intTypePromotion=1

Đo lường đánh giá quá trình học tập

Chia sẻ: Vang Thi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:51

0
102
lượt xem
22
download

Đo lường đánh giá quá trình học tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo cách thực hiện việc đánh giá: loại quan sát, loại vấn đáp và loại viết Loại viết bao gồm: trắc nghiệm khách quan và tự luận. Theo mục tiêu đánh giá: Đánh giá trong tiến trình (formative) và đánh giá tổng kết (summative): . Đánh giá trong tiến trình: sử dụng trong quá trình dạy và học để nhận phản hồi, xem mức độ thành công của việc dạy và học, tìm cách khắc phục và cải tiến. . Đánh giá tổng kết: tổng kết những gì học viên đạt được, xếp loại học viên, tuyển chọn học viên thích hợp cho công việc tương lai. Theo phương hướng sử dụng kết quả đánh giá: . Đánh giá theo chuẩn (norm-referenced) : so một cá nhân nào đó so với các cá nhân khác trong một nhóm. . Đánh giá theo tiêu chí (criterian-referenced) : xác định mức độ thực hiện của một cá nhân nào đó so với các tiêu chí cho trước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đo lường đánh giá quá trình học tập

 1. ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH  QUẢ HỌC TẬP trong các trường cao đẳng, đại học LÂM QUANG THIỆP Phone: 04.5146068 E-mail: lqthiep@gmail.com
 2. NỘI DUNG A. ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HỌC TẠP Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẢNG, ĐẠI HỌC 1. Một vài khái niệm phân loại 2. Đánh giá quá trình 3. Đánh giá kết thúc B. VỀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 1. Về hai nhóm phương pháp đánh giá: trắc nghiệm khách quan (TNKQ) và tự luận (TL) 2. Về hai lý thuyết trắc nghiệm: cổ điển và hiện đại 3. Cơ sở của Lý thuyết ứng đáp câu hỏi (IRT) - Vài thí dụ cụ thể về áp dụng IRT 4. Vài minh họa về áp dụng trắc nghiệm trên thế giới và ở Việt Nam C. KẾT LUẬN
 3. A. ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HỌC TẠP Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC 1. MỘT VÀI KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI  Theo cách thực hiện việc đánh giá: loại quan sát, loại vấn đáp và loại viết Loại viết bao gồm: trắc nghiệm khách quan và tự luận.  Theo mục tiêu đánh giá: Đánh giá trong tiến trình (formative) và đánh giá tổng kết (summative): . Đánh giá trong tiến trình: sử dụng trong quá trình dạy và học để nhận phản hồi, xem mức độ thành công của việc dạy và học, tìm cách khắc phục và cải tiến. . Đánh giá tổng kết: tổng kết những gì học viên đạt được, xếp loại học viên, tuyển chọn học viên thích hợp cho công việc tương lai. Theo phương hướng sử dụng kết quả đánh giá: . Đánh giá theo chuẩn (norm-referenced) : so một cá nhân nào đó so với các cá nhân khác trong một nhóm. . Đánh giá theo tiêu chí (criterian-referenced) : xác định mức độ thực hiện
 4. 2. ĐÁNH GIÁ TRONG TIẾN TRÌNH  Mục tiêu: - nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học viên đạt mục tiêu môn học.  Phương pháp: - Không dùng đánh giá theo chuẩn, không nên phân thứ bậc; - Gắn với người dạy. - Một phương thức cần thiết về đánh giá trong tiến trình là học viên tự đánh giá. - Quy định gặp gỡ một thầy một trò để học viên tự đánh giá. Phương châm: - Mọi người đều có thể học được nếu muốn và có nỗ lực, có sửa sai và đủ thời gian. - Tốt nhất là mọi người đều đạt tiêu chí (nguyên tắc 90/90 của B. Bloom) - B.F. Skinner: "Nếu một học sinh không học được thì đó là lỗi của người thầy. Với sự hướng dẫn thích hợp, mọi học sinh đều có thể đạt điểm ưu."
 5. 3. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT  Mục tiêu: Xem xét sự đạt mục tiêu và sắp xếp phân hạng học viên, thực hiện cuối môn học hoặc năm học.  Phương pháp: - Sử dụng cả đánh giá theo tiêu chí và đánh giá theo chu ẩn. - Có thể tách việc đánh giá ra khỏi người dạy. - Các kiểu đánh giá: đánh giá theo hồ sơ, theo bảng danh mục năng lực, các kỳ thi, các bài viết, tiểu luận, khóa luận và đề án tốt nghiệp. - Kết hợp trắc nghiệm để đánh giá phủ kín môn học và tiểu luận để đánh giá khả năng diễn đạt. Phương châm: - Khách quan, chính xác, toàn diện.
 6. ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH  QUẢ HỌC TẬP trong các trường cao đẳng, đại học LÂM QUANG THIỆP Phone: 04.5146068 E-mail: lqthiep@gmail.com
 7. NỘI DUNG A. ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HỌC TẠP Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẢNG, ĐẠI HỌC 1. Một vài khái niệm phân loại 2. Đánh giá quá trình 3. Đánh giá kết thúc B. VỀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 1. Về hai nhóm phương pháp đánh giá: trắc nghiệm khách quan (TNKQ) và tự luận (TL) 2. Về hai lý thuyết trắc nghiệm: cổ điển và hiện đại 3. Cơ sở của Lý thuyết ứng đáp câu hỏi (IRT) - Vài thí dụ cụ thể về áp dụng IRT 4. Vài minh họa về áp dụng trắc nghiệm trên thế giới và ở Việt Nam C. KẾT LUẬN
 8. A. ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HỌC TẠP Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC 1. MỘT VÀI KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI  Theo cách thực hiện việc đánh giá: loại quan sát, loại vấn đáp và loại viết Loại viết bao gồm: trắc nghiệm khách quan và tự luận.  Theo mục tiêu đánh giá: Đánh giá trong tiến trình (formative) và đánh giá tổng kết (summative): . Đánh giá trong tiến trình: sử dụng trong quá trình dạy và học để nhận phản hồi, xem mức độ thành công của việc dạy và học, tìm cách khắc phục và cải tiến. . Đánh giá tổng kết: tổng kết những gì học viên đạt được, xếp loại học viên, tuyển chọn học viên thích hợp cho công việc tương lai. Theo phương hướng sử dụng kết quả đánh giá: . Đánh giá theo chuẩn (norm-referenced) : so một cá nhân nào đó so với các cá nhân khác trong một nhóm. . Đánh giá theo tiêu chí (criterian-referenced) : xác định mức độ thực hiện
 9. 2. ĐÁNH GIÁ TRONG TIẾN TRÌNH  Mục tiêu: - nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học viên đạt mục tiêu môn học.  Phương pháp: - Không dùng đánh giá theo chuẩn, không nên phân thứ bậc; - Gắn với người dạy. - Một phương thức cần thiết về đánh giá trong tiến trình là học viên tự đánh giá. - Quy định gặp gỡ một thầy một trò để học viên tự đánh giá. Phương châm: - Mọi người đều có thể học được nếu muốn và có nỗ lực, có sửa sai và đủ thời gian. - Tốt nhất là mọi người đều đạt tiêu chí (nguyên tắc 90/90 của B. Bloom) - B.F. Skinner: "Nếu một học sinh không học được thì đó là lỗi của người thầy. Với sự hướng dẫn thích hợp, mọi học sinh đều có thể đạt điểm ưu."
 10. 3. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT  Mục tiêu: Xem xét sự đạt mục tiêu và sắp xếp phân hạng học viên, thực hiện cuối môn học hoặc năm học.  Phương pháp: - Sử dụng cả đánh giá theo tiêu chí và đánh giá theo chu ẩn. - Có thể tách việc đánh giá ra khỏi người dạy. - Các kiểu đánh giá: đánh giá theo hồ sơ, theo bảng danh mục năng lực, các kỳ thi, các bài viết, tiểu luận, khóa luận và đề án tốt nghiệp. - Kết hợp trắc nghiệm để đánh giá phủ kín môn học và tiểu luận để đánh giá khả năng diễn đạt. Phương châm: - Khách quan, chính xác, toàn diện.
 11. B. VỀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 1. VỀ HAI NHÓM PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VÀ TỰ LUẬN  ph©n lo ¹i c ¸c ph-¬ng ph¸p tr¾c ng hiÖm (theo cách thực hiện trắc nghiệm) C¸ c ph­ ¬ng ph¸ p tr¾c nghiÖm               Quan s¸ t  ViÕt                                                     vÊn ®¸ p        tr¾ c nghiÖ m kh¸ ch quan    tr¾c nghiÖm tù luËn            (objective test)  (essay test)           TiÓu luËn  Cung cÊp th«ng tin        GhÐp ®«i  § iÒn khuyÕt  Tr¶ lêi ng¾n  § óng sai  NhiÒu lùa chän   
 12. I. VỀ HAI NHÓM PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VÀ TỰ LUẬN 1. ph©n lo ¹i c ¸c  ph-¬ng ph¸p tr¾c ng hiÖm (theo cách thực hiện trắc nghiệm) C¸ c ph­ ¬ng ph¸ p tr¾c nghiÖm               Quan s¸ t  ViÕt                                                     vÊn ®¸ p        tr¾ c nghiÖm kh¸ ch quan    tr¾c nghiÖm tù luËn            (objective test)  (essay test)           TiÓu luËn  Cung cÊp th«ng tin        GhÐp ®«i  § iÒn khuyÕt  Tr¶ lêi ng¾n  § óng sai  NhiÒu lùa chän   
 13. 2. ¦u nh-îc ®iÓm c ña tr¾c ng hiÖm kh¸c h quan vµ tù luËn VÊn ®Ò  ¦ u thÕ thuéc vÒ TNKQ  TNTL      ­ Bao phñ ®­ î c m«n häc    ­ Ý t may rñi     ­ Ý t tèn c«ng chÊm bµi    ­ ChÊm ®iÓm hoµn toµn kh¸ ch quan    ­ § é tin cËy cao, cã thÓ ¸ p dông thµnh qu¶ cña lý    thuyÕt tr¾ c nghiÖm hiÖn ®¹ i    ­  It tèn c«ng ra ®Ò    ­ § ¸ nh gi¸  ®­ î c kh¶ n¨ ng diÔn ®¹ t   ­ § ¸ nh gi¸  ®­ î c kh¶ n¨ ng s¸ ng t¹ o ë møc ®é cao 
 14. 3. Mé t s è quan niÖm kh«ng ®ó ng vÒ ph-¬ng ph¸p tr¾c ng hiÖm kh¸c h quan  TNKQ cã ®é may rñi cao h¬n TNTL? ­ Thùc tÕ lµ ng­îc l¹i!   TNKQ chØ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ghi nhí?  ­ Mét ®Ò TNKQ tèt ®¸nh gi¸ ®­îc c¶ 6 møc ®é cña lÜnh vùc nhËn thøc,  mét ®Ò TNTL tåi còng cã thÓ chØ ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng ghi nhí,   VÊn ®Ò lµ chÊt l­îng ®Ò thi chø kh«ng ph¶i ph­¬ng ph¸p ra ®Ò.  TNKQ quay cãp dÔ h¬n TNTL? ­ Thùc tÕ lµ ng­îc l¹i khi dïng c«ng nghÖ míi.  Kh«ng nªn dïng TNKQ ®èi víi c¸c m«n khoa häc x∙ héi ? ­ §èi víi mçi lo¹i m«n häc c¸ch viÕt c©u hái TNKQ cã c¸i khã riªng, kh«ng  cø lµ KHTN hay KHXH.   
 15. c ¸c thang b Ëc nhËn thø c C¸c lÜnh vùc cña môc tiªu gi¸o dôc  (B. Bloom)         1) nhËn thøc ; 2) kü n¨ng; 3) th¸i ®é C¸c thø bËc cña nôc tiªu nhËn thøc    §¸nh gi¸                                                               Tæng hîp                 Ph©n tÝch                                   ¸p dông                        HiÓu            Biết 11/07/13
 16. 4. Nªn S ö dô ng ph-¬ng ph¸p ®¸nh g i¸ nµo ? Trong ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh (formative) nªn kÕt hîp nhiÒu  ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kh¸c nhau, sö dông tõng ph­¬ng  ph¸p ®óng lóc, ®óng chç. §èi víi ®¸nh gi¸ kÕt thóc (summative) ë c¸c kú thi ®¹i trµ  ®ßi hái tÝnh c«ng b»ng cao, tr¸nh thiªn lÖch khi chÊm  ®iÓm vµ nh÷ng tiªu cùc kh¸c, ph­¬ng ph¸p TNKQ cã ­u  thÕ ¸p ®¶o.  C¸c thµnh tùu míi cña khoa häc vÒ ®o l­êng (Item  Response Theory ­ IRT) gióp thiÕt kÕ c¸c ®Ò thi TNKQ  tiªu chuÈn ho¸ cã chÊt l­îng cao.    
 17. 5. CÁC CHỈ SỐ ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỘT CÂU HỎI HOẶC MỘT ĐỀ TRẮC NGHIỆM §é khã §é ph©n biÖt §é tin cËy (møc ®é chÝnh x¸c c ña phÐp ®o) §é gi¸ trÞ (møc ®é ®¹t môc tiªu c ña phÐp ®o: ®o ®-îc c¸i cÇn ®o)
 18. 6. Quy tr×nh x©y dùng mé t ®Ò thi vµ ng ©n hµng c ©u hái tr¾c ng hiÖm kh¸c h quan §Ò tr¾c nghiÖm vµ ng©n hµng c©u hái tr¾c  nghiÖm X¸c ®Þnh môc tiªu cô thÓ (b¶ng ®Æc tr­ng 2  chiÒu); C¸ nh©n tù viÕt c©u hái; Trao ®æi trong nhãm; DuyÖt l¹i c©u hái; LËp ®Ò tr¾c nghiÖm thö; Tr¾c nghiÖm thö; Ph©n tÝch kÕt qu¶ tr¾c nghiÖm thö; ChØnh  lý c¸c c©u hái ®­a vµo ng©n hµng; LËp ®Ò tr¾c nghiÖm chÝnh thøc; Tæ chøc thi; ChÊm thi vµ ph©n tÝch kÕt qu¶.
 19. * Mô c tiªu g i¶ng d¹y lµ c ¬ s ë quan träng ®Ó x©y dùng c ¸c ®Ò thi tr¾c ng hiÖm ThÝ dô vÒ b¶ng ma trËn kiÕn thøc cho mét ®Ò thi To¸n        Møc trÝ ng   n¨ HiÓu ®óng  TÝ nh to¸ n  LËp luËn    kh¸ i niÖm   PhÇn  Tæng  Gií i h¹ n  5 3 2 10 Vi ph©n   3 8 3 14 TÝch ph©n  5 8 3 16 Ham nhiÒu biÕn  6 5 8 19 Ph­ ¬ng tr× nh vi ph©n   6 8 10 24 Phtr× nh ®¹ o hµm riª ng  5 6 6 17 Tæng 30 38 32 100
 20. * CÊu tróc cña c©u tr¾c nghiÖm  nhiÒu lùa chän ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­C©u dÉn­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­     A. ­­­­­­­­­­ (ph­¬ng ¸n nhiÔu) *  B. ­­­­­­­­­­ (ph­¬ng ¸n ®óng)    C. ­­­­­­­­­­ (ph­¬ng ¸n nhiÔu)     D. ­­­­­­­­­­ (ph­¬ng ¸n nhiÔu)     E. ­­­­­­­­­­ (ph­¬ng ¸n nhiÔu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2