intTypePromotion=3

Đồ án cung cấp điện - Đại học Điện Lực

Chia sẻ: Đinh Trọng Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

1
846
lượt xem
328
download

Đồ án cung cấp điện - Đại học Điện Lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án cung cấp điện trình bày tính toán phụ tải điện, xác định sơ đồ cấp điện, lựa chọn và kiểm tra các thiết bị trong sơ đồ nối điện của phân xưởng, tính toàn bù nâng cao hệ số công suất. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án cung cấp điện - Đại học Điện Lực

 1. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i L IM Đ U Hi n nay n n kinh t nư c ta đang trên đà tăng trư ng m nh m theo đư ng l i công nghi p hóa và hi n đ i hóa đ t nư c , vì v y nhu c u s d ng đi n trong lĩnh v c công nghi p ngày m t tăng cao . Hàng lo t khu ch xu t , khu công nghi p cũng như các nhà máy , xí nghi p công nghi p đư c hình thành và đi vào ho t đ ng . T th c t đó , vi c thi t k cung c p đi n là m t vi c vô cùng quan tr ng và là m t trong nh ng vi c đ u tiên c n ph i làm . Vi c thi t k m t h th ng cung c p đi n là không đơn gi n vì nó đòi h i ngư i thi t k ph i có ki n th c t ng h p v nhi u chuyên ngành khác nhau như cung c p đi n , thi t b đi n , an toàn đi n ,. . . Ngoài ra còn ph i có s hi u bi t nh t đ nh v nh ng lĩnh v c liên quan như xã h i , môi trư ng , v các đ i tư ng s d ng đi n và m c đích kinh doanh c a h . . . Vì v y đ án môn h c Cung c p đi n là bư c kh i đ u giúp cho sinh viên ngành H th ng đi n hi u đư c m t cách t ng quát nh ng công vi c ph i làm trong vi c thi t k m t h th ng cung c p đi n và v chuyên ngành Cung c p đi n. EX M c dù ki n th c còn nhi u h n ch nhưng em cũng đã c g ng đ hoàn thành t t T đ án môn h c này. Em r t mong s nh n đư c nhi u l i góp ý c a các th y cô đ đ LA án c a em đư c hoàn thi n hơn. Em xin chân thành c m ơn s hư ng d n t n tình c a th y PH M M nh H i đã giúp đ em thoàn thành b n đ án môn h c này . Hà N i, Ngày 24 Tháng 4 Năm 2014 Sinh viên Đinh Tr ng Th y SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 1 Đ i h c Đi n L c
 2. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i BÀI TOÁN THI T K Thi t k cung c p đi n "Thi t k cung c p đi n cho m t phân xư ng s n xu t công nghi p" A.D ki n Thi t k m ng đi n cung c p cho m t phân xư ng v i s li u cho trong b ng s li u thi t k c p đi n phân xư ng. T l ph t i đi n lo i I là 70%. Hao t n đi n áp cho phép trong m ng đi n h áp Ucp = 3.5%. H s công su t c n nâng lên là cosϕ = 0.90. H s chi t kh u i = 12%; Công su t ng n m ch t i đi m đ u đi n Sk ,MVA; Th i gian t n t i c a dòng ng n m ch tk = 2.5. Giá thành t n th t đi n năng c∆ = 1500đ/kWh.; Su t thi t h i do m t đi n gth = 8000đ/kWh. Đơn giá t bù là 110.103 đ/kVAr, chi phí v n hành t b ng 2% v n đ u tư, su t t n th t trong t Pb = 0.0025 kW/kVAr. Giá đi n trung bình g = 1250đ/kWh. Đi n áp lư i phân ph i là 22kV. Th i gian s d ng công su t c c đ i TM = 4500 (h). Chi u cao phân xư ng h = 4.7 EX (m). Kho ng cách t ngu n đi n đ n phân xư ng L = 150(m). T Các tham s khác l y trong ph l c và s tay thi t k cung c p đi n. LA S hi u trên Tên thi t b H s cos ϕ Công su t đ t sơ đ ksd kW theo các phương án A 1;7;10;20;31 Qu t gió 0.35 0.67 3;3;5.5;7.5;7.5 2;3 Máy bi n áp hàn , ε = 0.4 0.32 0.58 6;12 4;19;27 C n c u 10T, ε = 0.4 0.23 0.65 18;20;30 5;8 Máy khoan đ ng 0.26 0.66 2.8;7.5 6;25;29 Máy mài 0.42 0.62 1.5;2.2;5.5 9;15 Máy ti n ren 0.30 0.58 2.2;7.5 11;16 Máy bào d c 0.41 0.63 12;18 12;13;14 Máy ti n ren 0.45 0.67 5.5;8.5;10 17 C a cơ khí 0.37 0.70 2.8 18;28 Qu t gió 0.45 0.83 10;8 21;22;23;24 Bàn l p ráp và th nghi m 0.53 0.69 10;12;15;17 26;30 Máy ép quay 0.35 0.54 4;7.5 SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 2 Đ i h c Đi n L c
 3. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i TEX LA Hình 1: Sơ đ m t b ng phân xư ng SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 3 Đ i h c Đi n L c
 4. M cl c 1 Tính toán ph t i đi n 6 1.1 Tính toán ph t i chi u sáng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2 Tính toán ph t i đ ng l c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.1 Phân chia nhóm thi t b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.2 Xác đ nh ph t i tính toán cho các nhóm ph t i đ ng l c: . . . 10 1.2.3 Ph t i tính toán t ng h p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 Xác đ nh sơ đ c p đi n 16 EX 2.1 Xác đ nh v trí đ t tr m bi n áp cho phân xư ng . . . . . . . . . . . . . 16 T 2.2 Ch n s lư ng và công su t máy bi n áp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 LA 2.2.1 Ch n s lư ng máy bi n áp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.2.2 Ch n công su t máy bi n áp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.3 Xác đ nh tâm các nhóm ph t i c a phân xư ng . . . . . . . . . . . . . 18 2.4 L a ch n sơ đ n i đi n t i ưu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.4.1 Nguyên t c chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.4.2 Ch n d ng sơ đ n i đi n cho phân xư ng . . . . . . . . . . . . 20 2.4.3 L a ch n dây d n đ n tr m bi n áp c a xư ng . . . . . . . . . . 23 2.4.4 L a ch n dây d n và đi dây trong phân xư ng . . . . . . . . . . . 25 2.4.5 T ng k t và l a ch n phương án t i ưu . . . . . . . . . . . . . . . 38 3 L a ch n và ki m tra các thi t b trong sơ đ n i đi n c a phân xư ng 39 3.1 Tính toán ch đ ng n m ch cho phân xư ng . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.1.1 Tính ng n m ch cho phía cao áp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.1.2 Tính ng n m ch cho 1 nhánh đ i di n phía h áp . . . . . . . . 40 3.1.3 Tính ng n m ch cho toàn b phân xư ng . . . . . . . . . . . . . 43 3.2 Ch n thi t b b o v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4
 5. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i 3.2.1 Ch n thi t b b o v phía cao áp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.2.2 Ch n thi t b phía h áp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4 Tính toán bù , nâng cao h s công su t 57 4.1 Khái quát chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4.2 Các bi n pháp nâng cao h s công su t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.2.1 Bi n pháp t nhiên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.2.2 Bù công su t ph n kháng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.3 Tính toán bù công su t ph n kháng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.3.1 Xác đ nh dung lư ng bù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.3.2 Đánh giá hi u qu v m t kinh t c a bù công su t ph n kháng 63 TEX LA SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 5 Đ i h c Đi n L c
 6. Chương 1 Tính toán ph t i đi n Ph t i tính toán là ph t i gi thi t lâu dài không đ i, tương đương v i ph t i th c t v m t hi u qu phát nhi t ho c m c đ hu ho i cách đi n. Ph t i tính toán ph thu c vào các y u t như: công su t, s lư ng, ch đ làm EX vi c c a các thi t b đi n, trình đ và phương th c v n hành h th ng...Vì v y xác đ nh chính xác ph t i tính toán là m t nhi m v khó khăn nhưng r t quan tr ng T LA T trư c t i nay đã có nhi u công trình nghiên c u và có nhi u phương pháp tính toán ph t i đi n. Song vì ph t i đi n ph thu c vào nhi u y u t như đã trình bày trên nên cho đ n nay v n chưa có phương pháp nào hoàn toàn chính xác và ti n l i. Nh ng phương pháp đơn gi n thu n ti n cho vi c tính toán thì l i thi u chính xác, còn n u nâng cao đư c đ chính xác, k đ n nh hư ng c a nhi u y u t thì phương pháp tính l i ph c t p. Sau đây là m t s phương pháp tính toán ph t i thư ng dùng nh t trong thi t k h th ng cung c p đi n: • Phương pháp tính theo h s nhu c u • Phương pháp tính theo h s kM và công su t trung bình • Phương pháp tính theo su t tiêu hao đi n năng cho m t đơn v s n ph m • Phương pháp tính theo su t ph t i trên đơn v di n tích s n xu t Trong th c t tuỳ theo quy mô và đ c đi m c a công trình, tuỳ theo giai đo n thi t k sơ b hay k thu t thi công mà ch n phương pháp tính toán ph t i đi n thích h p. 6
 7. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i 1.1 Tính toán ph t i chi u sáng Ph t i chi u sáng c a phân xư ng cơ khí s a ch a đư c xác đ nh theo phương pháp su t chi u sáng trên m t đơn v di n tích: Pcs = P0 .S = P0 .a.b (1.1) Trong đó: - P0 là su t chi u sáng trên 1 đơn v di n tích chi u sáng,P0 = 15 W/m2 . - S là di n tích đư c chi u sáng, m2 . - a là chi u dài c a phân xư ng, m EX - b là chi u r ng c a phân xư ng, m T LA => Ph t i chi u sáng c a phân xư ng cơ khí s a ch a là: 15.24.36 Pcs = = 12, 96(kW ) 103 trong trư ng h p này ta dùng đèn s i đ t đ th p sáng nên cos ϕ = 1 Qcs = 0(kV ar) 1.2 Tính toán ph t i đ ng l c 1.2.1 Phân chia nhóm thi t b Trong m t phân xư ng thư ng có nhi u thi t b có công su t và ch đ làm vi c khác nhau, mu n xác đ nh ph t i tính toán đư c chính xác c n ph i phân nhóm thi t b đi n. Vi c phân nhóm ph t i tuân theo các nguyên t c sau: SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 7 Đ i h c Đi n L c
 8. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i • Các thi t b đi n trong cùng m t nhóm nên g n nhau đ gi m chi u dài đư ng dây h áp. Nh v y có th ti t ki m đư c v n đ u tư và t n th t trên đư ng dây h áp trong phân xư ng. • Ch đ làm vi c c a các thi t b đi n trong nhóm nên gi ng nhau đ xác đ nh ph t i tính toán đư c chính xác hơn và thu n ti n trong vi c l a ch n phương th c cung c p đi n cho nhóm. • T ng công su t c a các nhóm thi t b nên x p x nhau đ gi m ch ng lo i t đ ng l c c n dùng trong phân xư ng và trong toàn nhà máy. S thi t b trong m t nhóm cũng không nên quá nhi u đ d dàng cho vi c đi u khi n và v n hành Tuy nhiên thư ng r t khó khăn đ th a mãn c 3 đi u ki n trên, vì v y khi thi t k ph i tùy thu c vào đi u ki n c th c a ph t i đ l a ch n phương án t i ưu nh t trong các phương án có th . D a vào nguyên t c phân nhóm trên và căn c vào v trí, công su t c a các thi t EX b đư c b trí trên m t b ng phân xư ng, ta có th chia các ph t i thành 5 nhóm. K t qu phân nhóm ph t i đư c trình bày b ng sau : T LA SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 8 Đ i h c Đi n L c
 9. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i STT S hi u trên Tên thi t b H s ksd cos ϕ Công su t đ t sơ đ kW NHÓM 1 1 1 Qu t gió 0.35 0.67 3 2 2 Máy bi n áp hàn 0.32 0.58 6 3 3 Máy bi n áp hàn 0.32 0.58 12 4 17 C a cơ khí 0.37 0.7 2.8 5 18 Qu t gió 0.45 0.83 10 6 19 C n c u 10T 0.23 0.65 20 T ng công su t 53.8 NHÓM 2 1 5 Máy khoan đ ng 0.26 0.66 2.8 2 6 Máy mài 0.42 0.62 1.5 3 7 Qu t gió 0.35 0.67 4 4 8 Máy khoan đ ng 0.26 0.66 7.5 5 12 Máy ti n ren 0.45 0.67 5.5 6 4 C n c u 10T 0.23 0.65 18 7 13 Máy ti n ren 0.45 0.67 8.5 T ng công su t 47.8 NHÓM 3 1 9 Máy ti n ren 0.30 0.58 2.2 EX 2 15 Máy ti n ren 0.30 0.58 7.5 3 10 Qu t gió 0.35 0.67 5.5 T 4 11 Máy bào d c 0.41 0.63 12 LA 5 16 Máy bào d c 0.41 0.63 18 6 20 Qu t gió 0.35 0.67 7.5 7 14 Máy ti n ren 0.45 0.67 10 T ng công su t 62.7 NHÓM 4 1 21 Bàn l p ráp và th nghi m 0.53 0.69 10 2 22 Bàn l p ráp và th nghi m 0.53 0.69 12 3 23 Bàn l p ráp và th nghi m 0.53 0.69 15 4 25 Máy mài 0.42 0.62 2.2 5 26 Máy ép quay 0.35 0.54 4 6 29 Máy mài 0.42 0.62 5.5 7 30 Máy ép quay 0.35 0.54 7.5 T ng công su t 56.2 NHÓM 5 1 23 Bàn l p ráp và th nghi m 0.53 0.69 15 2 24 Bàn l p ráp và th nghi m 0.53 0.69 17 3 31 Qu t gió 0.35 0.67 7.5 4 26 Máy ép quay 0.35 0.54 4 5 27 C n c u 10T 0.23 0.65 30 T ng công su t 73.5 B ng 1.1: B ng phân nhóm ph t i SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 9 Đ i h c Đi n L c
 10. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i 1.2.2 Xác đ nh ph t i tính toán cho các nhóm ph t i đ ng l c: 1.2.2.1 Xác đ nh ph t i cho nhóm 1 a, Xác đ nh h s s d ng t ng h p ksd H s s d ng t ng h p đư c xác đ nh theo công th c: Pi .ksdi ksd = (1.2) Pi Trong đó - ksdi là h s s d ng c a thi t b - Pi là công su t đ t c a thi t b ⇒ H s s d ng t ng h p c a Nhóm 1 là: (3.0, 35) + (6.0, 32) + (12.0, 32) + (2, 8.0, 37) + (10.0, 45) + (20.0, 23) EX ksd = 3 + 6 + 12 + 2, 8 + 10 + 20 T LA ⇒ ksd = 0, 31 b, Xác đ nh s ph t i hi u qu nhq - S thi t b hi u qu c a nhóm 1 đư c xác đ nh theo s thi t b tương đ i n∗ và công su t tương đ i P∗ trong nhóm +) G i Pnmax là công su t c a thi t b có công su t l n nh t trong nhóm. Ta có :  n1   n∗ = n      (1.3)   P1 P∗ =    P Trong đó 1 - n1 : S thi t b có c ng su t l n hơn .Pnmax 2 1 - P1 : T ng công su t c a các thi t b có công su t l n hơn .Pnmax 2 SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 10 Đ i h c Đi n L c
 11. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i - n : S thi t b trong nhóm - P : T ng công su t c a các thi t b trong nhóm Có 2 phương pháp đ tính n∗ : hq -Tra b ng PL4 Trang 264 [1] . -Tính theo công th c : 0, 95 n∗ = hq 2 (1.4) P∗ (1 − P∗ )2 + n∗ 1 − n∗ nhq = n∗ .n hq (1.5) H s c c đ i kM : -Tra b ng PL5- Trang 265 [1]. -Tính theo công th c : 1 − ksd kM = 1 + 1, 3 (1.6) EX nhq .ksd +2 Theo th o lu n cùng th y H i và đ thu n ti n trong tính toán đây ta tính n∗ theo T hq LA công th c và kM đư c tra theo b ng PL5. +)Nhìn t b ng s li u c a nhóm 1 b ng trên ta th y: - Pnmax = 20 (kW) - n1 = 2 - n =6 - P1 =20 + 12=32 kW - P =53,8 kW 2 ⇒ n∗ = 6 = 0, 33; P∗ = 0, 59 Ta có : 0, 95 0, 95 n∗ = hq 2 2 ⇒ nhq = 2 = 0, 7 P∗ (1 − P∗ ) 0, 59 (1 − 0, 59)2 + + n∗ 1 − n∗ 0, 33 1 − 0, 33 SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 11 Đ i h c Đi n L c
 12. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i ⇒ nhq = n∗ .n = 0, 7.6 = 4, 2 hq +) Tra b ng PL5 [1] v i nhq = 4, 2; ksd = 0, 31 ta đư c kM = 2, 1 ⇒ Ph t i tính toán c a nhóm 1: 6 Ptt1 = kM .ksd . Pi = 2, 1.0, 31.53, 8 = 35, 59(kW) i=1 +) H s công su t trung bình c a nhóm 1: Pi . cosϕi 3.0, 67 + 6.0, 58 + 12.0, 58 + 2, 8.0, 7 + 10.0, 83 + 20.0, 65 cosϕtb = = = 0, 66 Pi 3 + 6 + 12 + 2, 8 + 10 + 20 1.2.2.2 Xác đ nh ph t i tính toán cho các nhóm còn l i NHÓM Pmax 0,5.Pmax n1 P1 n P n* P* n∗ hq nhq (kW) (kW) (kW) (kW) 1 20 10 2 32 6 53,8 0,33 0,59 0,7 4,2 2 18 9 1 18 7 47,8 0,14 0,38 0,65 4,55 3 18 9 3 40 7 62,7 0,43 0,64 0,77 5,39 4 15 7,5 3 37 7 56,2 0,43 0,66 0,76 5,32 5 30 15 2 47 5 73,5 0,4 0,64 0,77 3,85 EX B ng 1.2: B ng s thi t b hi u qu c a các nhóm T LA +) V i s thi t b hi u qu đã tính đư c,ta có b ng ph t i tính toán cho các nhóm trong b ng sau: SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 12 Đ i h c Đi n L c
 13. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i STT Tên thi t b S hi u ksd cosϕ P(kW) Pksd P.cosϕ ksd nhq kM Ptt cosϕtb trên sơ đ NHÓM 1 1 Qu t gió 1 0,35 0,67 3,00 1,05 2,01 2 Máy bi n áp hàn 2 0,32 0,58 6,00 1,92 3,48 3 Máy bi n áp hàn 3 0,32 0,58 12 3,84 6,96 4 C a cơ khí 17 0,37 0,7 2,80 1,04 1,96 0,31 4,2 2,1 35,59 0,66 5 Qu t gió 18 0,45 0,83 10,00 4,50 8,30 6 C n c u 10T 19 0,23 0,65 20,00 4,60 13,00 T ng 53,8 16,95 35,71 NHÓM 2 1 Máy khoan đ ng 5 0,26 0,66 2,80 0,73 1,85 2 Máy mài 6 0,42 0,62 1,50 0,63 0,93 3 Qu t gió 7 0,35 0,67 4,00 1,40 2,68 4 Máy khoan đ ng 8 0,26 0,66 7,50 1,95 4,95 0,32 4,55 2,08 33,33 0,66 5 Máy ti n ren 12 0,45 0,67 5,50 2,48 3,69 6 C n c u 10T 4 0,23 0,65 18,00 4,14 11,70 7 Máy ti n ren 13 0,45 0,67 8,50 3,83 5,70 T ng 47,80 15,152 31,49 NHÓM 3 1 Máy ti n ren 9 0,30 0,58 2,20 0,66 1,28 2 Máy ti n ren 15 0,30 0,58 7,50 2,25 4,35 3 Qu t gió 10 0,35 0,67 5,50 1,93 3,69 4 Máy bào d c 11 0,41 0,63 12,00 4,92 7,56 0,39 5,39 1,6 44,88 0,64 5 Máy bào d c 16 0,41 0,63 18,00 7,38 11,34 6 Qu t gió 20 0,35 0,67 7,50 2,63 5,03 7 Máy ti n ren 14 0,45 0,67 10,00 4,50 6,70 T ng 62,70 24,26 39,94 NHÓM 4 1 Bàn l p ráp 21 0,53 0,69 10,00 5,30 6,90 và th nghi m EX 2 Bàn l p ráp 22 0,53 0,69 12,00 6,36 8,28 và th nghi m 3 Bàn l p ráp T 23 0,53 0,69 15,00 7,95 10,35 0,48 5,32 1,57 42,18 0,65 và th nghi m LA 4 Máy mài 25 0,42 0,62 2,20 0,92 1,36 5 Máy ép quay 26 0,35 0,54 4,00 1,40 2,16 6 Máy mài 29 0,42 0,62 5,50 2,31 3,41 7 Máy ép quay 30 0,35 0,54 7,50 2,63 4,05 T ng 56,20 26,87 36,51 NHÓM 5 1 Bàn l p ráp 23 0,53 0,69 15,00 7,95 10,35 và th nghi m 2 Bàn l p ráp 24 0,53 0,69 17,00 9,01 11,73 và th nghi m 0,38 3,85 1,87 52,14 0,66 3 Qu t gió 31 0,35 0,67 7,50 2,63 5,03 4 Máy ép quay 26 0,35 0,54 4,00 1,40 2,16 5 C n c u 10T 27 0,23 0,65 30,00 6,90 19,50 T ng 73,50 27,89 48,77 B ng 1.3: B ng ph t i tính toán c a các nhóm SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 13 Đ i h c Đi n L c
 14. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i Nhóm Ptt (kW) Cosϕtb Ptt cosϕtb kđt 1 35,59 0,66 23,49 2 33,33 0,66 22,00 3 44,88 0,64 28,72 0,95 4 42,18 0,65 27,42 5 52,14 0,66 34,41 T ng 208,12 0,65 136,04 B ng 1.4: B ng t ng h p ph t i tính toán các nhóm Ph t i tính toán đ ng l c c a phân xư ng: n Pttdlpx = kđt . Ptti (1.7) i=1 Trong đó: - Pttdlpx : Ph t i đ ng l c tính toán toàn phân xư ng - kđt : H s đ ng th i c c đ i c a các phân xư ng, l y kđt =0,95 EX - Ptti : Công su t tác d ng tính toán nhóm th i T LA - n: s nhóm +) Ph t i tính toán đ ng l c toàn phân xư ng là : Pttdlpx =208,12.0,95=197,71(kW) +) H s công su t trung bình c a các nhóm ph t i đ ng l c là: Ptti . cosϕi 136, 04 cosϕtb = = = 0, 65 Ptti 208, 12 1.2.3 Ph t i tính toán t ng h p Lo i ph t i Ptt (kW) cosϕ Đ ng l c 197,71 0,65 Chi u sáng 12,96 1 B ng 1.5: Ph t i tính toán phân xư ng +)Công su t tác d ng tính toán c a toàn phân xư ng: SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 14 Đ i h c Đi n L c
 15. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i Pttpx = Pcs + Pttdlpx = 12, 96 + 197, 71 = 210, 67 (kW) +) H s công su t c a c phân xư ng: Ptti .cosϕi 197, 71.0, 65 + 12, 96.1 cos ϕpx = = = 0, 67 Ptti 210, 67 ⇒ tan ϕpx = 1, 11 +) Công su t ph n kháng tính toán c a toàn phân xư ng là: Qttpx = Pttpx . tan ϕpx = 210, 67.1, 11 = 233, 84(kVar) +)Công su t tính toán toàn phân xư ng là: Pttpx 210, 67 Sttpx = = = 314, 43(kV A) cosϕpx EX 0, 67 T LA SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 15 Đ i h c Đi n L c
 16. Chương 2 Xác đ nh sơ đ c p đi n 2.1 Xác đ nh v trí đ t tr m bi n áp cho phân xư ng Đ l a ch n đư c v trí t i ưu cho TBA c n th a mãn các đi u ki n sau: - V trí tr m c n ph i đư c đ t nh ng nơi thu n ti n cho vi c l p đ t, v n hành EX cũng như thay th và tu s a sau này (ph i đ không gian đ có th d dàng thay máy bi n áp, g n các đư ng v n chuy n ....) T LA - V trí tr m ph i không nh hư ng đ n giao thông và v n chuy n v t tư chính c a xí nghi p. - V trí tr m còn c n ph i thu n l i cho vi c làm mát t nhiên (thông gió t t), có kh năng phòng cháy n t t đ ng th i ph i tránh đư c các b hoá ch t ho c các khí ăn mòn c a chính phân xư ng này có th gây ra Vì nh ng lí do trên ta ch n đ t TBA phía sát tư ng bên trái, phía ngoài, cách góc trên c a phân xư ng 1 kho ng là 14 (m) 2.2 Ch n s lư ng và công su t máy bi n áp 2.2.1 Ch n s lư ng máy bi n áp Vi c l a ch n đúng s lư ng MBA d a trên cơ s đ tin c y cung c p đi n. Các ph t i thu c h tiêu th lo i I, TBA c n đ t t 2 MBA tr lên n i v i các phân đo n khác nhau c a thanh góp, gi a các phân đo n có thi t b đóng c t khi c n thi t. H tiêu 16
 17. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i th lo i III ch c n đ t 1 MBA (yêu c u trong kho c n có MBA d tr ). đây s ph t i lo i I chi m 70%,ta s s d ng 2 máy bi n áp làm vi c song song. 2.2.2 Ch n công su t máy bi n áp 2.2.2.1 T ng quan cách ch n Ch n sao cho trong đi u ki n làm vi c bình thư ng tr m đ m b o cung c p đ đi n năng cho ph t i và có d tr m t lư ng công su t đ phòng khi s c , đ m b o đ an toàn cung c p đi n, tu i th máy, tiêu chu n kinh t k thu t. Đư c ti n hành d a trên công su t tính toán toàn ph n c a phân xư ng và m t s tiêu chu n khác : ít ch ng lo i máy, kh năng làm vi c quá t i, đ th ph t i ... Sau đây là m t s tiêu chu n ch n máy bi n áp: +) Khi làm vi c đi u ki n bình thư ng: n.khc .SđmB ≥ Stt (2.1) EX +) Ki m tra khi x y ra s c m t máy bi n áp( đ i v i tr m có nhi u hơn 1 MBA): T LA (n − 1).khc .kqt .SđmB ≥ Sttsc (2.2) Trong đó: • n : S máy bi n áp c a tr m. • khc : H s hi u ch nh theo nhi t đ môi trư ng, ta ch n lo i máy ch t o Vi t Nam nên không c n hi u ch nh nhi t đ , l y khc = 1. • kqt : H s quá t i s c , kqt = 1,4 n u tho mãn đi u ki n MBA v n hành quá t i không quá 5 ngày đêm, th i gian quá t i trong m t ngày đêm không vư t quá 6h và trư c khi quá t i MBA v n hành v i h s t i không quá 0,93. • Sttsc : Công su t tính toán s c . Khi s c m t máy bi n áp có th lo i b m t s ph t i không quan tr ng đ gi m nh dung lư ng c a các MBA(các ph t i lo i III), nh v y có th gi m đư c v n đ u tư và t n th t c a tr m trong tr ng thái làm vi c bình thư ng. SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 17 Đ i h c Đi n L c
 18. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i +) Đ ng th i cũng c n h n ch ch ng lo i MBA dùng trong nhà máy đ t o đi u ki n thu n l i cho vi c mua s m, l p đ t, v n hành, s a ch a, thay th . 2.2.2.2 Ch n máy bi n áp cho phân xư ng Ta có: - S lư ng máy bi n áp n=2 - Stt = 314, 43(kVA) Stt 314, 43 ⇒ SMBA ≥ = = 157, 22(kV A) n.khc 2.1 Ta s ch n 2 máy bi n áp do THIBIDI ch t o, m i máy s có công su t 180 kVA(Theo b ng giá s 03/BG/TBĐ/2014 [3]) +) Ki m tra l i máy bi n áp trong đi u ki n s c Khi x y ra s c 1 máy bi n áp,ta s c t b t các ph t i lo i III ra kh i h th ng,ta có: Sttsc 0, 7.Stt 0, 7.314, 43 = = = 157, 22(kV A) EX kqt 1, 4 1, 4 Sttsc ⇒ SM BA ≥ (th a mãn) kqt T LA V y ta s s d ng 2 máy bi n áp làm vi c song song,m i máy có công su t 180 kVA. SM BA Đi n áp P0 P k Uk % I0 % V n đ u tư (kVA) (kV) (kW) (kW) MBA ( .1000đ) 2x 180 22/0,4 0,315 2,185 4 2 155.494 B ng 2.1: B ng thông s máy bi n áp 2.3 Xác đ nh tâm các nhóm ph t i c a phân xư ng - Tâm qui ư c c a các nhóm ph t i c a phân xư ng đư c xác đ nh b i m t đi m M có to đ đư c xác đ nh : M(X,Y) theo h tr c to đ xOy n n 1 Pi x i 1 Pi y i X= n ;Y = n (2.3) Pi Pi 1 1 SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 18 Đ i h c Đi n L c
 19. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i Trong đó: X,Y : là to đ c a tâm các nhóm ph t i c a phân xư ng. xi , yi :là t a đ ph t i th i tính theo h tr c to đ xOy đã ch n. Pi : là công su t c a ph t i th i Ta có t a đ tâm c a các nhóm ph t i : STT Tên nhóm X Y 1 Nhóm 1 13180.60 33444.10 2 Nhóm 2 5971.99 25527.23 3 Nhóm 3 6505.51 10023.85 4 Nhóm 4 19541.18 20389.10 5 Nhóm 5 18459.04 8088.75 Tâm ph t i c a phân xư ng : X=13120,50 Y=18327,83 TEX LA SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 19 Đ i h c Đi n L c
 20. Đ án cung c p đi n GVHD: TS.PH M M nh H i 2.4 L a ch n sơ đ n i đi n t i ưu 2.4.1 Nguyên t c chung Trong m ng đi n phân xư ng,dây d n và dây cáp đư c ch n theo nh ng nguyên t c sau: • Đ m b o t n th t đi n áp trong ph m vi cho phép. Trong phân xư ng thì đi u ki n này có th b qua vì chi u dài đư ng dây r t ng n nên ∆U không đáng k • Ki m tra đ s t áp khi có đ ng cơ l n kh i đ ng. Đi u ki n này ta cũng có th b qua do phân xư ng không có đ ng cơ có công su t quá l n. • Đ m b o đi u ki n phát nóng. Như v y nguyên t c quan tr ng nh t chính là đ m b o đi u kiên phát nóng.Sau đây ta s xét c th v đi u ki n phát nóng. Cáp và dây d n đư c ch n c n th a mãn EX k1 .k2 .Icp ≥ Imax (2.4) T LA Trong đó: - k1 : là h s hi u ch nh theo nhi t đ môi trư ng đ t cáp. - k2 : là s lư ng cáp đi song song trong rãnh. - Icp : là dòng đi n làm vi c lâu dài cho phép c a dây cáp ch n đư c (A). - Ilvmax : là dòng đi n làm vi c l n nh t c a phân xư ng, nhóm, hay các thi t b đi n đơn l . +) V i cáp t TBA đ n các TPP ta đi l kép, cáp đư c đ t trong hào cáp, k1 =1. +) V i cáp t TPP đ n các TĐL ta đi l kép, cáp đ t trong rãnh,k2 =1. 2.4.2 Ch n d ng sơ đ n i đi n cho phân xư ng M ng đi n phân xư ng thư ng có các d ng chính sau: + Sơ đ hình tia : SVTH : Đinh Tr ng Th y -D6H2 20 Đ i h c Đi n L c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản