đồ án chuyển động cơ khí, chương 8

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
100
lượt xem
30
download

đồ án chuyển động cơ khí, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa vào kết cấu và yêu cầu làm việc , chế độ tải của các chi tiết trong hộp giảm tốc mà ta chọn các kiểu lắp ghép sau: 3.7.1 Dung sai vàlắp ghép bánh răng: Chịu tải vừa, thay đổi, va đập nhẹ ta chọn kiểu lắp trung H7/k6 3.7.2 Dung sai và lắp ghép ổ lăn: Vòng trong ổ chịu tải tuần hoàn, va đập nhẹ, lắp theo hệ thống trục, để vòng ổ không bị trượt trên bề mặt trục khi làm việc ta chọn chế độ lắp k6, lắp trung gian có độ dôi. Vòng ngoài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án chuyển động cơ khí, chương 8

  1. Chương 8: BAÛNG DUNG SAI LAÉP GHEÙP Döïa vaøo keát caáu vaø yeâu caàu laøm vieäc , cheá ñoä taûi cuûa caùc chi tieát trong hoäp giaûm toác maø ta choïn caùc kieåu laép gheùp sau: 3.7.1 Dung sai vaølaép gheùp baùnh raêng: Chòu taûi vöøa, thay ñoåi, va ñaäp nheï ta choïn kieåu laép trung H7/k6 3.7.2 Dung sai vaø laép gheùp oå laên: Voøng trong oå chòu taûi tuaàn hoaøn, va ñaäp nheï, laép theo heä thoáng truïc, ñeå voøng oå khoâng bò tröôït treân beà maët truïc khi laøm vieäc ta choïn cheá ñoä laép k6, laép trung gian coù ñoä doâi. Voøng ngoaøi laép theo heä thoáng loã, voøngngoaøi khoâng quay neân chòu taûi cuïc boä. Ñeå oå moøn ñeàu , vaø coù theå dòch chuyeån khi laøm vieäc do nhieät ñoä taêng, ta choïn cheá ñoä laép trung gian H7. Ñoái vôùi oã ôû ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa hoäp ta söû duïng cheá ñoä laép m6 vì truïc hai ñaàu naøy noái vôùi khôùp noái vaø laép baùnh ñai ta caàn ñoä ñoàng truïc cao hôn 3.7.3Laép voøng chaén daàu leân truïc: Choïn kieåu laép trung gian H7/js6 ñeå thuaän tieän cho quaù trình thaùo laép. 3.7.4Laép baïc chaén leân truïc:
  2. Vì baïc chæ coù taùc duïng chaën caùc chi tieát treân truïc neân ta choïn cheá ñoä laép trung gian H8/h6. 3.7.5Laép naép oå , thaân: Choïn kieåu laép H7/e8 ñeå deã daøng thaùo laép. 3.7.6 Laép then leân truïc: Theo chieàu roäng choïn kieåu laép treân truïc laø P9/h9 vaø kieåu laép treân baïc laø Js9/h9 . Theo chieàu cao , sai leäch giôùi haïn kích thöôùc then laø h11 . Theo chieàu daøi sai leäch giôùi haïn kích thöôùc then laø h14 . BAÛNG DUNG SAI LAÉP GHEÙP Chi tieát Moái Sai leäch Sai leäch Ñoä Ñoä hôû laép treân döôùi doâi lôùn (1) (2) ES es EI ei lôùn nhaát(m) nhaát (8) (m) (7) BAÙNH RAÊNG
  3. 12 H7/k6 +25 +18 0 +2 18 23 22 H7/k6 +25 18 0 +2 18 23 23 H7/k6 +25 +18 0 +2 18 23 32 H7/k6 30 21 0 2 21 28 OÅ ÑÔÕ CHAËN MOÄT DAÕY (THEO GOST 831 – 75 ) (laép leân truïc) 11 m6 - +25 - 9 25 - 13 k6 - +18 - +2 18 - 31 k6 - +21 - +2 21 - 33 m6 - +25 - 9 25 - (laèp leân voû hoäp) 11 H7 30 - 0 - - 30 13 H7 30 - 0 - - 30 31 H7 35 - 0 - - 35 33 H7 35 - 0 - - 35 OÅ BI ÑÔÕ MOÄT DAÕY (THEO GOST 8338 -75) (laèp leân truïc) 21 k6 - +18 - +2 18 -
  4. 24 k6 - +18 - +2 18 - Laép leân voû hoäp 21 H7 35 - 0 - - 35 24 H7 35 - 0 - - 35 Vôùi truïc laép baùnh ñai vaø khôùp noái vì moái gheùp coù theã thaùo laép nhieàu neân ta duøng cheá ñoä laép loûng H9/h9
Đồng bộ tài khoản