intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Động lực làm việc

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
115
lượt xem
30
download

Động lực làm việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Động viên là tạo ra sự nỗ lực hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thoả mãn nhu cầu cá nhân Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của con người,trên cơ sở đó các mục tiêu được thực hiện Muốn động viên được nhân viên , nhà quản trị phải tạo ra động lực thúc đẩy họ làm việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Động lực làm việc

 1. ĐỘNG LỰC LÀM ViỆC • Vai trò của động viên • Một số thuyết về động viên • Ứng dụng các thuyết động viên ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 2. VAI TRÒ CHỦ YẾU CỦA NHÀ QUẢN TRỊ LÀ GÌ? a. Hoàn thành một công việc b. Tổ chức và kiểm soát nhân viên để hoàn thành công việc được giao ở mức thoả đáng. c. Đôn đốc nhân viên thực hiện công việc nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. d. Tạo điều kiện để nhân viên cảm thấy hài lòng với công việc của họ. e. Dẫn dắt nhân viên đạt được những mục tiêu đã đề ra với nỗ lực lớn nhất. ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 3. Khái niệm Động viên  Động viên là tạo ra sự nỗ lực hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thoả mãn nhu cầu cá nhân  Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của con người,trên cơ sở đó các mục tiêu được thực hiện  Muốn động viên được nhân viên , nhà quản trị phải tạo ra động lực thúc đẩy họ làm việc ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 4. ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC Động lực làm việc là :  Những gì thúc đẩy chúng ta làm điều đó..  Sự khích lệ khiến chúng ta cố gắng làm một điều gì đó Muốn tạo động lực cho ai làm việc gì đó bạn phải làm cho họ muốn làm công việc ấy. Tạo động lực liên quan nhiều đến sự khích lệ , không thể là sự đe doạ hay dụ dỗ ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 5. CÁI GÌ TẠO NÊN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA MỖI CÁ NHÂN ? Tùy thuộc vào giá trị và thái độ, mỗi cá nhân có thể coi những yếu tố khác nhau là tác nhân tạo động lực hay triệt tiêu động lực trong môi trường làm việc của mình. - Được giao quyền - Phong cách lãnh đạo phù hợp - Một công việc yêu thích - Thu nhập hấp dẫn Động lực làm việc của con người được tăng lên hay giảm xuống bởi những điều không giống nhau . ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 6. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP CỦA BẠN Theo yù kieán cuûa baïn      Ñaùnh giaù   (cao nhaát laø 10)ø  Nhaân vieân coù hoã trôï hôïp taùc khoâng ? Moâi tröôøng laøm vieäc coù vui veû khoâng ? Moïi ngöôøi cuøng caáp baäc laøm vieäc vaø giöõa caùc caáp khaùc nhau coù trao  ñoåi thoâng tin toát khoâng ? Coù söï tin töôûng laãn nhau giöõa caùc nhaân vieân vaø giöõa caùc boä phaän  khoâng? Caùc caáp quaûn lyù coù bieát laéng nghe khoâng ? Nhaân vieân coù ñöôïc khuyeán khích ñeå phaùt trieån naêng löïc hay khoâng ?  Nhöõng quyeát ñònh vaø thoâng tin coù ñöôïc chia seû khoâng ? Soá löôïng nhaân vieân vaéng maët vaø thoâi vieäc coù thaáp khoâng ? Tai naïn lao ñoäng coù thöôøng xaûy ra khoâng ? Khaùch haøng coù thöôøng phaøn naøn khoâng ? Toång coäng : ThS NguyenThiNgocHuong- (Treân toång soá 100) ĐaihocKTKTBD
 7. lý thuyết của Maslow Hoàn thiện Abraham Maslow sinh ngày 1-4-1908, mất Quỳền lực. Gây ảnh năm 8-5-1970. Là một hưởng nhà tâm lý học người Mỹ. Ông là người đáng Nhu cầu xã hội chú ý nhất với sự đề xuất về Tháp Nhu Cầu. Nhu cầu an toàn Ông được xem là cha đẻ của chủ nghĩa nhân Nhu cầu thiết yếu văn trong Tâm Lý học. ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 8. THUYẾT NHU CẦU CỦA MASLOW NHU CẦU TỰ NHU CẦU THỂ TỰ HIỆN NHU CẦU TRỌNG XÃ HỘI Phát triển cá NHU CẦU Thành đạt nhân. Tự hoàn thiện. NHU AN TOÀN Được chấp nhận Tự tin CẦU Được yêu thương Tự trọng Được là thành Được công nhận SINH HỌC Sự đảm bảo viên của tập thể. Sự ổn định Tình bạn Hoà bình Thực phẩm Không khí Nước ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD Giấc ngủ
 9. Thuyết E.R.G Nhu cầu tồn tại (Nc sinh học+Nc an toàn) Nhu cầu quan hệ (Nc xã hội+Nc được tôntrọng) Nhu cầu phát triển (Nc tự thể hiện+Nc tự trọng) NQT vận dụng trả lương theo kỹ năng của NV ClaytonAlderfer ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 10. Thuyết nhu cầu của David Mc. Clelland 1. Nhu cầu thành tựu  Công việc mang tính thách thức  Làm chủ công việc 2. Nhu cầu liên minh  Công việc tạo sự thân thiện và các quan hệ XH 3. Nhu cầu quyền lực: mong muốn chi phối người khác và sự việc ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 11. Thuyết X, Y Thuyết X của McGregor là những giả định rằng con người không thích làm việc và cần phải được kiểm soát và chỉ dẫn. Thuyết Y của McGregor là ý kiến cho rằng con người, trong điều kiện thích hợp sẽ yêu thích công việc, tìm kiếm trách nhiệm và tự kiểm soát.  NQT phải chọn PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO phù hợp ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 12. Khuyến khích nhân viên: Phong cách quản lý McGregor Lý thuyết X Lý thuyết Y • Con người lười • Con người thích làm biếng, thiếu khả năng việc, có trách nhiệm kiểm soát và ý thức và có tâm huyết, có tham vọng, thích chấp hành công việc, được tự hoàn thiện, không có trách nhiệm tự kiểm soỏt và tham vọng ==>Cần tác động, chỉ ==>Để cho họ chủ dẫn hướng dẫn của động và tự sáng tạo cấp trên. ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 13. Học thuyết hai yếu tô của Herzberg (1923-2000) • Frederick Herzberg là nhà tâm lý học người Mỹ, cha đẻ của thuyết hai nhân tố. Học thuyết này đã và đang được các nhà quản lý DN áp dụng rộng rãi • Các nhân tố liên quan đến sự thỏa mãn đối với công việc được gọi là nhân tố động viên (Motivator) – nhân tố bên trong. • Các nhân tố liên quan đến bất mãn được gọi là các nhân tố duy trì (Hygiene ThS NguyenThiNgocHuong- Factors) - nhân tố bên ngoài ĐaihocKTKTBD
 14. THUYẾT 2 YẾU TỐ CỦA HERZBERG Caùc yeáu toá duy trì  (bên ngoài) Caùc yeáu toá ñoäng vieân (bên trong) (Lieân quan ñeán quan heä giöõa caùc caù nhaân vaø  (Lieân quan ñeán tính chaát coâng vieäc, noäi dung  toå chöùc, boái caûnh laøm vieäc hoaëc phaïm vi coâng  coâng vieäc & nhöõng töôûng thöôûng ) vieäc ) Phöông phaùp giaùm saùt Söï thöû thaùch coâng vieäc Heä thoáng phaân phoái thu nhaäp Caùc cô hoäi thaêng tieán Quan heä vôùi ñoàng nghieäp YÙ nghóa cuõa caùc thaønh töïu Ñieàu kieän laøm vieäc Söï nhaän daïng khi coâng vieäc ñöôïc thöïc  Coâng vieäc oån ñònh hieän. Chính saùch cuûa coâng ty YÙ nghiaõ cuûa caùc traùch nhieäm  Ñòa vò Söï coâng nhaän AÛnh höôûng cuûa yeáu toá duy trì  Quan heä giöõa caùc caù nhaân AÛnh höôûng cuûa yeáu toá ñoäng vieân Söï thaønh ñaït Khi ñuùng Khi sai Khi ñuùng Khi sai Khoâng coù söï baát  Baát maõn Thoaû maõn Khoâng thoaû maõn maõn Höng phaán trong quaù  Khoâng coù söï baát  Khoâng taïo ra söï höng  AÛnh höôûng tieâu cöïc  trình laøm vieäc (haêng  maõn (Vaãn giöõ ñöôïc  phaán hôn. (chaùn naûn, thôø ô,….)  haùi hôn, coù traùch  ThS NguyenThiNgocHuong- möùc bình thöôøng) nhieäm hôn) ĐaihocKTKTBD
 15. Học thuyết hai yếu tô của Herzberg Yếu tố làm hài lòng • Yếu tố tạo động lực:  Chính sách – Sự thành công  Điều kiện làm việc – Sự thừa nhận  Lương – Sự hấp dẫn của công  Độ ổn định của công việc việc – Trách nhiệm  Mối quan hệ cá nhân – Sự trưởng thành
 16. Thuyết mong đợi (kì vọng) Thuyết kỳ vọng này do Victor Vroom; giáo sư Trường Quản trị Kinh doanh Yale (và học vị Tiến sĩ khoa học tại Trường ĐH Michigan) đưa ra, cho rằng một cá nhân sẽ hành động theo một cách nhất định dựa trên những mong đợi về một kết quả nào đó hay sự hấp dẫn của kết quả đó với cá nhân. Mô hình này do V. Vroom đưa ra vào năm 1964, sau đó được sửa đổi, bổ sung bởi một vài người khác, bao gồm cả các học giả Porter và Lawler (1968). ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 17. Thuyết mong đợi (kì vọng) • Để động viên người lao động NQTcần làm cho họ mong đợi vào:  Khả năng thực hiện nhiệm vụ  Giá trị phần thưởng được nhận thức  Khả năng nhận được phần thưởng nếu hoàn thành nhiệm vụ ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 18. THUYẾT MONG ĐỢI (KÌ VỌNG) Động viên Nỗ lực Khen thưởng Hiệu quả công việc Nếu động viên là để nhằm mục đích tăng kết quả công việc thì mọi khía cạnh của chu trình này “ động viên – nỗ lực – hiệu quả công việc – khen thưởng “ cần phải được xem xét. ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 19. Tăng kỳ vọng từ nỗ lực đến hoàn thành công việc Chọn nhân viên phù hợp với công việc. Đào tạo nhân viên tốt. "Phân vai" rõ trong công việc. Cung cấp đủ các nguồn lực cần thiết. Kèm cặp, giám sát và tích cực thu thập thông tin phản hồi. Tăng kỳ vọng từ hoàn thành công việc tới hiệu quả Đo lường quá trình làm việc một cách chính xác. Mô tả các kết quả làm việc tốt và không tốt. Giải thích và áp dụng cơ chế đãi ngộ theo kết quả công việc Tăng mức độ thỏa mãn Đảm bảo là các phần thưởng có giá trị (vật chất & tinh thần) Cá biệt hóa phần thưởng. Tối thiểu hóa sự khác biệt trong mức độ thỏa mãn các kết quả. ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 20. THUYẾT ĐỘNG LỰC NỘI TẠI Ñaëc tröng thieát yeáu cuûa  Nhaân vieân ñöôïc lôïi gì : Neáu taát caû caùc ñaëc tröng  coâng vieäc : thieát yeáu naøy cuûa coâng  vieäc ñeàu hieän höõu thì keát  quaû laø  Phaûn hoài töø coâng vieäc           Nhaän bieát veà caùc keát quaû                                        thöïc cuûa coâng vieäc Söï töï chuû                          Nhaän thöùc ñöôïc traùch nhieäm                                       ñoái vôùi keát quaû coâng vieäc.                                                                                    Ñoäng löïc noäi taïi cao Söï ña daïng cuûa kyõ naêng Coâng vieäc coù keát quaû nhìn       Caûm nhaän ñöôïc yù nghóa  thaáy roõ.                             cuûa coâng vieäc Taàm quan troïng cuûa coâng  vieäc. ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản