intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án môn học Thiết kế và lập trình web - ĐHKHTN TP.HCM

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

357
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Experiment test online là chương trình nhằm kiểm tra lại kiến thức Anh Văn một cách tổng quát nhất theo mọi cấp độ nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức tổng quát về văn phạm trong Anh Văn. Đồ án môn học Thiết kế và lập trình web cung cấp cho người đọc những kiến thức và hiểu biết về chương trình "Experiment test online".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học Thiết kế và lập trình web - ĐHKHTN TP.HCM

 1. Baùo caùo ñoà aùn web TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN LÔÙP 02HCB ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC THIEÁT KEÁ VAØ LAÄP TRÌNH WEB Gvhd :Thaày Traàn Ñöùc Duaån Svth :Nguyeãn Nhaät Khaùnh Mssv:02hc344 Hoà Ñình Töôûng Mssv:02hc451 Voõ Thò Bích Haïnh Mssv:02hc329 TP.HCM ngaøy 8/5/2005. GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 1
 2. Baùo caùo ñoà aùn web LÔØI GIÔÙI THIEÄU I.MOÂ TAÛ CHÖÔNG TRÌNH “ EXPERIMENT TEST ONLINE” Tieáng Anh laø ngoân ngöõ giao tieáp phoå bieán nhaát treân theá giôùi.ÔÛ Vieät Nam neáu ñi xin vieäc laøm maø khoâng bieát tieáng Anh laø baïn ñaõ coù theå bò loïai ngay töø voøng ñaàu, Vì vaäy vieäc coù ñöôïc moät vaên baèng Anh Vaên trong tay laø moät lôïi theá raát lôùn trong coâng vieäc. Nhöng ñeå coù ñöôïc moät vaên baèng thaät söï coù chaát löôïng ñoøi hoûi baïn phaûi oân taäp raát chaêm chæ vaø phaûi traûi qua raát nhieàu kì thi, dó nhieân khoâng phaûi luùc naøo baïn cuõng ………ñaäu! ENGLISH TEST ONLINE laø chöông trình nhaèm kieåm tra laïi kieán thöùc Anh Vaên moät caùch toång quaùt nhaát theo moïi caáp ñoä nhaèm giuùp baïn oân laïi nhöõng kieán thöùc toång quaùt veà vaên phaïm trong Anh Vaên, thoâng qua nhöõng baøi thi ngaén vôùi nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm.Öu ñieåm cuûa noù laø moïi luùc moïi nôi ngöôøi söû duïng ñeàu coù theå kieåm tra laïi kieán thöùc vaên phaïm cuûa mình, qua ñoù coù theå ñöa ra nhöõng chieán löôïc cuï theå cho moân Anh Vaên. Caùc coâng vieäc chính cuûa website: + Theâm / Xoùa/ Söûa döõ lieäu trong CSDL. + Phaùt sinh caâu hoûi vaø caâu traû lôøi ñeå ngöôøi duøng vaøo thi. + Cho pheùp ngöôøi duøng choïn caáp ñoä thi + Cho pheùp ngöôøi duøng login vaøo ñeå thi vaø xem keát quaû + Tìm kieám Danh saùch caùc coâng vieäc seõ ñöôïc hoå trôï thöïc hieän treân maùy tính döïa theo caùc yeâu caàu ñaõ cho. II. CAÙC BIEÅU MAÃU LIEÂN QUAN: A. ADMIN 1.Bieåu maãu 1 : Theâm hoïc sinh vaøo döõ lieäu. GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 2
 3. Baùo caùo ñoà aùn web 2. Bieåu maãu 2 : Xoùa hoïc sinh ra khoûi danh saùch hoïc sinh 3. Bieåu maãu 3 : Söûa thoâng tin hoïc sinh GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 3
 4. Baùo caùo ñoà aùn web 4. Bieåu maãu 4 : Theâm caâu hoûi môùi vaøo döõ lieäu 5. Bieåu maãu 5 : Caäp nhaät ñaùp aùn GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 4
 5. Baùo caùo ñoà aùn web 6. Bieåu maãu 6 : Xoùa caâu hoûi ra khoûi döõ lieäu B. STUDENT: 1. Bieåu maãu 1 : Cho hoïc sinh login ñeå vaøo thi. GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 5
 6. Baùo caùo ñoà aùn web 2. Bieåu maãu 2 : Taïo Account môùi 3. Bieåu maãu 2 : Phaùt sinh caâu hoûi vaø caâu traû lôøi GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 6
 7. Baùo caùo ñoà aùn web 4. Bieåu maãu 3 : Chaám ñieåm thi. III. YEÂU CAÀU : 1. Admin: STT COÂNG VIEÄC LOÏAI COÂNG VIEÄC BIEÅU MAÃU LIEÂN QUAN 1 Theâm hoïc sinh vaøo Löu tröõ Bieåu maãu 1 danh saùch 2 Xoùa hoïc sinh ra khoûi Löu tröõ Bieåu maãu 2 danh saùch 3 Söûa thoâng tin hoïc Löu tröõ Bieåu maãu 3 sinh trong danh saùch 4 Theâm caâu hoûi môùi Löu tröõ Bieåu maãu 4 5 Caäp nhaät ñaùp aùn Löu tröõ Bieåu maãu 5 6 Xoùa caâu hoûi Löu tröõ Bieåu maãu 6 GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 7
 8. Baùo caùo ñoà aùn web 2. STUDENT : STT COÂNG VIEÄC LOÏAI COÂNG VIEÄC BIEÅU MAÃU LIEÂN QUAN 1 Login Löu tröõ Bieåu maãu 1 2 New Account Löu tröõ Bieåu maãu 2 3 Xem ñieåm Hieån thò Bieåu maãu 3 IV. BAÛNG QUI ÑÒNH : STT Maõ Teân qui ñònh Moâ taû chi tieát Ghi chuù soá 1 QÑ1 Login Buoäc phaûi goõ Username,password Trang ñuùng Student/index 2 QÑ2 Kieåm Tra inf- Kieåm tra tính ñuùng ñaén cuûa thoâng tin True thì submit student sinh vieân tröôùc khi submit(password khoâng roãng) 3 QÑ3 Soá caâu hoûi Soá caâu hoûi trong moát baøi thi laø 20 caâu. Caâu hoûi phaûi ñöôc phaùt sinh ngaãu nhieân 4 QÑ4 Giôùi Tính Male/Female 5 QÑ5 Thôøi gian thi Thôøi gian thi 20 phuùt Heát thôøi gian seõ khoâng ñöôïc laøm tieáp V. PHAÂN TÍCH : 1. Sô ñoà luoàng döõ lieäu 1: GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 8
 9. Baùo caùo ñoà aùn web NGÖÔØI DUØNG D1 D2 XÖÛ LYÙ LÖU TRÖÕ THEÂM/ THIEÁT BÒ NHAÄP XOAÙ/SÖÛA SINH VIEÂN D5 D3 D4 CSDL D1 : Ngöôøi duøng choïn chöùc naêng Theâm/Xoaù/Söûa sinh vieân. - Nhaäp caùc thoâng tin cuûa sinh vieân caàn cho vieäc löu tröõ :teân Account, password, hoï vaø teân, ngaøy sinh, nöôùc, soá ñieän thoaïi, ñòa chæ. D5 : - caùc thoâng tin veà sinh vieân : teân Account, password, hoï vaø teân, ngaøy sinh, nöôùc, soá ñieän thoaïi, ñòa chæ caàn cho vieäc Theâm/Xoaù/Söûa. D4 :Ñoïc CSDL - Ñoïc caùc thoâng tin veà sinh vieân töø baûng infousers ñeå ngöôøi duøng nhaäp lieäu. - Ñoïc caùc thoâng tin saún coù töø CSDL ñeå ngöôøi duøng xoaù hoaëc söûa. D3 : - Ghi thoâng tin sinh vieân : teân Account, password, hoï vaø teân, ngaøy sinh, nöôùc, soá ñieän thoaïi, ñòa chæ xuoáng CSDL. D2 : thoâng baùo cho ngöôøi duøng laø coâng vieäc thaønh coâng hay thaát baïi. 2. Sô ñoà luoàng döõ lieäu 2 NGÖÔØI DUØNG D1 D2 XÖÛ LYÙ LÖU TRÖÕ THEÂM/ THIEÁT BÒ NHAÄP XOAÙ/SÖÛA CAÂU HOÛI ,CAÂU TRAÛ LÔØI, CAÁP ÑOÄ, MOÂN D5 D3 D4 CSDL D1 : Ngöôøi duøng choïn chöùc naêng Theâm/Xoaù/Söûa caâu hoûi, caáp ñoä, moân, caâu traû lôøi. GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 9
 10. Baùo caùo ñoà aùn web - Nhaäp caùc thoâng tin cuûa caâu hoûi, caáp ñoä, moân, caâu traû lôøi caàn cho vieäc löu tröõ :maõ caâu hoûi, maõ caâu traû lôøi, maõ moân, maõ moân, maõ caáp ñoä, caâu hoûi, caâu traû lôøi, moân thi, caáp ñoä. D5 : - caùc thoâng tin veà caâu hoûi, caáp ñoä, moân, caâu traû lôøi caàn cho vieäc löu tröõ :maõ caâu hoûi, maõ caâu traû lôøi, maõ moân, maõ moân, maõ caáp ñoä, caâu hoûi, caâu traû lôøi, moân thi, caáp ñoä caàn cho vieäc Theâm/Xoaù/Söûa. D4 :Ñoïc CSDL - Ñoïc caùc thoâng tin veà caâu hoûi, caáp ñoä, moân, caâu traû lôøi caàn cho vieäc löu tröõ :maõ caâu hoûi, maõ caâu traû lôøi, maõ moân, maõ moân, maõ caáp ñoä, caâu hoûi, caâu traû lôøi, moân thi, caáp ñoä töø baûng phaân caáp, caâu hoûi, traû lôøi, moân ñeå ngöôøi duøng nhaäp lieäu. - Ñoïc caùc thoâng tin saún coù töø CSDL ñeå ngöôøi duøng xoaù hoaëc söûa. D3 : - Ghi thoâng tin caâu hoûi, caáp ñoä, moân, caâu traû lôøi caàn cho vieäc löu tröõ :maõ caâu hoûi, maõ caâu traû lôøi, maõ moân, maõ moân, maõ caáp ñoä, caâu hoûi, caâu traû lôøi, moân thi, caáp ñoä xuoáng CSDL. D2 : thoâng baùo cho ngöôøi duøng laø coâng vieäc thaønh coâng hay thaát baïi. 3. Sô ñoà luoàng döõ lieäu 3: NGÖÔØI DUØNG D1 D6 THIEÁT BÒ NHAÄP XÖÛ LYÙ TRA CÖÙU ÑIEÅM THIEÁT BÒ XUAÁT D5 D4 CSDL D1:caùc thoâng tin veà sing vieân caàn cho vieäc tra cöùu :Account, password. D5: caùc thoâng tin veà sing vieân caàn cho vieäc tra cöùu :Account, password. D4: tìm caùc thoâng tin veà ñieåm cuûa Account vöøa nhaäp. D6:Xuaát baûng History Student VI.THIEÁT KEÁ DÖÕ LIEÄU: GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 10
 11. Baùo caùo ñoà aùn web VII. DANH SAÙCH CAÙC THUOÄC TÍNH: CAÂU HOÛI INFOUSERS GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 11
 12. Baùo caùo ñoà aùn web MOÂN PHAÂN CAÁP TRAÛ LÔØI THOÂNG TIN NGÖÔØI CHÔI VIII.THIEÁT KEÁ GIAO DIEÄN A. ADMIN 1. Trang chuû : index.asp GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 12
 13. Baùo caùo ñoà aùn web Home :Link trôû veà trang chuû. Contact :Lieät keâ thoâng tin ngöôøi chôi theo ñieåm. About us : Link ñeán trang about us. Services : Link ñeán trang Services. Admin : Link ñeán trang Admin ñeå thöïc hieän caùc trang theâm xoùa söûa döõ lieäu. Contact us : Link ñeán trang Contact us. History :Link ñeán trang History. Login Students : Ñaêng nhaäp vaøo trang Students ñeå thi. 2. Trang Admin: GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 13
 14. Baùo caùo ñoà aùn web Moâ taû: + New Students : Link tôùi trang nhaäp moät sinh vieân môùi. + Update Students : Link tôùi trang söûa thoâng tin moät sinh vieân. + Delete Students : Link tôùi trang xoùa moät sinh vieân. + New Asks : Link tôùi trang nhaäp caâu hoûi môùi. + Delete Asks : Link tôùi trang xoùa caâu hoûi. Chöùc naêng : + Admin coù quyeàn theâm, xoùa, söûa thoâng tin, döõ lieäu + Admin caáp quyeàn cho ngöôøi duøng 2.1 Trang New student : Moâ taû : + Nhaäp thoâng tin cuûa sinh vieân (khoâng ñöôïc boû troáng vaø phaûi thoûa qui ñònh) + Sau khi ñaõ nhaäp xong thi submit, döõ lieäu seõ ñöôïc ñöa vaøo CSDL Chöùc naêng : + Khi baám Submit Kieåm tra neáu döõ lieäu sai thì baùo nhaäp laïi + Löu thoâng tin sinh vieân môùi vaøo döõ lieäu. + Neáu thaønh coâng thì seõ thoâng baùo thaønh coâng khoângthì baùo khoâng thaønh coâng GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 14
 15. Baùo caùo ñoà aùn web 2.2 Trang Update Student: Moâ taû : + Nhaäp thoâng tin cuûa sinh vieân (khoâng ñöôïc boû troáng vaø phaûi thoûa qui ñònh) + Sau khi ñaõ nhaäp xong thi submit, döõ lieäu seõ ñöôïc ñöa vaøo CSDL Chöùc naêng : + Khi baám Submit kieåm tra neáu döõ lieäu sai thì baùo nhaäp laïi + Löu thoâng tin môùi cuûa sinh vieân vaøo döõ lieäu. + Neáu thaønh coâng thì seõ thoâng baùo thaønh coâng khoângthì baùo khoâng thaønh coâng. 2.3 Trang Delete Student : GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 15
 16. Baùo caùo ñoà aùn web Moâ taû : + Choïn teân sinh vieân muoán xoùa + Sau khi ñaõ nhaäp xong thì submit, döõ lieäu seõ bò xoùa khoûi CSDL Chöùc naêng : + Khi nhaán nuùt Submit seõ xoùa thoâng tin sinh vieân ñöôïc choïn ra khoûi döõ lieäu. + Neáu thaønh coâng thì seõ thoâng baùo thaønh coâng khoâng thì baùo khoâng thaønh coâng. 2.4 Trang New Asks : GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 16
 17. Baùo caùo ñoà aùn web Moâ taû : + Nhaäp caâu hoûi môùi + Sau khi ñaõ nhaäp xong thì Caäp nhaät ñaùp aùn, döõ lieäu seõ ñöôïc ñöa vaøo CSDL Chöùc naêng : + Khi baám Update Anwser caäp nhaät laïi ñaùp aùn vaø nhaät caâu hoûi môùi 2.5 Trang caäp nhaät laïi ñaùp aùn: GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 17
 18. Baùo caùo ñoà aùn web Moâ taû : + Nhaäp ñaùp aùn cho caâu hoûi môùi vöøa nhaäp + Sau khi ñaõ nhaäp xong thì submit, caû caâu hoûi vaø caâu traû lôøi seõ ñöôïc ñöa vaøo CSDL Chöùc naêng : + Cho nhaäp ñaùp aùn vaøo Submit + Khi baám seõ löu caâu hoûi vaø ñaùp aùn môùi vaøo döõ lieäu. 2.6 . Trang Delete Asks: GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 18
 19. Baùo caùo ñoà aùn web Moâ taû : + Choïn moân thi, caáp ñoä + Sau ñoù tìm caâu hoûi caàn xoùa Chöùc naêng : + Cho student ñöïoc quyeàn choïn moân + Khi baám nuùt seõ ñöa ñeán trang Tìm caâu hoûi. 2.7 Trang tìm caâu hoûi : GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 19
 20. Baùo caùo ñoà aùn web Moâ taû : + Choïn caâu hoûi caàn xoùa + Baám submit ñeå xoùa Chöùc naêng: + Khi baám Submit xoùa caâu hoûi ñöôïc choïn ra khoûi CSDL 3. Trang Login : GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2