Điều đầu tiên cần làm khi tiếp thị: Tạo được sự chú ý

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
9
download

Điều đầu tiên cần làm khi tiếp thị: Tạo được sự chú ý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều đầu tiên bạn cần làm khi tiếp thị đó là phải thật có kỹ năng trong nghệ thuật gây được sự chú ý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều đầu tiên cần làm khi tiếp thị: Tạo được sự chú ý

  1. i u u tiên c n làm khi ti p th : T o ư c s chú ý i u u tiên b n c n làm khi ti p th ó là ph i th t có k năng trong ngh thu t gây ư c s chú ý. Ch ng h n giúp b n qu ng cáo thành công trong vi c in n các poster, b n c n t o ư c s chú ý c a khách hàng m c tiêu iv i doanh nghi p. i u này có nghĩa là khi ó b n c n coi k năng gây chú ý như là m t ph n c a chi n lư c ti p th , dù b n có ang in nh ng t m poster hay flyers. Kh năng t o ư c s chú ý c a khách hàng là m t ngh thu t trong b n thân nó. M c dù nó không ph i là khoa h c hay b t c th gì, nhưng b n ch c ch n c n ph i h c cách t o ư c s chú ý và quan tâm c a khách hàng m c tiêu, vì v y b n có th ư c nh n ra và ư c khách hàng nh n. C n ph i luôn luôn nh r ng, n u khách hàng m c tiêu không hi u b n thì b n không th qu ng cáo hi u qu và th m chí là t o doanh s bán. Kh năng t o ư c s chú ý t khách hàng tri n v ng là ưu tiên hàng u khi b n ang th c hi n chi n d ch ti p th . Dù b n có ang quan tâm n vi c in poster hay brochure như th nào chăng n a nhưng n u b n không thư ng xuyên thu hút s chú ý ho c t o
  2. s quan tâm i v i khách hàng m c tiêu thì rõ ràng r ng b n ang th c hi n m t chi n d ch ti p th theo cách hoàn toàn sai. Không ch có v y mà b n cũng còn m c ph i nh ng sai l m khi c c g ng in n mà không h bi t khách hàng ang mong ch gì b n. V y làm th nào b n có th thay i k t qu c a chi n d ch ti p th ? i u u tiên trong t t c là b n c n nh n ra nh ng thi u sót trong cách ti p c n mà b n ã t ng ng d ng cho chi n lư c marketing c a mình. Nói tóm l i, thông i p c a b n c n ph i nói ư c khách hàng m c tiêu c a b n là ai và b n có th làm gì thay vì là cung c p i u gì quan tr ng iv ih . Nh ng t m poster có nói ư c cho nh ng ngư i khác m i th v b n là ai và b n cung c p d ch v gì không? Nó có nói ư c cho khách hàng c a b n xem b n ã tr i nghi m như th nào và d ch v hoàn h o nào b n có th mang n cho h không? B n có thư ng gi i thi u b n thân b ng vi c nh n m nh tên tu i c a công ty không? B n có t o ư c m t tiêu nào ngoài tên công ty không? N u câu tr l i là không thì có nghĩa b n ang làm m i th sai. Và b n s không th t o ư c s chú ý t khách hàng m c tiêu n u b n c khăng khăng làm theo cách này. Chìa khóa cho ti p th thành công là h c cách làm th nào t o ư c s quan tâm c a
  3. khách hàng. Và h s ch cho b n s quan tâm c a h n u b n cung c p cho h cái h c n và cái h mu n. làm ư c i u này, b n c n chú tr ng n nh ng v n quan tr ng i v i h . B n có th cung c p cho h các thông tin có liên quan. Và i u cu i cùng là c n ph i nói v i khách hàng theo ngôn ng mà h có th d dàng t o ư c s k t n i v i b n.
Đồng bộ tài khoản