intTypePromotion=1

Đồ án "Thiết kế hệ dẫn động băng tải"

Chia sẻ: Pham Huu Truong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

2
1.183
lượt xem
411
download

Đồ án "Thiết kế hệ dẫn động băng tải"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án môn học Chi tiết máy, dành cho sinh viên khoa cơ khí. Đồ án nghiên cứu đề tài Thiết kế hệ dẫn động băng tải, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án "Thiết kế hệ dẫn động băng tải"

 1. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y §Ò sè:13 ThiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i 1 T 2 Tmm T1 3 T = 1,5T 1 T2 mm T 2 = 0,8T 1 t 1 = 4 (h) t 2 = 3 (h) f v 4 t t ck = 8 (h) 3s t1 t2 tmm=3s 5 tck Z.p 1. §éng c¬ 3. Hép gi¶m tèc 5. XÝch t¶i 2. Nèi trôc ®µn håi 4. Bé truyÒn xÝch Sè liÖu cho tr-íc: 1. Lùc kÐo b¨ng t¶i: F=9500 (N) 2. VËn tèc b¨ng t¶i: v=0.45 (m/s) 3. §-êng kÝnh tang D=350(mm) 4. Thêi h¹n phôc vô: l h =21.000 (h) 5. Sè ca lµm viÖc: soca= 2 6. Gãc nghiªng ®-êng nèi t©m bé truyÒn ngoµi: 8. §Æc tÝnh lµm viÖc:  va ®Ëp nhÑ Khèi l-îng thiÕt kÕ:  1 b¶n vÏ l¾p hép gi¶m tèc – khæ A 0  1 b¶n vÏ l¾p hép gi¶m tèc – khæ A 3  1 b¶n thuyÕt minh SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 2. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y PhÇn I Chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tû sè truyÒn 1.1 TÝnh to¸n ®éng häc C«ng suÊt lµm viÖc trªn trôc c«ng t¸c lµ: F.v Plv  1000 Trong ®ã: F: lùc kÐo b¨ng t¶i (N) ; v: vËn tèc b¨ng t¶i (m/s) Thay sè: 9500.0,45 Plv   4,28(kw) 1000 Do b¨ng t¶i lµm viÖc t¶i träng thay ®æi nªn ta cã c«ng suÊt t-¬ng ®-¬ng : 2 T  ti Ptd  Plv   Ti    t thay sè ta cã Ptd  4.28. 0.82 . 3  1 .12  3.68  1  ck 8 2 Ptd C«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ lµ : Pct  (1)   =  1 . 2 . 3 ...   = k. 3 ol . 2 br .x .ol Trong ®ã k: hiÖu suÊt nèi trôc di ®éng,  ol : hiÖu suÊt 1 cÆp æ l¨n ( do cã 3 cÆp æ l¨n),  br : hiÖu suÊt 1 cÆp b¸nh r¨ng trong hép gi¶m tèc ( do cã 2 cÆp b¸nh r¨ng),  x : hiÖu suÊt truyÒn ®éng xÝch. Tra b¶ng 2.3 ta ®-îc: k: = 0,99  ol : = 0,99  br : = 0,97  x : = 0,95   = 0,99.0,99 3 .0,96 2 .0,95.0,9 = 0,85 thay vµo c«ng thøc (1) ta 3,68 cã : Pct   4,33(kw) 0,85 60.1000.v 60.1000.0,45 * TÝnh sè vßng ®éng c¬ : n lv    24,57(vg/ph) π.D 3,14.350 Ta cã : nsb  nlv .usb SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 3. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y Víi u sb  u hop .u ngoai : víi bé truyÒn trong lµ b¸nh r¨ng trô 2 cÊp vµ bé truyÒn ngoµi lµ bé truyÒn xÝch ta chän : u ngoai=3 ; utrong=20. Suy ra nsb=20.3.24,57= 1474(vßng/phót). Pct  4,33Kw Theo b¶ng P1.1 phô lôc víi  ta chän ®éng c¬ K123M4 cã nsb  1474v / ph c¸c th«ng sè nh- sau: Pdn=5,5(Kw) n®c=1445(v/ph) ΦD=32(mm) 1.2 Ph©n phèi tû sè truyÒn TÝnh tû sè truyÒn cña hÖ ndc u nct Nh- trªn ta cã: ndc  1445(vg / ph) nct  24,57(vg / ph) 1445 u   58,81 24,57 u 58,81 chän tr-íc ung  3 suy ra u h    19,60 u ng 3 Ph©n phèi tû sè truyÒn cho c¸c cÊp trong hép: u1  5.00 u h  u1 .u 2 víi u1  (1,2  1,3)u2 chän  u 2  3.92 1.3 TÝnh to¸n c¸c th«ng sè vµ ®iÒn vµo b¶ng víi Plv  4,28(kw) Plv 4,28 P3    4,59(kw) η ol .η x .η ol 0,99.0,95.0,99 P3 4,59 P2    4,78(kw) η br .η ol 0,99.0,97 P2 4,78 P1    4,98(kw) η br .η ol 0,97.0,99 P 4,98 Pdc  1   5,03(kw)  k 0,99 Tèc ®é c¸c trôc n1 1445 n2    289(vg / ph) u1 5.00 n2 289 n3    74(vg / ph) u 2 3,92 n3 74 nct    25(vg / ph) ux 3 SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 4. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y * Momen xo¾n trªn c¸c trôc Pi Ti  9,55.106. ni 4,98  T1  9,55.106.  32899(N.mm) 1445 4,78 T2  9,55.106.  157955(N.mm) 289 4,59 T3  9,55.106.  592487(N.mm) 74 Trôc §éng c¬ I II III C«ng t¸c P(kw) Pdc  5,5 4,98 4,78 4,59 4,28 TS u1  5,00 u 2  3,92 u3  3 truyÒn N(vg/ph) 1445 n1  1445 n2  289 n3  74 nct  25 T(mm) T1  32899 T2  157955 T3  592487 SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 5. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y PhÇn II ThiÕt kÕ c¸c bé truyÒn 2.1 TÝnh to¸n bé truyÒn cÊp nhanh: (B¸nh trô r¨ng nghiªng, tÝnh cho hép gi¶m tèc ph©n ®«i cÊp nhanh). 2.1.1 Chän vËt liÖu - Do c«ng suÊt truyÒn t¶i kh«ng lín l¾m, kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt g× vÒ vËt liÖu, ®Ó thèng nhÊt trong thiÕt kÕ ë ®©y chän vËt liÖu hai cÊp nh- nhau : cô thÓ chän thÐp 45 t«i c¶i thiÖn, ph«i rÌn. §ång thêi ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng ch¹y mßn cña r¨ng, nªn nhiÖt luyÖn b¸nh r¨ng lín ®¹t ®é r¾n thÊp h¬n ®é r¾n b¸nh r¨ng nhá tõ 10 15 ®¬n vÞ H1  H 2  (10 15) HB B¸nh nhá: thÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®én r¾n HB1= 245.  b1  850( MPA)  ch1  580( MPA) B¸nh lín : HB2= 230  b 2  750( MPA)  ch 2  450( MPA) 2.1.2. X¸c ®Þnh øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp, øng suÊt uèn cho phÐp, víi bé truyÒn cÊp nhanh vµ cÊp chËm .  H     0 .Z r .Z v .K XH .K HL 0      SH   F     HLim .YR .YS K XH .K FC .K FL 0      SF  Trong ®ã : Z r : hÖ sè xÐt ®Õn ®é nh½n cña mÆt r¨ng lµm viÖc, Z v : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña vËn tèc vßng, K XH : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña kÝch th-íc b¸nh r¨ng, YR : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña ®é nh¸m mÆt l-în ch©n r¨ng, YS : hÖ sè xÐt ®Õn ®é nh¹y cña vËt liÖu ®èi víi tËp trung øng suÊt, K XF : hÖ sè xÐt ®Õn kÝch th-íc b¸nh r¨ng ¶nh h-ëng ®Õn ®é bÒn uèn. Trong b-íc tÝnh thiÕt kÕ s¬ bé lÊy Z R .ZV .K XH  1 vµ YR .YS .K XF  1 Do ®ã: K HL   H    H lim . o SH  F    FLim .K FC . K FL o SF Trong ®ã:  HLim vµ  FLim lµ øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp vµ øng suÊt uèn o o cho phÐp øng víi sè chu kú c¬ së, S H , S F : HÖ sè an toµn khi tÝnh vÒ tiÕp xóc vµ uèn, K FC : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng ®Æt t¶i, K HL , K FL : HÖ sè tuæi SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 6. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y thä xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña thêi h¹n phôc vô vµ chÕ ®é t¶i träng cña bé truyÒn. * Víi b¸nh nhá: Theo b¶ng 6.2 ta cã:  H Lim  2HB  70  2.245  70  560(MPA) S H  1,1 o 1 1 N HO1 K HL  mH m H bËc cña ®-êng cong mái khi thö vÒ tiÕp xóc mH  6 N HE1 (v× HB1  245  350 ) N HO sè chu kú thay ®æi øng suÊt c¬ së khi thö vÒ tiÕp xóc 1 N HO  30H HB víi H HB Víi ®é r¾n Brinen 1 2, 4 1 N HO1  30.245 2, 4  1,6.107 N HE1 sè chu kú thay ®æi øng suÊt t-¬ng ®-¬ng 3  T  N HE1  60.c.  i  ni .t i T   Max  Trong ®ã: c: sè lÇn ¨n khíp trong 1 vßng quay, n: sè vßng quay trong mét phót, t: tæng sè giê lµm viÖc.  4 3 N HE1  60.1445.2100013.  0,83.   8 8 N HE1  12,5.107 V× N HE  12,5.107  N HO  1,6.107 1 `1  K HL  1  H 1  560.1  509(MPA) 1,1 Theo b¶ng 6.2  F Lim  1,8.245  441( MPA) o 1  S F  1,75 6  T  N FE1  60.c.  i  .ni .ti T   Max   4 3 N FE1  60.1445.21000.16.  0,86.   108.107  8 8 V× N FE  108.107  N FO1  4.106  K FL  1 1 SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 7. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y * Víi b¸nh lín tÝnh to¸n t-¬ng tù  H Lim  2.HB  70  2.230  70  530 o 2 S H  1,1 N HO2  30.230 2, 4  1,39.107 N HE2  N FE1 / u1  13,8.10 7 / 5  2,76.10 7 N HE2  2,76.10 7 v× N HE  2,76.107  N HO  1,39.107 2 2  K HL2  1    560.1  481,8(MPA) H2 1,1         509  481,  495,4(MPA)  1,25.  H1 H2  1,25.481,8  602,25( MPA) H H Min 2 2  F lim 2  1,8.230  414( MPA) o 1445  4 3 N FE 2  60.1. .2100016.  0,86.   2,17.107 5  8 8 v× N FE  2,17.107  N FO  4.106  K FL 2  1 2 MÆt kh¸c bé truyÒn quay mét chiÒu  K FC  1  F1   441.1  252(MPA) 1,75  F 2   414.1  236(MPA) 1,75 * øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp  H Max  2,8. ch  2,8.450  1260( MPA)   2 F1 Max  0,8. ch1  0,8.580  464( MPA)   F2 Max  0,8. ch2  0,8.450  360( MPA) 2.1.3. TÝnh to¸n nhanh bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng nghiªng X¸c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc víi cÊp nhanh T1.K H aw1  k a .u  13 2. H  .u1. ba 2 Trong ®ã: K a : hÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu cña cÆp b¸nh r¨ng, Ti : m«men xo¾n trªn trôc b¸nh chñ ®éng (N.mm),  H  : øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp MPA, u1 : tû sè truyÒn cÊp nhanh. bw  ba  bw : chiÒu réng vµnh r¨ng aw Tra b¶ng 6.5 víi r¨ng nghiªng vËt liÖu 2 b¸nh lµ: ThÐp – ThÐp K a  43 Tra b¶ng 6.6  ba  0,5 / 2  0.25  bd  0,53. ba u1  1  0,53.0,255  1  0,795 SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 8. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y Tra b¶ng 6.7 víi s¬ ®å 3 K H  1,12 T1  32899( N .mm) 32899.1,12  aw1  435  13  101,03(mm) 2.(495,4) 2 .5.0,25  aw1  105(mm) X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ¨n khíp m  (0,01  0,02)aw1  (0,01  0,02).100  1  2 Theo b¶ng 6.8 chän m = 1,5(mm) Chän s¬ bé   400 do ®ã cos = 0,7660  sè r¨ng b¸nh nhá 2.aw1 . cos  105.0,766 Z1    17,87 m(u1  1) 1,5(5  1)  Z1  18  sè r¨ng b¸nh lín Z 2  u1.Z1  5.18  90  Z 2  90 Khi ®ã ta cã gãc  lµ : m( Z1  Z 2 ) 1,5(18  90) Cos    0,7714 2aw1 2.105    39,517 0    39o.31'.3' ' * KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn tiÕp xóc 2.T1.K H .(um  1)  H  Z M .Z H .Z 2 2.bw .um .d w1 trong ®ã Z M HÖ sè kÓ ®Õn c¬ tÝnh vËt liÖu cña b¸nh r¨ng ¨n khíp 1 Tra b¶ng 6.5 Z M  274(MPA) 3 Z H : hÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¹ng bÒ mÆt tiÕp xóc 2.Cos B ZH  Sin 2. tw Gãc nghiªng trªn h×n trô c¬ së : tgb  cos t .tg  cos(20,330 ).tg10,74  0,1779   b  36,7230  tg   tg 20   t   tw  arctg     arctg     25,258o  cos    0,7714  SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 9. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y v× theo TCVN gãc profil   20o 2. cos(36,723o )  ZH   1,44 Sin 2.25,258o Z  : hÖ sè kÓ ®Õn sù trïng khíp cña r¨ng b Sin   w bw   ba.aw1  0,25.105  26,25(mm) m. 26,25.Sin (39,517 o ) 1     3,54 do ®ã Z  1,5.3,14   1 1    1 1     1,88  3,2    cos   1,88  3,2   0,7714  1,29    Z1 Z 2    18 90  1 1 Z    0,88  1,29 d w1 ®-êng kÝnh vßng l¨n b¸nh nhá 2.aw1 2.105 d w1    35(mm) um  1 5 1  .d w .n1  .35.1445 v 1   2,65(m / s)  4(m / s) 60.000 60.000 theo b¶ng 6.13 víi v=2,65 (m/s) dïng cÊp chÝnh x¸c 9,víi cÊp chÝnh x¸c 8 ta cã K H  1,13 (theo b¶ng 6.14) aw1  H   H .g o .v um Tra b¶ng 6.15   H  0,002 Tra b¶ng 6.16  go  73 105   H  0,002.73.2,65  1,77 5 Theo b¶ng 6.7 víi s¬ ®å h×nh 3 K H  1,28  H .bw .d w 1,77.26,25.35 K H  1  1   1,03 T1.K H .K H 32899.1,28.1,13 K H  K H .K H .K H  1,28.1,13.1,03  1,49 32899.1,49(5  1)  H  274.1,44.0,88.  469,4( MPA) 26,25.5.352 X¸c ®Þnh chÝnh x¸c øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp víi v=2,65(m/s) Z v :hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña vËn tèc vßng khi v10 (m/s)  Zv  1 Víi cÊp chÝnh x¸c ®éng häc lµ 9 chän cÊp chÝnh x¸c vÒ møc tiÕp xóc lµ 8 khi ®ã cÇn gia c«ng ®¹t ®é nh¸m Ra  2,5  1,25(m)  Z R  0,95 SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 10. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y Khi ®-êng kÝnh vßng ®Ønh b¸nh r¨ng da  700(mm)  K XH  1   H    H .ZV .Z R .Z XH  495.4.1.0.95.1  470,71( MPA) Ta cã  H   H   H    H  470,7  469,4  0,3% H 469,4 Do ®ã kÕt qu¶ tÝnh to¸n phï hîp víi yªu cÇu. * KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn uèn 2.T1.K F .Y .Y .YF1 F    F 1  1 2.(bw1 .d w1 .m) Theo b¶ng 6.7 K F  1,32 . Tra b¶ng 6.14 víi v=2,65m/s, víi CCX9 suy ra K F  1,37 a w1  F   F .g o .v  F  0,006 g o  73 1 um 105  vF1  0,006.73.2,65  5,32 5  F .bw .d w 5,32.26,25.35 K F  1  1 1 1  1  1,08 2.T1 / 2.K F .K F 32899.1,32.1,37 Do ®ã: K F  K F .K F .K F  1,32.1,37.1,08  1,96 1 1 Víi    1,29 Y    0,775  1,29 O 39,517 Víi   39,517O Y  1   1  0,718 140 140 Sè r¨ng t-¬ng ®-¬ng Z1 18 Z v1    39,21  Z v1  39 Cos  0,77143 3 Z2 90 Z v2    196,06  Z v2  196 Cos  0,77143 3 Tra b¶ng 6.18 ta cã ®-îc YF1  3,70 Víi hÖ sè dÞch chØnh x1  x2  0 YF2  3,60 YS  1,08  0,0695 ln( m)  1,08  0,0695 ln(1,5)  1,052 YR  1 B¸nh r¨ng phay K XF  1(d a  400mm) SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 11. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y Ta cã  F1    F1 .YR .YS .K XF  252.1.052.1.1  265,1(MPa)  F 2    F 2 .YR .YS .K XF  236.1.052.1.1  248,3(MPa) F  1 32899.1,96.0,775.0,718 26,25.35.1,5    96,33   F1  252( MPA)  F .YF 45,26.3,6 F 2  1 2  YF1 3,9    41,79   F2  236( MPA) KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i víi TMax 1,4T k qt    1,5 T1 T1   H 1 Max   H . k qt  469,4 1,5  607,9( MPA)   H Max  1260( MPA) F 1 Max     F1 k qt  96,33.1,5  144,5   F1 Max  464( MPA) F 2 Max   F2 k qt  93,7.1,5  140,6    F2 Max  360( MPA) * C¸c th«ng sè kÝch th-íc cña bé truyÒn: Kho¶ng c¸ch trôc M«dun ph¸p m=1,5(mm ChiÒu réng vµnh r¨ng bw  26,25(mm) Tû sè bé truyÒn um  5,00 Gãc nghiªng cña r¨ng   39,517o Z1  18 Sè r¨ng cña b¸nh r¨ng Z 2  90 HÖ sè dÞch chØnh x1  x2  0 m.Z1 1,5.18  d1   35,00(mm) Cos 0,7714 §-êng kÝnh vßng chia m.Z 2 1,5.90 d2    175,00(mm) Cos 0,7714 d a1  d1  2(1  x1  y)m  35,00  2.1,5  38,00(mm) §-êng kÝnh ®Ønh r¨ng d a2  d 2  2(1  x2  y)m  175,00  2.1,5  178,00(mm) d f1  d1  (2,5  2 x1 )m  35,00  2,5.1,5  31,25(mm) §-êng kÝnh ®¸y r¨ng d f 2  d 2  (2,5  2 x2 )m  175,00  2,5.1,5  171,25(mm) SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 12. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y 2.2. TÝnh to¸n bé truyÒn cÊp chËm (b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng) X¸c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc: T2 .K H aw2 = Ka(u2+1) 3  H 2 .u2 . ba Víi: T2: M«men xo¾n trªn trôc b¸nh chñ ®éng(Nmm);T1=157955Nmm) Ka : hÖ sè phô thuéc vµo lo¹i r¨ng ; K a=49,5(r¨ng th¼ng ) HÖ sè ba = bw/aw;  ba  0,4  bd  0,53. ba u2  1  0,53.0,4.3,92  1  0,984 Tra ë s¬ ®å 7 (b¶ng 6.6, trang 98) ta ®-îc K H=1,03 ;u2= 3,92; [H]=481,8( MPa ). Thay sè ta ®Þnh ®-îc kho¶ng c¸ch trôc : 157955.1,03 aw1= 49,5.(3,92+1). 3  186,2 (mm) (481,8) 2 .3,92.(0,4) Chän aw1 = 185 mm 2.2.1 X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ¨n khíp  M«®un : m m = (0,01  0,02). aw1 = (0,01  0,02).185= 1,85 3,7. Chän m = 2 * Sè r¨ng Z1 = 2 aw1/ (m(u1 +1)) = 2.185/ 2.(3,92+1) = 37,6 Chän Z1 = 38; Z2 = u1 Z1 = 3,92.38 = 148,96 ,chän Z2 = 149 Zt = Z1 + Z2 = 38 + 149 = 187 r¨ng ; TÝnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc : a w1' = m.Zt/ 2 = 2. 187/ 2 = 187( mm). aw1’  aw1 Do ®ã cÇn dÞch chØng ®Ó t¨ng kÝch th-íc .Chän a w1= 185 (mm) TÝnh hÖ sè dÞch t©m y theo c«ng thøc : aw 185 y  0,5Z1  Z 2    0,5.(38  149)  1 m 2 1000. y 1000.1 Ky    5,35 Z1  Z 2 38  149 Tra b¶ng 6.10a ta ®-îc Kx =0,217 HÖ sè gi¶m ®Ønh r¨ng tÝnh theo c«ng thøc K x Z t 0,217.187 y    0,04 1000 1000 Tæng hÖ sè dÞch chØnh xt = y + y =1 + 0,04=1,04 (mm) HÖ sè dÞch chØnh b¸nh 1  Z  Z1   149  38  x1  0,5 xt  2 y   0,5.1,04  .1  0,22 mm  Zt   187  SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 13. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y HÖ sè dÞch chØnh b¸nh 2 x2 = xt – x1 =1,04-0,22 =0,82 mm 2.2.2 KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn tiÕp xóc. Yªu cÇu ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn tiÕp xóc :H  [H] , 2.T2 .K H .(u2  1) H = Z M Z H Z  ; bw .u2 .d w Trong ®ã : - ZM : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng c¬ tÝnh vËt liÖu; - ZH : HÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¹ng bÒ mÆt tiÕp xóc; - Z : HÖ sè kÓ ®Õn sù trïng khíp cña r¨ng; - KH : HÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc; - bw : ChiÒu réng vµnh r¨ng. - dw : §-êng kÝnh vßng chia cña b¸nh chñ ®éng; T2 157955= (Nmm) ; bw = 0,4. aw = 0,4. 185 = 74( mm ); ZM = 274 Mpa1/3 (tra b¶ng 6.5 ) ; Gãc pr«fin r¨ng b»ng gãc ¨n khíp : Z t .m. cos  187.2. cos 20 costw=   0,94985 2.aw1 2.185 => tw = 18,222o 2 cos  b 2 ZH = = = 1,83 ; sin 2 tw sin 2.18,222 um = 149/38 = 3,921; 2.a 2 dw1 =  75,20 (mm). u 1 1 1   = 1,88 – 3,2     1,88  3,2  1 1       1,774 ;  Z1 Z2   38 149  (4  1,774) Z = = 0,86 3 KH = KH.KHVKH ; KH = 1,03 ; KH = 1( b¸nh r¨ng th¼ng )  .d w1.n1  .75,20.289 VËn tèc b¸nh dÉn : v =   1,14 m/s; 60000 60000 v× v < 6 m/s tra b¶ng 6.13 (trang 106) chän cÊp chÝnh x¸c 9, tra b¶ng 6.16 chän go= 73 ; tra b¶ng 6.14 ta cã KH = 1,13 ; KF= 1,37. Theo c«ng thøc 6.42 aw1 185  H   H .g o v1  0,006.73.1,14.  3,43 um 3,92 Ta cã b   ba .a  0,4.185  74(mm) SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 14. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y theo b¶ng 6,15:r¨ng th¼ng , kh«ng v¸t ®Çu r¨ng => H =0,006  H .bw .d w1 3,43.74.75,20 K Hv  1   1  1.06 2.TI K H .K H 2.157955.1,03.1 KHV = 1,06  KH = 1,03.1,06.1 = 1,09 2.157955.1,09.(3,92  1) Thay sè : H = 274.1,75.0,86. = 422,9( Mpa) 74.3,92.75.202 TÝnh chÝnh x¸c øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp : [H] = [H]. ZRZVKxH. Víi v =2,2 m/s  ZV = 1 (v× v < 5m/s ) , CÊp chÝnh x¸c ®éng häc lµ 9, chän møc chÝnh x¸c tiÕp xóc lµ 9. Khi ®ã cÇn gia c«ng ®¹t ®é nh¸m lµ Ra = 10...40 m. Do ®ã ZR = 0,9 ; víi da< 700mm  KxH = 1. [H] = 481,8.0,9.1.1 = 433,64 MPa , H  [H] ; H   H  433,6  422,9  2,5% H 422,9 R¨ng tho¶ m·n vÒ ®é bÒn tiÕp xóc. 2.2.3 KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn uèn F  1 2.T2 .K F .Y .Y .YF2 bw2 .d w2 .m     F1 Tra b¶ng 6.7 K F  1,05 ( bd  0,984 vµ s¬ ®å 7) aw2  F   F .go .v 2 um Tra b¶ng 6.15  F  0,006 go  73 185  vF2  0,006.73.1,14  3,43 3,92  F .bw .d w 3,43.74.75,20 K F  1  2 2 2  1  1,042 2.T2 .K F .K F 2.157955.1,05.1,37 Tra b¶ng 6.14 K F  1,37 Do ®ã: K F  K F .K F .K F  1,05.1,37.1,042  1,5 1 1 Víi    1,774 Y    0,564  1,774 Víi   0 Y  1 O Sè r¨ng t-¬ng ®-¬ng Z v1  38 Z v2  149 SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 15. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y Tra b¶ng 6.18 ta cã ®-îc YF1  3,53 YF2  3,47 YS  1,08  0,0695 ln(m)  1,08  0,0695 ln(2)  1,032 YR  1 (B¸nh r¨ng phay) K XF  1(da  400mm)      F1   F1 .YR .YS .K XF  176,4.1.1,032.1  182,05( MPA)    165,6.1,032.1  170,9(MPA) F2 F  1 2.157955.1,5.0,564.1.3,53.1,5 74.75,20.2    84,8   F1  182,05( MPA)  F .YF 84,8.3,53 F 2  1 2  YF1 3,47    58,1   F2  170,9( MPA) 2.2.4 KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i TMax 1,5T k qt    1,5 T1 T1   H1 Max   H . k qt  423,9 1,5  519,2( MPA)   H Max  1260( MPA) F 1 Max     F1 k qt  84,8.1,4  118,72   F1 Max  464MPA) F 2 Max   F2 k qt  58,1.1,4  87,2    F2 Max  360( MPA) 2.2.5 C¸c th«ng sè kÝch th-íc cña bé truyÒn: Kho¶ng c¸ch trôc aw  185(mm) 2 M«dun ph¸p m=2(mm) ChiÒu réng vµnh r¨ng bw  74(mm) Tû sè bé truyÒn um  3,92 Z1  38 Sè r¨ng cña b¸nh r¨ng Z 2  149 x1  0,22 HÖ sè dÞch chØnh x2  0,82 m.Z1 2.39  d1   78(mm) Cos 1 §-êng kÝnh vßng chia m.Z 2 2.149 d2    298(mm) Cos 1 §-êng kÝnh ®Ønh r¨ng d a1  d1  2(1  x1  y)m  78  2.(1  0,22  0,04).2  82,72(mm) d a2  d 2  2(1  x2  y)m  298  2.(1  0,82  0,04).2  305,12(mm) d f1  d1  (2,5  2 x1 )m  78  (2,5  2.0,22)2  73,88(mm) §-êng kÝnh ®¸y r¨ng d f 2  d 2  (2,5  2 x2 )m  298  (2,5  2.0,82)2  185,28(mm) SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 16. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y 2.3. TÝnh to¸n bé truyÒn ngoµi 2.3.1 Chän lo¹i xÝch: V× vËn tèc thÊp dïng xÝch con l¨n 2.3.2 X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña bé truyÒn xÝch Tra b¶ng 5.4 víi ux  3 Z1  29  2.3  23  19 Chän Z1  25 do ®ã sè r¨ng ®Üa lín Z 2  ux .Z1  3.25  75  Z Max  120 (®èi víi xÝch con l¨n) C«ng suÊt tÝnh to¸n Pt  P.K .K Z .Kn Trong ®ã: P: c«ng suÊt cÇn truyÒn Z 01 25 25 Kz     1 hÖ sè sè r¨ng Z1 Z1 25 n K n  01 hÖ sè vßng quay n1 K  Ko. Ka .Kdc.Kbt .Kd .Kc víi K o  1 ( ®-êng t©m c¸c ®Üa xÝch lµm víi ph-¬ng n»m ngang 1 gãc  40o ) hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña vÞ trÝ bé truyÒn. K a  1 (chän a = 40.p) hÖ sè kÓ ®Õn kho¶ng c¸ch trôc vµ chiÒu dµi xÝch K dc  1,1 ®iÒu chØnh b»ng 1 trong c¸c ®Üa xÝch. K d  1,2 t¶i träng va ®Ëp nhÑ. Kc  1,25 bé truyÒn lµm viÖc 2 ca (Tra b¶ng 5.6). Kbt  1,3 (m«i tr-êng cã bôi, chÊt l-îng b«i tr¬n II) (Theo b¶ng 5.7). Z01  25 th× n01  200 Ta cã K  Ko. Ka .Kdc.Kbt .Kd .Kc  1,1.1,2.1.1,1.1,25  1,5 200 Kn   2,7 74 Pt  4,59.1.1.5.2.7  18,59(kw) Tra b¶ng 5.5 n01  200(vg / ph) chän bé truyÒn xÝch 1 d·y cã b-íc p=31,75(mm) tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn mßn Pt  [ P]  19,3(kw) §ång thêi theo b¶ng 5.8 p  pMax Kho¶ng c¸ch trôc a=40p =40.31,75=1270(mm) X¸c ®Þnh sè m¾t xÝch x 2.a Z1  Z 2 Z 2  Z1  . p 25  57 75  25 p 2 2 x    2.40    131,58 p 2 4. a 2 2 4. 2 .40. p LÊy sè m¾t xÝch ch½n x=132 SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 17. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y TÝnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc   a  0,25. p  xc  0,5( Z1  Z 2 )  xc  0,5(Z1  Z 2 )2  2 (Z 2 2 Z1 )      (75  25)  a  0,25.31,75132  0,5(75  25)  132  0,5(75  25)  2 2   1301,26(mm)  1301(mm)  2  §Ó xÝch kh«ng chÞu lùc c¨ng qu¸ lín gi¶m a1 l-îng b»ng a  0,003.a  0,003.1301,26  4  a  1297(mm) Sè lÇn va ®Ëp cña xÝch Z1.n1 25.159 i  2 15.x 15.132 Tra b¶ng 5.9  i  2  [i]  25 * TÝnh kiÓm nghiÖm xÝch vÒ ®é bÒn Q S K d Ft  Fo  Fv Q t¶i träng ph¸ háng (N) Tra b¶ng 5.2 Q=88500(N) Khèi l-îng 1 mÐt xÝch q = 3,8 (kg) K d hÖ sè t¶i träng ®éng víi chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh K d  1,2 1000. p Ft lùc vßng (N) Ft  v Z1. p.n 25.31,75.74 v   0,98(m / s) 60.000 60.000 1000.4,59 Ft   4684( N ) 0,98 Fv  q.v 2  3,8.0,982  3,64( N ) F0  9,81.K f .q.a  9,81.6.3,8.1,272  284,5( N ) Trong ®ã K f  6 (bé truyÒn n»m ngang) 88500 S   14,97 1,2.4684  284.5  3,64 Tra b¶ng 5.10 n=200(vg/ph) [s]=8,5 VËy s>[s] bé truyÒn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 18. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y * §-êng kÝnh ®Üa xÝch p 31,75 d1    253,32(mm)     Sin   Sin  Z   1  25  p 31,75 d2    758,2(mm)     Sin  Sin   Z   2  75          d a1  p 0,5  cot g    31,750,5  cot g    267,2 Z    1    25          d a2  p 0,5  cot g    31,750,5  cot g    773,4 Z    2    75  d f1  d1  2.r d f 2  d 2  2.r r  0,5025d l  0,05  0,5025.19,05  0,05  9,62(mm) Tra b¶ng 5.2 d l  19,05  d f1  253,32  2.9,623  234,1(mm) d f 2  758,2  2.9,623  738,95(mm) *2.3.3 KiÓm nghiÖm ®é bÒn tiÕp xóc cña ®Üa xÝch K r Ft .K d  Fvd .E  H  0,47   H  1 A.K d Trong ®ã  H  øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp (MPA) Ft lùc vßng (N) Ft =4684(N) Fvd lùc va ®Ëp trªn m d·y xÝch Fvd  13.107.n1. p3 .m  13.107.74.31,753.1  3,08( N ) K d hÖ sè t¶i träng ®éng Tra b¶ng 5.6 K d  1,2 A diÖn tÝch chiÕu cña b¶n lÒ Tra b¶ng 5.12 A= 262( mm2 ) E modun ®µn håi E  2,1.105 (MPA) K r  0,42 0,424684.1,2  3,08.2,1.105 H  0,47  590,4( MPA) 1 262.1 Nh- vËy dïng thÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB210 sÏ ®¹t ®-îc øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp  H   600(MPA) ®¶m b¶o ®-îc ®é bÒn tiÕp xóc cho r¨ng ®Üa 1 T-¬ng tù  H    H  víi cïng vËt liÖu nhiÖt luyÖn 2 2.3.4 X¸c ®Þnh lùc t¸c dông lªn trôc Fr  K x .Ft  1,15.4684  5386( N ) Trong ®ã: K x : hÖ sè kÓ ®Õn träng l-îng xÝch, K x  1,15 do bé truyÒn n»m ngang. SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 19. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y PhÇn III ThiÕt kÕ trôc vµ chän æ l¨n 3.1. Chän vËt liÖu chÕ t¹o C¸c trôc lµ thÐp 45 cã  b  600(MPA) øng suÊt xo¾n cho phÐp lµ: []= 12  20(MPA) 3.2. X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh s¬ bé: Ti P di  3  c.3 i 0,2.[ ] ni Trong ®ã: Tk : m«men xo¾n N.mm, []: øng suÊt xo¾n cho phÐp MPA []= 1550 (MPA) lÊy trÞ sè nhá ®èi víi trôc vµo cña hép gi¶m tèc, trÞ sè lín trôc ra theo kÕt qu¶ trong thùc tÕ ng-êi ta th-êng dïng c«ng thøc sau víi hép gi¶m tèc chän c=160: T1  15742( N .mm) T2  72241( N .mm) T3  267881( N .mm) 4,98  d1  160.3  25(mm) 1445 4.78 d 2  160.3  40(mm) 298 4.59 d 3  160.3  60(mm) 74 di lµ ®-êng kÝnh chç l¾p b¸nh r¨ng trªn trôc thø i (i=1,2,3). ë ®Çu vµo trôc I cã l¾p nèi trôc ®µn håi. ë ®Çu ra trôc III cã l¾p b¸nh xÝch. 3. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi ®ì vµ ®iÓm ®Æt lùc. Dùa theo ®-êng kÝnh c¸c trôc sö dông b¶ng 10.2 ®Ó chän chiÒu réng æ l¨n b0 chiÒu réng æ lÊy theo ®-êng kÝnh s¬ bé cña trôc trung gian d 2 d ol1  20(mm)  b01  17(mm) d ol 2  (mm)  b01  17(mm) d ol3  24(mm)  b01  17(mm) X¸c ®Þnh chiÒu dµi may ¬, may ¬ ®Üa xÝch, may ¬ b¸nh r¨ng trô: lm11  1,2  1,5d1  1,5.17  26(mm) lm 22  1,2  1,5d 2  1,5.26  39(mm) lm34  1,2  1,5d3  1,5.38  57(mm) X¸c ®Þnh chiÒu dµi may ¬ cña khíp nèi ®èi víi trôc vßng ®µn håi. lm23  (1,4  2,5)d3  2,5.38  95(mm) SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
 20. Khoa c¬ khÝ §å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y Tra b¶ng 10.3 ta ®-îc Kho¶ng c¸ch mÆt c¹nh cña chi tiÕt quay ®Õn thµnh trong cña hép hoÆc kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c chi tiÕt quay k1  10 Kho¶ng c¸ch tõ mÆt c¹nh æ ®Õn thµnh trong cña hép k2  5 Kho¶ng c¸ch tõ mÆt c¹nh cña chi tiÕt quay ®Õn thµnh n¾p æ k3  15 ChiÒu cao n¾p æ vµ ®Çu bu l«ng hn  18 Tra b¶ng 10.4 víi hép gi¶m tèc b¸nh r¨ng trô 2 cÊp h×nh 10.7 l22  0,5(lm 22  b0 )  k1  k2  l22  0,5(39  17)  10  5  43(mm) l23  l22  0,5( lm 22  lm 23 )  k1  l23  43  0,5(39  95)  10  120(mm) l21  lm 22  lm 23  3k1  2k2  b0  l21  39  95  3.10  2.5  17  191(mm) SVTH: Ph¹m H÷u Tr-êng GVHH: NguyÔn TiÕn Dòng Líp §H C¬ KhÝ K2 Tr-êng §H Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2