intTypePromotion=3

Đổi mới giáo dục quốc phòng và tư duy lý luận của Đảng ta trong tình hình hiện nay: Phần 2

Chia sẻ: ViSasuke2711 ViSasuke2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
9
lượt xem
2
download

Đổi mới giáo dục quốc phòng và tư duy lý luận của Đảng ta trong tình hình hiện nay: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Đổi mới giáo dục quốc phòng và tư duy lý luận của Đảng ta trong tình hình hiện nay sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính tất yếu khách quan và thước đo giá trị đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình mới, biểu hiện trong thực tiễn tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng, quan điểm và giải pháp hiện thực hóa tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong thời kỳ mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới giáo dục quốc phòng và tư duy lý luận của Đảng ta trong tình hình hiện nay: Phần 2

1. D o i m d i g i a o d u e q u o c p h o n g p h u t h u o c v a o<br /> diidng loi, q u a n diem c u a Dang, chinh sach, phap<br /> l u a t c u a N h a nifdc, nhiJng q u y d i n h c u a B o Q u o c<br /> phong, B o G i a o d u e v a D a o tao ve giao due, giao<br /> due quoc phong<br /> <br /> Chitang 3<br /> TINH TAT Y E U<br /> <br /> KHACH<br /> <br /> D o i m d i g i a o d u e quoc p h o n g t r i i d c h e t p h u t h u o c v a o<br /> <br /> QUAN VA<br /> <br /> d i i d n g l o i , q u a n d i e m cua D a n g , c h i n h sach, phap<br /> <br /> THl/OiC DO GIA T R I DOI M 6 I<br /> GIAO DUG QUOC PHONG T R O N G<br /> TINH HINH Mdl<br /> <br /> luat<br /> <br /> c u a N h a n i i d c . L y l u a n v a t h i i c t i e n each m a n g V i e t N a m<br /> k h a n g d i n h r & n g , s\l l a n h dao c i i a D a n g l a n h a n to' q u y e t<br /> d i n h m o i t h ^ n g I d i c i i a each m a n g V i e t N a m , l a n h a n t o<br /> q u y e t d i n h t h i n g I d i c u a s\ n g h i e p quoc p h o n g v a d o i<br /> m d i g i a o d u e quoc p h o n g . T r e n cd sd d U d n g l o i eua D a n g ,<br /> <br /> I- N H U N G V A N D E CO T I N H Q U Y L U A T C U A<br /> <br /> l u a t p h a p ciaa N h a nadc, c o n g tae giao d u e quoc p h o n g<br /> <br /> DOI MCil GIAO D U C Q U O C P H O N G<br /> <br /> diidc t r i e n k h a i , x a h o i h o a , t r d t h a n h n h i e m v u cua t o a n<br /> <br /> D o i m 6 i g i a o d u e quoc p h o n g l a x u h a d n g t a t y e u<br /> <br /> xa h o i , v 6 i n h i e u h i n h thOfc p h o n g p h u , d a d a n g v a l u o n<br /> <br /> k h a e h q u a n , p h u h d p v 6 i y e u c ^ u c i i a thUe t i e n x a y d U n g<br /> <br /> d o i m d i . D a n g v a N h a niidc xac d i n h giao d u e quoc p h o n g<br /> <br /> n e n quoc p h o n g t o a n d a n , x a y d U n g t h e t r a n c h i e n t r a n h<br /> n h a n d a n , b a o v e vCtng chic<br /> <br /> T o quoc V i e t N a m x a h o i<br /> <br /> chu nghia trong thdi k y mdi va la mot qua t r i n h<br /> <br /> tudn<br /> <br /> theo cdc quy luat khdch quan, c6 moi lien he bien chiCng,<br /> thong nhd't hHu cd. S u l i e n h e v a t a c d o n g q u a l a i g i i i a<br /> cae<br /> <br /> dieu kien khaeh<br /> <br /> quan va nhan<br /> <br /> to c h u quan hdp<br /> <br /> t h a n h h o a n c a n h h i e n t h i i e viia c h i l a d t t n g n h u t n g m a t<br /> t h u a n I d i , viXa chda d U n g n h i i n g m a t k h o k h a n , c h i p h o i<br /> v a d o i h o i g i a o d u e quoc p h o n g p h a i dUde d o i m d i t o a n<br /> d i e n de p h a t t r i e n .<br /> <br /> iia<br /> <br /> l a quoc sach, l a n h i e m v u c h i e n lude t r o n g y e u , l a cong<br /> t r i n h eo t i n h he t h o n g eua t o a n x a h o i ; l a bo p h a n h i i u cd<br /> t r o n g he t h o n g giao due quoc g i a .<br /> N h i e m v u quoc p h o n g , giao d u e quoc p h o n g l a c u a<br /> D a n g , N h a nadc va cua toan xa h o i . N g h i quyet cua<br /> D a n g , l u a t p h a p c i i a N h a n a d c , eac v a n b a n e u a C h i n h<br /> p h u l a ed sd de t i e n h a n h v a d o i m d i e o n g t a e g i a o d u e<br /> quoe p h o n g .<br /> Qua t r i n h h i n h thanh, phat t r i e n cung nhiing thanh<br /> t a u eua eong tae giao d u e quoe p h o n g t r o n g n h i J n g n a m<br /> q u a , t r a d e h e t p h a i k e t d i v a i t r d l a n h dao eua D a n g , v a i<br /> 117<br /> <br /> tro to chiic, dieu hanh, quan ly cua Nha n\idc. Bxidng<br /> nhien, n h i i n g han che ve to chiic va quan ly giao due quoc<br /> phong cua mot so cd quan chijfe nang cua Dang va Nha<br /> <br /> Nha nude, he thong bo may, cd quan chiic nang, doi ngu<br /> can bo tien hanh hien thiic hoa nhiem vu giao due quoc<br /> phong bang cac noi dung, h i n h thijte, bien phap cu the.<br /> <br /> nude cung eo anh hudng tdi viec doi mdi, nang cao chat<br /> <br /> Dong thdi, tren ed sd thiic tien cong tac giao due quoc<br /> <br /> lUdng, hieu qua eong tac nay. Su chi dao khong kip thdi,<br /> <br /> phong bao dam cho ditdng lo'i, quan diem ciia Dang, phap<br /> <br /> nhflng quan diem, t u tiJcing thieu khoa hoc... d i n den sU<br /> <br /> luat ciia Nha niidc diidc kiem nghiem, bo sung, phat t r i e n<br /> <br /> cu the hoa trong giao due quoc phong de pham sai \km; s\i<br /> <br /> va khong ngirng doi mdi.<br /> <br /> nhan thiic cua l a n h dao, cd quan, ban, nganh khong day<br /> <br /> N h i i vay, diidng loi, quan diem ciia Dang, chinh sach,<br /> <br /> du deu tac dong, anh hUdng den viee thiic t h i cong tac doi<br /> <br /> phap luat cua Nha nudc luon la cho dxia ve khoa hoe, ve<br /> <br /> mdi giao due quoc phong.<br /> <br /> phap ly eua sii doi mdi giao due quoc phong trong he thong<br /> <br /> Dang, N h a nxidc c6 v a i t r o quyet d i n h t r o n g viec<br /> t h a n h lap cac to chiic chuyen t r a c h ve giao due quoc<br /> phong nhxi: Bo Quoc phong, H o i dong Giao due quoc<br /> phong T r u n g Udng, cac cd q u a n , ban, n g a n h , bo eo l i e n<br /> <br /> giao due quoc dan.<br /> <br /> ;<br /> <br /> 2. D o i mdi giao due q u o c p h o n g p h u t h u o c vao<br /> quy d i n h c u a B o Q u o c p h o n g ve nhufng v a n de l i e n<br /> <br /> q u a n va doi n g u can bo chuyen t r a c h c6 k h a nang,<br /> <br /> q u a n tdi cong t a c q u a n s\i, q u o c phong, a n n i n h v a<br /> <br /> t r i n h do, c6 lap trUdng, ban l i n h va t r i tue de triJe tiep<br /> <br /> doi ngoai q u a n s\i<br /> <br /> t i e n h a n h doi m d i giao due quoc phong, p h i i hdp v 6 i<br /> yeu cau m d i cua t h u e t i e n .<br /> <br /> Bo Quoc phong la cd quan t h i i d n g trUe giiip H o i dong<br /> Giao due quoc phong T r u n g lidng to chiic, nghien eiiu, de<br /> <br /> Diidng loi, quan diem cua Dang, c h i n h sach, phap<br /> <br /> xuat, t r i n h T h u t i i d n g C h i n h p h u xem xet, quyet d i n h cac<br /> <br /> l u a t ciia N h a nude la cd scl c h i n h t r i va phap ly ve n h i i n g<br /> <br /> chii trUdng, phUdng hudng, ke hdach va cac cong tac<br /> <br /> dieu k i e n can t h i e t doi vdi hoat dong giao due quoc<br /> phong, la cd s6 quyet d i n h hudng dau tU cac dieu k i e n vat<br /> chat, t i n h t h a n , n h i i n g yeu to bao dam cho viec doi mdi<br /> giao due quoc phong.<br /> Doi mdi giao due quoc phong p h u thuoc vao diidng loi<br /> ciia Dang, phap l u a t cua N h a niidc la mot t a t yeu khach<br /> quan, n h u n g sU p h u thuoc do khong may moe ma luon<br /> sang tao. Tren cd sci dUdng lo'i ciia Dang, phap l u a t ciia<br /> 118<br /> <br /> quan t r o n g ciia giao due quoc phong; to chiic quan ly cac<br /> eau lac bo the thao hiidng nghiep quoc phong p h u hdp<br /> yeu eau quoc phong t r o n g t i n h h i n h mdi.<br /> Can eijt vao sU ehi dao cua Bo Quoc phong, cac quan<br /> k h u , quan doan, cac hoe vien, nha t r i i d n g quan doi, cac<br /> ddn v i , cac bo ehi huy quan siJ t i n h , t h a n h pho, ban chi<br /> huy quan s\l huyen, quan, t h i xa t h a m mxiu eho cap uy<br /> 119<br /> <br /> v a c h m h q u y e n to chtfc tot c o n g tac doi m d i g i a o due quoc<br /> <br /> x a y d i i n g he t h o n g v a n b a n q u y p h a m p h a p l u a t ve g i a o<br /> <br /> p h o n g , b o i d U d n g k i e n thiie quoc p h o n g cho c a n bo c h u<br /> <br /> due quoc p h o n g ; b i e n s o a n he t h o n g sach g i a o k h o a , g i a o<br /> <br /> c h o t cac cap, cho hoc s i n h , sinh v i e n t r e n d i a b a n .<br /> <br /> t r i n h , t a i l i e u g i a n g d a y phvi h d p v d i cac cap hoc, bac hoe<br /> <br /> Q u a n d o i l a life l U d n g nong cot t r o n g h i e p dong, to<br /> <br /> v a b a n h a n h t h o n g n h a t t r o n g ca nUdc; t h U d n g x u y e n<br /> <br /> chiic va true tiep thiJc h i e n g i a o due quoc p h o n g cho t o a n<br /> <br /> giao due, b o i dUdng, n a n g cao n g h i e p v u c h u y e n m o n cho<br /> <br /> dan. T r e n ed sd nhCtng de x u a t eua cac cd quan ehuyen<br /> t r a c h ve g i a o due quoc phong. Bo Quoc phong b a n h a n h<br /> cac q u y d i n h , chi t h i , q u y e t d i n h ve to c h i i e , n h i e m v u ,<br /> t r a c h n h i e m eua cac cap va bao dam m o i m a t cho d o i m d i<br /> g i a o due quoc p h o n g dat k e t q u a . Bo Quoc p h o n g p h o i<br /> h d p vcii Bo Giao due va Dao<br /> <br /> tao, cac bo, n g a n h c6<br /> <br /> Hen<br /> <br /> q u a n x a y d U n g cac c h u d n g t r i n h , b i e n s o a n t a i l i e u g i a n g<br /> day, t a p h u a n d o i n g u g i a o v i e n , to c h i i e n g h i e n cHu k h o a<br /> hoc, t o n g k e t g i a o due quoc p h o n g q u a tCfng t h d i<br /> <br /> d o i n g u c a n bo q u a n l y v a giao v i e n g i a o due quoc p h o n g<br /> cl cac bac hoe v d i n h i e u h i n h t h i l c , b i e n p h a p p h u h d p .<br /> Cac n h a t r i i d n g t h i i c h i e n d o i m d i g i a o due quoc<br /> <br /> d e u c a n c i l v a o cac v a n b a n chi dao, q u a n l y c o n g t a c g i a o<br /> due quoc p h o n g eua Bo Giao due v a Dao t a o v a Bo Quoc<br /> p h o n g . SiJ e h i dao, q u a n l y g i a o due quoc p h o n g eiia Bg<br /> Giao due v a Dao t a o l a cd sci t r t t e t i e p de d o i m d i g i a o due<br /> quoc p h o n g eua cae n h a t r U d n g t r o n g he t h o n g g i a o due<br /> quoc d a n h i e n n a y .<br /> <br /> ky...<br /> <br /> Q u a do, t h a m m u u , de x u a t v6i l a n h dao cac c h u t r U d n g ,<br /> <br /> 4. D o i mcfi g i a o d u e q u o c p h o n g p h u t h u o c<br /> <br /> e h i n h s a c h ve doi m d i g i a o due quoc p h o n g . Bo c h i h u y<br /> <br /> dinh<br /> <br /> hifdng<br /> <br /> q u a n sU cac t i n h , t h a n h p h o ' c o n h i e m v u p h o i h d p v d i cac<br /> <br /> quoc<br /> <br /> dan<br /> <br /> cd sd g i a o due va dao tao to c h i l e g i a o due quoc p h o n g cho<br /> hoc s i n h , s i n h v i e n , v.v..<br /> 3. D o i mdi giao due<br /> nhufng q u y<br /> <br /> phat trien eua<br /> <br /> he<br /> <br /> thong<br /> <br /> giao<br /> <br /> D i n h h i i d n g doi m d i , p h a t t r i e n n e n giao due<br /> <br /> vao<br /> due<br /> <br /> eua<br /> <br /> D a n g la cd sd l y l u a n q u y e t d i n h p h U d n g h i i d n g , n g i<br /> quoc phong phu thuoc<br /> <br /> d i n h v a svT c h i dao,<br /> <br /> G i a o due v a D a o<br /> <br /> phong<br /> <br /> h i t d n g din<br /> <br /> cua<br /> <br /> vao<br /> Bo<br /> <br /> tao.<br /> <br /> d u n g d o i m d i g i a o d u e quoc p h o n g t r o n g he t h o n g g i a o<br /> due quoc d a n h i e n n a y . Vdi t u each l a m o t c o n g t a c n a m<br /> t r o n g he t h o n g g i a o d u e quoc d a n , g i a o d u e quoc p h o n g<br /> p h a i q u a n t r i e t va h i e n thue hoa d i n h h u d n g doi m d i<br /> <br /> Bo Giao due va Dao t a o l a ed q u a n t r U c t i e p c h i dao,<br /> <br /> g i a o due e u a D a n g v a o d d i s o n g h i e n t h u c . D i n h h u d n g<br /> <br /> q u a n ly c o n g t a c g i a o due quoc p h o n g cho hoe s i n h , s i n h<br /> <br /> p h a t t r i e n g i a o due eua D a n g d a t ed sd, n e n t a n g cho<br /> <br /> v i e n t r o n g cac nha t r i i d n g t h u o c he t h o n g g i a o due<br /> <br /> quoc<br /> <br /> n h a n t h i l e , t i i d u y d u n g d i n , k h o a hgc ve g i a o d u e quoc<br /> <br /> d a n ; gop p h a n q u a n t r o n g vao v i e c xay d U n g v a t h a m g i a<br /> <br /> p h o n g ; d o n g t h d i v a c h r a phiJdng h u d n g , each t h i i c d d i<br /> <br /> 120<br /> <br /> 121<br /> <br /> mdi giao due quo'c phong mot each toan dien, ed ban, he<br /> <br /> gia. Thdi gian gan day, cac the lUe t h u dich rao rie't thiic<br /> <br /> thong, hien dai; han che each lam chSp va, cue bo, h i n h<br /> <br /> hien am mxiu "dien bien hoa b i n h " , bao loan l a t do, sxi<br /> <br /> thtic, kem hieu qua. D i n h hifdng phat t r i e n eiia he<br /> <br /> dung eae chieu bai "dan chu", " n h a n quyen", "dan toe",<br /> <br /> thong giao due quo'c dan con chi pho'i viee doi m6i<br /> <br /> "ton giao" hong lam thay doi ehe do c h i n h t r i ci nxidc ta.<br /> <br /> phUdng phap va each thiie to chiic giao due, nang cao<br /> <br /> N h i i n g dien bien het siic phvic tap ci Tay Nguyen, Tay<br /> <br /> chat lUdng doi ngu giao vien giao due quoc phong, t a n g<br /> <br /> N a m , Tay B^e do eae the luc t h i i dich gay ra cang doi hoi<br /> <br /> eUdng cd sci vat chat cho cac t r u n g tarn va cd sci giao due<br /> <br /> chung ta phai l a m to't hdn cong tac giao due quoc phong;<br /> <br /> quoc phong.<br /> <br /> phai l a m gi de giiip nhan dan hieu ai la do'i tUdng, ai la<br /> <br /> Co the thay rang, hiem eo mon khoa hoc nao dUdc<br /> <br /> doi tac, ai la ban, ai la t h i i , biet xem xet, x i i ly diing dSn<br /> <br /> quy d i n h nhieu van ban v6i ti'nh phap ly cao nhit mon<br /> <br /> cac mo'i quan he, viia mci rong quan he hdp tac, giao l i i u ;<br /> <br /> giao due quoc phong. Do la n h i i n g quy d i n h cua L u a t ; Chi<br /> <br /> vijfa dau t r a n h , ngan chan sii Idi dung de thiie hien am<br /> <br /> t h i cua Bo Quoc phong; cac nghi d i n h , thong tif lien<br /> <br /> m i i u cho'ng pha cua cac the Itte t h i dich.<br /> <br /> nganh den eae van ban ehi dao cua nganh... Dieu do the<br /> <br /> Giao due quoc phong la mot bo phan quan trong eiia<br /> <br /> hien sii quan tarn sau sac eiia Dang va Nha nxidc doi v6i<br /> <br /> cong tae quoc phong. Cong tac nay trong bat luan hoan<br /> <br /> cong tac nay; do la n h i i n g yeu to'quan t r o n g lam cho cong<br /> <br /> canh nao deu c6 mo'i quan he mat thiet v6i t i n h h i n h thue<br /> <br /> tac giao due quoc phong luon dUdc doi m6i, doi m6i dong<br /> bo va dat hieu qua cao.<br /> <br /> t i l n , lien quan triic tiep den cong tac phong, cho'ng am<br /> m i i u , t h i i doan cua ke t h u . V i vay, trong doi mdi noi dung<br /> <br /> 5. D o i mofi giao due quoc p h o n g p h u t h u o c vao<br /> <br /> giao due quoc phong can phai lam ro am m i i u , t h u doan<br /> <br /> s\i v a n dong, d i e n b i e n c u a a m mxiu, t h u d o a n c u a<br /> <br /> cua ke t h u doi vdi each mang nxidc ta, l a m eho moi ngiidi<br /> <br /> ke t h u , vao n h i e m v u q u o c p h o n g v a bao ve T o<br /> <br /> dan hieu ro ban chat, am m i i u eiia ke t h u , bao dam "biet<br /> <br /> quoc Viet N a m xa hoi c h u nghia<br /> <br /> dich, biet t a " de nang cao canh giac each mang, san sang<br /> <br /> A m mUu, t h t i doan eiia ke thu t r o n g cho'ng pha each<br /> mang Viet N a m la het silc t i n h v i va phiic tap. De dap<br /> tan am mUu cua dich. Dang va Nha nu6e ta da va dang<br /> CO n h i e u bien phap t i c h cUe, t r o n g do eo bien phap doi<br /> mdi giao due quoc phong t r o n g he thong giao due quoc<br /> 122<br /> <br /> dap t a n moi am m i i u , t h i i doan cua ke dich. N&m chSc am<br /> m i i u , t h u doan cua ke t h i i la cd sd de doi mdi noi dung giao<br /> due quo'c phong, cap nhat, phat t r i e n , doi mdi h i n h thiie,<br /> phiidng phap, liic lUdng trong giao due quo'c phong. Su xa<br /> rdi thiie t i i n , khong hieu hoac hieu sai ve ke t h u se la<br /> 123<br /> <br /> khiem khuyet 16n, c6 the d i n den viec rdi vao giao dieu,<br /> duy tarn, duy y chi trong cong tac giao due quoc phong.<br /> Xet tii ban chat, am mUu, t h u doan eua cac the \\ic<br /> t h u dich do'i v6i each mang nu6e ta, t h i chien lUdc "dien<br /> bien hoa b i n h " dang la mot nguy cd khong the xem<br /> thUdng, dang h^ng ngay, hkng gid t a n cong lam suy yeu<br /> <br /> tUdng. Dieu do doi hoi giao due quoc phong phai hiidng<br /> tdi xay diing va cung eo v i i n g chSc t r a n dia tU tifdng xa<br /> hoi chu nghia eho cac lUc lUdng. Trong giao due quoc<br /> phong, cac noi dung va h i n h thiic t i e n hanh phai luon<br /> luon doi mdi, phan anh k i p thdi n h i i n g d i i n bien phiie<br /> tap ciia t i n h h i n h , dac biet la n h i i n g am m i i u , t h i i doan<br /> cua ke t h u trong l i n h vUc t\i tUdng.<br /> <br /> s U l a n h dao eua Dang, s\i ton vong eua che do ta. V i vay,<br /> <br /> Doi m6i giao due quoc phong trong he thong giao due<br /> <br /> trong giao due quoc phong trUde het p h a i d i n h hadng,<br /> <br /> quoc dan phu thuoc t n i c tiep vao sii phat t r i e n eua nhiem<br /> <br /> lam ro am m\iu, thu doan " d i i n bien hoa b i n h " eua dich.<br /> <br /> v u quoc phong, nhiem vu bao ve To quoc; giao due quoc<br /> <br /> A m m i i u t h a m doc nhat t r o n g chien lude "dien bien<br /> hoa b i n h " cua ke t h u la tdch qudn dgi khoi nhdn<br /> <br /> dan,<br /> <br /> phd hogi khoi dgi dodn ket toan dan tgc, k h a i thac n h i i n g<br /> <br /> phong can dUde xae d i n h d i i n g dan, p h u hdp t r o n g t i i n g<br /> giai doan lich<br /> <br /> n h a t d i n h va luon dUdc bo sung, phat<br /> <br /> t r i e n p h u hdp vcfi yeu eau mdi cua t i n h h i n h .<br /> <br /> m a u t h u ^ n nhat thdi ciia mot v a i ddn v i quan doi v6i mot<br /> <br /> N h i e m v u ciia nen quoc phong toan dan l u o n difdc bo<br /> <br /> bo phan quan ehiing... d cac dia ban eu the, tii do c6 lap<br /> <br /> sung, phat t r i e n va cu the hoa eho p h u hdp vdi dieu<br /> <br /> quan doi, "v6 hieu hoa" liic liidng v i i t r a n g . Doi mcti giao<br /> <br /> k i e n , t i n h h i n h cu the. Giao due quoc phong k h o n g<br /> <br /> due quoc phong phai thay diidc n h i i n g h i n h t h a i va n h i i n g<br /> <br /> n h i i n g phan a n h d i i n g t i n h h i n h do, ma muc dich Icfn<br /> <br /> dac diem, dieu kien mdi trong quan he quan dan de eo noi<br /> <br /> hdn la thong qua viec t r a n g h i n h i i n g k i e n thiic quoc<br /> <br /> dung mdi, hiidng vao xay dUng the t r a n long dan ehong<br /> <br /> phong, dudng lo'i, quan diem, tU t u 6 n g quoc phong de<br /> <br /> am m i i u "dien bien hoa b i n h " , bao loan lat do eua dich.<br /> <br /> h i n h t h a n h n h a n each va chuan h i t i n h t h ^ n , k h a n a n g<br /> <br /> Muc tieu hdng ddu cua chien liidc "dien bien hod<br /> ciia cdc the lUc thii dich Id tien hdnh cugc chien tranh<br /> ly - tit tiidng.<br /> <br /> binh"<br /> tdm<br /> <br /> Cac the lUc t h u dich da va dang ap dung<br /> <br /> nhieu t h u doan hong lam tan ra he t\l tUdng Mae - Lenin,<br /> ha thap vai tro t U txlbng Ho Chi M i n h , cong kich doi xoa<br /> bo sii l a n h dao ciia Dang; thUc hien " p h i c h i n h t r i hoa"<br /> quan doi. Day la mot t r o n g cac am m i i u xao quyet cua<br /> chien liide " d i i n bien hoa b i n h " t r e n l i n h vUc c h i n h t r i , t U<br /> 124<br /> <br /> san sang thUc h i e n nghia v u eho moi cong dan t r o n g<br /> cong tac quoc phong.<br /> Co the noi, giao due quoc phong t r o n g he thong giao<br /> due quoc gia p h u thuoc vao nhieu nhan to. Thiic chat<br /> n h i i n g nhan to nay la n h i i n g moi quan he ban chfi't, t a t<br /> yeu lap d i lap l a i , dUdc xae d i n h la n h i i n g van de c6 t i n h<br /> quy luat. Trong do, sU p h u thuoc ciia giao due quoc phong<br /> doi vdi nhiem v u bao ve To quoc diidc xae d i n h n h i i van<br /> <br /> 1^5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản