đồ án chuyển động cơ khí, chương 3

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
15
download

đồ án chuyển động cơ khí, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

chênh lệch này nhỏ nên ta thu chiều dầy răng : bw1 =46,2 a)Kiểm nghiệm về độ bền uốn Hệ số kể đế sự trùng khớp răng với Hệ số kể đến độ nghiêng của răng YF1 ,YF2 hệ số hình dạng của bánh răng 1và 2 Tra bảng 6.8 TL.[1] với hệ số dịch chỉnh x = 0 ta được YF1 =3,7577 ;YF2 =3,6 Hệ số tải trọng khi tính về uốn KF =1,2288 (tra bảng 6.7 TL[1] với bd = 0,768) KF-Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án chuyển động cơ khí, chương 3

  1. Chương 3: Tính boä truyeàn caáp nhanh a) Koaûng caùch truïc T1 .K H aw1 = Ka (u1 +1) 3  H 2 u1 ba Choïn  =0,3 (Baûng 6.6 –TL[1]) Baùnh raêng nghieâng Ka =43 bd =0,53.ba (u1 + 1) =0,53.0,3.(3,83 +1) =0,768  KH =1,112(Tra baûng6.7 TL [1]) 121066,2.1,112  aw1 =43.(3,83 +1) 3  154 mm 536,36 2 3,83.0,3 b) Xaùc ñòng moâñun vaø goùc nghieâng raêng m =(0,01 0,02)aw1=(0,010,02)154 = 1,54…3,08 Choïn m =2 Choïn sô boä 1 =120 2.a w1 . cos  1 2.154. cos 12 0 Z1 =   31,18 mu uù  1 2, (3,83  1) Laáy Z1 = 31 raêng  Z2 =u1. Z1 =3,83.31 =118,73 ta laáy Z2 =118 raêng Tính laïi 1
  2. cos1 = m( Z1  Z 2 )  2.(31  118) 1 =14,640 2.a w1 2.154 Tæ soá truyeàn thöïc u1 = Z 2  118  3,81 Z1 31 Tính laïi khoaûng caùch truïc aw1 =0,5 m( Z1  Z 2 )  0,5. 2(31  118)  154 mm cos  1 0 cos 14,64 c) Kieäm nghieäm veà ñoä beàn tieáp xuùc H =ZM.ZH.Z 2T1 K H (u1  1) bw1 .u1 .d 12 Heä soá keå ñeán cô tính vaät lieäu cuûa baùnh raêng aên khôùp: ZM =274 (tra baûng 6.5 TL [1]) Heä soá keå ñeán hình daïng beà maët tieáp xuùc: 2 cos  b ZH = sin 2 tw b - Goùc nghieâng cuûa raêng treân hình truï cô sôû tgb =cost .tg1 = cos200.tg14,640 b =13,790 ZH = 2 cos 13,79 0 sin 2.20 0 =1,738 Heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa raêng:Z bw . sin  1 Vôùi  =  .2  1,86 >1 0  0,3.154. sin 14,64  .m  Z = 1  Vôùi    1  2        1,88  3,2 1 Z  1 Z  cos  1  1,88  3,2 1 31  1118 cos 14,64 0  1,693 
  3. Z = 1   1 1,693  0,7686 Heä soá taûi troïng khi tính veàtieáp xuùc:KH KH =KH.KH.KHv KH =1,112 KH -Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng cho caùc ñoâi raêng ñoàng thôøi aên khôùp  .d w1 .n1 2.a w1 2.154 Vôùi v1 = vôùi dw1 = ZH =   64,033mm 60000 u uù  1 3,81  1  v1 =  .64,033.288  0,965m / s 60000 Töø v1 tra baûng 6.13 TL[1] ta ñöôïc caáp chính xaùc 9 Tra baûng 6.14 TL[1] ta coù KH =1,13 ;KF =1,37  h .bw1 .d w1 KHv = 1+ 2.T1 .K H .K H ZH =    H .g 0 .v. a w1 u uù  0,002.73.0,965. 154 3,81  0,896 Heä doá keå ñeán taûi troïng ñoäng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp:KHv 0,986.0,3.154.64,033 KHv = 1+  1,0087 2.121066,2.1,112.1,13 KH =KH.KHKHv=1,112.1,13.1,0087 =1,2675 H =ZM.ZH.Z 2T1 K H (u1  1) bw1 .u1 .d 12 =274.1,738.0,7686 2.121066,2.1,2675(3,81  1) =523Mpa 0,3.154.3,81.64 2
  4. H < [H ]2 =536,36Mpa cheânh leäch naøy nhoû neân ta thu chieàu daày raêng : 2 bw1 =46,2   H [ 2   46,2. 523    44 mm   ] H   536,36   a)Kieåm nghieäm veà ñoä beàn uoán 2T1 .YF .Y .Y . .YF 1  F1  bw1 .d w1 .m Heä soá keå ñeá söï truøng khôùp raêng Y  1  vôùi    1,693  Y  11,693  0,591 Heä soá keå ñeán ñoä nghieâng cuûa raêng Y  1   1 0  1  14,64  0,895 140 140 YF1 ,YF2 heä soá hình daïng cuûa baùnh raêng 1vaø 2 Z1 ZV 1   34,32 cos 3  1 Z2 ZV 2   130,28 cos 3  1 Tra baûng 6.8 TL.[1] vôùi heä soá dòch chænh x = 0 ta ñöôïc YF1 =3,7577 ;YF2 =3,6 Heä soá taûi troïng khi tính veà uoán : KF =KF.KFKF KF  =1,2288 (tra baûng 6.7 TL[1] vôùi bd = 0,768) KF -Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng cho caùc ñoâi raêng ñoàng thôøi aên khôùp: KF =1,37
  5. KF - Heä soá keå ñeán taûi troïng ñoäng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp  F .b w1 .d w1 K F  1  2.T1 .K F .K F a w1 v F   F .g 0 .v.  0,006.73.0,965. 154  2,6872 u1 3,81 2,6872.0,3.154.64 K Fv  1   1,0195 2.121066,2.1,2288.1,37  KF = 1,2288.1,37.1,0195 = 1,7163 2T1 .YF .Y .Y . .YF 1  F1   2.121066,2.1,7163.0,591.0,895.3,7577  139,68 MPa bw1 .d w1 .m 0,3.154.64.2 F1  [F]1 =288 Mpa F2 =  F 1 YF 1 Y  139,68 3,6 3,7577  133,8MPa F2 F2  [F]2 e)Kieåm nghieäm veà ñoä quaù taûi Kqt =2,2  Hmax   H K qt  532. 2,2  775,7  [H]max =1624Mpa Fmax =F1 .Kqt =139,68.2,2 = 307,3  []Fmax =464Mpa f)Thoâng soá hình hoïc cuûa caëp baùnh raêng caáp nhanh Khoaûng caùch truïc aw1 =154mm Moâdun m=2 Goùc nghieâng raêng 1 = 14,640 Heä soá dòch chænh x1 =x2 = 0 Tæ soá truyeàn u1 =3,81
  6. Ñöôøng kính voøng chia d1 = m.Z 1 cos   2.31 cos 14,64 0  64.08 mm 1 d2 = m.Z 2 cos   2.118 cos 14,64 0  243,92 1 Ñöôøng kính ñænh raêng: da1 =d1 + 2.m =64,08 + 2.2 =68,08 mm da2 = d2 + 2.m =243,92 + 2.2 =247,92 mm Ñöôøng kính chaân raêng df1 =64,08 -2,5.m =64,08 -2,5.2 =59,08 mm df2 =243,92 -2,5.m =243,92 -2,5.2 =238,92 mm chieàu roäng vaønh raêng bw1 =44
Đồng bộ tài khoản