intTypePromotion=1

Đơn đề nghị nghỉ phép năm

Chia sẻ: Dinh Lu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
313
lượt xem
17
download

Đơn đề nghị nghỉ phép năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Hành Chính Nhân sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. ………., ngày…… tháng …… năm........ Cán bộ phụ trách Người làm đơn (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Phòng HCNS (Ký, họ tên) Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý (2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào (3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đề nghị nghỉ phép năm

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHỈ PHÉP NĂM Kính gửi: - Ban lãnh đạo Công ty...................... - Phòng Hành Chính Nhân sự -…………………………….(1) Tên tôi là:………………………………………………………………….. Chức vụ (chức danh):……………………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………………… Đề nghị được nghỉ phép năm……….(2),………(3)ngày (từ ngày / / đến ngày / / ) Nơi nghỉ phép:…………………………………………………………….. Lý do nghỉ phép:…………………………………………………………... Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần:……………………………………… Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Hành Chính Nhân sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. ………., ngày…… tháng …… năm........ Giám đốc Phòng HCNS Cán bộ phụ trách Người làm đơn (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý (2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào (3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2