intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

đồ án môn thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 3

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
92
lượt xem
19
download

đồ án môn thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chuẩn bị cho bước tính gần đúng trong ba trị số d1,d2, d3 có thể lấy trị số d2=30 (mm), để chọn loại ổ bi đỡ cỡ trung bình tra bảng (14p) có đ-ợc chiều rộng của ổ B = 19(mm). 2)Tính gần đúng Để tính kích thước chiều dài của trục có thể dựa vào hình vẽ d-ới và bảng (7-1) ta chọn các kích thước như sau: khe hở giữa các bánh răng c = 10(mm). Khoảng cách từ thành trong của hộp đến mặt bên của ổ lăn l = 10(mm). Khe hở giữa bánh răng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án môn thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 3

 1. Chương 3: TÝnh to¸n-ThiÕt kÕ- trôc vµ then 1). TÝnh ®-êng kÝnh s¬ bé cña c¸c trôc: N d C3 (CT 7-2) n Trong ®ã : d : §-êng kÝnh trôc (mm) N: C«ng suÊt (KW) C : HÖ sè tÝnh to¸n phô thuéc vµo øng xuÊt cho phÐp, ®èi víi ®Çu trôc vµo vµ trôc truyÒn chung cã thÓ lÊy c = 120 Trôc I: 2.78 d1  1203  17(mm) 960 Trôc II: 2.67 d2  1203  30(mm) 174.54 Trôc III: 2.43 d3  1203 = 47(mm) 41.25 §Ó chuÈn bÞ cho b-íc tÝnh gÇn ®óng trong ba trÞ sè d1,d2, d3 cã thÓ lÊy trÞ sè d2=30 (mm), ®Ó chän lo¹i æ bi ®ì cì trung b×nh tra b¶ng (14p) cã ®-îc chiÒu réng cña æ B = 19(mm). 2)TÝnh gÇn ®óng §Ó tÝnh kÝch th-íc chiÒu dµi cña trôc cã thÓ dùa vµo h×nh vÏ d-íi vµ b¶ng (7-1) ta chän c¸c kÝch th-íc nh- sau: khe hë gi÷a c¸c b¸nh r¨ng c = 10(mm). Kho¶ng c¸ch tõ thµnh trong cña hép ®Õn mÆt bªn cña æ l¨n l = 10(mm). Khe hë gi÷a b¸nh r¨ng vµ thµnh trong cña hép  = 10(mm). §-êng kÝnh bu l«ng c¹nh æ ®Ó ghÐp l¾p æ vµ th©n hép d1= 16 (mm) suy ra ta cã l1= 40 (mm). ChiÒu cao bu l«ng ghÐp l¾p æ vµ chiÒu dÇy l¾p æ lÊy b»ng 16(mm).
 2. Kho¶ng c¸ch tõ l¾p æ ®Õn trôc b»ng 10(mm). ChiÒu réng b¸nh r¨ng cÊp nhanh b = 55 (mm) ChiÒu réng b¸nh r¨ng cÊp chËm b1 = 86 (mm). Tæng hîp c¸c kÝch th-íc c¸c phÇn tö ë trªn ta tÝnh ®-îc chiÒu dµi c¸c ®o¹n trôc cÇn thiÕt nh- sau. a = 73(mm), c = 58 (mm), b = 81(mm). H×nh vÏ: b d f a c e 3.S¬ ®å lùc t¸c dông lªn c¸c b¸nh r¨ng: I P r1 P1 P a1 P a2 P r2 II P r3 P2 P4 P3
 3. B). TÝnh gÇn ®óng: -Trôc I: P1 = 1235 (N); Pr1 = 400 (N); Pa = 196 (N) C = 58 (mm), a + b = 154(mm), d = 43(mm) N1 2.78 Mx= 9.55*106  9.55 * 10 6  27655(N.mm) n1 960 H×nh vÏ: a r ay r ax b rby rbx pr1 p1 pa1
 4. TÝnh ph¶n lùc ë c¸c gèi: d1 M ay  Pa1  Pr1 (a  b)  R py (a  b  c)  0 2  d 43 . p r1 (a  b)  Pa1 1 400(154)  196  R by  2  2  271(N ) abc 154  58 XÐt ph-¬ng tr×nh c©n b»ng lùc theo ph-¬ng y ta cã: Ray+ Rby- Pr1= 0  Ray = Pr1 – Rby = 400 - 271 = 129 (N). XÐt ph-¬ng tr×nh m«men t¹i ®iÓm A theo ph-¬ng x ta cã:  M·  P1 (a  b)  Rbx (a+b+c) = 0 P1 (a  b) 1235(154) R bx    897(N ) abc 212
 5. XÐt ph-¬ng tr×nh c©n b»ng lùc theo ph-¬ng x ta cã: Rax + Rbx – P1 = 0 suy ra : Rax= P1 – Rbx = 1235 – 897 = 338(N) TÝnh m« men uÊn t¹i tiÕt diÖn chÞu t¶i lín nhÊt ë mÆt c¾t (1-1) Muy = Rax(a+b) = 129 *154 = 19886 (N.mm) Mux = Rbx*c = 897 * 58 = 52052 (N.mm) M« men uÊn t¹i tiÕt diÖn chÞu t¶i lín nhÊt ë mÆt c¾t (1-1) lµ: Mu = Muy 2  Mux 2 Mu = 55714 (N.mm) TÝnh ®-êng kÝnh trôc t¹i tiÕt diÖn (1-1). M td d 3 0.1[ ] Mtd = Mu2  0.75 M x2  M td  55714  0.75 * 52052  71667(N.mm ) Chän vËt lµm trôc lµ thÐp 45 suy ra [] = 65 71667  d 3  22(mm) 0.1 * 65 Do c¸c trôc cã l¾p r½ng then lªn ®-êng kÝnh cña trôc lÊy t¨ng lªn so víi tÝnh to¸n mét Ýt, chän d1 = 25(mm) -Trôc II: P2 = 1235 (N); Pr2 = 400(N); Pa2 = 196 (N) ; P3 = 3607 (N); Pr3 =1172 (N) ; N2 2.67 Mx = 9.55*106  9.55 * 10 6  146090(N.mm) n2 174.54 a = 73 (mm), b = 81 (mm), c= 58 (mm) H×nh vÏ:
 6. c rcy pa2 dr dy pr3 p1 p2 pr2 rcx rdx p3 55991 290 44486 124062 197319 146090

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản