Địa lý ( Tiết 4) - MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN ( TR 15)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
208
lượt xem
22
download

Địa lý ( Tiết 4) - MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN ( TR 15)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, về sinh hoạt, trang phục, lễ hội của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. - Dựa vào tranh ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thức. - Xác lập mối quan hệ địa lý giữa thiên nhiên và sinh hoạt của con người ở Hoàng Liên Sơn. - Tôn trọng văn hoá của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. - Giáo dục các em luôn tôn trọng truyền thống văn hoá của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý ( Tiết 4) - MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN ( TR 15)

  1. a lý ( Ti t 4) M T S DÂN T C HOÀNG LIÊN SƠN ( TR 15) I/ M c tiêu : H c xong bài này HS bi t - Trình bày ư c nh ng c i m tiêu bi u v dân cư, v sinh ho t, trang ph c, l h i c a m t s dân t c Hoàng Liên Sơn. - D a vào tranh nh, b ng s li u tìm ra ki n th c. - Xác l p m i quan h a lý gi a thiên nhiên và sinh ho t c a con ngư i Hoàng Liên Sơn. - Tôn tr ng văn hoá c a các dân t c Hoàng Liên Sơn. - Giáo d c các em luôn tôn tr ng truy n th ng văn hoá c a các dân t c Hoàng Liên Sơn. II/ dùng d y - h c : -B n a lý t nhiên Vi t Nam - Tranh nh v nhà sàn, trang ph c, l h i, sinh ho t c a m t s dân t c Hoàng Liên Sơn III/ Các ho t ng d y – h c: 1
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ - Yêu c u HS lên b ng tr l i - HS tr l i. 1. Nêu c i m c a dãy núi Hoàng Liên Sơn và ch v trí dãy Hoàng Liên Sơn trên b n ? 2. Ngoài dãy núi Hoàng Liên Sơn vùng núi phía B c còn có nh ng dãy núi nào khác ? 3. Bài h c ghi nh . B. D y bài m i : 1. Gi i thi u bài : Hôm trư c các em ã h c v c i m a hình và khí h u c a dãy Hoàng Liên Sơn. Hôm nay các em s cùng tìm hi u v dân cư, b n làng l h i trang ph c c a các dân t c Hoàng Liên Sơn. 2. Bài gi ng 2
  3. 1. Hoàng Liên Sơn . nơi cư trú c a m t s dân t c ít ngư i. * Ho t ng 1 : Làm vi c cá nhân + M c tiêu : Các em bi t ư c dân cư Hoàng Liên Sơn và phương ti n i l i c a dân. * Ti n hành Bư c 1 : Yêu c u 1 em cm c SGK h i . a) Dân cư Hoàng Liên Sơn ông úc hay thưa th t hơn so v i ng b ng ? b) K tên m t s dân t c ít ngư i Hoàng Liên Sơn ? c) X p th t các dân t c theo a bàn cư trú t nơi th p n nơi cao ? - 1 em c. L p c th m d) Ngư i dân nh ng nơi núi 3
  4. cao thư ng i l i b ng nh ng phương - Dân cư thưa th t. ti n gì ? Vì sao ? Bư c 2 : - Thái, Dao, Mông… - Yêu c u HS trình bày trư c l p - GV s a ch a giúp HS hoàn thi n - Dân t c Thái dư i 700 m 2. B n làng v i nhà sàn - Dân t c Dao : 700 - 1000 m Ho t ng 2 : làm vi c theo nhóm - Dân t c Mông : trên 1000 m + M c tiêu : Các em n m ư c - i b ho c i b ng ng a vì ây b n làng và nhà c a các dân t c là nh ng dãy núi cao i l i khó khăn. Hoàng Liên Sơn. * Ti n hành - Yêu c u HS quan sát tranh hình 1, hình 2 . Tr l i các câu h i sau - HS trình bày. L p nh n xét, s a sai. + B n làng thư ng năm âu ? + B n làng có nhi u nhà hay ít nhà 4
  5. + Vì sao m t s dân t c Hoàng Ho t ng nhóm 4 Liên Sơn s ng nhà sàn ? + Nhà sàn ư c làm b ng v t gì ? + Hi n nay nhà sàn ây có gì thay i so v i trư c ây ? Bư c 2 : Yêu c u i di n các nhóm lên trình bày k t qu th o lu n nhóm. - GV s a ch a và giúp các nhóm hoàn thi n câu h i - sư n núi ho c thung llũng. 3. Ch phiên và l h i - Kho ng mư i nhà. Ho t ng 3 : Làm vi c theo - Tránh m th p và thú d . nhóm + M c tiêu : Các em n m ư c v ch phiên l h i và trang ph c c a các dân t c Hoàng Liên Sơn. - V t li u t nhiên : G , tre, n a. Ti n hành : - Nhi u nơi có nhà sàn mái l p ngói - Yêu c u HS quan sát H3, H4, 5
  6. H5, H6 r i tr l i các câu h i sau : + Nêu nh ng ho t ng trong - HS báo cáo k t qu th o lu n ch phiên ? nhóm. - Các nhóm nh n xét, b sung. + K tên m t s hàng hoá bán ch . T i sao ch l i bán nhi u hàng hoá này ? + K tên m t s l h i c a các dân t c Hoàng Liên Sơn ? - Ho t ng nhóm ôi. + L h i các dân t c Hoàng Liên Sơn ư c t ch c vào mùa nào ? trong l h i có nh ng ho t ng gì ? + Nh n xét trang ph c truy n th ng c a các dân t c trong hình 4, 5, 6. 6
  7. Bư c 2 : - H p vào ngày nh t nh, ch r t ông mua bán, trao i hàng - Yêu c u các nhóm trình bày hoá, giao lưu văn hoá, g p g k t b n k t qu th o lu n nhóm. nam n . - GV s a ch a giúp các nhóm - Hàng th c m, măng, m c hoàn thi n câu h i. nh ….. Ch bán nhi u hàng hoá này vì nh ng th ó u làm ư c và thu lư m r ng. C. C ng c . d n dò: - H i ch múa mùa xuân, h i - Yêu c u HS nh c l i các câu ch xu ng ng. h i sau - T ch c vào mùa xuân v i các + Nêu tên m t s dân t c ít ho t ng thi hát, múa x p,ném côn. ngư i Hoàng Liên Sơn ? + T i sao dân mi n núi l i thư ng làm nhà sàn . - M i dân t c u c cách ăn m c riêng, trang ph c dân t c u + 2 em c ghi nh ư c may thêu, trang trí r t công phu và thư ng có màu s c s c s . - Nh n xét gi h c * Bài sau : Ho t ng s n xu t c a ngư i dân Hoàng Liên Sơn - Các nhóm trình bày D n HS sưu t m tranh nh v - L p nh n xét, b sung. nhà sàn, trang ph c l h i, sinh ho t 7
  8. c a m t s dân t c Hoàng Liên Sơn. - HS tr l i. - 2 em d c ghi nh . L p c th m. 8
  9. 9
Đồng bộ tài khoản