Đồ án môn học thiết kế nhà máy điện

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

5
1.551
lượt xem
727
download

Đồ án môn học thiết kế nhà máy điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngành điện giữ một vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân. Trong cuộc sống điện rất cần cho sinh hoạt và phục vụ sản xuất. Với sự phát triển của xã hội do vậy đòi hỏi phải có thêm nhiều nhà máy điện mới đủ để cung cấp điện năng cho phụ tải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học thiết kế nhà máy điện

 1. Đồ án môn học thiết kế nhà máy điện
 2. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. Môc Lôc. Ch−¬ng I. TÝnh to¸n phô t¶i vμ c©n b»ng c«ng suÊt ..............................4 I.1.Chän m¸y ph¸t ®iÖn. ............................................................4 I.2.TÝnh to¸n phô t¶i ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p. ...................................4 I.3.C©n b»ng c«ng suÊt toμn nhμ m¸y .....................................8 I.4.C¸c nhËn xÐt. ........................................................................9 Ch−¬ng II. Nªu c¸c ph−¬ng ¸n vμ chän MBA. ....................................10 II.1.Nªu c¸c ph−¬ng ¸n............................................................10 II.2.Chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c ph−¬ng ¸n.............................13 II.3.TÝnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¸y biÕn ¸p. ...................18 Ch−¬ng III.So s¸nh kinh tÕ, kü thuËt chän c¸c ph−¬ng ¸n tèi −u.......20 III.1.Chän s¬ bé c¸c khÝ cô ®iÖn. ................................................ III.2.Chän s¬ ®å thanh gãp c¸c cÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t ........28 III.3.So s¸nh kinh tÕ-kü thuËt chän ph−¬ng ¸n tèi −u. .........31 Ch−¬ng IV.TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch. ...............................................37 IV.1.Chän d¹ng vμ ®iÓm ng¾n m¹ch. .....................................37 IV.2.X¸c ®Þnh dßng ®iÖn ng¾n m¹ch vμ xung l−îng nhiÖt. ...38 Ch−¬ng V.Chän khÝ cô ®iÖn vμ d©y dÉn. ............................................48 V.1.Chän m¸y c¾t ®iÖn. ...........................................................48 V.2.Chän dao c¸ch ly. ..............................................................49 V.3.Chän thanh dÉn thanh gãp...............................................49 V.4.Chän kh¸ng ®iÖn vμ c¸p cho phô t¶i ®Þa ph−¬ng. ..........53 V.5.Chän m¸y biÕn ¸p ®o l−êng vμ m¸y biÕn dßng. ..............57 Ch−¬ng VI.S¬ ®å tù dïng vμ chän thiÕt bÞ tù dïng. .............................61 VI.1.S¬ ®å nèi ®iÖn tù dïng.....................................................61 VI.2.Chän m¸y biÕn ¸p tù dïng..............................................61 VI.3.Chän khÝ cô ®iÖn tù dïng................................................62 2
 3. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. Lêi nãi ®Çu. * * * §Êt n−íc ta ®ang b−íc vμo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ngμnh ®iÖn gi÷ mét vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong cuéc sèng ®iÖn rÊt cÇn cho sinh ho¹t vμ phôc vô s¶n xuÊt. Víi sù ph¸t triÓn cña x· héi do vËy ®ßi hái ph¶i cã thªm nhiÒu nhμ m¸y ®iÖn míi ®ñ ®Ó cung cÊp ®iÖn n¨ng cho phô t¶i. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ vμ sau khi häc xong ch−¬ng tr×nh cña ngμnh ph¸t dÉn ®iÖn em ®−îc nhμ tr−êng vμ bé m«n HÖ thèng ®iÖn giao nhiÖm vô thiÕt kÕ gåm néi dung sau: ThiÕt kÕ phÇn ®iÖn trong nhμ m¸y nhiÖt ®iÖn gåm 3 tæ m¸y, c«ng suÊt mçi tæ lμ 60 MW cÊp ®iÖn cho phô t¶i ®Þa ph−¬ng 10 kV vμ ph¸t vμo hÖ thèng 110 kV. Sau thêi gian lμm ®å ¸n víi sù lç lùc cña b¶n th©n, ®−îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa, c¸c b¹n cïng líp. §Æc biÖt lμ sù gióp ®ì vμ h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS.TS NguyÔn h÷u Kh¸i ®Õn nay em ®· hoμn thμnh b¶n ®å ¸n. V× thêi gian cã h¹n, víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn b¶n ®å ¸n cña em kh«ng tr¸nh nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý bæ sung cña c¸c thÇy c« gi¸o vμ c¸c b¹n ®«ng nghiÖp ®Ó ®å ¸n cña em ngμy cμng hoμn thiÖn h¬n. Em xin göi tíi thÇy gi¸o h−íng dÉn cïng toμn thÓ thÇy c« gi¸o trong bé m«n lêi c¶m ¬n ch©n thμnh nhÊt! Sinh viªn: 3
 4. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. Ch−¬ng I. TÝnh to¸n phô t¶i vμ c©n b»ng c«ng suÊt T¹i mæi thêi ®iÓm ®iÖn n¨ng do nhμ m¸y ph¸t ra ph¶i c©n b»ng víi ®iÖn n¨ng tiªu thô cña phô t¶i kÓ c¶ c¸c tæn thÊt cña phô t¶i.Trong thùc tÕ ®iÖn n¨ng tiªu thô t¹i c¸c hé dïng ®iÖn lu«n thay ®æi, v× thÕ viÖc t×m ®−îc ®å thÞ phô t¶i lμ rÊt quan träng ®èi víi viÖc thiÕt kÕ vμ vËn hμnh. Dùa vμo ®å thÞ phô t¶i ta cã thÓ chän ®−îc ph−¬ng ¸n nèi ®iÖn hîp lý, ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt. §å thÞ phô t¶i cßn cho ta chän ®óng c«ng suÊt cña c¸c m¸y biÕn ¸p (MBA) vμ ph©n bè tèi −u c«ng suÊt gi÷a c¸c tæ m¸y víi nhau vμ gi÷a c¸c nhμ m¸y ®iÖn víi nhau. I.1. Chän m¸y ph¸t ®iÖn. Theo yªu cÇu thiÕt kÕ nhμ m¸y cã tæng c«ng suÊt 3×60 MW = 180 MW. Do ®· biÕt sè l−îng vμ c«ng suÊt cña tõng tæ m¸y ta chØ cÇn chó ý mét sè ®iÓm sau : + Chän ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¸y ph¸t lín th× dßng ®iÖn ®Þnh møc , dßng ng¾n m¹ch ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p sÏ nhá vμ do ®ã yªu cÇu víi c¸c lo¹i khÝ cô ®iÖn sÏ gi¶m thÊp. + §Ó thuËn tiÖn cho viÖc x©y dùng còng nh− vËn hμnh nªn chän c¸c m¸y ph¸t ®iÖn cïng lo¹i. Tõ ®ã ta tra trong sæ tay ®−îc lo¹i m¸y ph¸t sau: Chän 3 m¸y ph¸t ®iÖn kiÓu TBΦ-60-2 cã c¸c th«ng sè nh− b¶ng 1-1 sau: B¶ng 1-1 cosϕ Ký S P U I §iÖn kh¸ng t−¬ng ®èi hiÖu MVA MW KV KA X X X Xd Xd Xd TBΦ- 75 60 0,8 10,5 4,125 0,146 0,22 1,691 60-2 I.2. TÝnh to¸n phô t¶i ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p. §Ó ®¶m b¶o vËn hμnh an toμn , t¹i mçi thêi ®iÓm ®iÖn n¨ng do c¸c nhμ m¸y ph¸t ®iÖn ph¸t ra ph¶i hoμn toμn c©n b»ng víi l−îng ®iÖn n¨ng tiªu thô á c¸c hé tiªu thô kÓ c¶ tæn thÊt ®iÖn n¨ng. Trong thùc tÕ l−îng ®iÖn n¨ng tiªu thô t¹i c¸c hé dïng ®iÖn lu«n lu«n thay ®æi. ViÖc n¾m ®−îc quy luËt biÕn ®æi nμy tøc lμ t×m ®−îc ®å thÞ phô t¶i lμ ®iÒu rÊt quan träng ®èi víi viÖc thiÕt kÕ vμ vËn hμnh. Nhê vμo c«ng cô lμ ®å thÞ phô t¶i mμ ta cã thÓ lùa chän ®−îc c¸c ph−¬ng ¸n nèi ®iÖn hîp 4
 5. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. lý , ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kinh tÕ vμ kü thuËt , n©ng cao ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn. Ngoμi ra dùa vμo ®å thÞ phô t¶i cßn cho phÐp chän ®óng c«ng suÊt c¸c m¸y biÕn ¸p vμ ph©n bè tèi −u c«ng suÊt gi÷a c¸c tæ m¸y ph¸t ®iÖn trong cïng mét nhμ m¸y vμ ph©n bè c«ng suÊt gi÷a c¸c nhμ m¸y ®iÖn víi nhau. Trong nhiÖm vô thiÕt kÕ ®· cho ®å thÞ phô t¶i cña nhμ m¸y vμ ®å thÞ phô t¶i cña c¸c cÊp ®iÖn ¸p d−íi d¹ng b¶ng theo phÇn tr¨m c«ng suÊt t¸c dông Pmax vμ hÖ sè cosϕtb cña tõng phô t¶i t−¬ng øng tõ ®ã ta tÝnh ®−îc phô t¶i cña c¸c cÊp ®iÖn ¸p theo c«ng suÊt biÓu kiÕn nhê c«ng thøc sau : p%.Pmax Pt víi : Pt = St = . Cos ϕ TB 100 Trong ®ã: S(t) lμ c«ng suÊt biÓu kiÕn cña phô t¶i t¹i thêi ®iÓm t (MVA). cosϕTB lμ hÖ sè c«ng suÊt trung b×nh cña tõng phô t¶i. P%:C«ng suÊt t¸c dông t¹i thêi ®iÓm t tÝnh b»ng phÇn tr¨m c«ng suÊt cùc ®¹i. Pmax : C«ng suÊt cña phô t¶i cùc ®¹i tÝnh b»ng, MW. I.2.1. §å thÞ phô t¶i toμn nhμ m¸y. Nhμ m¸y gåm 3 tæ m¸y cã: PG®m = 60 MW, cosϕ®m = 0,8 do ®ã PGdm 60 Sdm = = = 75MVA. cosϕdm 0,8 Tæng c«ng suÊt ®Æt cña toμn nhμ m¸y lμ: PNM®m = 3×PG®m = 3 × 60 = 180 MW ⇒ SNM®m = 225 MW. Tõ ®å thÞ phô t¶i nhμ m¸y vμ c«ng thøc: Pt p %. Pmax St = víi : P t = . Cos ϕ TB 100 Ta tÝnh ®−îc ®å thÞ phô t¶i cña nhμ m¸y theo thêi gian .KÕt qu¶ ghi trong b¶ng 1-2 vμ ®å thÞ phô t¶i nhμ m¸y h×nh 1-1. B¶ng 1-2 T(giê) 0-7 7-12 12-14 14-18 18-24 P% 70 90 80 100 70 126 162 144 180 126 PNM(t) MVA 157,5 202,5 180 225 157,5 SNM(t) MVA 5
 6. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. H×nh 1-1:§å thÞ phô t¶i toμn nhμ m¸y. I.2.2. §å thÞ phô t¶i tù dïng toμn nhμ m¸y: Tù dïng max cña toμn nhμ m¸y b»ng 6% c«ng suÊt ®Þnh møc cña nhμ m¸y víi cosϕ = 0,85 ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: S(t) Std (t) = Stdmax(0,4 + 0,6× ). Sdm 6 180 Víi Stdmax = α.SNM = = 12,7 MW . 100 0,85 Trong ®ã : Std(t): Phô t¶i tù dïng nhμ m¸y t¹i thêi ®iÓm t. S®m: C«ng suÊt ®Þnh møc cña nhμ m¸y MVA. S(t): Phô t¶i tæn t¹i thêi ®iÓm t theo b¶ng 1-2. Tõ ®å thÞ phô t¶i nhμ m¸y (phÇn 1) vμ c«ng thøc trªn ta cã phô t¶i tù dïng nhμ m¸y theo thêi gian nh− b¶ng 1-3 vμ ®å thÞ phô t¶i h×nh 1-2. B¶ng 1-3 T(h) 0-7 7-12 12-14 14-18 18-24 S(t) MVA 157,5 202,5 180 225 157,5 Std (t) MVA 10,41 11,94 11,18 12,7 10,41 6
 7. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. H×nh 1-2: §å thÞ phô t¶i tù dïng toμn nhμ m¸y. I.2.3. Phô t¶i ®Þa ph−¬ng: Nh− nhiÖm vô thiÕt kÕ ®· cho Pmax = 45 MW, cosϕ = 0,85 víi c«ng thøc Pdp (t ) Pdp %.Pdp max sau: S dp (t ) = víi: Pdp (t ) = . Cosϕ TB 100 Ta cã kÕt qu¶ cho ë b¶ng 1-4 vμ ®å thÞ phô t¶i h×nh 1-3. B¶ng 1-4 T(h) 0-7 7-12 12-14 14-18 18-24 P®p% 60 100 90 80 60 P®p(t)MW 27 45 40,5 36 27 31,76 52,94 47,6 42,35 31,76 S®p(t)MVA 7
 8. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. H×nh 1-3: §å thÞ phô t¶i ®Þa ph−¬ng. I.3. C©n b»ng c«ng suÊt toμn nhμ m¸y vμ x¸c ®Þnh c«ng suÊt ph¸t vμo hÖ thèng . Ph−¬ng tr×nh c©n b»ng c«ng suÊt toμn nhμ m¸y: SNM(t) = Std(t) + S®p(t) +ST(t) +SHT(t). (ë ®©y ST(t) = 0) Ta bá qua tæn thÊt ΔS(t) trong m¸y biÕn ¸p. ⇒ SHT(t) = SNM(t) - [Std(t) + S®p(t)]. Tõ ®ã ta lËp ®−îc kÕt qu¶ tÝnh to¸n phô t¶i vμ c©n b»ng c«ng suÊt toμn nhμ m¸y nh− b¶ng 1-6 vμ ®å thÞ phô t¶i h×nh 1-5. B¶ng 1-6 MVA t(h) 0-7 7-12 12-14 14-18 18-24 157,5 202,5 180 225 157,5 SNM(t) MVA Sdp(t) MVA 31,76 52,94 47,6 42,35 31,76 Std(t) MVA 10,41 11,94 11,18 12,7 10,41 SHT(t) MVA 115,33 137,62 121,22 169,95 115,33 8
 9. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. H×nh 1-5: §å thÞ phô t¶i hÖ thèng. I.4. C¸c nhËn xÐt. I.4.1. T×nh tr¹ng phô t¶i ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p. C«ng suÊt thõa cña nhμ m¸y lu«n lín h¬n c«ng suÊt cña mét tæ m¸y t¹i mäi thêi ®iÓm, ta cã thÓ cho mét tæ m¸y lu«n v¹n hμnh víi c«ng suÊt ®Þnh møc vμ ph¸t c«ng suÊt vÒ hÖ thèng. Phô t¶i ë cÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t lín h¬n 30% c«ng suÊt cña mét tæ m¸y nªn ph¶i sö dông thanh gãp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t. Ta thÊy phô t¶i ph©n bè kh«ng ®Òu ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p. ë cÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t phô t¶i Pmax= 45 MW, nhá so víi c«ng suÊt mét m¸y ph¸t P = 60 MW vμ toμn nhμ m¸y thiÕt kÕ. Phô t¶i cÊp ®iÖn ¸p trung kh«ng cã. I.4.2. Dù tr÷ cña hÖ thèng. Ta cã dù tr÷ cña hÖ thèng S = 105 MVA, lín h¬n so víi c«ng suÊt mét m¸y ph¸t. C«ng suÊt cña hÖ th«ng còng t−¬ng ®èi lín SHT= 1200 MVA. I.4.3. §iÖn ¸p. Nhμ m¸y thiÕt kÕ chØ cã hai cÊp ®iÖn ¸p lμ: CÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t U®m= 10 KV. CÊp ®iÖn ¸p cao cã U®m= 110 KV. Kh«ng cã cÊp ®iÖn ¸p trung. 9
 10. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. Ch−¬ng II. Nªu c¸c ph−¬ng ¸n vμ chän MBA. II.1. Nªu c¸c ph−¬ng ¸n. Chän s¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh lμ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hÕt søc quan träng trong thiÕt kÕ nhμ m¸y ®iÖn. S¬ ®å nèi ®iÖn hîp lý kh«ng nh÷ng ®em l¹i nh÷ng lîi Ých kinh tÕ lín lao mμ cßn ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu kü thuËt . C¬ së ®Ó ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ¸n cã thÓ lμ sè l−îng vμ c«ng suÊt m¸y ph¸t ®iÖn , c«ng suÊt hÖ thèng ®iÖn , s¬ ®å l−íi vμ phô t¶i t−¬ng øng , tr×nh tù x©y dùng nhμ m¸y ®iÖn vμ l−íi ®iÖn ... Khi x©y dùng ph−¬ng ¸n nèi d©y s¬ bé ta cã mét sè nguyªn t½c chung sau : Nguyªn t¾c 1 Cã hay kh«ng cã thanh gãp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t NÕu SuFmax nhá vμ kh«ng cã nhiÒu d©y cÊp cho phô t¶i ®Þa ph−¬ng th× SuFmax ≤ 30% S®m 1F kh«ng cÇn thanh gãp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t . Nguyªn t¾c 2 NÕu cã thanh gãp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t th× sè l−îng m¸y ph¸t nèi vμo thanh gãp ph¶i ®¶m b¶o sao cho khi mét tæ m¸y lín nhÊt bÞ sù cè th× nh÷ng m¸y ph¸t cßn l¹i ph¶i ®¶m b¶o phô t¶i ®Þa ph−¬ng vμ tù dïng. Nguyªn t¾c 3 NÕu phÝa ®iÖn ¸p cao , trung cã trung tÝnh nèi ®Êt vμ hÖ sè cã lîi α ≤ 0,5 th× nªn dïng hai m¸y biÕn ¸p tù ngÉu lμm liªn l¹c gi÷a c¸c cÊp. Nguyªn t¾c 4 Sö dông sè l−îng bé m¸y ph¸t m¸y biÕn ¸p hai cuén d©y hai phÝa cao vμ trung sao cho t−¬ng øng víi c«ng suÊt cùc ®¹i cÊp ®ã 10
 11. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. Nguyªn t¾c 5 Cã thÓ ghÐp chung mét sè m¸y ph¸t víi mét m¸y biÕn ¸p nh−ng ph¶i ®¶m b¶o ΣSbé ≤ Sdù phßng ht . Theo nhiÖm vô thiÕt kÕ nhμ m¸y cã 3 tæ m¸y ph¸t, c«ng suÊt ®Þnh møc cña mçi tæ m¸y lμ 60 MW cã nhiÖm vô cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i ë hai cÊp ®iÖn ¸p sau: Phô t¶i ®Þa ph−¬ng ë cÊp ®iÖn ¸p 10 kV cã: S®p max = 52,94 MVA; S®p min = 31,76 MVA Phô t¶i cao ¸p ë cÊp ®iÖn ¸p 110 kV ( vÒ hÖ thèng ) cã: S110 max = 169,95 MVA; S110 min = 115,33 MVA C«ng suÊt dù phßng cña hÖ thèng Sdp= 105 MVA.VËy ta kh«ng thÓ ghÐp chung hai m¸y ph¸t víi mét m¸y biÕn ¸p v× ΣSbé = 2.75 = 150 MVA > Sdp ht = 105 MVA Tõ nh÷ng nhËn xÐt trªn ®©y ta cã thÓ ®Ò xuÊt mét sè ph−¬ng ¸n nh− sau: • Ph−¬ng ¸n I: H×nh 2-1: S¬ ®å nèi ®iÖn cña ph−¬ng ¸n 1. S 110k B B1 S® T TD T TD G G3 G1 S 110kv B B1 B1 B S® • Ph−¬ng ¸n II: TD T 11 T TD G2 G3 G1 G
 12. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. H×nh 2-2: S¬ ®å nèi ®iÖn ph−¬ng ¸n II. 12
 13. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. • Ph−¬ng ¸n III: S 110kv H×nh 2-3: S¬ ®å nèi ®iÖn ph−¬ng ¸n III. B1 B1 B S® TD T T TD G2 G3 G1 G II.2.Chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c ph−¬ng ¸n. II.1.1. Chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p. M¸y biÕn ¸p lμ mét thiÕt bÞ rÊt quan träng trong hÖ thèng ®iÖn . Tæng c«ng suÊt c¸c m¸y biÕn ¸p gÊp tõ 4-5 lÇn tæng c«ng suÊt c¸c m¸y ph¸t ®iÖn . Chän mba trong nhμ m¸y ®iÖn lμ lo¹i , sè l−îng , c«ng suÊt ®Þnh møc vμ hÖ sè biÕn ¸p . MBA ®−îc chän ph¶i ®¶m b¶o ho¹t ®éng an toμn trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng vμ khi x¶y ra sù cè nÆng nÒ nhÊt Nguyªn t¾c chung ®Ó chän mba lμ tr−íc tiªn chän S®mB ≥ c«ng suÊt cùc ®¹i cã thÓ qua biÕn ¸p trong ®iÒu kiÖn lμm viÖc b×nh th−êng , sau ®ã kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn sù cè cã kÓ ®Õn hÖ sè qu¸ t¶i cña mba . X¸c ®Þnh c«ng suÊt thiÕu vÒ hÖ thèng ph¶i nhá h¬n dù tr÷ quay cña hÖ thèng . Ta lÇn l−ît chän mba cho tõng ph−¬ng ¸n Gi¶ thiÕt c¸c m¸y biÕn ¸p ®−îc chÕ t¹o phï hîp víi ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é m«i tr−êng n¬i l¾p ®Æt nhμ m¸y ®iÖn . Do vËy kh«ng cÇn hiÖu chØnh c«ng suÊt ®Þnh møc cña chóng. • Ph−¬ng ¸n I: ∗M¸y biÕn ¸p B1 vμ B2 : M¸y biÕn ¸p liªn l¹c B1, B2 ®−îc chän lμ m¸y biÕn ¸p ®iÒu ¸p d−íi t¶i víi ®iÒu kiÖn: S®mB = 1/2 Sth. Víi: Sth lμ c«ng suÊt cßn l¹i ®−a lªn hÖ thèng. 13
 14. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. ∑ SdmF − (Sngay + STD ) = 3×75 - (42,17 +12,7) = 170,13 MVA. max S th = UF min TGF ⇒S®mB = 170,13/2 =85,065 MVA. VËy ta cã thÓ chän lo¹i m¸y biÕn ¸p TPдЦH 125/10,5 cã c¸c th«ng sè nh− b¶ng 2-2 sau: B¶ng 2-1 ΔPO ΔPN S®m UC®m UH®m UN% IO% Gi¸ (Kv) (Kv) MVA (Kw) (Kw) 125 115 10,5 100 400 10,5 0,55 • Ph−¬ng ¸n II: ∗ M¸y biÕn ¸p bé. §−îc chän theo c«ng suÊt ph¸t cña m¸y ph¸t S®mB1 ≥ SG®m = 75 MVA. Do ®ã ta chän m¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p ba pha hai d©y quÊn cã c¸c th«ng sè ë b¶ng 2-1 sau: Lo¹i Tд80/11 B¶ng 2-2 ΔPO ΔPN S®m UC®m UH®m UN% IO% Gi¸ MVA (Kv) (Kv) (Kw) (Kw) 80 115 11 82 390 10,5 0,6 ∗ M¸y biÕn ¸p liªn l¹c: §−îc chän lμ lo¹i m¸y biÕn ¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d−íi t¶i cã c«ng suÊt ®Þnh møc ®−îc chän theo c«ng thøc d−íi ®©y: ( ) 1⎡ max ⎤ 1 S th = ⎢ ∑ S dmF − S UF min − S TD ⎥ = S dmB2,B3 = 2 2 ⎣TGF ⎦ ⎞⎤ 1⎡ ⎛ 2 = ⎢ 2 × 75 − ⎜ 42,17 + 12,7 ⎟⎥ = 49,68MVA ⎝ ⎠⎦ 2 3 ⎣ ⇒ Chän m¸y biÕn ¸p B2,B3 lμ lo¹i TдH 63/11 cã c¸c th«ng sè cho ë b¶ng 2-3 sau: B¶ng 2-3 ΔPO ΔPN S®m UC®m UH®m UN% IO% Gi¸ (Kv) (Kv) MVA (Kw) (Kw) 63 115 11 70 290 10,5 0,7 • Ph−¬ng ¸n III: ∗ M¸y biÕn ¸p bé. 14
 15. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. §−îc chän theo c«ng suÊt ph¸t cña m¸y ph¸t S®mB1 ≥ SG®m = 75 MVA. Do ®ã ta chän m¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p ba pha hai d©y quÊn cã c¸c th«ng sè ë b¶ng 2-1 sau: Lo¹i Tд80/11 B¶ng 2-2 ΔPO ΔPN S®m UC®m UH®m UN% IO% Gi¸ (Kv) (Kv) MVA (Kw) (Kw) 80 115 11 82 390 10,5 0,6 ∗ M¸y biÕn ¸p liªn l¹c: §−îc chän lμ lo¹i m¸y biÕn ¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d−íi t¶i cã c«ng suÊt ®Þnh møc ®−îc chän theo c«ng thøc d−íi ®©y: ( ) ⎡ max ⎤ S dmB2 = S th = ⎢ ∑ S dmF − S UF min − S TD ⎥ = ⎣TGF ⎦ ⎡ ⎤ = ⎢2 × 75 − ⎛ 42,17 + 12,7 ⎞ ⎥ = 99,36 MVA 2 ⎜ ⎟ 3 ⎝ ⎠⎦ ⎣ ⇒ Chän m¸y biÕn ¸p B2,B3 lμ lo¹i TдH 125/11 cã c¸c th«ng sè cho ë b¶ng 2-3 sau: B¶ng 2-3 ΔPO ΔPN S®m UC®m UH®m UN% IO% Gi¸ (Kv) (Kv) MVA (Kw) (Kw) 125 115 10,5 100 400 10,5 0,55 II.1.2. Ph©n bè phô t¶i cho c¸c m¸y biÕn ¸p: • Ph−¬ng ¸n I: 1 ×Sc(t) C«ng suÊt t¶i lªn cao : SC B1,B2 = 2 Dùa vμo b¶ng 1-6 vμ c«ng thøc tÝnh trªn ta cã phô t¶i tõng thêi ®iÓm cho ë b¶ng 2-5 sau: b¶ng 2-4 : t(h) 0-7 7-12 12-14 14-18 18-24 115,33 137,62 121,22 169,95 115,33 SC(t) 57,665 68,81 60,61 84,945 57,665 SB1 = SB2 Tõ b¶ng kÕt qu¶ b¶ng 2- 5 ta thÊy. SH B1-B2max = 84.945 MVA < 125 MVA 15
 16. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. Nh− vËy c¸c m¸y biÕn ¸p ®· chän kh«ng bÞ qu¸ t¶i khi lμm viÖc b×nh th−êng. • Ph−¬ng ¸n II: ∗ §èi víi m¸y ph¸t m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y G1- B1 ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc vËn hμnh. cho t¶i víi ®å thÞ b»ng ph¼ng trong suèt qu¸ tr×nh lμm viÖc c¶ n¨m. 60 SB1= SG®m Std = 75 0.06. = 70.765 MVA 0,85 Phô t¶i qua 2 m¸y biÕn ¸p B2, B3 ®−îc tÝnh nh− sau : - Phô t¶i truyÒn lªn cao : 1 ×( Sc(t) SC-B2,B3 = SB1) 2 Dùa vμo b¶ng 1-6 vμ c«ng thøc trªn tÝnh ®−îc phô t¶i cho tõng thêi ®iÓm ®−îc ghi ë b¶ng 2-4 sau: B¶ng 2-5 T(h) 0-7 7-12 12-14 14-18 18-24 SB1 MVA 70.765 70.765 70.765 70.765 70.765 115,33 137,62 121,22 169,95 115,33 SC(t) MVA SC B2-B3 MVA 22,28 33,43 25,23 49,59 22,28 Tõ b¶ng kÕt qu¶ b¶ng 2- 4 ta thÊy. SH B2-B3max = 49.59 MVA < 63 MVA Nh− vËy c¸c m¸y biÕn ¸p ®· chän kh«ng bÞ qu¸ t¶i khi lμm viÖc b×nh th−êng. *Ph−¬ng ¸n III : ∗ §èi víi m¸y ph¸t m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y G1- B1 ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc vËn hμnh. cho t¶i víi ®å thÞ b»ng ph¼ng trong suèt qu¸ tr×nh lμm viÖc c¶ n¨m. 60 SB1= SG®m Std = 75 0.06. = 70.765 MVA 0,85 Phô t¶i qua m¸y biÕn ¸p B2 ®−îc tÝnh nh− sau : - Phô t¶i truyÒn lªn cao : SC-B2 = ( Sc(t) SB1) 16
 17. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. Dùa vμo b¶ng 1-6 vμ c«ng thøc trªn tÝnh ®−îc phô t¶i cho tõng thêi ®iÓm ®−îc ghi ë b¶ng 2-5 sau: B¶ng 2-5 T(h) 0-7 7-12 12-14 14-18 18-24 SB1 MVA 70.765 70.765 70.765 70.765 70.765 115,33 137,62 121,22 169,95 115,33 SC(t) MVA SC B2-B3 MVA 44,56 66,86 50,46 99,18 44,56 Tõ b¶ng kÕt qu¶ b¶ng 2- 4 ta thÊy. SH B2-B3max = 99,18 MVA < 125 MVA Nh− vËy c¸c m¸y biÕn ¸p ®· chän kh«ng bÞ qu¸ t¶i khi lμm viÖc b×nh th−êng. II.1.3. KiÓm tra c¸c m¸y biÕn ¸p khi sù cè a. Ph−¬ng ¸n I: • Sù cè 1 m¸y biÕn ¸p : M¸y biÕn ¸p cßn l¹i ®−îc phÐp qu¸ t¶i 40% c«ng suÊt ®Þnh møc trong suèt 5 ngμy ®ªm nh−ng mçi ngμy kh«ng qu¸ 6h khi hÖ sè phô t¶i bËc mét sù cè k1 ≤ 0,94 . C«ng suÊt thiÕu cña phÝa cao ¸p lμ : 1.4×S®mB1 = 169,95 Sth = STGC 1,4.125 = -5,05 MVA. Ta thÊy Sth = -5.05 < Sdt =105MVA . VËy m¸y biÕn ¸p chän kh«ng bÞ qu¸ t¶i khi sù cè mét m¸y biÕn ¸p b. Ph−¬ng ¸n II: +Sù cè 1 m¸y biÕn ¸p liªn l¹c: C«ng suÊt thiÕu phÝa cao ¸p khi sù cè m¸y biÕn ¸p B2 hoÆc B3 lμ: B 1.4×S®mB2 = Sth = STGC SB1 80 1,4×63 = 1,75 MVA . = 169,95 Ta thÊy Sth = 1,75 MVA < Sdt = 105 MVA . VËy m¸y biÕn ¸p kh«ng bÞ qu¸ t¶i khi sù cè m¸y biÕn ¸p liªn l¹c. +Sù cè m¸y biÕn ¸p B1 : Sth = STGC 1,4.2.S®m B2 = 169,95 1,4.2.63 = -6,45 MVA. 17
 18. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. Ta thÊy Sth = -6,45 MVA < Sdt = 105 MVA . VËy m¸y biÕn ¸p kh«ng bÞ qu¸ t¶i khi sù cè m¸y biÕn ¸p B1. B +Sù cè mét m¸y ph¸t kh«ng cÇn kiÓm tra v× dù tr÷ cña hÖ thèng ®iÖn ®ñ cung cÊp cho phô t¶i khi sù cè mét m¸y ph¸t. c. Ph−¬ng ¸n III: +Sù cè m¸y biÕn ¸p liªn l¹c: C«ng suÊt thiÕu phÝa cao ¸p khi sù cè m¸y biÕn ¸p lμ: 1.4×S®mB1 = Sth = STGC 1,4×80 = 57,95 MVA . = 169,95 Ta thÊy Sth = 57,95 MVA < Sdt = 105 MVA . VËy m¸y biÕn ¸p kh«ng bÞ qu¸ t¶i khi sù cè m¸y biÕn ¸p liªn l¹c. +Sù cè m¸y biÕn ¸p B1 : Sth = STGC 1,4.S®m B2 = 169,95 1,4.125 = -5,05 MVA. Ta thÊy Sth = -5,05 MVA < Sdt = 105 MVA . VËy m¸y biÕn ¸p kh«ng bÞ qu¸ t¶i khi sù cè m¸y biÕn ¸p B1. B +Sù cè mét m¸y ph¸t kh«ng cÇn kiÓm tra v× dù tr÷ cña hÖ thèng ®iÖn ®ñ cung cÊp cho phô t¶i khi sù cè mét m¸y ph¸t. II.2. TÝnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¸y biÕn ¸p. II.2.1. Ph−¬ng ¸n I: Tæn thÊt ®iÖn n¨ng cña 2 m¸y biÕn ¸p B1,B2 ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: B ΔPN 24 × ∑Si2 × t i ). ΔAB1+B2 = 2 × (ΔPO × T + 365× 2 Sdm 1 Trong ®ã: Si cña m¸y biÕn ¸p trong thêi gian ti ®−îc lÊy tõ b¶ng 2-4. ΔPO = 100 KW. ΔPN = 400 KW. Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¸y biÕn ¸p cña ph−¬ng ¸n nμy lμ : ( ) ⎡ ⎤ 0 .4 57.665 2.7 + 68,812.5 + 60,612.2 + 84,945 2.4 + 57,665 2.6 ⎥ = ΔA B1+ B2 = 2.⎢0,1.8760 + 365. 2 ⎣ ⎦ 125 = 3678.959 MWh. 18
 19. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. II.2.2. Ph−¬ng ¸n II: •§èi víi m¸y biÕn ¸p bé B1, tæn thÊt ®iÖn n¨ng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc. B 2 ⎛S ⎞ ΔA = ΔPO × T + ΔPN × ⎜ b ⎟ × T . ⎜ ⎟ ⎝ S dmB1 ⎠ Trong ®ã: T: Thêi gian lμm viÖc cña m¸y biÕn ¸p T = 8760 h. Sb: Phô t¶i cña m¸y biÕn ¸p trong thêi gian T. M¸y biÕn ¸p B1cã c¸c sè liÖu sau: + ΔPO = 82 KW. + ΔPN = 390KW. + Sb = 70,765MVA. Tõ c¸c sè liÖu ®ã ta tÝnh ®−îc tæn thÊt ®iÖn n¨ng hμng n¨m cña m¸y biÕn ¸p B1. (70,765)2 ×8760= 339148Mwh ΔA = 0.082×8760+ 0.39× , .. (80)2 • Tæn thÊt ®iÖn n¨ng cña m¸y biÕn ¸p B2vμ B3 ®−îc tÝnh theo c«ng B thøc: ΔPN 24 × ∑Si2 × t i ). ΔA(B2+B3) = 2 × (ΔPO × T + 365× 2 Sdm 1 Trong ®ã: Si cña m¸y biÕn ¸p trong thêi gian ti ®−îc lÊy tõ b¶ng 2-5. ΔPO = 70 KW. ΔPN = 290 KW. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng cña m¸y biÕn ¸p B2,B3 lμ: ( ) ⎡ ⎤ 0.29 ΔA B 2+ B3 = 2.⎢0,07.8760 + 365. 2 22,28 2.7 + 33,43 2.5 + 25,3 2.2 + 49,59 2.4 + 22,28 2.6 ⎥ = ⎣ ⎦ 63 = 2461.23 MWh. VËy tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng hμng n¨m cña ph−¬ng ¸n II lμ: ΔA∑ = ΔAB1 +ΔAB2,B3 = 3391.48 + 2461.23 = 5852,705 MWh. 2.3 Ph−¬ng ¸n III : 19
 20. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ NM§N§. M¸y biÕn ¸p B1 gièng ph−¬ng ¸n II. M¸y biÕn ¸p B2 c«ng thøc tÝnh gièng ph−¬ng ¸n II : ΔPN 24 × ∑Si2 × t i ). ΔAB2 = (ΔPO × T + 365× 2 Sdm 1 Trong ®ã: Si cña m¸y biÕn ¸p trong thêi gian ti ®−îc lÊy tõ b¶ng 2-6 (ch−a lËp víi Si = 2Si ph−¬ng ¸n II ) ΔPO = 100 KW. ΔPN = 400 KW. Do ®ã ( ) ⎡ ⎤ 0 .4 44,56 2.7 + 66,86 2.5 + 50,6 2.2 + 99,18 2.4 + 44,56 2.6 ⎥ = ΔA B 2 = ⎢0,1.8760 + 365. 125 2 ⎣ ⎦ = 1741,55 MWh. VËy tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng hμng n¨m cña ph−¬ng ¸n III lμ: ΔA∑ = ΔAB1 +ΔAB2 = 3391,48 + 1741,55 = 5133,028 MWh B¶ng 2-6 Ph−¬ng ¸n Ph−¬ng ¸n II Ph−¬ng ¸n I Ph−¬ng ¸n III ΔA,MWh 5133,028 3678,959 5852,705 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản