intTypePromotion=3

Đồ án môn học Xây dựng phần mềm hướng đối tượng - Phần mềm quản lý thư viện

Chia sẻ: Vo Kiem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

1
601
lượt xem
213
download

Đồ án môn học Xây dựng phần mềm hướng đối tượng - Phần mềm quản lý thư viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một thư viện cần quản lý việc đăng ký, mượn và trả sách của các bạn đọc thư viện. Sau đây là phần mô tả theo các nghiệp vụ hàng ngày của thư viện: Thủ thư gọi sách là đầu sách (dausach). Mỗi đầu sách có một ISBN để phân biệt với các đầu sách khác. Các đầu sách có cùng tựa (tuasach) sẽ có ISBN khác nhau nếu chúng được dịch ra nhiều thứ tiếng (ngonngu) khác nhau và được đóng thành bìa (bia) khác nhau. Mỗi tựa sách có một mã tựa sách để phân biệt với các tựa sách khác. (Mã số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học Xây dựng phần mềm hướng đối tượng - Phần mềm quản lý thư viện

 1. Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Công Nghệ Thông Tin Đồ án môn học Xây Dựng Phần Mềm Hướng Đối Tượng PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN GVGD : Trần Minh Triết SVTH : Phan Thi Hồng Phấn MSSV : 02HC372 LỚP : 02HCB Tháng 1 năm 2005
 2. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Mục lục: Chương 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ............................... 4 1. Khảo sát hiện trạng ................................................................................................. 5 2. Yêu cầu chức năng .................................................................................................. 7 Danh sách các quy định: ............................................................................................. 8 Yêu cầu hiệu quả ......................................................................................................... 9 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ: ....................................................................... 10 3. Yêu cầu chất lượng: .............................................................................................. 10 Danh sách các biểu mẫu:........................................................................................... 11 Chương 2: PHÂN TÍCH ................................................................................................... 12 1. Mô hình dòng dữ liệu:........................................................................................... 13 Lập thẻ độc giả: ......................................................................................................... 13 Nhận sách mới: ......................................................................................................... 13 Tra cứu sách: ............................................................................................................. 14 Lập phiếu mượn: ....................................................................................................... 14 Nhận trả sách: ........................................................................................................... 15 Thay đổi quy định: .................................................................................................... 15 Số lượng sách nhiều nhất mà một người đã mượn: .................................................. 16 Tỷ lệ những phiếu mượn trả quá hạn: ....................................................................... 17 Thời gian trung bình mượn sách: .............................................................................. 17 Giờ bạn đọc mượn sách nhiều nhất:.......................................................................... 18 Đăng nhập: ................................................................................................................ 18 Gia hạn thẻ: ............................................................................................................... 19 2. Sơ đồ lớp ............................................................................................................... 20 Sơ đồ lớp ở mức phân tích - vẽ sơ đồ: ...................................................................... 20 Danh sách các lớp đối tượng: .................................................................................... 21 Mô tả từng lớp đối tượng: ......................................................................................... 22 Phần 3: THIẾT KẾ............................................................................................................ 24 1. Thiết kế dữ liệu ..................................................................................................... 25 Sơ đồ logic ................................................................................................................ 25 Danh sách các bảng dữ liệu....................................................................................... 25 2. Thiết kế giao diện.................................................................................................. 27 Màn hình chính : ....................................................................................................... 27 Màn hình lập thẻ độc giả:.......................................................................................... 28 Màn hình nhập sách mới: .......................................................................................... 29 Màn hình mượn sách: ............................................................................................... 30 Màn hình trả sách: ..................................................................................................... 32 Màn hình thay đổi quy định: ..................................................................................... 32 Màn hình thêm tác giả: ............................................................................................. 33 Màn hình thêm thể loại: ............................................................................................ 34 Màn hình thêm ngôn ngữ: ......................................................................................... 34 Màn hình thêm màu bìa: ........................................................................................... 35 3. Thiết kế xử lý (sequence) ...................................................................................... 36 Chức năng mựơn sách:.............................................................................................. 36 Chức năng thêm độc giả: .......................................................................................... 38 SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 2
 3. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Phần 4: Cài đặt và thử nghiệm .......................................................................................... 39 Hệ thống: ................................................................................................................... 40 Những chức năng đã cài đặt:..................................................................................... 40 Phần 5: Kết luận ................................................................................................................ 41 Kết luận: .................................................................................................................... 42 Hướng phát triển: ...................................................................................................... 42 SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 3
 4. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Chương 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 4
 5. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng 1. Khảo sát hiện trạng Một thư viện cần quản lý việc đăng ký, mượn và trả sách của các bạn đọc thư viện. Sau đây là phần mô tả theo các nghiệp vụ hàng ngày của thư viện: Thủ thư gọi sách là đầu sách (dausach). Mỗi đầu sách có một ISBN để phân biệt với các đầu sách khác. Các đầu sách có cùng tựa (tuasach) sẽ có ISBN khác nhau nếu chúng được dịch ra nhiều thứ tiếng (ngonngu) khác nhau và được đóng thành bìa (bia) khác nhau. Mỗi tựa sách có một mã tựa sách để phân biệt với các tựa sách khác. (Mã số được đáng số tự động, bắt đầu từ 1,2,3,…). Mỗi đầu sách có thể có nhiều bản sao (cuonsach) ứng với đầu sách đó. Mỗi tựa sách của một tác giả (tacgia) và có một bản tóm tắt nội dung (tomtat) của sách (có thể là một câu hay vài trang). Khi bạn đọc muốn biết nội dung của cuốn sách nào, thì thủ thư sẽ xem phần tóm tắt của tựa sách đó và trả lời bạn đọc. Để trở thành đọc giả (docgia)của thư viện, thì bạn đọc phải đăng ký và cung cấp thông tin cá nhân cũng như địa chỉ và điện thoại của mình. Thủ thư sẽ cung cấp cho bạn đọc một thẻ điện tử, trên đó có mã số thẻ chính là mã số bạn đọc để phân biệt các bạn đọc khác. (Mã số được đánh số tự động, bẳt đầu từ 1,2,3,…). Thẻ này có giá trị trong 6 tháng kể từ ngày đăng ký. Một tháng trước ngày hết hạn thẻ, thủ thư sẽ thông báo cho bạn đọc biết để đến gia hạn thêm. Có 2 loại đọc giả (X,Y). Tưổi đọc giả từ 18 đến 55. Đăng ký: Nếu bạn đọc muốn mượn một cuốn sách, nhưng cuốn này đang được một bạn đọc khác đang mượn, thì người này có thể đăng ký chờ. Khi cuốn sách đó được trả về thì thủ thư sẽ thông báo đến người đăng ký trước nhất đến mượn. Mượn sách: Một đọc giả mượn tối đa 5 quyển sách trong 4 ngày. Trả sách: Khi đọc giả trả sách thì thủ thư cập nhật thông tin ngay lập tức bằng cách xóa thông tin mượn trước đó. Phát sinh báo cáo thống kê: Có bao nhiêu phiếu mượn sách trong năm qua? Tỷ lệ một độc giả mượn ít nhất một cuốn sách? Số lượng sách nhiều nhất mà một người đã mượn? Tỷ lệ sách được mượn ít nhất một lần năm ngoái? Tỷ lệ những phiếu mượn nào trả sách quá hạn? Thời gian trung bình mượn một cuốn sách là bao nhiêu? Bạn đọc mượn sách nhiều nhất lúc mấy giờ? Các quy định hoạt động của hệ thống: QĐ1: Thay đổi tuổi tối thiểu, tuổi tối đa, thời hạn có giá trị của thẻ. QĐ2: Thay đổi số lượng và tên các thể loại. Thay đổi khoảng cách năm xuất bản. QĐ4: Thay đổi số lượng sách mượn tối đa, số ngày mượn tối đa. QĐ-1: Mã tựa sách là số thứ tự của các tựa sách có trong hệ thống bắt đầu từ 1. Khi thêm mới phải kiểm tra có những số thứ tự bị xoá thì bổ sung vào những số thứ tự bị trống này. Nếu không có (nghĩa là những số thứ tự liên tục với nhau) thì thêm với số tự nhiên tiếp theo. Trong trường hợp xoá thì không phải chỉnh sửa lại số thứ tự của các tựa sách ở phía sau. SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 5
 6. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng QĐ-2: Mã độc giả là số thứ tự của các độc giả có trong hệ thống bắt đầu từ 1. Khi thêm mới phải kiểm tra có những số thứ tự bị xoá thì bổ sung vào những số thứ tự bị trống này. Nếu không có (nghĩa là những số thứ tự liên tục với nhau) thì thêm với số tự nhiên tiếp theo. Trong trường hợp xoá thì không phải chỉnh sửa lại số thứ tự của các tựa sách ở phía sau. QĐ-3: Nếu độc giả mượn những đầu sách không còn trong thư viện thì hệ thống sẽ chuyển qua bảng dữ liệu đăng ký. QĐ-4: Nếu độc giả trả sách thì thông tin mượn sẽ chuyển sang quá trình mượn. SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 6
 7. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng 2. Yêu cầu chức năng Danh sách các yêu cầu nghiệp vụ: STT TÊN YÊU CẦU BIỂU MẪU QUY ĐỊNH GHI CHÚ 1 Lập thẻ đọc giả BM1 QĐ1 Xóa, cập nhật 2 Nhận sách mới BM2 QĐ2 Xóa, cập nhật 3 Tra cứu sách BM3 4 Lập phiếu mượn BM4 QĐ4 Xóa, cập nhật 5 Nhận trả sách 6 Thay đổi quy định QĐ6 7 Số phiếu mượn sách trong năm 8 Số lượng sách nhiều nhất mà một người đã mượn 9 Tỷ lệ những phiếu mượn sách quá hạn 10 Thời gian trung bình mượn sách 11 Giờ bạn đọc mượn sách nhiều nhất 12 Gia hạn thẻ 13 Đăng nhập SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 7
 8. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Danh sách các quy định: STT MÃ SỐ TÊN QUY ĐỊNH MÔ TẢ CHI TIẾT GHI CHÚ 1 QĐ1 Quy định thẻ độc giả -Có 2 loại độc giả (Người lớn,Trẻ em). -Tuổi độc giả từ 18 đến 55. -Thẻ có giá trị 6 tháng. -QĐ-2 2 QĐ2 Quy định sách -Có 3 thể loại (A,B,C). -Chỉ nhận các sách xuất bản trong vòng 8 năm. -QĐ-1 3 QĐ4 Quy đinh phiếu mượn -Chỉ cho mượn với thẻ còn sách hạn và sách không có người đang mượn. -Mỗi độc giả mượn tối đa 5 quyển sách trong 4 ngày. 4 QĐ6 Người dùng có thể thay đổi các quy định sau: - QĐ1: Thay đổi tuổi tối thiểu, tuổi tối đa, thời hạn có giá trị của thẻ. - QĐ2: Thay đổi số lượng và tên các thể loại. Thay đổi khoảng cách năm xuất bản. - QĐ4: Thay đổi số lượng sách tối đa, số ngày mượn tối đa. SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 8
 9. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Yêu cầu hiệu quả STT YÊU CẦU MÔ TẢ CHI TIẾT GHI CHÚ 1 Lập thẻ độc giả 100 thẻ / 1 giờ Hẹn ngày cấp thẻ độc giả 2 Nhận sách mới 100 sách / 1 giờ 3 Tra cứu sách Xử lý ngay 4 Lập phiếu mượn Xử lý ngay Các thông báo cần thiết 5 Nhận trả sách Xử lý ngay Tính tiền phạt nếu trả sách quá hạn 6 Thay đổi quy định Xử lý ngay Độc giả không có quyền thay đổi quy định 7 Số phiếu mượn sách trong Xử lý ngay năm 8 Số lượng sách nhiều nhất Xử lý ngay mà một người đã mượn 9 Tỷ lệ những phiếu mượn Xử lý ngay sách trả quá hạn 10 Thời gian trung bình mượn Xử lý ngay sách 11 Giờ mượn sách nhiều nhất Xử lý ngay 12 Gia hạn thẻ Xử lý ngay Các thông báo cần thiết khi gia hạn 13 Đăng nhập Xử lý ngay Chỉ có thủ thư mới có quyền đăng nhập vào hệ thống. Độc giả chỉ có quyền tra cứu sách SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 9
 10. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ: STT YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG PHẦN MỀM GHI CHÚ 1 Lập thẻ độc giả Cung cấp thông tin Kiểm tra QĐ1 và theo BM1 ghi nhận 2 Nhận sách mới Cung cấp thông tin Kiểm tra QĐ2 và theo BM2 ghi nhận 3 Tra cứu sách Cung cấp tên sách hay Tìm và xuất theo thể loại sách BM3 4 Lập phiếu mượn Cung cấp thông tin Kiểm tra QĐ4 và theo BM4 ghi nhận 5 Nhận trả sách Cung cấp mã số sách Ghi nhận sách đã trả trả. 6 Thay đổi quy Thay đổi các quy định Cập nhật quy định theo QĐ6 định. 7 Số phiếu mượn Tính số phiếu sách trong năm. mượn trong năm 8 Số lượng sách Tính số lượng nhiều nhất mà sách mà một một người đã người đã mượn mượn. 9 Tỷ lệ những phiếu Tính tỷ lệ phiếu mượn trả sách mượn sách trả quá quá hạn hạn 10 Thời gian trung Tính thời gian bình mượn sách trung bình mượn sách 11 Giờ bạn đọc Thống kê giờ bạn mượn sách nhiều đọc mựơn sách nhất nhiều nhất 12 Gia hạn thẻ Cung cấp thông tin độc Kiểm tra và ghi giả, thẻ đọc giả nhận 13 Đăng nhập Nhập tên và mật khẩu Kiểm tra quyền đăng nhập đăng nhập 3. Yêu cầu chất lượng: Tính tiện dụng Yêu cầu bảo mật Phân quyền Yêu cầu an toàn SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 10
 11. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Danh sách các biểu mẫu: SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 11
 12. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Chương 2: PHÂN TÍCH SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 12
 13. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng 1. Mô hình dòng dữ liệu: Lập thẻ độc giả: Thuật toán: Bước 1: Nhận D1 từ người dùng Bước 2: Kết nối CSDL Bước 3: Đọc D4 từ bộ nhớ phụ Bước 4: Kiểm tra loại độc giả có thuộc danh sách các loại độc giả không Bước 5: Kiểm tra tuổi Bước 6: Nếu thoả các quy định thì : Tính ngày hết hạn của thẻ Lưu D3 xuống CSDL Bước 7: Đóng kết nối CSDL Nhận sách mới: Thuật toán: Bước 1: Thủ thư chọn chức năng nhận sách mới Nhập thông tin sách cần nhập Bước 2: Kiểm tra các thông tin của sách có hợp lệ không dựa vào QĐ2 Bước 3: Nếu hợp lệ thì nhập thông tin của sách và lưu xuống CSDL Bước 4: Nếu không hợp lệ thì không nhận sách và thông báo không thành công SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 13
 14. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Tra cứu sách: Thuật toán: Bước 1: Người sử dụng chọn chức năng tra cứu sách Bước 2: Nhập các thông tin cần tra cứu Bước 3: Có thể tra cứu chính xác hoặc gần đúng Bước 4: Nếu người sử dụng là thủ thư thì có thêm quyền cập nhật sách Bước 5: Xuất kết quả tra cứu cho người sử dụng xem. Lập phiếu mượn: Thuật toán: Bước 1: Thủ thư chọn chức năng lập phiếu mượn Bước 2: Kiểm tra thẻ độc giả có còn hạn sử dụng Bước 3: Kiểm tra sách có còn được cho mượn không Bước 4: Nếu thỏa thì lập phiếu mượn cho độc giả, ghi xuống CSDL Bước 5: Nếu không thì có các thông báo cần thiết, không cho độc giả mượn sách. SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 14
 15. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Nhận trả sách: Thuật toán: Bước 1: Thủ thư chọn chức năng nhận trả sách Bước 2: Kiểm tra sách được mượn có quá hạn hay không Bước 3: Nếu sách quá hạn, tính tiền phạt, thông báo cho độc giả Bước 4: Ghi nhận việc trả sách, lưu xuống CSDL Bước 5: Kiểm tra thẻ độc giả có hết hạn sử dụng chưa, thông báo cần thiết Bước 6: Đóng CSDL Thay đổi quy định: Thuật toán: Bước 1: Thủ thư chọn chức năng thay đổi quy định Bước 2: Nhập các quy định cần thay đổi Bước 3: Kiểm tra các quy đinh cần thay đổi có thỏa các quy đinh của thư viện hay không Bước 4: Nếu thỏa thì ghi xuống CSDL và thông báo thay đổi thành công Bước 5: Nếu không thỏa thì thông báo thay đổi không thành công SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 15
 16. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Số phiếu mượn sách trong năm: Thuật toán: Bước 1: Người sử dụng chọn chức năng tính số phiếu mượn sách trong năm Bước 2: Chọn năm cần tính số phiếu mượn sách. Bước 3: Mở CSDL ứng với năm truyền vào. Bước 4: Tính số phiếu mượn sách. Bước 5: Xuất kết quả của việc tính toán ra bên ngoài. Bước 6: Đóng kết nối CSDL. Số lượng sách nhiều nhất mà một người đã mượn: Thuật toán: Bước 1: Người sử dụng chọn mục thống kê số lượng sách nhiều nhất mà một người đã mượn Bước 2: Chọn năm cần thống kê Bước 3: Mở CSDL ứng với năm truyền vào Bước 4: Duyệt CSDL tìm số lượng sách nhiều nhất mà một người đã mượn Bước 5: Xuất ra kết quả thống kê Bước 6: Đóng CSDL. SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 16
 17. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Tỷ lệ những phiếu mượn trả quá hạn: Thuật toán: Bước 1: Người sử dụng chọn chức năng tính toán tỷ lệ những phiếu mượn trả quá hạn Bước 2: Chọn năm cần tính toán Bước 3: Mở kết nối CSDL ứng với năm truyền vào. Bước 4: Tính toán tỷ lệ những phiếu mượn trả quá hạn Bước 5: Xuất kết quả tính toán Bước 6: Đóng kết nối CSDL Thời gian trung bình mượn sách: Thuật toán: Bước 1: Người sử dụng chọn chức năng tính thời gian trung bình mượn sách của độc giả Bước 2: Chọn năm cần tính toán. Bước 3: Mở kết nối CSDL ứng với năm truyền vào. Bước 4: Tính toán thời gian trung bình mượn sách của một độc giả. Bước 5: Xuất kết quả tính toán Bước 6: Đóng kết nối CSDL SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 17
 18. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Giờ bạn đọc mượn sách nhiều nhất: Thuật toán: Bước 1: Người sử dụng chọn chức năng thống kê giờ bạn đọc mượn sách nhiều nhất Bước 2: Chọn năm thống kê Bước 3: Mở kết nối CSDL ứng với năm truyền vào. Bước 4: Duyệt CSDL thống kê được giờ bạn đọc mượn sách nhiều nhất Bước 5: Xuất kết quả thống kê được Bước 6: Đóng kết nối CSDL. Đăng nhập: Thuật toán: Bước 1: Thủ thư chọn chức năng đăng nhập hệ thống Bước 2: Nhập các thông tin đăng nhập Bước 3: Mở kết nối CSDL Bước 4: Kiểm tra thông tin đăng nhập Bước 5: Nếu đăng nhập thành công, cho vào hệ thống Bước 6: Nếu đăng nhập thất bại, thông báo đăng nhập thất bại Bước 7: Đóng kết nối CSDL. SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 18
 19. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng Gia hạn thẻ: Thuật toán: Bước 1: Người sử dụng chọn chức năng gia hạn thẻ Bước 2: Nhập các thông tin gia hạn thẻ Bước 3: Mở kết nối CSDL Bước 4: Kiểm tra việc gia hạn thẻ Bước 5: Nếu gia hạn thành công, thông báo, cập nhật lại CSDL Bước 6: Nếu gia hạn không thành công, thông báo. Bước 7: Đóng kết nối CSDL. SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 19
 20. Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng 2. Sơ đồ lớp Sơ đồ lớp ở mức phân tích - vẽ sơ đồ: SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản