intTypePromotion=1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH MEN SHIJAR

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
491
lượt xem
132
download

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH MEN SHIJAR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà máy sản xuất gạch men được xây dựng ở một địa hình tương đối bằng phẳng với diện tích 3 ha cách trung tâm thị xã Thủ Dầu Một khoảng 5 – 6 km. Môi trường xung quanh nhà máy trong sạch ít bụi bặm, không ẩm và không có khí ăn mòn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH MEN SHIJAR

 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CÁP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH MEN SHIJAR
 2. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 1 CHÖÔNG I : GIÔÙI THIEÄU VEÀ NHAØ MAÙY SAÛN XUAÁT GAÏCH MEN SHIJAR I. GIÔÙI THIEÄU VEÀ NHAØ MAÙY : Nhaø maùy saûn xuaát gaïch men ñöôïc xaây döïng ôû moät ñòa hình töông ñoái baèng phaúng vôùi dieän tích 3 ha caùch trung taâm thò xaõ Thuû Daàu Moät khoaûng 5 – 6 km. Moâi tröôøng xung quanh nhaø maùy trong saïch ít buïi baëm, khoâng aåm vaø khoâng coù khí aên moøn. Nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh nhaø maùy laø nhieät ñoä trung bình ôû khu vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä töø 28 – 380C, nhaø maùy coù quy moâ saûn xuaát vöøa phaûi, khi maát ñieän khoâng gaây thieät haïi ñeán tính maïng cuûa con ngöôøi maø chæ gaây thieät haïi veà kinh teá, neân thuoäc hoä tieâu thuï ñieän loaïi 2. Maët baèng nhaø maùy cho ôû H.1 .1. Nhaø maùy coù caùc phaân xöôûng ñöôïc boá trí khaù ñoàng ñeàu vaø keá saùt nhau. Ngoaøi ra nhaø maùy coøn coù khu tuùc xaù vaø vaên phoøng laøm vieäc naèm caïnh phaân xöôûng saûn xuaát, nhaø maùy ñöôïc thieát keá daây chuyeàn saûn xuaát, nhaø maùy ñöôïc thieát keá daây chuyeàn saûn xuaát vôùi coâng ngheä cuûa Italia, laøm vieäc lieân tuïc ba ca trong moät ngaøy vaø thôøi gian laøm vieäc nhieàu nhaát trong naêm laø TMax = 7000h. Saûn phaåm gaïch ñöôïc saûn xuaát trong moät ngaøy (24h) vôùi saûn löôïng töø 7 8 ngaøn meùt vuoâng gaïch, goàm hai loaïi : laùt neàn vaø oáp töôøng. Do saûn xuaát treân daây chuyeàn maùy moùc, thieát bò töï ñoäng neân soá löôïng coâng nhaân cuûa nhaø maùy (keå caû nhaân vieân haønh chaùnh vaên phoøng) goàm khoaûng 350 ngöôøi. Nhaø maùy laáy ñieän töø traïm bieán aùp khu vöïc, caùch nhaø maùy khoaûng 1,5km vôùi coâng suaát heä thoáng baèng voâ cuøng (SHT = ) vaø ñieän aùp thanh caùi haï aùp traïm khu vöïc laø U = 15KV. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát gaïch men goàm caùc coâng ñoaïn nhö sau, ñöôïc moâ taû toång quaùt treân sô ñoà khoái hình 1.2. 1 2 Nguyeân lieäu Nghieàn Saáy phun 5 4 3 Thaønh phaåm Nung Traùng men Ñònh hình Hình 1.2. Sô ñoà khoái caùc coâng ñoaïn saûn xuaát gaïch men + Coâng ñoaïn 1 : Nghieàn nguyeân lieäu Nguyeân lieäu laøm gaïch men goàm ñaát, caùt, ñaù, hoùa chaát ... Taát caû ñöôïc ñöa vaøo khaâu nghieàn nguyeân lieäu. Sau khi nghieàn xong hoãn hôïp naøy ñöôïc ñöa xuoáng haàm chöùa
 3. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 2 coù qua boä phaän loïc. Hoãn hôïp naèm ôû haàm chöùa ñeå traùnh ñoâng ñaëc nhôø caùc ñoäng cô coù gaén truïc caùnh quaït ôû döôùi haàm quay ñeå troän ñeàu. + Coâng ñoaïn 2 : Saáy nguyeân lieäu Hoãn hôïp töø haàm chöùa ñöôïc ñöa qua boä phaän saáy phun ôû loø saáy. ÔÛ ñaây hoãn hôïp töø daïng loûng seõ saáy ñeå trôû thaønh daïng boät, sau ñoù boät ñöôïc ñöa vaøo boàn chöùa. + Coâng ñoaïn 3 : Ñònh hình Boät töø boàn chöùa ñöa baèng baêng taûi coù gaàu xuùc ñeán boàn maùy daäp. Taïi ñaây boät ñöa xuoáng khuoân in vaø maùy daäp thaønh khoái taïo hình taám gaïch. + Coâng ñoaïn 4 : Traùng men. Gaïch töø coâng ñoaïn ñònh hình ñi qua loø saáy roài ñöa qua boä phaän traùng men, in maøu. Xong coâng ñoaïn naøy gaïch ñöôïc ñöa vaøo xe chöùa. + Coâng ñoaøn 5 : Nung gaïch Gaïch ñaõ ñöôïc traùng men töø xe chöùa ñöa vaøo boä phaän loø nung laøm cho gaïch chín vaø sau moät thôøi gian (khoaûng 45 phuùt) gaïch ñöôïc ñöa ra boä phaän KCS vaø ñoùng thuøng thaønh phaåm. II. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA PHUÏ TAÛI XÍ NGHIEÄP Phuï taûi cuûa xí nghieäp chuû yeáu laø caùc ñoäng cô ñieän coù coâng suaát lôùn, nhoû, trung bình, ñeøn chieáu saùng, thôøi gian saûn xuaát cuûa xí nghieäp trong moät ngaøy laø 3 ca. Nhaø maùy maát ñieän seõ gaây ra haøng loaït pheá phaåm ( nhö ôû boä phaän loø nung) vaø gaây laõng phí söùc lao ñoäng raát nhieàu ôû caùc boä phaän, nhöng söï ngöøng cung caáp ñieän khoâng gaây ra nguy haïi ñeán tính maïng con ngöôøi vaø ít khi bò hö hoûng thieát bò, nhaø maùy söû duïng haàu heát caùc ñoäng cô ñieän ba pha roto loàng soùc, ñieän aùp ñònh möùc laø 380V, taàn soá 50Hz. Ñoäng cô coù coâng suaát lôùn nhaát trong xí nghieäp laø 150KW, khoâng coù ñoäng cô naøo söû duïng ñieän cao aùp. Theo söï phaân tích ôû treân xeáp nhaø maùy saûn xuaát gaïch men vaøo hoä tieâu thuï ñieän loaïi II. III. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI ÑIEÄN Phuï taûi ñieän laø moät ñaïi löôïng ñaëc tröng cho coâng suaát tieâu thuï cuûa caùc thieát bò rieâng leû hoaëc caùc hoä tieâu thuï ñieän naêng. + Thieát bò rieâng leû nhö ñoäng cô ñieän, loø ñieän, ñeøn ñieän ... + Hoä tieâu thuï ñieän laø taäp hôïp caùc thieát bò ñieän cuûa phaân xöôûng hay xí nghieäp.
 4. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 3 Khi thieát vaø vaän haønh heä thoáng cung caáp ñieän cho xí nghieäp caàn chuù yù ba ñaïi löôïng phuï taûi cô baûn laø : coâng suaát taùc duïng, coâng suaát phaûn khaùng vaø doøng ñieän. Söï thay ñoåi phuï taûi theo thôøi gian coù theå quan saùt ñöôïc nhôø caùc duïng cuï ño vaø duïng cuï töï ghi. Coù theå phaân loaïi ñoà thò phuï taûi ñieän nhö sau : * Phaân loaïi theo ñaïi löôïng ño : - Ñoà thò phuï taûi taùc duïng P (T) - Ñoà thò phuï taûi phaûn khaùng Q(T) - Ñoà thò phuï taûi theo doøng ñieän I (T) * Phaân loaïi theo thôøi gian khaûo saùt - Ñoà thò phuï taûi haøng ngaøy - Ñoà thò phuï taûi haøng thaùng - Ñoà thò phuï taûi haøng naêm ÔÛ ñaây chuùng ta xeùt ñoà thò phuï taûi taùc duïng haøng ngaøy theo soá lieäu thöïc teá vaän haønh ôû nhaø maùy. 1. Ñoà thò phuï taûi ñieän haøng ngaøy : p Laø ñoà thò phuï taûi ñieän trong moät ngaøy ñeâm 24 giôø. Trong thöïc teá vaän haønh coù theå duøng duïng cuï ño ñieän töï ghi ñeå veõ ñoà thò phuï taûi, hay do nhaân vieân vaän haønh ghi laïi giaù trò phuï taûi sau töøng khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. Ñeå thuaän tieän khi tính toaùn ñoà thò phuï taûi ñöôïc veõ theo hình baäc thang, chieàu cao cuûa caùc baäc thang laáy theo giaù trò trung bình cuûa phuï taûi trong thôøi gian ñöôïc xeùt. Nghieân cöùu ñoà thò phuï taûi haøng ngaøy cuûa xí nghieäp coù theå bieát ñöôïc tình traïng laøm vieäc cuûa thieát bò, töø ñoù coù theå saép xeáp quy trình vaän haønh hôïp lyù nhaát ñeå ñaûm baûo ñoà thò töông ñoái baèng phaúng. Ñoà thò phuï taûi taùc duïng cuûa nhaø maùy saûn xuaát gaïch men SHIJAR cho ôû hình veõ 1.3. IV.THOÂNG SOÁ PHUÏ TAÛI CUÛA NHAØ MAÙY Baûng soá lieäu phuï taûi cuûa xí nghieäp : (Baûng 1.4.1) Soá löôïng maùy ôû phaân xöôûng saûn xuaát gaïch men (Baûng 1.4.1.a) Soá löôïng maùy ôû phaân xöôûng saûn xuaát ñöôïc phaân chia theo nhoùm (Baûng 1.4.1b)
 5. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 4 BAÛNG SOÁ LÖÔÏNG MAÙY ÔÛ PHAÂN XÖÔÛNG SAÛN XUAÁT GAÏCH MEN SHIJAR BAÛNG 1.4.1.a ST Soá Coâng Iñm Ghi Teân thieát bò cos  Uñm(V) T löôïng suaát (A) chuù P(KW ) 1 Maùy nghieàn 4 150 0,85 220/380V 255 0,86 Maùy lôùn 2 Baêng taûi 8 5.5 0,9 // 11 0,72 nhaát 3 Maùy daäp 3 45 0,85 // 79 0,78 cuûa phaân 4 Quaït gioù 1 10 0,8 // 20 0,8 xöôûng 5 Ñoäng cô keùo daây chuyeàn 30 0.75 0,87 // 1,8 0,75 saûn xuaát 6 Ñoäng cô keùo ruloâ 20 1.5 0,87 // 3,4 0,76 coù 7 Maùy huùt buïi 1 75 0,85 // 125 0,87 coâng 8 Maùy khuaáy buøn 5 5.5 0,9 // 11 0,75 suaát 150K 9 Maùy neùn khí 6 4 0,8 // 8 0,78 W 10 Ñoäng cô keùo xe chöùa 8 7.5 0,87 // 15 0,83 11 Bôm aùp löïc 2 15 0,85 // 28 0,82 12 Bôm nöôùc 6 3 0,87 // 6,5 0,76 13 Maùy ñoùng goùi 2 1.5 0,86 // 3,4 0,8 // TC 96 1079
 6. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 5 SOÁ LÖÔÏNG MAÙY ÔÛ PHAÂN XÖÔÛNG PHAÂN CHIA THEO NHOÙM BAÛNG 1.4.1.b Teân Teân maùy Coâng suaát Doøng Kyù hieäu Ghi chuù nhoùm ñònh möùc ñieän ñònh treân maët maùy (KW) möùc (A) baèng (1) (2) (3) (4) (5) (6) Maùy nghieàn 1A 150 255 1 Maùy nghieàn 1B 150 255 1 Maùy nghieàn 1C 150 255 1 Maùy nghieàn 1D 150 255 1 Baêng taûi 2A 5,5 11 2 1 Baêng taûi 2B 5,5 11 2 Baêng taûi 2C 5,5 11 2 Baêng taûi 2D 5,5 11 2 Maùy khuaáy buøn 3A 5,5 11 3 Maùy khuaáy buøn 3B 5,5 11 3 Maùy khuaáy buøn 3C 5,5 11 3 Quaït gioù 4A 10 20 4 Bôm aùp löïc 5A 15 28 5 Bôm aùp löïc 5B 15 11 5 2 Maùy khuaáy buøn 3D 5,5 11 3 Maùy khuaáy buøn 3E 5,5 11 3 Baêng taûi 2E 5,5 11 2 Baêng taûi 2F 5,5 11 2 Baêng taûi 2G 5,5 11 2 Baêng taûi 2H 5,5 11 2
 7. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Maùy daäp 6A 45 79 6 3 Maùy daäp 6B 45 79 6 Maùy daäp 6C 45 79 6 Maùy huùt buïi 7A 75 125 7 4 Bôm nöôùc 8A 3 6,5 8 Bôm nöôùc 8B 3 6,5 8 Bôm nöôùc 8C 3 6,5 8 Bôm nöôùc 8D 3 6,5 8 Bôm nöôùc 8E 3 6,5 8 Bôm nöôùc 8F 3 6,5 8 Maùy neùn khí 9A 4 8 9 Maùy neùn khí 9B 4 8 9 Maùy neùn khí 9C 4 8 9 Maùy neùn khí 9D 4 8 9 Maùy neùn khí 9E 4 8 9 Maùy neùn khí 9F 4 8 9 5 Ñoäng cô keùo xe chöùa 10A 7,5 15 10 Ñoäng cô keùo xe chöùa 10B 7,5 15 10 Ñoäng cô keùo xe chöùa 10C 7,5 15 10 Ñoäng cô keùo xe chöùa 10D 7,5 15 10 Ñoäng cô keùo xe chöùa 10E 7,5 15 10 Ñoäng cô keùo xe chöùa 10F 7,5 15 10 Ñoäng cô keùo xe chöùa 10H 7,5 15 10 Maùy ñoùng goùi 11 A 1,5 3,4 11 Maùy ñoùng goùi 11 B 1,5 3,4 11 6 30 ñoäng cô keùo daây chuyeàn 30 x 0,75 30 x 1,8 12 20 ñoäng cô keùo ruloâ 20 x 1,5 20 x 3,4 13
 8. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 7 CHÖÔNG II : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG ÑIEÄN I. KHAÙI QUAÙT Döïa vaøo soá lieäu phuï taûi cuûa xí nghieäp saûn xuaát gaïch men ñaõ thu thaäp ñöôïc, thieát keá laïi heä thoáng cung caáp ñieän cho xí nghieäp. Vieäc thieát keá laïi maïng ñieän nhaèm muïc ñích : + Naâng cao chaát löôïng, giaûm toån thaát ñieän naêng. + Phí toån veà kinh teá haøng naêm laø nhoû nhaát. + An toaøn trong vaän haønh, thuaän tieän trong baûo trì vaø söûa chöõa. + Ñaûm baûo cung caáp ñieän coù ñoä tin caäy cao. II. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN Hieän nay coù nhieàu phöông phaùp ñeå tính phuï taûi tính toaùn döïa treân cô sôû khoa hoïc ñeå tính toaùn phuï taûi ñieän vaø ñöôïc hoaøn thieän veà phöông dieän lyù thuyeát treân cô sôû quan saùt caùc phuï taûi ñieän ôû xí nghieäp ñang vaän haønh. Thoâng thöôøng nhöõng phöông phaùp tính toaùn ñôn giaûn, thuaän tieän laïi cho keát quaû khoâng thaät chính xaùc, coøn muoán chính xaùc cao thì phaûi tính toaùn laïi phöùc taïp. Do vaäy tuøy theo giai ñoaïn thieát keá thi coâng vaø yeâu caàu cuï theå maø choïn phöông phaùp tính toaùn cho thích hôïp. Sau ñaây trình baøy chi tieát caùc phöông phaùp tính toaùn : 1. Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo suaát tieâu hao ñieän naêng treân ñôn vò saûn phaåm. - Neáu hoä tieâu thuï saûn xuaát moät naêm ñöôïc M saûn phaåm, moãi saûn phaåm ñeå thaønh phaåm caàn W0 ñieän naêng Nhu caàu duøng ñieän cuûa hoä tieâu thuï laø : Toång ñieän naêng A = W0.M. Ñôn vò KWh. Trong ñoù : W0 : Suaát tieâu hao ñieän naêng cho moät ñôn vò saûn phaåm. Ñôn vò : KWh/1 ñôn vò saûn phaåm. M: Soá löôïng saûn phaåm. Suy ra phuï taûi tính toaùn :
 9. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 8 A W0.M Ptt = = (KW) Tlvmax Tlvmax Vôùi Tlvmax : Thôøi gian söû duïng coâng suaát lôùn nhaát trong naêm, tính baèng giôø. 2. Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo suaát phuï taûi treân moät ñôn vò dieän tích saûn xuaát. Neáu phuï taûi tính toaùn xaùc ñònh cho hoä tieâu thuï coù dieän tích F, suaát phuï taûi treân moät ñôn vò laø P0. Thì Ptt : Ptt = P0.F Trong ñoù : P0 : Suaát phuï taûi treân moät ñôn vò dieän tích saûn xuaát laø moät meùt vuoâng, ñôn vò (KW/m2) Dieän tích boá trí nhoùm hoä tieâu thuï (m2). F: Phöông phaùp naøy chæ phuø hôïp vôùi caùc phaân xöôûng coù maät ñoä maùy moùc phaân boá ñeàu nhöng cuõng coù nhöõng sai soá veà : Quy trình coâng ngheä.  Maët baèng saûn xuaát.  3. Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo coâng suaát ñaët vaø heä soá nhu caàu. n Ptt = Knc . . Pñi, KW i =1 Pñm Maø Pñ =  Trong ñoù : Pñi : Coâng suaát ñaët thöù i, (KW) Pñm : Coâng suaát ñònh möùc, (KW)  : Hieäu suaát Knc : Heä soá nhu caàu cuûa nhoùm thieát bò tieâu thuï ñaëc tröng, tra ôû caùc caåm nang tra cöùu. 4. Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo heä soá cöïc ñaïi (Kmax) vaø coâng suaát trung bình Ptb (phöông phaùp soá thieát bò hieäu quûa). Phöông phaùp naøy cho keát quaû töông ñoái chính xaùc, ta choïn phöông phaùp thieát bò hieäu quaû ñeå tính phuï taûi tính toaùn cho phaân xöôûng, phöông phaùp naøy aùp duïng cho baát kyø nhoùm thieát bò naøo keå caû nhoùm thieát bò laøm vieäc ôû cheá ñoä ngaén haïn laëp laïi vaø coù lôïi laø xeùt ñeán toång phuï taûi cöïc ñaïi cuûa töøng nhoùm thieát bò (goàm caùc thieát bò laøm vieäc vaø coâng suaát khaùc nhau).
 10. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 9 n Ptt = Kmax .Ksd.  . Pñmi, KW i =1 Trong ñoù + Kmax : Heä soá cöïc ñaïi cuûa coâng suaát taùc duïng ñöôïc xaùc ñònh theo ñöôøng cong. Kmax = f(hq,Ksd). nhq : Soá thieát bò hieäu quaû ñöôïc tính baèng bieåu thöùc : nhq = nhq*.n vôùi nhq* = f(n*,p*), tra baûng. n : Toång soá thieát bò. + Ksd : Heä soá söû duïng, laáy töø ñoà thò phuï taûi, ñöôïc tính bôûi bieåu thöùc : P1t1 + P2t2 + ...+ Pntn Ksd = Pñm(t1 + t2 + ... + tn) P1 : coâng suaát cuûa thieát bò trong khoaûng thôøi gian t1, KW Heä soá söû duïng noùi leân möùc ñoä söû duïng, möùc ñoä khai thaùc coâng suaát cuûa thieát bò trong khoaûng thôøi gian xem xeùt. III. TRAÏM BIEÁN AÙP VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHOÏN MBA 1. Khaùi quaùt veà phöông aùn cung caáp ñieän. * Vieäc choïn phöông aùn cung caáp ñieän bao goàm : Choïn caáp ñieän aùp. - Nguoàn ñieän. - Sô ñoà noái daây. - Phöông thöùc vaän haønh. - Muoán thöïc hieän ñöôïc ñuùng ñaén vaø hôïp lyù nhaát, ta phaûi thu thaäp vaø phaân tích ñaày ñuû caùc soá lieäu ban ñaàu, trong ñoù soá lieäu veà nhu caàu ñieän laø quan troïng nhaát; Ñoàng thôøi sau ñoù phaûi tieán haønh so saùnh giöõa caùc phöông aùn ñaõ ñöôïc ñeà ra veà phöông dieän kinh teá vaø kyõ thuaät. * Phöông aùn ñieän ñöôïc choïn seõ xem laø hôïp lyù neáu thoûa maõn caùc yeâu caàu sau : - Ñaûm baûo chaát löôïng ñieän. - Ñaûm baûo ñoä tin caäy cung caáp ñieän lieân tuïc phuø hôïp vôùi yeâu caàu phuï taûi. - Vaän haønh ñôn giaûn, deã laép raùp vaø söûa chöõa.
 11. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 10 * Ñoái vôùi caùc thieát bò trong xí nghieäp coù coâng suaát lôùn, nhoû, trung bình khaùc nhau, neân ta choïn phöông phaùp cung caáp ñieän coù sô ñoà daïng hoãn hôïp (goàm sô ñoà hình tia vaø sô ñoà phaân nhaùnh), sao cho phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm coâng ngheä cuûa xí nghieäp. - Sô ñoà hình tia : Ñôn giaûn ñoä tin caäy cao deã daøng trong vaän haønh, baûo quaûn vaø söûa chöõa. - Sô ñoà phaân nhaùnh : Ñoä tin caäy keùm hôn sô ñoà hình tia, tieàn ñaàu tö seõ cao hôn vaø toån thaát ñieän aùp seõ cao hôn. Vôùi caùc thieát bò coù coâng suaát nhoû thì ta duøng sô ñoà phaân nhaùnh, coøn ñoái vôùi caùc thieát bò coù coâng suaát lôùn vaø trung bình thì duøng sô ñoà hình tia. * Phöông aùn sô ñoà noái daây : Sô ñoà noái daây hay phöông aùn noái daây laø caáu truùc chaép noái giöõa nguoàn ñieän vaø taûi tieâu thuï. Phöông aùn phaûi roõ raøng vaø linh ñoäng nhu caàu duøng ñieän laø hoä loaïi 2, do quy trình coâng ngheä saûn xuaát cho neân nhaø maùy coù söû duïng nguoàn döï phoøng laø maùy phaùt Diezen, chuyeån ñoåi nguoàn döï phoøng baèng tay. Xaùc ñònh phöông aùn noái daây cho moät phaân xöôûng laø moät yeáu toá caàn thieát. Choïn phöông aùn ñi daây treân maïng töø caùc tuû phaân phoái chính ñeán tuû ñoäng löïc vaø caùc thieát bò, moät soá tröôøng hôïp phaûi ñaët daây daãn trong oáng caùch ñieän ñi ngaàm döôùi neàn ñeán caùc thieát bò ñieän. 2. Löïa choïn maùy bieán aùp. Vieäc löïa choïn soá löôïng vaø coâng suaát caùc maùy bieán aùp treân cô sôû kyõ thuaät vaø kinh teá cho caùc traïm giaûm aùp chính vaø caùc traïm bieán aùp phaân xöôûng coù yù nghóa quan troïng ñeå xaây döïng caùc sô ñoà cung caáp ñieän xí nghieäp hôïp lyù. Soá löôïng maùy bieán aùp cuûa caùc traïm giaûm aùp chính vaø traïm bieán aùp phaân xöôûng khoâng neân quaù hai maùy bieán aùp. Veà kinh teá, nhöõng traïm hai maùy bieán aùp thöôøng hôïp lyù hôn traïm moät maùy vaø traïm coù nhieàu maùy bieán aùp. - Choïn coâng suaát maùy bieán aùp : trong heä thoáng cung caáp ñieän xí nghieäp, coâng suaát cuûa maùy bieán aùp ñieän löïc trong ñieàu kieän laøm vieäc bình thöôøng phaûi ñaûm baûo cung caáp ñieän cho taát caû caùc thieát bò tieâu thò ñieän hoaëc hoä duøng ñieän. IV. TOÅN THAÁT ÑIEÄN NAÊNG VAØ CHI PHÍ VAÄN HAØNH Chi phí vaän haønh haøng naêm trong heä thoáng cung caáp ñieän xí nghieäp bao goàm :
 12. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 11 Cvh = CA + Ccn+ Cbq + Ckh + Cmñ + Cphuï, (ñoàng). Trong ñoù : CA = A. : toån thaát ñieän naêng Vôùi A : Toån thaát ñieän naêng haøng naêm, KWh  : Giaù 1 KWh, ñoàng/KWh Ccn : chi phí veà löông cuûa caùn boä coâng nhaân vaän haønh heä thoáng cung caáp ñieän. Cbq : chi phí veà tu söûa baûo quaûn. Ckh : chi phí veà khaáu hao. Cmñ : Chi phí toån thaát kinh teá do maát ñieän chi phí naøy ñöôïc keå ñeán khi so saùnh giöõa caùc phöông aùn coù ñoä tin caäy cung caáp ñieän. Cphuï : chi phí phuù khaùc nhö laøm maùt, söôûi aám... Töø coâng thöùc treân ta thaáy : Trong thaønh phaàn cuûa chi phí vaän haønh haøng naêm thì chi phí veà toån thaát ñieän naêng chieám moät vò trí raát quan troïng trong chi phí chung. Chi phí ñieän naêng sinh ra ôû trong maùy bieán aùp cuõng nhö ôû treân ñöôøng daây trong thôøi gian vaän haønh maùy bieán aùp. Toån thaát ñieän naêng treân ñöôøng daây : A = P.t hay A = Pi.ti vôùi ti = 8760h A = Pmax. T KWh Trong ñoù : 2 2  P = P +Q . R, KW vôùi R = r0.l,  U2 l : chieàu daøi, km r0 : ñieän trôû treân moät ñôn vò chieàu daøi/Km Toån thaát ñieän naêng trong maùy bieán aùp. AMBA = Pmax.T, Kwh Spt 2 Vì P = Po + PN ( ). Sñm Vaäy AMBA = P0.t + PN ( Spt )2. T Sñm
 13. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 12 Trong ñoù : T : Thôøi gian chòu toån thaát coâng suaát lôùn nhaát (Tra baûng phuï thuoäc vaøo Tmax vaøo cos) t : Thôøi gian vaän haønh thöïc teá cuûa maùy bieán aùp, giôø (h) Toån thaát coâng suaát maùy bieán aùp seõ laø : Spt 2 Vaäy PBA = P0. + PN ( ) Sñm Trong ñoù : P0 : Toån thaát coâng suaát taùc duïng khoâng taûi, KW Spt PN( S )2 = Pcdaây : Toån thaát cuoän daây MBA, KW ñm PN : Toån thaát khi ngaén maïch. Sñm : Phuï taûi ñònh möùc cuûa MBA, KVA. Spt : Coâng suaát phuï taûi, KVA. * Thôøi gian thu hoài voán ñaàu tö : T = VA - VB (naêm) CB - CA Trong ñoù : VA, VB : Laø voán ñaàu tö cuûa phöông aùn A vaø B, ñôn vò 103 ñoàng. CA, CB : Chi phí vaän haønh haøng naêm cuûa phöông aùn A, B, ñôn vò 103 ñoàng/naêm. V. NGAÉN MAÏCH TRONG HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP ÑIEÄN 1. Khaùi nieäm chung : Ngaén maïch laø hieän töôïng caùc pha chaäp nhau vaø chaïm ñaát, hay noùi caùch khaùc ñoù laø hieän töôïng maïch ñieän bò noái taét qua moät toång trôû suaát nhoû coù theå xem nhö baèng khoâng. Khi ngaén maïch toång trôû cuûa heä thoáng bò giaûm xuoáng vaø tuøy theo vò trí ñieåm ngaén maïch xa hay gaàn nguoàn cung caáp maø toång trôû heä thoáng giaûm nhieàu hay ít. Khi ngaén maïch doøng ñieän vaø ñieän aùp trong thôøi gian quaù ñoä ñeàu thay ñoåi, doøng ñieän taêng leân raát nhieàu so vôùi luùc laøm vieäc bình thöôøng. Coøn ñieän aùp trong maïng ñieän cuõng giaûm xuoáng möùc ñoä giaûm nhieàu hay ít laø tuøy thuoäc vaøo vò trí ñieåm ngaén maïch so vôùi nguoàn cung caáp. Ñeå löïa choïn ñöôïc toát caùc phaàn cuûa heä thoáng cung caáp ñieän, chuùng ta phaûi döï ñoaùn ñöôïc caùc tình traïng ngaén maïch coù theå xaûy ra vaø tính toaùn ñöôïc caùc soá lieäu veà
 14. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 13 tình traïng ngaén maïch nhö : Doøng ñieän ngaén maïch vaø coâng suaát ngaén maïch, caùc soá lieäu naøy coøn laø caên cöù quan troïng ñeå thieát keá heä thoáng baûo veä rôle, ñònh phöông thöùc vaän haønh cuûa heä thoáng cung caáp ñieän ... Vì vaäy tính toaùn ngaén maïch laø phaàn khoâng theå thieáu ñöôïc khi thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän. * Nguyeân nhaân gaây ngaén maïch : - Taùc ñoäng cô hoïc : caây ñoå, gaõy, gioâng baõo ... - Taùc ñoäng beân trong : caùch ñieän hoûng bôûi duøng quaù nhieät. * Haäu quaû : - Laøm phaùt noùng caùc boä phaän coù doøng ngaén maïch (IN) ñi qua daây daãn laøm hö hoûng thieát bò - Coù theå sinh ra moät löïc ñieän ñoäng => coù theå phaù huûy ñoä beàn cô hoïc cuûa khí cuï. - Laøm maát ñieän gaây neân thieät haïi veà kinh teá. - Phaù huûy tính ñoàng boä cuûa heä thoáng. 2. Phöông phaùp tính doøng ñieän ngaén maïch : * Muïc ñích : - Tính doøng ngaén maïch ñeå chuùng ta choïn thieát bò vaø khí cuï baûo veä cho heä thoáng, töï ñoäng xaùc laäp cheá ñoä oån ñònh. * Phöông phaùp xaùc ñònh doøng ngaén maïch. Choïn vò trí ñieåm ngaén maïch. - Xaùc laäp sô ñoà laøm vieäc. - Ñôn giaûn sô ñoà ñaúng trò (laøm vieäc ). - Tính toaùn doøng ngaén maïch. -
 15. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 14 CHÖÔNG III : TÍNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN CUÛA PHAÂN XÖÔÛNG SAÛN XUAÁT GAÏCH I. ÑAËC ÑIEÅM PHAÂN XÖÔÛNG : - Giôùi thieäu phaân xöôûng : Phaân xöôûng saûn xuaát gaïch men laø nôi coù nhöõng hoaït ñoäng vöøa chính xaùc, vöøa coù nhöõng chaán ñoäng naëng, soá löôïng coâng nhaân khoâng ñoâng laém, nhaø maùy laøm vieäc ba ca. Naêng suaát saûn phaåm cuûa phaân xöôûng ñaït 7 8 ngaøn meùt khoái trong ngaøy. - Dieän tích : + Hình daïng : maët baèng hình chöõ nhaät. + Chieàu roäng : 45 meùt. + Chieàu daøi : 80 meùt. + Dieän tích : 80 x 45 = 3600m2. - Vò trí ñaët maùy bieán aùp : Traïm bieán aùp cuûa phaân xöôûng ñöôïc ñaët ngoaøi trôøi, phaân xöôûng chæ coù caùc tuû ñieän phaân phoái vaø ñoäng löïc. + Ñieàu kieän nhieät ñoä : laø phaân xöôûng khoâng coù caùc thieát bò sinh nhieät, neân nhieät ñoä laø nhieät ñoä moâi tröôøng trung bình ôû khu vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä töø 28  380C. + Ñieàu kieän khaùc : Phaân xöôûng coù nhieàu ñoäng cô keùo baêng taûi boät, ruloâ, maùy daäp ... neân coù nhieàu buïi ñaát. Vì vaäy caùc heä thoáng ñieän caàn phaûi ñöôïc che chaén, moâi tröôøng coù nhieàu chaán ñoäng do caùc hoaït ñoäng naëng nhö khu vöïc maùy daäp, ñoäng cô rung saøn boät ..., ta caàn chuù yù ñeán caùc phaàn töû noái chaët trong heä thoáng ñöôøng daây. - Töôøng phaân xöôûng : + Töôøng phaân xöôûng saûn xuaát gaïch men cao 5 meùt, xung quanh coù gaén cöûa soå kieáng coù heä soá phaûn xaï töôøng = 0,30. + Traàn cao 5 meùt coù heä soá phaûn xaï traàn = 0,5. + Chieàu cao treo ñeøn laø H = 4,5m. +Möùc ñoä roïi toái thieåu(Emin) trong phaân xöôûng saûn xuaát gaïch men laø Emin = 150Lux.
 16. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 15 - Nhoùm maùy : + Phaân xöôûng coù : 96 maùy vaø ñoäng cô => n = 96 maùy. + Vôùi soá löôïng maùy ôû treân ñöôïc phaân thaønh 6 nhoùm nhö ôû baûng 1.4.1b. II. MAËT BAÈNG PHUÏ TAÛI VAØ THOÂNG SOÁ PHUÏ TAÛI CUÛA PHAÂN XÖÔÛNG SAÛN XUAÁT GAÏCH MEN Maët baèng phuï taûi : (Hình 3.1). - Thoâng soá phuï taûi : (Baûng 1.4.1a). - III. PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN PHAÂN XÖÔÛNG - Hieän nay coù nhieàu phöông phaùp tính toaùn phuï taûi, thoâng thöôøng nhöõng phöông phaùp ñôn giaûn vieäc tính toaùn thuaän tieän laïi cho keát quaû khoâng chính xaùc. Coøn vieäc tính toaùn chính xaùc thì ñoøi hoûi nhieàu thôøi gian, phöùc taïp hôn. Do ñoù tuøy theo yeâu caàu cuï theå, neân choïn phöông phaùp tính thích hôïp. ÔÛ phaïm vi luaän vaên naøy choïn phöông phaùp soá thieát bò hieäu quûa ñeå tính toaùn phuï taûi ñoäng löïc cuûa phaân xöôûng theo töøng nhoùm thieát bò ñaõ chia tröôùc. Phuï taûi ñieän cuûa phaân xöôûng saûn xuaát gaïch men goàm phuï taûi ñoäng löïc vaø phuï taûi chieáu saùng. + Phuï taûi ñoäng löïc chuû yeáu laø caùc ñoäng cô, maùy nghieàn, maùy bôm ... + Phuï taûi chieáu saùng goàm caùc loaïi ñeøn chieáu saùng cho phaân xöôûng nhö cao aùp, huyønh quang, nung saùng ... Caên cöù vaøo vò trí laép ñaët, tính chaát vaø cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc thieát bò ñöôïc chia ra laøm 6 nhoùm maùy (ôû chöông tröôùc). Theo phöông phaùp tính toaùn neâu ôû chöông II ñeå tính phuï taûi tính toaùn ta aùp duïng coâng thöùc : n Ptt = Kmax.Ksd.  Pñmi i =1 IV. TÍNH PHUÏ TAÛI (Ptt) TÖØNG NHOÙM 1. Phuï taûi tính toaùn ñoäng löïc cuûa phaân xöôûng : Ñeå tìm heä soá söû duïng (Ksd) cuûa phaân xöôûng ta döïa vaøo ñoà thò phuï taûi ngaøy ñeå tính toaùn theo coâng thöùc :
 17. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 16 P1t1 + P2t2 + ...+ Pntn Ksd = Pñm(t1 + t2 + ... + tn) Ksd = 0,8 a. Tính toaùn cho nhoùm maùy 1 : STT Teân maùy Soá löôïng Coâng suaát cos Ksd P(KW) 1 Maùy nghieàn 4 150.4 = 600 0,86 0,8 2 Baêng taûi 4 5,5.4 = 22 0,72 0,8 3 Maùy khuaáy buøn 3 5,5 . 3 = 16,5 0,75 0,8 Coäng nhoùm 1 11 638,5 Toång soá maùy n = 11. 11 Toång coâng suaát :  Pñmi = 638,5KW. i =1 Coâng suaát lôùn nhaát cuûa moät thieát bò trong 11 thieát bò laø Pmax = 150KW. 150 => ½ Pmax = = 75KW 2 => n1 = 4 n1 = 4 = 0,36 n* = n 11 Toång coâng suaát thieát bò coù coâng suaát lôùn hôn ½ Pmax. 4  P1 = 4. 150 = 600KW i =1 4  P1 i =1 600 P* = = = 0,94 638,5 4  Pñmi i =1 Töø n*, P* tra baûng (1) ôû phuï luïc, tìm nhq* Ta coù : nhq* = 0,4 => nhq = nhq*.n = 0,4 . 11 = 4,4. Töø nhq vaø Ksd tra baûng (2) ôû phuï luïc, tìm Kmax
 18. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 17 Ta ñöôïc Kmax = 1,14. 11 Ptt1 = Kmax.Ksd.  Pñmi = 1,14.0,8.638,5 = 582,3 (KW) i =1 Tính heä soá cos trung bình cuûa nhoùm 1 : Pñmi.cosi Costb = Pñmi 4.150.0,86 + 4.5,5.0,72 + 3.5,5.0,75 Costb= 638,5 544,22 = 0,85 Costb = 638,5 => tgtb = 0,62 Qtt1 = Ptt1.tgtb = 582,3.0,62 Qtt1 = 361,1 (KVAR) Stt1 = Ptt1 + Q 2 1 = (582,3) 2 + (361,1) 2 = 685,17(KVA ) 2 tt S tt1 685,17 I tt1 = = = 1041(A) 3.U dm 3.0,38 Phuï taûi tính toaùn cuûa caùc nhoùm maùy coøn laïi cuûa phaân xöôûng saûn xuaát gaïch men, töø thoâng soá phuï taûi coù ôû baûng 1.4.1b. Töông töï nhö caùch tính treân cuûa nhoùm maùy 1, ta suy ra ñöôïc keát quûa ôû baûng 3.1. S Teân Ptt Qtt Stt Itt (A) T nhoùm Pñm Ksd Kmax cos/tgtb (KW) (KVA (KVA T maùy (KW) R) ) 1 1 638,5 0,8 1,14 0,85/0,62 582,3 361,1 685,17 1041 2 2 73 0,8 1,09 0,78/0,80 63,66 50,93 81,53 123,87 3 3 210 0,8 1,14 0,78/0,80 191,52 153,22 245,27 372,65 4 4 42 0,8 1,07 0,77/0,83 35,95 29,84 46,72 70,98 5 5 63 0,8 1,08 0,82/0,70 54,43 38,1 66,44 100,95 6 6 52,5 0,8 1,04 0,76/0,87 43,68 38 57,9 87,97
 19. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 18 2. Phuï taûi chieáu saùng cuûa phaân xöôûng : Trong phaân xöôûng ngoaøi aùnh saùng töï nhieân ta coøn söû duïng aùnh saùng nhaân taïo. Vì aùnh saùng töï nhieân khoâng ñaùp öùng ñaày ñuû cho phaân xöôûng. Vaán ñeà chieáu saùng cuõng quan troïng vì aùnh saùng aûnh höôûng ñeán naêng suaát lao ñoäng cuûa coâng nhaân, aùnh saùng khoâng ñuû khieán coâng nhaân laøm vieäc caêng thaúng gaây haïi maét, haïi söùc khoûe taïo nhieàu pheá phaåm vaø naêng suaát lao ñoäng thaáp. Coâng suaát duøng ñeå chieáu saùng cho phaân xöôûng ñöôïc xaùc ñònh theo phöông phaùp tính toaùn chieáu saùng theo suaát phuï taûi treân moät ñôn vò dieän tích saûn xuaát. Ñoù laø töøng ñoái töôïng chieáu saùng caàn bao nhieâu coâng suaát treân moät ñôn vò dieän tích theo moät möùc ñoä naøo ñoù laø ñuû, ta goïi ñoù laø suaát phuï taûi chieáu saùng laø P0. Nhö vaäy coâng thöùc caàn tính toaùn cho toaøn phaân xöôûng laø : Pttcs = Po.F Trong ñoù : Pttcs : coâng suaát chieáu saùng cho toaøn phaân xöôûng. P0 : Suaát phuï taûi chieáu saùng, W/m2 (P0 = 12W/m2) m2. F : dieän tích phaân xöôûng, Theo sô ñoà cuûa phaân xöôûng saûn xuaát coù dieän tích F = 3600m2 Vaäy : Pttcs = P0.F = 12.3600 = 43200 (W) = 43,2 (KW) 3. Coâng suaát tính toaùn cuûa toaøn phaân xöôûng saûn xuaát gaïch men Shijar. Ñöôïc tính theo coâng thöùc : S ttpx = K dt . (  Pttnh + Pttcs ) 2 + (  Q ttnh ) 2 (*) Trong ñoù :Kñt : Heä soá xeùt tôùi söï laøm vieäc ñoàng thôøi giöõa caùc nhoùm trong phaân xöôûng , Kñt = 0,8 S ttpx = K dt . (Σ Pttnh + Pttcs ) 2 + (Σ Q ttnh ) 2 (*) (*) Giaùo trình CCÑ trang 595 TG Nguyeãn Xuaân Phuù
 20. Ñoà aùn toát nghieäp Trang 19 S ttpx = 0,8 (971,54 +43,2) 2 + (671,19) 2 Sttpx = 0,8 . 1216,63 = 973,3 (KVA) Doøng ñieän tính toaùn cuûa phaân xöôûng ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc sau : Sttpx 973,3 I ttpx = = 3.V 3.0,38 I ttpx = 1478,78(A) V. TAÂM PHUÏ TAÛI * YÙ nghóa cuûa taâm phuï taûi : Neáu ñaët tuû phaân phoái chính hoaëc traïm bieán aùp nguoàn taïi taâm phuï taûi thì nhöõng toån hao veà kim loaïi maøu, ñieän aùp, ñieän naêng treân daây daãn laø ít nhaát. Vaäy khi thieát keá hay ñaùnh giaù moät heä thoáng cung caáp ñieän cho phaân xöôûng chuùng ta phaûi xaùc ñònh ñöôïc taâm phuï taûi, töø ñoù xaùc ñònh vò trí ñaët traïm bieán aùp. Caùch ñònh taâm phuï taûi : choïn truïc toïa ñoä oxy, xaùc ñònh toïa ñoä cuûa töøng phuï taûi. Toaï ñoä taâm phuï taûi I, ñöôïc xaùc ñònh : n  Pñmi .x i XI = i =1 n  Pñmi i =1 n Pñmi .Yi YI = i =1 n Pñmi i =1 Trong ñoù : Xi, Pñmi : Hoaønh ñoä, coâng suaát ñònh möùc cuûa nhoùm maùy thöù i. Yi, Pñmi : Tung ñoä, coâng suaát ñònh möù c cuûa nhoùm maùy thöù i. n  ñmi : Toång coâng suaát ñònh möùc cuûa nhoùm maùy. i=1 Döïa vaøo sô ñoà maët baèng phaân xöôûng saûn xuaát gaïch (hình 3.1) xaùc ñònh taâm phuï taûi cuûa phaân xöôûng nhaø maùy : XI = 60 m YI = 27m Vaäy toïa ñoä cuûa taâm phuï taûi laø : ( 60m; 27 m).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2