intTypePromotion=3

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến NST (Có đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
139
lượt xem
46
download

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến NST (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh: đột biến nst (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến NST (Có đáp án)

  1. Câu 1 Đ t bi n NST bao g m các d ng: A) Đa b i và d b i B) Thêm đo n và đ o đo n C) Chuy n đo n tương h và không tương h D) Đ t bi n v s lư ng và c u trúc NST Đáp án D Câu 2 Cơ ch phát sinh đ t bi n c u trúc NDT là do tác nhân đ t bi n gây ra: A) Đ t gãy NST B) Tác đ ng quá trình nhân đôi NST C) Trao đ i chéo b t thư ng c a các c p NST tương đ ng D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 3 Hình v dư i đây mô t h ên tư ng đ t bi n nào ? ABCDE FGH ABCE FGH A) L p đo n (NST) B) Đ o đo n NST C) Chuy n đo n NST tương h D) M t đo n NST Đáp án D Câu 4 S trao đ i chéo b t thư ng gi a các crômatít trong c p NST tương đ ng th i kỳ đ u 1 trong phân bào gi m nhi m làm xu t hi n d ng đ t bi n: A) Hoán v gen B) D b i C) L p đo n NST D) Đ o đo n NST Đáp án C Câu 5 H i ch ng nào dư i đây ngư i là do đ t bi n c u trúc nhi m s c th : A) H i ch ng Đao B) B nh ung thư máu C) H i ch ng T cnơ D) H i ch ng Claiphentơ Đáp án B Câu 6 Đ t bi n x y ra dư i tác d ng c a: A) M t s tác nhân v t lý và hoá h c B) R i lo n phân ly c a các c p NST tương đ ng C) Các r i lo n sinh lý, sinh hoá n i bào D) A và C đúng Đáp án -D Câu 7 Hi n tư ng đ t bi n l p đo n nhi m s c th d n đ n: A) Gây ch t
  2. B) Làm tăng đ bi u hi n c a tính tr ng C) Làm gi m đ bi u hi n c a tính tr ng D) Làm tăng ho c gi m đ bi u hi n c a tính tr ng Đáp án D Câu 8 Nh ng đ t bi n c u trúc nào sau đây s nh hư ng đ n hình thái NST: A) M t đo n B) Chuy n đo n tương h C) Chuy n đo n không tương h D) A và B đúng Đáp án A Câu 9 Nh ng đ t bi n c u trúc NST nào s làm thay đ i v trí c a các gen gi a 2 NST c a c p NST tương đ ng: A) Hoán v gen B) Chuy n đo n không tương h C) M t đo n D) L p đo n Đáp án D Câu 10 Nh ng đ t bi n nào dư i đây không làm m t ho c thêm ch t li u di truy n: A) M t đo n và l p đo n B) M t đo n và đ o đo n C) Đ o đo n và chuy n đo n D) L p đo n và chuy n đo n Đáp án C Câu 11 Nh n xét nào đây là đúng: A) Cơ th mang đ t bi n đ o đo n và chuy n đo n có th không có bi u hi n trên ki u hình nhưng có th gây h u qu nghiêm tr ng cho th h sau B) Cơ th mang đ t bi n đ o đo n gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng trên ki u hình C) Đ t bi n chuy n đo n không gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng trên ki u hình D) Đ t bi n x y ra do s trao đ i chéo gi a các NST thu c các c p đ ng d ng Đáp án A Câu 12 ru i gi m đ t bi n ……(M: m t đo n; L: l p đo n; Đ: đ o đo n) trên NST ……(X;Y) làm cho m t l i thành m t d t: A) L;X B) Đ;Y C) M;X D) Đ;X Đáp án A Câu 13 Hình v dư i đây mô t hi n tư ng: ABCDE FGH ABCBCDE FGH
  3. A) M t đo n NST B) L p đo n (NST) C) Chuy n đo n trong m t NST D) Đ o đo n NST Đáp án B Câu 14 Đo n NST đ t gãy không mang tâm đ ng trong trư ng h p đ t bi n m t đo n s A) Không nhân đôi và tham gia vào c u trúc nhân c a 1 trong 2 t bào con B) B tiêu bi n trong quá trình phân bào C) Tr thành NST ngoài nhân D) Tr thành m t NST m i Đáp án B Câu 15 Hình v dư i đây mô t hi n tư ng: ABCDE FGH A E FGH DCB A) M t đo n NST B) L p đo n NST C) Chuy n đo n trong m t NST D) Đ o đo n NST Đáp án D Câu 16 Hi n tư ng b t thư ng nào dư i đây là hi n tư ng chuy n đo n NST A) M t NST di chuy n t v trí này sang v trí khác trong cùng m t NST B) M t đo n NST b m t C) M t đo n NST b đ o ngư c 1800 D) M t đo n NST b l p l i Đáp án A Câu 17 lúa m ch, s gia tăng ho t tính c a enzym amilaza x y ra do: A) Có m t đ t bi n đ o đo n NST B) Có m t đ t bi n l p đo n NST C) Có m t đ t bi n chuy n đo n NST D) Có m t đ t bi n m t đo n NST Đáp án B Câu 18 Lo i đ t bi n nào sau đây ít nh hư ng đ n s c s ng c a cá th nhưng làm tăng cư ng s sai khác gi a các NST tương đ ng trong các nòi thu c cùng m t loài: A) M t đo n B) Đ o đo n C) Chuy n đo n D) L p đo n Đáp án B
  4. Câu 19 Hình v dư i đây mô t hi n tư ng: ABCDE FGH A BC GH F ED A) M t đo n NST B) L p đo n NST C) Chuy n đo n trong m t NST D) Đ o đo n NST Đáp án D Câu 20 Hình v dư i đây mô t h ên tư ng: ABCDE FGH MNOCDE FGH MNOPQ R ABPQ R A) M t đo n NST B) L p đo n NST C) Chuy n đo n trong m t NST D) Đ o đo n NST Đáp án C Câu 21 Hình v dư i đây mô t hi n tư ng: ABCDE FGH A E FGH DCB A) M t đo n NST B) L p đo n NST C) Chuy n đo n trong m t NST D) Đ o đo n NST Đáp án D Câu 22 Lo i đ t bi n NST nào dư i đây làm tăng cư ng ho c gi m thi u s bi u hi n c a tính tr ng: A) M t đo n B) Đ o đo n C) Chuy n đo n
  5. D) L p đo n Đáp án D Câu 23 Hình v dư i đây mô t h ên tư ng: ABCDE FGH M N OA B C D E F G H MNOPQ R PQ R A) M t đo n NST B) L p đo n NST C) Chuy n đo n không tương h D) Đ o đo n NST Đáp án C Câu 24 Hình v dư i đây mô t hi n tư ng: ABCDE FGH A DE FBCGH A) M t đo n NST B) L p đo n NST C) Chuy n đo n trong m t NST D) Đ o đo n NST Đáp án C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản