intTypePromotion=3

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến đa bội (Có đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
113
lượt xem
55
download

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến đa bội (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh: đột biến đa bội (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến đa bội (Có đáp án)

  1. Câu 1 Th đa b i là d ng đ t bi n mà t bào sinh dư ng c a cơ th : A) Mang b NST là m t s b i c a n B) B NST b th a 1 ho c vài NST c a cùng 1 c p NST tương đ ng C) Mang b NST là m t b i s c a n và l n hơn 2n D) Mang b NST b th a 1 NST Đáp án C Câu 2 Th đa b i trên th c t đư c g p ph bi n : A) Đ ng, th c v t b c th p B) Đ ng v t C) Th c v t D) Gi ng cây ăn qu không h t Đáp án C Câu 3 S r i lo n phân ly c a toàn b NST trong nguyên phân s làm xu t hi n dòng t bào: A) 4n B) 2n C) 3n D) n Đáp án A Câu 4 S r i lo n phân ly c a toàn b NST trong l n phân bào 1 c a phân bào gi m nhi m c a m t t bào sinh d c s t o ra: A) Giao t n và 2n B) Giao t 2n C) Giao t n D) Giao t 4n Đáp án B Câu 5 Cơ th th c v t đa b i có đ c đi m: A) Cơ quan sinh dư ng l n, th i gian sinh trư ng kéo dài B) Có th không có h t C) Có kh năng ch ng ch u t t v i nh ng đi u ki n có h i D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 6 Cơ th 3n hình thành do A) R i lo n phân ly c a toàn b b NST x y ra t bào sôma B) R i lo n phân ly c a toàn b b NST x y ra giai đo n ti n phôi C) R i lo n phân ly c a toàn b b NST x y ra do s kêt h p gi a m t giao t 2n và m t giao t n D) R i lo n phân ly c a toàn b b NST trong quá trình sinh noãn t o ra noãn 2n , sau đó đư c th tinh b i h t ph n bình thư ng đơn b i Đáp án C Câu 7 Tác nhân hoá h c nào sau đây đư c s d ng ph bi n trong th c t đ gây ra d ng đ t bi n đa b i A) 5- brom uraxin B) Cônsixin
  2. C) Êtyl mêtalsulf nat (EMS) D) Nitrôzơ methyl urê (NMU) Đáp án B Câu 8 Cơ ch gây đ t bi n đa b i c a cônsixin là do: A) Tách s m tâm đ ng c a các NST kép B) C n tr s hình thành thoi vô s c C) Đình ch ho t đ ng nhân đôi c a các NST D) Ngăn c n không cho màng t bào phân chia Đáp án B Câu 9 Các d ng cây tr ng tam b i như dưa h u, nho thư ng không h t do: A) Không có kh năng sinh giao t bình thư ng B) Không có cơ quan sinh d c đ c C) Không có cơ quan sinh d c cái D) Cơ ch xác đ nh gi i tính b r i lo n Đáp án A Câu 10 Trong th c ti n ch n gi ng cây tr ng đ t bi n đa b i đư c s d ng đ : A) T o ra nh ng gi ng năng xu t cao B) Kh c ph c tính b t th c a các cơ th lai xa C) T o ra các gi ng qua không h t D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 11 Cơ s t bào h c c a kh năng kh c ph c tính b t th cơ th lai xa b ng phương pháp gây đ t bi n đa b i khác là do: A) Gia tăng kh năng sinh dư ng và phát tri n c a cây B) T bào đa b i có kích thư c l n hơn giúp các NST trư t d dàng hơn trên s i vô s c trong qua trình phân bào C) Các NST v i tâm đ ng l n hơn s trư t d dàng trên thoi vô s c trong quá trình phân bào D) Giúp khôi ph c l i c p NST đ ng d ng, t o đi u ki n cho chúng ti p h p, trao đ i chéo bình thư ng Đáp án D Câu 12 Cơ th th c v t đa b i có th đư c phát hi n b ng phương pháp nào dư i đây là chính xác nh t A) Đánh giá s phát tri n b ng cơ quan sinh dư ng B) Đánh giá kh năng sinh s n C) Quan sát và đêm s lư ng NST trong t bào D) Đánh giá kh năng sinh trư ng và kh năng ch ng ch u v i sâu b nh Đáp án C Câu 13 M t th đa b i ch đư c hình thành t m t th đa b i kh m khi: A) Cơ th kh m ph i là s sinh s n h u tính B) Cơ th kh m đó có kh năng sinh s n sinh dư ng C) Cơ th kh m đó thu c loài sinh s n theo ki u t th ph n D) Cơ th kh m đó là loài lư ng tính Đáp án B Câu 14 Đ c đi m nào dư i đây c a th đa b i là không đúng:
  3. A) Trong th đa b i b NST c a t bào sinh dư ng là m t b i s c a m t b NST đơn b i, l n hơn 2n B) Đư c chia làm hai d ng: th ba nhi m và th đa nhi m C) đ ng v t giao ph i ít g p th đa b i do gây ch t r t s m, cơ ch xác đ nh gi i tính b r i lo n nh hư ng t i quá trình sinh s n D) Cây đa b i l b b t th t o nên gi ng không h t Đáp án B Câu 15 Th t b i xu t hi n khi: A) X y ra s không phân ly c a toàn b NST trong nguyên phân c a t bào 2n B) X y ra s không phân ly c a toàn b NST vào giai đo n s m c a h p t trong l n nguyên phân đ u tiên C) Do k t qu c a s k t h p gi a giao t b t thư ng 2n v i giao t 2n D) B và C đúng Đáp án -D Câu 16 S không phân ly c a toàn b b nhi m s c th vào giai đo n s m c a h p t trong l n nguyên phân đ u tiên s t o ra: A) Th t b i B) Th kh m C) Th tam b i D) Th đa nhi m Đáp án A Câu 17 S không phân ly c a toàn b b nhi m s c th x y ra đ nh sinh dư ng c a m t cành cây s t o ra: A) Th t b i B) Th kh m C) Th tam b i D) Th đa nhi m Đáp án B Câu 18 Khi t t c các c p nhi m s c th t nhân đôi nhưng thoi vô s c không hình thành, t bào không phân chia s t o thành t bào: A) Mang b NST đa b i B) Mang b NST t b i C) Mang b NST tam b i D) Mang b NST đơn b i Đáp án B Câu 19 Đ c đi m nào dư i đây là đi m gi ng nhau cơ b n gi a hai d ng đ t bi n th đa b i và th d b i: A) Đ u là d ng đ t bi n s lư ng NST B) Đ u d n đ n tình tr ng m t kh năng sinh s n C) Đ u gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng trên ki u hình D) Đ u do r i lo n phân ly c a 1 ho c 1 s c p NST tương đ ng trong quá trình phân bào Đáp án A Câu 20 Đ c đi m nào dư i đây là đi m gi ng nhau cơ b n gi a 2 d ng đ t bi th đa b i và th d b i:
  4. A) Đ u là ngu n nguyên li u cho quá trình ti n hoá và ch n gi ng B) Đ u d n đ n tình tr ng m t kh năng sinh s n C) Đ u gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng trên ki u hình D) Đ u do r i lo n phân ly c a 1 ho c 1 s c p NST tương đ ng trong quá trình phân bào Đáp án A Câu 21 Đ c đi m nào dư i đây là đi m gi ng nhau cơ b n gi a 2 d ng đ t bi n th đa b i và th d b i: A) Đ u có th x y ra do r i lo n phân ly c a NST trong quá trình gi m phân B) Đ u d n đ n tình tr ng m t kh năng sinh s n C) Đ u gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng trên ki u hình D) Đ u không nh hư ng đ n s lư ng c a các c p NST gi i tính Đáp án A Câu 22 Đ c đi m nào dư i đây là đi m gi ng nhau cơ b n gi a 2 d ng đ t bi n th đa b i và th d b i: A) Đ u d n đ n tình tr ng m t kh năng sinh s n B) Đ u có th x y ra do r i lo n phân ly NST t bào sinh dư ng ho c t bào sinh d c trong quá trình phân bào C) Đ u là d ng đ t bi n s lư ng NST D) Đ u không nh hư ng đ n s lư ng c a các c p NST gi i tính Đáp án C Câu 23 Đ c đi m nào dư i đây là đi m gi ng nhau cơ b n gi a 2 d ng đ t bi n đa b i và d b i: A) Đ u d n đ n tình tr ng m t kh năng sinh s n c a th đ t bi n B) Đ u x ra do r i lo n phân ly c a m t ho c m t s c p NST tương đ ng t boà sinh dư ng ho c t bào sinh d c trong quá trình phân bào C) Đ u có th x y ra t bào sinh dư ng, t bào sinh d c ho c vào giai đo n ti n phôi D) Đ u không nh hư ng đ n s lư ng c a các c p NST gi i tính Đáp án C Câu 24 Đ c đi m nào dư i đây là đi m khác nhau cơ b n gi a th đa b i và th d b i th c v t: A) Th đa b i đư c s d ng đ kh c ph c tính b t th c a cơ th lai xa B) D ng đa b i l thư ng làm m t kh năng sinh s n C) Th đa b i làm tăng kích thư c t bào D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 25 Đ c đi m nào dư i đây là đi m khác nhau cơ b n gi a th đa b i và th d b i th c v t: A) Th đa b i x y ra do r i lo n phân ly c a toàn b b NST c a t bào B) Th đa b i đư c ng d ng nhi u trong ch n gi ng cây tr ng C) Th đa b i làm cơ quan sinh dư ng to, phát tri n kho , ch ng ch u t t D) T t c đ u đúng Đáp án -D
  5. Câu 26 Mô t nào dư i đây là không đúng v đi m gi ng nhau gi a th đa b i và th d b i A) Đ u có th x y ra t bào sinh dư ng, t bào sinh d c ho c giai đo n ti n phôi B) Đ u do r i lo n phân ly c a NST trong quá trình phân bào C) T o ra các gi ng cây tr ng không h t D) Đ u là ngu n nguyên li u cho quá trình ti n hoá và ch n gi ng Đáp án C Câu 27 Mô t nào dư i đây là không đúng v i đi m gi ng nhau và khác nhau gi a th đa b i và d b i: A) Đ u thu c d ng đ t bi n s lư ng NST B) Đ u do r i lo n phân ly c a toàn b b NST trong qua trình phân bào nguyên nhi m ho c gi m nhi m C) Đ u là ngu n nguyên li u cho quá trình ti n hoá và ch n gi ng D) Đ u có th x y ra t bào sinh dư ng, t bào sinh d c ho c giai đo n ti n phôi Đáp án B Câu 28 Mô t nào dư i đây là đi m không đúng v đi m gi ng nhau và khác nhau gi a th đa b i và d b i: A) Đ u do r i lo n phân ly c a NST trong quá trình phân bào B) Đ u là ngu n nguyên li u cho quá trình ti n hoá và ch n gi ng C) Đ u ch x y ra quá trình sinh d c D) Đ u có th x y ra t bào sinh dư ng, t bào sinh d c ho c giai đo n ti n phôi Đáp án C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản