi n đôi m t codon có nghĩa thành m t codon vo nghĩa C) Gen đ t bi n đã đư c s a ch a t i v trí đ t bi n D) Đ t bi n ch nh hư ng đ n gen m đ u,axít amin m đ u s đư c c t b sau khi k t thúc quá trình gi i mã Đáp án A Câu 27 Đ t bi n thay c p nuclêôtít có th làm phân t prôtêin do gen đ t bi n mã hoá ng n hơn do v i trư c khi b đ t bi n do: A) Làm tái s p x p tr t t c a các nuclêôtít trong c u trúc c a gen d n đ n làm vi c gi m s codon B) Axít amin b thay đ i trong c u trúc c a phân t prôtêin s b c t đi sau khi gi i mã C) Đ t bi n làm thay đ i c u trúc c a m t codon nhưng không làm thay đ i nghĩa do nhi u codon có th cùng mã hoá cho m t axit amin D) Đ t bi n làm đ i m t codon có nghĩa thành m t codon vô nghĩa d n đ n vi c làm k t thúc quá trình gi i mã s m hơn so v i khi chưa đ t bi n Đáp án D Câu 28 Đ t bi n làm thay đ i c u t o c a chu i pôlypeptít t v trí đ t bi n trên gen thu c d ng : A) M t m t c p nuclêôtít B) Thêm m t c p nuclêôtít C) Thay m t c p nuclêôtít D) A và B đúng Đáp án -D Câu 29 M t đo n mARN có trình t các mã b 3 như sau tương ng v i th t : ………AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX…….
 7. …………6 7 8 9 10 11…….. M t đ t bi n x y ra b ba th mư i trên m ch g c c a gen mã cho mARN trên làm cho G b thay b i A s làm cho b ba mã trên mARN tr thành: A) AAA B) ATA C) AXA D) AUA Đáp án D Câu 30 M t đo n mARN có trình t các mã b 3 như sau tương ng v i th t : ………AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX……. …………6 7 8 9 10 11…….. M t đ t bi n gen x y ra trên b ba th 9 trên gen mã cho mARN trên m ch làm m t c p nuclêôtít TA s làm cho trình t c a các nuclêôtít trên mARN như sau: A) …AGG-UAX-GXX-GXA-XAX-XX… B) …AGG-UAX-GXX-UGX-AXA-XXX… C) …AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX… D) …AGG-UAX-GXU-XAG-XAX-AXX-X… Đáp án A Câu 31 M t đo n mARN có trình t các mã b 3 như sau tương ng v i th t : ………AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX……. …………6 7 8 9 10 11…….. M t đ t bi n đ o c p nuclêôtít XG c a b ba mã th 6 v i c p TA b ba mã th 7 c a gen mã cho mARN trên s d n đ n k t qu : A) Làm ít nh t hai axit amin tương ng v i v trí mã th 6 và 7 b thay đ i B) Làm trình t c a các nuclêôtít b thay đ i t v trímã th 6 tr v sau C) Làm trình t c a các nuclêôtít b thay đ i t v trímã th 7 tr v sau D) Ch thay m t axit amin tương ng v i v trí mã th 7 Đáp án A Câu 32 Quan sát hai đo n m ch g c c a ADN trư c và sau đ t bi n: Trư c đ t bi n: ……A T G X T T A G X A A A T X… Sau đ t bi n: ……A T G X T A G X A A A T X….. Đ t bi n trên thu c lo i : A) Thêm nuclêôtít B) Đ o v trí nuclêôtít C) Thay nuclêôtít D) M t nuclêôtít Đáp án D Câu 33 Quan sát hai đo n m ch g c c a ADN trư c và sau đ t bi n: Trư c đ t bi n: ……A T G X T T A G X A A A T X… Sau đ t bi n: ……A T G X T A G X A A A T X…..
 8. H u qu trên phân t prôtêin do gen này mã hoá: A) nh hư ng t i m t axit amin trong chu i pôlypeptít B) nh hư ng t i m t axit amin trong chu i pôlypeptít t đi m tương ng v i b ba mã x y ra đ t bi n C) Không nh hư ng đ n axit amin trong chu i pôlypeptít D) A,B và C đ u có th x y ra Đáp án B Câu 34 N i dung nào dư i đây v đ t bi n gen là không đúng: A) Đ t bi n gen c u trúc đư c bi u hi n thành m t bi n đ i đ t ng t,gián đo n v m t ho c m t s tính tr ng nào đó trên m t ho c s cá th B) Đa s đ t bi n gen thư ng gây ra nh ng h u qu có h i, làm gi m kh năng s ng c a sinh v t C) Trong đi u ki n t nhiên t n s đ t bi n gen khá cao 10-4 đ n 10-2 D) Có tính ch t di truy n, riêng l , ng u nhiên và vô hư ng Đáp án C Câu 35 Đ t bi n gen c u trúc đư c bi u hi n thành m t bi n đ i …..(Đ: đ t ng t,G: gián đo n, ĐG: đ t ng t và gián đo n) v ……(M:m t, N: m t s ;MN: m t ho c m t s )tính tr ng nào đó trên m t ho c m t s …..(C: cá th ; Q: qu n th ): A) ĐG;M;Q B) Đ;N;C C) G;M;C D) ĐG;MN;C Đáp án D Câu 36 Trong trư ng h p nào m t đ t bi n gen tr thành th đ t bi n: A) Gen đ t bi n l n xu t hi n tr ng thái đ ng h p t B) Gen đ t bi n tr i C) Gen đ t bi n l n n m trên nhi m s c th X không có alen trên NST Y, cơ th mang đ t bi n là cơ th mang c p NST gi i tính XY D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 37 T n s đ t bi n gen ph thu c vào nh ng y u t nào? A) Cư ng đ và li u lư ng c a tác nhân gây đ t bi n B) Lo i tác nhân đ t bi n C) Đ c đi m c u trúc gen D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 38 Lo i đ t bi n gen nào có th di truy n qua con đư ng sinh s n vô tính ? A) Đ t bi n giao t B) Đ t bi n ti n phôi C) Đ t bi n sôma D) A và B đúng
 9. Đáp án -D Câu 39 Lo i đ t bi n gen nào có th di truy n qua con đư ng sinh s n sinh dư ng? A) Đ t bi n giao t B) Đ t bi n ti n phôi C) Đ t bi n sôma D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 40 Hãy tìm các d ng đ t bi n gen liên quan đ n m t c p nuclêôtít làm thay đ i c u trúc c a gen trong trư ng h p s liên k t hyđrô c a gen tăng thêm 1 liên k t: A) Thay c p AT thành c p TA B) Thay c p GX thành c p XG C) Thay c p XG thành c p AT D) Thay c p AT thành c p GX Đáp án D Câu 41 Hãy tìm các d ng đ t bi n gen liên quan đ n m t c p nuclêôtít làm thay đ i c u trúc c a gen trong trư ng h p s liên k t hyđrô c a gen tăng thêm 2 liên k t: A) M t c p AT B) Thay c p GX b ng c p AT C) Thêm c p AT D) Thêm c p GX Đáp án C Câu 42 Cho m t đo n 15 c p nuclêôtít c a m t gen c u trúc có trình t nuclêôtít chưa đ y đ như sau: 1 5 8 10 15 -TAXXGAG ? GTATTXG…… m ch g c - ATGGXTX ? XATAAGX……. Vi t trình t nuclêotít đ y đ c a m ch g c c a đo n gen nêu trên bi t r ng s n ph m sao mã (mARN) c a đo n gen này có ribônuclêôtít v trí s 8 là A: A) -ATGGXTXTXATAAGX….. B) -ATGGXTXUXATAAGX….. C) -ATGGXTXGXATAAGX….. D) -ATGGXTXXXATAAGX….. Đáp án A Câu 43 Cho m t đo n 15 c p nuclêôtít c a m t gen c u trúc có trình t nuclêôtít chưa đ y đ như sau: 1 5 8 10 15 -TAXXGAG ? GTATTXG…… m ch g c - ATGGXTX ? XATAAGX……. Trình t bazơ nitric trên mARN thay đ i như th nào trong trư ng h p đ t
 10. bi n thay c p nuclêôtít G-X v trí s 5 b ng c p A-T ? A) -UAXXAAGAGUAUUXG….. B) -UAXXUAGAGUAUUXG….. C) -AUGGAUXUXAUAAGX….. D) -AUGGUUXUXAUAAGX….. Đáp án A Câu 44 K t qu phân tích trình t 7axit amin đ u m ch c a phân t prôtêin hêmôglôbin (Hb) ngư i bình thư ng đư c ký hi u là HbA, còn c a ngư i b nh là HbB, như sau: HbA:Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu HbB:Val-His-Leu-Thr-Pro-Val-Glu Hi n tư ng gì đã x y ra đ i gen mã hóa cho phân t HbB A) X y ra đ t bi n m t c p nuclêotít v trí mã b ba mã hoã cho axit amin th 6 c a phân t Hb B) X y ra đ t bi n thêm c p nuclêotít v trí mã b ba mã hoã cho axit amin th 6 c a phân t Hb C) X y ra đ t bi n thay c p nuclêôtít v trí mã b ba mã hoã cho axit amin th 6 c a phân t Hb D) X y ra đ t bi n đ o v trí gi a hai c p c p nuclêotít v trí mã b ba mã hoã cho axit amin th 6 và th 7 Đáp án C Câu 45 đ t bi n và th đ t bi n khác nhau đi m cơ b n sau: A) đ t bi n là nh ng cá th mang đ t b n đã bi u hi n ki u hình còn th đ t bi n là nh ng bi n đ i trong v t ch t di truy n B) đ t bi n là nh ng bi n đ i trong v t ch t di truy n còn th đ t bi n là nh ng cá th mang đ t bi n đã bi u hi n ki u hình C) đ t bi n là nh ng bi n đ i trong v t ch t di truy n còn th đ t bi n là nh ng cá th mang đ t bi n có th bi u hi n ho c chưa bi u hi n trên ki u hình D) đ t bi n là nh ng cá th mang đ t bi n có th bi u hi n ho c chưa bi u hi n trên ki u hình còn th đ t bi n là nh ng bi n đ i trong v t ch t di truy n Đáp án B Câu 46 Cho bi t các b ba trên mARN mã hoá cho các axit amin tương ng như sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:b ba k t thúc. Trình t c a các nuclêôtít trên m ch b sung v i m ch g c c a gen đã mã hoá cho trình t c a m t đo n prôtêin có trình t 5 axit amin cu i chu i như dư i đây s th nào ? …..-isôlơxin-lizin-lơxin-trêônin-trêônin A) ……-AUU-AAA-UUG-AXX-AXX-UAA B) ……-TAA-TTT-AAX-TGG-TGG C) ……-ATT-AAA-TTG-AXX-AXX-TAA D) ……-TAA-TTT-AAX-TGG-TGG-ATT
 11. Đáp án C Câu 47 Cho bi t các b ba trên mARN mã hoá cho các axit amin tương ng như sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:b ba k t thúc B t đ u tính t v trí c â nuclêôtit cu i cùng c a b ba k t thúc tr v trư c n u c p nuclêôtit th 15 và 16 đ o v trí cho nhau thì chu i pôlipeptit do gen đó mã hoá s thay đ i như th nào A) Isôlơxin và valin b thay b i 2 lo i axit amin khác B) chu i pôlipeptit b ch m d t s m ngay sau axit amin isôlơxin do xu t hi n mã k t thúc m i do đ t bi n C) chu i pôlipeptit m i có isoolơxin b thay b i 1 axit amin khác do thay mã b ba và tr thành axit amin cu i cùng trong chu i pôlipeptit D) chu i pôlipêptit m i có valin m i b thay b i 1 axit amin khác do thay mã b ba Đáp án B Câu 48 Cho bi t các b ba trên mARN mã hoá cho các axit amin tương ng như sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:b ba k t thúc N u đ t bi n làm m t đi m t đo n polinuclêôtit ng n t v trí c p nuclêôtit th 9 đ n th 14 tính t nuclêôtit cu i cùng thì h u qu trên phân t prôtêin do gen đó mã hoá s như th nào? A) gi m đi 2 axit amin so v i bình trư ng , trình t c a 3 axit amin cu i cùng là –lizin-lơxin-trêônin B) gi m đi 2 axit amin so v i bình thư ng , trình t c a 3 axit amin cu i cùng là –lizin-trêônin-trêônin C) gi m đi 1 axit amin so v i bình thư ng, trình t c a 3 axit amin cu i cùng là –lơxin-trêônin-trêônin D) gi m đi 2 axit amin so v i binh tthư ng, trình t c a 3 axit amin cu i cùng là –isôlơxin-trêônin-trêônin Đáp án D Câu 49 Cho bi t các b ba trên mARN mã hoá cho các axit amin tương ng như sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:b ba k t thúc N u đ t bi n làm m t đi 3 c p nuclêôtít 7,8 và 9 tính t v trí c a nuclêôtít cu i cùng thì phân t prôtêin sau đ t bi n s như th nào ? A) Gi m m t axít amin so v i bình thư ng,trình t c a 4 axit amin cu i cùng là –isôlơxin-lizin-trêônin-trêônin B) Gi m m t axít amin so v i bình thư ng,trình t c a 4 axit amin cu i cùng là –lizin-lơxin-trêônin-trêônin C) Gi m m t axít amin so v i bình thư ng,trình t c a 4 axit amin cu i cùng là –isôlơxin-lizin-trêônin-trêônin
 12. D) Gi m m t axít amin so v i bình thư ng,trình t c a 4 axit amin cu i cùng là –isôlơxin-lizin- isôlơxin -trêônin Đáp án B Câu 50 Cho bi t các b ba trên mARN mã hoá cho các axit amin tương ng như sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:b ba k t thúc N u đ t bi n làm thay c p nuclêôtít XG b ng AT v trí th 5 tính t nuclêôtít cu i cùng thì phân t prôtêin sau đ t bi n s như th nào ? A) Axit amin cu i cùng không th thay đ i do b ba mã trư c và sau đ t bi n mã hoá cho cùng m t axit amin B) Axit amin cu i cùng là trêônin b thay b i lơxin C) Prôtêin đ t bi n ít hơn prôtêin bình thư ng m t axit amin D) Axit amin cu i cùng là trêônin b thay b i asparagin Đáp án D Câu 51 M t gen A b đ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin hoàn ch nh có 298 axit amin. Gen A b đ t bi n m t 3 c p nuclêôtít k ti p nhau trên gen, nh ng kh năng nào sau đây đã có th x y ra ? A) Prôtêin mã hoá b i gen a ít hơn so v i prôtêin bình thư ng 1 axit amin và trong trình t c a các axit amin còn l i ch khác m t axit amin B) Prôtêin mã hoá b i gen a khác v i prôtêin bình thư ng hai axit amin C) và tr axit amin b m t toàn b trình t c a các axit amin còn l i không đ i D) A và C đúng Đáp án -D Câu 52 M t gen A b đ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin hoàn ch nh có 298 axit amin. S nuclêôtít c a gen a sau đ t bi n là bao nhiêu ? A) 1788 B) 900 C) 894 D) 1800 Đáp án D Câu 53 M t gen A b đ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin hoàn ch nh có 298 axit amin. Quá trình gi i mã 1 mARN do gen a sao mã đã đòi h i môi trư ng cung c p 1495 axit amin, n u m i ribôxôm ch tham gia gi i mã m t l n thì đã có bao nhiêu ribôxôm tham gia gi i mã: A) 5 ribôxôm B) 10 ribôxôm C) 4 ribôxôm D) 6 ribôxôm Đáp án A
 13. Câu 54 M t gen A b đ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin hoàn ch nh có 298 axit amin. Trong quá trình trên đã có bao nhiêu liên k t đư c hình thành và bao nhiêu ph n t H20 đư c gi i phóng ? A) 1490 liên k t péptít; 1458 phân t H20 B) 1485 liên k t péptít; 1490 phân t H20 C) 1495 liên k t péptít; 1495 phân t H20 D) 1490 liên k t péptít; 1490 phân t H20 Đáp án D Câu 55 M t gen A b đ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin hoàn ch nh có 298 axit amin. N u đ t bi n làm m t đi 3 c p nuclêôtít 7,8 và 9 tính t v trí c a nuclêôtít cu i cùng thì phân t prôtêin sau đ t bi n s như th nào ? A) A:U:G:X = 30 :60 :90 :120 B) A:U:G:X = 180 :360 :540 :720 C) A:U:G:X = 90 :180 :270 :360 D) A:U:G:X = 20 :30 :60 :80 Đáp án C Câu 56 M t gen A b đ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin hoàn ch nh có 298 axit amin. S nuclêôtít các lo i c a gen a là bao nhiêu ? A) A=T=90; G=X=210 B) A=T=270; G=X=630 C) A=T=50; G=X=140 D) A=T=540; G=X=1260 Đáp án B Câu 57 M t gen A b đ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin hoàn ch nh có 298 axit amin. Gen A có chi u dài bao nhiêu ? A) 3049.8 Angstron B) 3060 Angstron C) 3070.1 Angstron D) 1016.6 Angstron Đáp án C Câu 58 Căn c hình v trư c và sau đ t bi n c a m t đo n gen, hãy cho bi t d ng đ t bi n: Trư c đ t bi n : X A T G X X T X X A A G A X T GTAXGGAGGTTXTGA Sau đ t bi n : X A T G X X T G X A A G A X T GTAXGGAXGTTXTGA A) M t m t c p nuclêôtít B) Thêm m t c p nuclêôtít
 14. C) Thay m t c p nuclêôtít D) Đ o m t c p nuclêôtít Đáp án C
Đồng bộ tài khoản