đồ án thiết kế hệ thống tự động trong cơ khí, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
102
lượt xem
23
download

đồ án thiết kế hệ thống tự động trong cơ khí, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trọng lượng bộ phận mang Qm = 2100N Chiều cao nâng H = 12m Vận tốc nâng vn = 30 m/ph Cường độ làm việc – trung bình Sơ đồ của cơ cấu Chọn lại dây Palăng giảm lực Sơ đồ của palăng Bột suất a = 2 Lực căng lớn nhất xuất hiện ở nhánh dây cuốn lên tang. Theo (2-19) Q 1  Qo = Q + Qm = 40000 + 2100 = 42100N = 0,98 – Hiệu suất 1 ròng rọc với đường kính ròng rọc đặt trên ổ lăn, bôi trơn tốt = mỡ (bảng 2-5)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế hệ thống tự động trong cơ khí, chương 2

  1. Chương 2: TÍNH CAÙC BOÄ PHAÄN NGOAØI HOÄP GIAÛM TOÁC Soá lieäu ban ñaàu: Q = 4 taán = 40000N Troïng löôïng boä phaän mang Qm = 2100N Chieàu cao naâng H = 12m Vaän toác naâng vn = 30 m/ph Cöôøng ñoä laøm vieäc – trung bình Sô ñoà cuûa cô caáu Choïn laïi daây Palaêng giaûm löïc Sô ñoà cuûa palaêng Boät suaát a = 2 Löïc caêng lôùn nhaát xuaát hieän ôû nhaùnh daây cuoán leân tang. Theo (2-19) Q 1    Smax = o o o = 10632N  m1    Qo = Q + Qm = 40000 + 2100 = 42100N   = 0,98 – Hieäu suaát 1 roøng roïc vôùi ñöôøng kính roøng roïc ñaët treân oå laên, boâi trôn toát = môõ (baûng 2-5) t = 0 vì daây cuoán tröïc tieáp leân tang, khoâng qua caùc roøng roïc ñoåi höôùng.
  2. m = 2 laø soá nhaùnh daây cuoán leân tang Hieäu suaát cuûa palaêng xaùc ñònh theo coâng thöùc (2- 21) So Qo p =  = 0,99 Smax m.a.s max Kích thöôùc daây Kích thöôùc daây caùp ñöôïc choïn theo coâng thöùc (2-10) Sn= smax.k = 10632 . 5,5 = 58476N k = 5,5 (baûng 2-2) Töø soá lieäu treân ta choïn ñöôøng kính caùp laø 11,5mm vôùi löïc keùo ñöùt laø Tính caùc kích thöôùc cô baûn cuûa tang vaø roøng roïc Ñöôøng kính nhoû nhaát cho pheùp ñoái vôùi tang vaø roøng roïc xaùc ñònh theo coâng thöùc (2-12) Dt ≥ dc (e-1) = 276mm e = 25 (baûng 2-4) Choïn ñöôøng kính tang vaø roøng roïc gioáng nhau Dt = Dr = 280mm Roøng roïc caân baèng khoâng phaûi laø roøng roïc laøm vieäc, coù theå choïn ñöôøng kính nhoû hôn 20% vôùi roøng roïc laøm vieäc. Dc = 0,8Dr = 0,8 . 280 = 224mm Laáy Dc = 240mm Chieàu daøi toaøn boä cuûa tang xaùc ñònh theo coâng thöùc (2-14) ñoái vôùi tröôøng hôïp palaêng keùp.
  3. L’ = L'o  2L1  2L 2  L 3 Chieàu daøi 1 nhaùnh caùp cuoán leân tang l = H.a = 12.2 = 24m Soá voøng caùp phaûi cuoán ôû 1 nhaùnh l Z=  Z 'o  29 Dt  dc  Z 'o = 2 – soá voøng döï tröõ ho söû duïng ñeán ( 1,5) Vaäy chieàu daøi phaàn caét ren cuûa tang L'o = 2Zt = 870mm Vì ta duøng tang caét raõnh: t = dc + (2÷3 )(saùch KTNN trang 62). Choïn t = 11,5 + 3,5 = 15mm L1 laø phaàn tang ñeå caëp ñaàu caùp, neáu duøng phöông phaùp caëp thoâng thöôøng thì phaûi caét theâm khoaûng 3 voøng raõnh treân tang nöõa, do ñoù L1 = 3.15 = 45mm Vì tang ñaõ ñöôïc caét raõnh, caùp cuoán 1 lôùp, neân khoâng caàn phaûi laøm thaønh beân, tuy nhieân ôû hai ñaàu tang tröôùc khi vaøo phaàn caét raõnh ta ñeå laïi 1 khoaûng L2 = 20mm. L3 laø khoaûng caùch giöõa hai nöõa caét raõnh. L3 = L4 – 2hmintg  110mm Döïa vaøo caùc keát caáu ñaõ coù, coù theå laáy sô boä: L4 = 220mm laø khoaûng caùch giöõa 2 roøng roïc ôû oå treo moùc hmin  800mm – khoaûng caùch nhoû nhaát coù theå giöõa truïc tang vôùi truïc roøng roïc oå treo moùc. Tg  0,07, vôùi  laø goùc cho pheùp khi daây chaïy leân tang bò leäch so vôùi phöông thaúng ñöùng.
  4. Vaäy chieàu daøi toaøn boä cuûa tang seõ baèng: L’ = 870 = 2,45 + 2,20 + 110 = 1110mm Veà daøy thaønh tang xaùc ñònh theo kinh nghieäm  = 0,02Dt + (6 ÷ 10)  12mm Kieåm tra söùc beàn cuûa tang theo coâng thöùc (2- 15) kSmax n =  48 N/mm2 t k – Heä soá  soá lôùp cuoán leân tang, vì tang cuoán 1 lôùp neân laáy k = 1  - heä soá giaûm öùng suaát, vì tang laøm baèng gang neân laáy  = 0,8 Tang ñöôïc ñuùc baèng gang C415-32 laø loaïi vaät lieäu phoå bieán, coù giôùi haïn beàn neùn laø bn = 565N/mm2. ÖÙng suaát cho pheùp xaùc ñònh theo giôùi haïn beàn neùn vôùi heä soá an toaøn k = 5.  bn 565 || =   113N / mm2 k 5 Vaäy n < | Choïn ñoäng cô ñieän Coâng suaát tónh khi naâng vaät baèng troïng taûi xaùc ñònh theo coâng thöùc (2-78) Qo v n N=  25,67kW 60.1000. Hieäu suaát cuûa cô caáu  = p.t.k. 3 .br .ñ  ol 2 p = 0,99 ñaõ tính ôû treân  t = 0,96 – Hieäu suaát cuûa tang (baûng 1-9)
  5.  k = 0,99 – Hieäu suaát cuûa noái truïc di ñoäng (khôùp raêng coù ñaày daàu boâi trôn) (TL (1) p.15)  ol= 0,99 – Hieäu suaát 1 caëp oå laên br = 0,97 – Hieäu suaát 1 caëp baùnh raêng trong hoäp giaûm toác ñ = 0,95 – Hieäu suaát boä truyeàn ñai Töø keát quaû treân, choïn ñoäng cô 4A180M4Y3 coù coâng suaát 30kW, vaän toác quay 1470vg/ph, hieäu suaát  = 91%. Tæ soá truyeàn chung. Tyû soá truyeàn chung töø truïc ñoäng coù ñeán truïc tang xaùc ñònh theo coâng thöùc (3-15) nñc io =  22,4 nt Soá voøng quay cuûa tang ñeå ñaûm baûo vaän toác naâng cho tröôùc vn .a 30.2 nt =   65,6 vg / ph Do 0,28  0,0115 Phaân phoái tyû soá truyeàn ut = un.uh un - Tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn ñai, ta choïn uñ = 2,8 (ñai thang thöôøng) uh – Tæ soá truyeàn cuûa hoäp giaûm toác, uh = ut 22,4  8 uñ 2,8 Choïn hoäp giaûm toác baùnh raêng truï 2 caáp Uh = u1.u2 = 3,30 x 2,42 (choïn theo baûng 3.1 trang 43 saùch TTTKHDÑCK1)
  6. Phaân phoái coâng suaát treân caùc truïc Coâng suaát treân truïc tang quay Qo .vn Plv =  21,26kW 1000.p P3 = Plv / t = 22,15kW P2 = P3 / (ol.br) = 23,06kW P1 = P2 / (ol.nbr) = 24,02kW n1 = nñc / uñ = 1470 / 2,8 = 525 vg/ph n2 = n1 / u1 = 525 / 3,3 = 159 vg/ph n3 = n2 / u2 = 159 / 2,42 = 66 vg/ph Tính phanh Ñeå phanh ñöôïc nhoû goïn, ta seõ ñaët phanh ôû truïc thöù nhaát, töùc laø truïc ñoäng cô. Moâmen phanh xaùc ñònh theo coâng thöùc (3-14) nQoDo  Mph =  197Nm 2aut  - Heä soá an toaøn phanh, laáy n = 1,75 öùng vôùi cöôøng ñoä laøm vieäc trung bình. Do – Ñöôøng kính tang tính ñeán taâm daây caùp, Do = 0,28 + 0,0115 = 0,2915

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản