đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 3

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
336
lượt xem
263
download

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do cách bố trí của mặt bằng xây dựng nên khu vực hành lang chia ra làm nhiều khu nhỏ. Nhưng yêu cầu về chiếu sáng và cách bố trí của các phần hoàn toàn tương tự nhau nên tính gần đúng ta có kết quả ở các khu vực nhỏ của hành lang như sau... Chú thích: Cột (3) – diện tích không gian chiếu sáng: được đo trên mặt bằng. Cột (4) – độ rọi yêu cầu Etc: tra bảng tiêu chuẩn trong tài liệu [2]. Cột (5) – chọn nhiệt độ màu: dựa vào độ rọi yêu cầu, tra tài liệu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 3

 1. Chương 3: TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG TAÀNG 2 Khu veä sinh 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a=6 (m); chieàu roäng b= 6 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 36 (m2) 2 – traàn: vaøng creme Heä soá phaûn xaï traàn ρtr= 0.7 töôøng: vaøng nhaït Heä soá phaûn xaï töôøng ρtg= 0.5 saøn: gaïch Heä soá phaûn xaï saøn ρlv= 0.2 3 – Ñoä roïi yeâu caàu: Etc= 150 (lx) 4 – Choïn heä chieáu saùng: chung ñeàu 5– Choïn khoaûng nhieät ñoä maøu:Tm= 2700 (0K) theo ñoà thò ñöôøng cong Kruithof. 6 – Choïn boùng ñeøn: loaïi: compact Ra= 85 Pñm=18 (w) Фñ=1300 (lm) Tm= 4000 (0K) 7 – Choïn boä ñeøn: Soá ñeøn /1 boä:1 quang thoâng caùc boùng/1boä:1300 (lm) 8 – Phaân boá caùc boä ñeøn: caùch traàn h’= 0 (m); beà maët laøm vieäc: 0.8 (m) Chieàu cao treo ñeøn so vôùi beà maët laøm vieäc: htt= 2 (m) ab 9 – Chæ soá ñòa ñieåm: K =1.5 htt (a  b)
 2. 10 – Heä soá buø: d =1.25 h' 11 – Tyû soá treo: j  =0 h '  h tt 12 – Heä soá söû duïng: U=0.65 Etc Sd 13 – Quang thoâng toång :  tong  =10385 (lm) U  tong 14 – Xaùc ñònh soá boä ñeøn: N boden  = 7.9  cacbong / 1bo Choïn soá boä ñeøn: Nboden= 8 15 – Kieåm tra sai soá quang thoâng: N boden . cacbong / 1bo   tong %  .100% = 0.001  tong Keát luaän: thoûa yeâu caàu 16 – Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc: N boden. cacbong/1bo .U Etb  = 150.2 (lx) Sd TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG TAÀNG 2 Khu vöïc haønh lang 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 21 (m); chieàu roäng b= 4.5 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 94.5 (m2) 2 – traàn: vaøng creme Heä soá phaûn xaï traàn ρtr= 0.7 töôøng: vaøng nhaït Heä soá phaûn xaï töôøng ρtg= 0.5 saøn: gaïch Heä soá phaûn xaï saøn ρlv= 0.2 3 – Ñoä roïi yeâu caàu: Etc= 150 (lx)
 3. 4 – Choïn heä chieáu saùng: chung ñeàu 5– Choïn khoaûng nhieät ñoä maøu:Tm= 2700 (0K) theo ñoà thò ñöôøng cong Kruithof. 6 – Choïn boùng ñeøn: loaïi: compact Ra= 85 Pñm=18 (w) Фñ=1300 (lm) Tm= 4000 (0K) 7 – Choïn boä ñeøn: Soá ñeøn /1 boä:1 quang thoâng caùc boùng/1boä:1300 (lm) 8 – Phaân boá caùc boä ñeøn: caùch traàn h’= 0 (m); beà maët laøm vieäc: 0.8 (m) Chieàu cao treo ñeøn so vôùi beà maët laøm vieäc: htt= 2 (m) ab 9 – Chæ soá ñòa ñieåm: K =1.85 htt (a  b) 10 – Heä soá buø: d =1.25 h' 11 – Tyû soá treo: j  =0 h '  h tt 12 – Heä soá söû duïng: U=0.71 Etc Sd 13 – Quang thoâng toång :  tong  =24956 (lm) U  tong 14 – Xaùc ñònh soá boä ñeøn: N boden  = 19.19  cacbong / 1bo Choïn soá boä ñeøn: Nboden= 20 15 – Kieåm tra sai soá quang thoâng: N boden . cacbong / 1bo   tong  %  .100% = 0.04  tong
 4. Keát luaän: thoûa yeâu caàu 16 – Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc: N boden. cacbong/1bo .U Etb  = 156 (lx) Sd Do caùch boá trí cuûa maët baèng xaây döïng neân khu vöïc haønh lang chia ra laøm nhieàu khu nhoû. Nhöng yeâu caàu veà chieáu saùng vaø caùch boá trí cuûa caùc phaàn hoaøn toaøn töông töï nhau neân tính gaàn ñuùng ta coù keát quaû ôû caùc khu vöïc nhoû cuûa haønh lang nhö sau: 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a=9 (m); chieàu roäng b= 1.6 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 14.4 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 5 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a=8 (m); chieàu roäng b= 1.6 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 12.8 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 5 Toång soá boä ñeøn chieáu saùng cho khu vöïc haønh lang laø N∑boäñeøn= 30 TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG TAÀNG 2 Khu Lobby, caàu thang 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a =11 (m); chieàu roäng b= 4.5 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 49.5 (m2)
 5. 2 – traàn: vaøng creme Heä soá phaûn xaï traàn ρtr= 0.7 töôøng: vaøng nhaït Heä soá phaûn xaï töôøng ρtg= 0.5 saøn: gaïch Heä soá phaûn xaï saøn ρlv= 0.2 3 – Ñoä roïi yeâu caàu: Etc= 150 (lx) 4 – Choïn heä chieáu saùng: chung ñeàu 5– Choïn khoaûng nhieät ñoä maøu:Tm= 2700 (0K) theo ñoà thò ñöôøng cong Kruithof. 6 – Choïn boùng ñeøn: loaïi: compact Ra= 85 Pñm=18 (w) Фñ=1300 (lm) Tm= 4000 (0K) 7 – Choïn boä ñeøn: Soá ñeøn /1 boä:1 quang thoâng caùc boùng/1boä:1300 (lm) 8 – Phaân boá caùc boä ñeøn: caùch traàn h’= 0 (m); beà maët laøm vieäc: 0.8 (m) Chieàu cao treo ñeøn so vôùi beà maët laøm vieäc: htt= 2 (m) ab 9 – Chæ soá ñòa ñieåm: K =1.6 htt (a  b) 10 – Heä soá buø: d =1.25 h' 11 – Tyû soá treo: j  =0 h '  h tt 12 – Heä soá söû duïng: U=0.65 Etc Sd 13 – Quang thoâng toång :  tong  =14279 (lm) U  tong 14 – Xaùc ñònh soá boä ñeøn: N boden  = 10.9  cacbong / 1bo
 6. Choïn soá boä ñeøn: Nboden= 11 15 – Kieåm tra sai soá quang thoâng: N boden . cacbong / 1bo   tong  %  .100% = 0.001  tong Keát luaän: thoûa yeâu caàu 16 – Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc: N boden. cacbong/ 1bo .U Etb  = 150.2 (lx). Sd Tính toaùn töông töï cho caùc taàng haàm, taàng 1 vaø taàng maùi. Ta coù baûng keát quaû sau:
 7. Chöông 1 Thieát keá chieáu saùng THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT HEÄ THOÁNG CHIEÁU SAÙNG CHO CAÙC KHOÂNG GIAN 1/ CHIEÁU SAÙNG TRONG NHAØ Ñoä roïi Boùng ñeøn Toång Soá Vò trí Yeâu Loaïi Maõ coâng Dieän tích Loaïi boä Taàng chieáu caàu Tm(0K Фñ(lm maùn hieäu suaát (m2) boùng Ra ñeø saùng Erc(lux ) ) g saûn (KW ñeøn n ) ñeøn phaåm ) (7 (11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (12) ) ) Huyønh Phoøng 2 CFR24 18(3x6) 300 4000 quang 85 3450 2 0.172 quaûn lyù1 boùng 0 36w Huyønh Phoøng 2 CFR24 18(3x6) 300 4000 quang 85 3450 2 0.172 quaûn lyù 2 boùng 0 36w HAÀM Phoøng ñaët Huyønh 2 CFR 16(4x4) 150 2700 quang 85 3250 1 0.086 maùy bôm boùng 240 36w Huyønh Phoøng tuû 2 CFR 16(4x4) 150 2700 quang 85 3250 1 0.086 ñieän chính boùng 240 36w
 8. Chöông 1 Thieát keá chieáu saùng Huyønh 1216(42.8x28. 2 CFR Khu ñeå xe 150 2700 quang 85 3250 43 3.715 4) boùng 240 36w Exit 2 maët 3w 5 0.015 Emergenc 2 boùng 2x5w 11 0.11 y Toång coâng suaát chieáu saùng taàng Haàm P∑ 4.356 Khu Huyønh 3 CFR34 thöông (42.8x25.6) 300 4000 quang 85 3450 48 6.221 boùng 0 maïi 36w Compac Khu 1 (10.9x4) 150 2700 t 85 1300 19 0.18 veä sinh boùng O1 18w Huyønh 3 CFR34 kho (6.8x4) 150 2700 quang 85 3450 2 0.126 boùng 0 36w Toång coâng suaát chieáu saùng taàng 01 P∑ 6.527 Huyønh Vaên 3 CFR34 784.54 300 4000 quang 85 3450 42 5.443 phoøng boùng 0 36w Compac 1 Haønh lang 121.7 150 2700 85 1300 30 0.54 t 18w boùng
 9. Chöông 1 Thieát keá chieáu saùng Khu Compac 1 36 150 2700 85 1300 8 0.144 02 veä sinh t 18w boùng Lobby, Compac 1 CFR34 49.5 150 2700 85 3450 11 0.475 caàu thang t 18w boùng 0 Huyønh Thang 1 CFR14 150 2700 quang 85 3450 4 0.144 maùy boùng 0 36w Exit 2 maët 3w 3 0.09 Emergenc 2 boùng 2x5w 17 0.17 y Toång coâng suaát chieáu saùng taàng 02 P∑ 7.006 Ghi chuù: töø taàng 03 ñeán taàng 14 thì chieáu saùng töông töï nhö taàng 02. Phoøng Huyønh 2 CFR24 gen kyõ 7.5x7.5 300 4000 quang 85 3450 4 0.129 boùng 0 TAÀN thuaät 36w G Phoøng kyõ Huyønh 2 CFR24 MAÙI thuaät 7.5x7.5 300 4000 quang 85 3450 4x3 0.389 boùng 0 thang maùy 36w Toång coâng suaát chieáu saùng taàng Maùi P∑ 0.518 Toång coâng suaát chieáu saùng trong nhaø cuûa toøa nhaø P∑ 102.5
 10. Chöông 1 Thieát keá chieáu saùng
 11. Chöông 1 Chuù thích: Coät (3) – dieän tích khoâng gian chieáu saùng: ñöôïc ño treân maët baèng. Coät (4) – ñoä roïi yeâu caàu Etc: tra baûng tieâu chuaån trong taøi lieäu [2]. Coät (5) – choïn nhieät ñoä maøu: döïa vaøo ñoä roïi yeâu caàu, tra taøi lieäu [2]. Coät (6), (7), (8) – tra taøi lieäu [2]. Coät (9), (10) – döïa vaøo catalogue Lighting cuûa Comet [10]. Coät (12) = coät (6) x coät (9) x coät (11)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản