Đồ án môn học Chi tiết máy: Thiết kế hệ dẫn động xích tải sử dụng hộp giảm tốc trục vít hai cấp

Chia sẻ: Mai Văn Tú | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
84
lượt xem
27
download

Đồ án môn học Chi tiết máy: Thiết kế hệ dẫn động xích tải sử dụng hộp giảm tốc trục vít hai cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án môn học "Chi tiết máy: Thiết kế hệ dẫn động xích tải sử dụng hộp giảm tốc trục vít hai cấp" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày các nội dung: Tính toán hệ dẫn động cơ khí, thiết kế các chi tiết truyền động, thiết kế các chi tiết đỡ nối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học Chi tiết máy: Thiết kế hệ dẫn động xích tải sử dụng hộp giảm tốc trục vít hai cấp

MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................... 1<br /> LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................... 4<br /> CHƢƠNG 1: TÍNH TOÁN HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ ..................................... 5<br /> 1.1. Chọn động cơ điện ....................................................................................... 5<br /> 1.1.1. Chọn kiểu động cơ.................................................................................... 5<br /> 1.1.2. Xác định công suất động cơ ..................................................................... 5<br /> 1.1.3. Xác định sơ bộ số vòng quay đồng bộ ..................................................... 6<br /> 1.1.4. Chọn động cơ thực tế ............................................................................... 6<br /> 1.1.5. Kiểm tra điều kiện mở máy, điều kiện quá tải cho động cơ .................... 6<br /> 1.2. Phân phối tỷ số truyền .................................................................................. 7<br /> 1.2.1. Tỷ số truyền của các bộ truyền ngoài hộp giảm tốc................................. 7<br /> 1.2.2. Tỷ số truyền của bộ truyền trong hộp giảm tốc ....................................... 7<br /> 1.2.3. Tính toán các thông số trên trục ............................................................... 7<br /> CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT TRUYỀN ĐỘNG ............................ 9<br /> 2.1. Thiết kế bộ truyền xích................................................................................. 9<br /> 2.1.1. Chọn loại xích .......................................................................................... 9<br /> 2.1.2. Xác định các thông số của xích và bộ truyền xích ................................... 9<br /> 2.1.3. Kiểm nghiệm xích về độ bền.................................................................. 10<br /> 2.1.4. Xác định các thông số của đĩa xích và lực tác dụng lên trục ................. 10<br /> 2.2. Thiết kế bộ truyền trục vít cấp nhanh ........................................................ 11<br /> 2.2.1. Tính sơ bộ vận tốc trƣợt ......................................................................... 11<br /> 2.2.2. Xác định ứng suất cho phép ................................................................... 12<br /> 2.2.3. Xác định các thông số cơ bản ................................................................. 13<br /> 2.2.4. Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc ................................................................ 14<br /> 2.2.5. Kiểm nghiệm răng bánh vít về độ bền uốn ............................................ 15<br /> 2.2.6. Kiểm nghiêm răng bánh vít về quá tải ................................................... 16<br /> 2.2.7. Xác định các kích thƣớc hình học của bộ truyền ................................... 16<br /> 2.2.8. Nhiệt truyền động trục vít ...................................................................... 17<br /> 2.3. Thiết kế bộ truyền trục vít cấp chậm.......................................................... 17<br /> 1<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GTVT<br /> <br /> ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY<br /> <br /> 2.3.1. Tính sơ bộ vận tốc trƣợt ......................................................................... 17<br /> 2.3.2. Xác định ứng suất cho phép ................................................................... 18<br /> 2.3.3. Xác định các thơng số cơ bản................................................................. 18<br /> 2.3.4. Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc ................................................................ 19<br /> 2.3.5. Kiểm nghiệm răng bánh vít về độ bền uốn ............................................ 21<br /> 2.3.6. Kiểm nghiêm răng bánh vít về quá tải ................................................... 21<br /> 2.3.7. Xác định các kích thƣớc hình học của bộ truyền ................................... 22<br /> 2.3.8. Nhiệt truyền động trục vít ...................................................................... 22<br /> 2.3.9. Kiểm tra sai số vận tốc ........................................................................... 23<br /> CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT ĐỠ NỐI......................................... 24<br /> 3.1. Thiết kế trục ............................................................................................... 24<br /> 3.1.1. Các lực tác dụng lên trục ........................................................................ 24<br /> 3.1.2. Tính sơ bộ đƣờng kính trục .................................................................... 25<br /> 3.1.3. Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực ......................... 25<br /> 3.1.4. Xác định đƣờng kính và chiều dài các đoạn trục ................................... 26<br /> 3.1.5. Kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi ........................................................... 31<br /> 3.1.6. Kiểm nghiệm trục về độ bền tĩnh ........................................................... 35<br /> 3.1.7. Kiểm nghiệm trục về độ cứng ................................................................ 36<br /> 3.2. Tính chọn ổ lăn ........................................................................................... 37<br /> 3.2.1. Tính chọn ổ lăn cho trục 1 ...................................................................... 37<br /> 3.2.2. Chọn ổ cho trục 2 ................................................................................... 40<br /> 3.2.3. Chọn ổ cho trục 3 ................................................................................... 41<br /> 3.3. Tính chọn then ............................................................................................ 43<br /> 3.3.1. Kiểm tra điều kiện bền dập và điều kiện bền cắt ................................... 44<br /> CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ VỎ HỘP, CÁC CHI TIẾT PHỤ VÀ CHỌN CHẾ<br /> ĐỘ LẮP TRONG HỘP ..................................................................................... 45<br /> 4.1. Thiết kế các kích thƣớc của vỏ hộp............................................................ 45<br /> 4.1.1. Chọn bề mặt ghép nắp và thân ............................................................... 45<br /> 4.1.2. Xác định các kích thƣớc cơ bản của vỏ hộp........................................... 45<br /> 4.1.3. Một số chi tiết phụ .................................................................................. 46<br /> SVTH: VÕ BÁ VƢƠNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GTVT<br /> <br /> ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY<br /> <br /> 4.1.4. Chọn các chế độ lắp trong hộp giảm tốc ................................................ 48<br /> KẾT LUẬN ....................................................................................................... 50<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO:................................................................................ 51<br /> <br /> SVTH: VÕ BÁ VƢƠNG<br /> <br /> 3<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GTVT<br /> <br /> ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY<br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> <br /> Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí là nội dung không thể thiếu trong<br /> chƣơng trình đào tạo kỹ sƣ cơ khí. Đồ án môn học Chi Tiết Máy là môn học<br /> giúp cho sinh viên có thể hệ thống hoá lại các kiến thức của các môn học nhƣ:<br /> Chi tiết máy, sức bền vật liệu, dung sai, chế tạo máy, vẽ kỹ thuật ... đồng thời<br /> giúp sinh viên làm quen dần với công việc thiết kế và làm đồ án chuẩn bị cho<br /> việc thiết kế đồ án tốt nghiệp sau này<br /> Hộp giảm tốc là một cơ cấu truyền động bằng ăn khớp trục tiếp, có tỷ số<br /> truyền không đổi và đƣơc dùng để giảm số vòng quay, tăng momen xoắn. Với<br /> chúc năng nhƣ vậy, ngày này hộp giảm tốc đƣợc sử dụng rộng rãi trong ngành<br /> cơ khí, luyện kim, hoá chất, công nghiệp đóng tàu, đầu máy toa xe…Trong giới<br /> hạn môn học em đƣợc giao nhiệm vụ thiết kế hệ dẫn động xích tải sử dụng hộp<br /> giảm tốc trục vít hai cấp.<br /> Trong quá trình làm đồ án đƣợc sự giúp đỡ tận tình của các thầy (cô)<br /> trong bộ môn ,đặc biệt là thầy Trần Ngọc Hiền đã giúp đỡ em hoàn thnahf đồ<br /> án môn học của mình. Đây là đồ án đầu tiên của khoá học và với trình độ cũng<br /> nhƣ thời gian có hạn nên trong quá trình thiết kế em không thể tránh khỏi<br /> những sai xót, em rất mong nhận đƣớcự góp ý của các thầy (cô) trong bộ môn<br /> để em thêm hiểu biết hơn.<br /> Em xin chân thành cám ơn!<br /> Ngày 15/12/2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Võ Bá Vƣơng<br /> <br /> SVTH: VÕ BÁ VƢƠNG<br /> <br /> 4<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GTVT<br /> <br /> ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY<br /> <br /> CHƢƠNG 1: TÍNH TOÁN HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ<br /> 1.1. Chọn động cơ điện<br /> 1.1.1. Chọn kiểu động cơ<br /> <br /> Chọn loại động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc. Loại<br /> này dùng phổ biến trong các ngành công nghiệp, với hệ dẫn động cơ khí (hệ<br /> dẫn động băng tải, xích tải, vít tải,... dùng với các hộp giảm tốc).<br /> 1.1.2. Xác định công suất động cơ<br /> <br /> Công suất trên trục động cơ đƣợc xác định theo công thức:<br /> Pct = Pt /η<br /> trong đó:<br /> <br /> Pct – công suất cần thiết trên trục động cơ, kW<br /> Pt – công suất trên trục máy công tác, kW<br /> P  P  Ft .v / 103  6000.0,06 / 103  0,36 (kW )<br /> t<br /> lv<br /> <br /> η – hiệu suât của các bộ phận trong hệ dẫn động<br /> <br />   1.2 .3.4 .....<br /> trong đó:<br /> <br /> 1,2 ,3 ,4 ,..... : là hiệu suất của các bộ truyền và các cặp ổ<br /> trong hệ thống dẫn động.<br /> 2 3<br /> Theo sơ đồ đề bài thì :    tv .ol . x .k<br /> <br /> tv : hiệu suất của bộ truyền trục vít: tv =0,4<br /> ol : hiệu suất một cặp ổ lăn: ol =0,995<br /> <br /> x : hiệu suất của bộ truyền xích: x =0,97<br /> <br /> k : hiệu suất của khớp nối: k =0,1<br />    0,42.0,9953.0,97.1  0,153<br /> <br /> SVTH: VÕ BÁ VƢƠNG<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản