Tạo động lực làm việc cho nhân viên - PGS. TS. Trần Văn Bình

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
126
lượt xem
52
download

Tạo động lực làm việc cho nhân viên - PGS. TS. Trần Văn Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm về động lực làm việc Một số lý thuyết về hành vi Các phương pháp tạo động lực làm việc Vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo động lực làm việc cho nhân viên - PGS. TS. Trần Văn Bình

 1. 3- Tạo động lực làm việc cho nhân viên PGS. TS. Trần Văn Bình 1 12/6/2013
 2. Nội dung trình bày 1. Khái niệm về động lực làm việc 2. Một số lý thuyết về hành vi 3. Các phương pháp tạo động lực làm việc 4. Vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên 2 12/6/2013
 3. Nội dung trình bày 1. Khái niệm về động lực làm việc 2. Một số lý thuyết về hành vi 3. Các phương pháp tạo động lực làm việc 4. Vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên 3 12/6/2013
 4. Cùng thảo luận  Kết quả học tập của một học viên phụ thuộc vào những yếu tố nào? 4 12/6/2013
 5. Động lực làm việc là gì?  Lµ những nh©n tè bªn trong kÝch thÝch con ng­êi nç lùc lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn cho phÐp t¹o ra năng suÊt, hiÖu qu¶ cao.  BiÓu hiÖn cña ®éng lùc lµm viÖc lµ sù s½n sµng nç lùc say mª lµm viÖc nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu cña tæ chøc còng nh­ cña b¶n th©n ®Ò ra. 5 12/6/2013
 6. Các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG VIỆC KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CV ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC Sự thách thức Cơ hội để Phần thưởng Và hấp dẫn Tham gia Mong muốn Của CV 6 12/6/2013 tự quản lý
 7. Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên Đặc điểm cá nhân Nhân tố Công việc - Thái độ, quan điểm -Kỹ năng nghề nghiệp -Nhận thức về năng lực Động lực - Chuyên môn hoá bản thân và nhu cầu cá làm việc nhân - Mức dộ phức tạp - Tính cách - Tầm quan trọng Đặc điểm của tổ chức -Mục tiêu chiến lược -Văn hoá của tổ chức -Lãnh đạo -Các chính sách 7 12/6/2013
 8. ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC  Tạo động lực liên quan nhiều đến sự khích lệ và mong muốn.  Tạo động lực không thể là sự đe doạ, hình phạt hay dụ dỗ  Muốn tạo động lực cho ai đó làm việc gì bạn phải làm cho họ muốn làm công việc ấy.  Mỗi cá nhân được tạo động lực bởi những yếu tố khác nhau.  Môi trường làm việc là một yếu tố then chốt trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên. 8 12/6/2013
 9. Nội dung trình bày 1. Khái niệm về động lực làm việc 2. Một số lý thuyết về hành vi 3. Các phương pháp tạo động lực làm việc 4. Vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên 9 12/6/2013
 10. Lý thuyÕt nhu cÇu cña Maslow  Nhu cầu là sự thiếu hụt một cái gì đó mà con người có thể cảm nhận được  Nhu cÇu cña con ng­êi – Có sù ph©n cÊp – Khi c¸c nhu cÇu ë bËc thÊp ch­a ®­îc tho¶ m·n thì c¸c nhu cÇu bËc cao kh«ng cã t¸c dông khuyÕn khÝch mäi ng­êi. 10 12/6/2013
 11. Lý thuyÕt nhu cÇu cña Maslow  Cã 4 gi¶ thuyÕt c¬ b¶n lµ c¬ së cho hÖ thèng nhu cÇu cña Maslow lµ: – Khi mét nhu cÇu ®­îc tho¶ m·n thì nã kh«ng cßn lµ yÕu tè thóc ®Èy nửa mµ mét nhu cÇu kh¸c sÏ næi lªn thay thÕ vÞ trÝ cña nã. – HÖ thèng nhu cÇu rÊt ®a d¹ng. Lu«n cã mét sè nhu cÇu kh¸c nhau t¸c ®éng tíi hµnh vi cña con ng­êi t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo. – Nhìn chung, những nhu cÇu bËc thÊp ph¶i ®­îc tho¶ m·n tr­íc khi những nhu cÇu bËc cao trë nªn ®ñ m¹nh ®Ó th«i thóc hµnh ®éng. – Cã nhiÒu c¸ch ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu bËc cao h¬n c¸c nhu cÇu bËc thÊp. 11 12/6/2013
 12. THÁP NHU CẦU MASLOW Nhu cÇu tù HOÀN THIỆN HOÀ THIỆ Nhu cÇu ®­îc t«n träng Nhu cÇu liªn kÕt Nhu cÇu an toµn Nhu cÇu sinh häc 12 12/6/2013
 13. Bài tập tại lớp Hoµn tÊt biÓu ®å d­íi ®©y b»ng c¸ch ®iÒn những tõ sau vµo « trèng 1. Bữa ăn giữa ca 2. Quần áo bảo hộ 3. Cảm giác được là thành viên của công ty 4. Cơ hội sáng tạo 5. Công việc có tính thách thức 6. Nhà vệ sinh 7. Nhiệt độ dễ chịu tại nơi làm việc 8. Bảo hiểm y tế 9. Được nhìn nhận như một nhân viên xuất sắc 10. Có tiếng tăm về chuyên môn 13 12/6/2013
 14. LÝ THUYẾT BẢN CHẤT CON NGƯỜI CỦA MC. GREGOR  Thuyết X  Thuyết Y 1. Con người không thích 1. Con người thích làm việc trong làm việc và sẽ trốn tránh điều kiện phù hợp nó nếu có thể 2. Muốn tự định hướng, làm chủ 2. Phải thưởng nếu họ muốn hơn là chịu sự điều khiển làm việc và phạt nếu họ 3. Họ cam kết với mục tiêu nếu không làm việc đạt được sự thoả mãn cá nhân 3. Họ thích bị kiểm soát và từ công việc chỉ dẫn, tránh trách nhiệm, 4. Họ sẽ chấp nhận và gánh vác ít hoài bão và thường trách nhiệm trong điều kiện mong muốn sự ổn định thích hợp hơn bất cứ thứ gì khác 5. Sự khéo léo và óc sáng tạo luôn tiềm ẩn trong mỗi con người nhưng nhìn chung chưa được khai thác đúng mức 14 12/6/2013
 15. LÝ THUYẾT BẢN CHẤT CON NGƯỜI CỦA MC. GREGOR  Thuyết X của McGregor chỉ ra rằng con người tự thân không thích làm việc nên cần phải kiểm soát và thúc đẩy;  Ngược lại, thì thuyết Y lại cho rằng con người luôn yếu thích công việc, tự tìm kiếm trách nhiệm và tự kiểm soát công việc của mình. 15 12/6/2013
 16. THUYẾT HAI YẾU TỐ HERZBERG  Cã hai nhãm yÕu tè t¸c ®éng ®Õn qu¸ trình lµm viÖc cña c¸c c¸ nh©n trong doanh nghiÖp. – Mét nhãm yÕu tè chØ cã t¸c dông duy trì sù ho¹t ®éng cña mäi ng­êi – Mét nhãm cã t¸c dông ®éng lùc mµ vì nã c¸c c¸ nh©n trong doanh nghiÖp sÏ lµm viÖc tèt h¬n. Đéng lùc: Duy trì: trì Th¸ch thức trong c«ng viÖc vµ Sù gi¸m s¸t vµ c¸c ®iÒu kiÖn sù tr­ëng thµnh. lµm viÖc. Thµnh tÝch vµ tr¸ch nhiÖm L­¬ng bæng vµ cuéc sèng riªng TriÓn väng c«ng viÖc t­. C¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc ChÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp 16 12/6/2013
 17. CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC  Thành tích  Sự công nhận  Bản thân công việc  Trách nhiệm  Cơ hội phát triển 17 12/6/2013
 18. CÁC YẾU TỐ DUY TRÌ  Điều kiện làm việc  Địa vị  Tiền lương  Mối quan hệ cá nhân  Công việc ổn định 18 12/6/2013
 19. Bài tập tại lớp Hãy sắp xếp các yếu tố sau vào nhóm thích hợp (Yếu tố tạo động lực, yếu tố duy trì): 1. Sự ghi nhận về một thành tích tốt 2. Công việc ổn định 3. Cơ hội phát triển 4. Cơ hội tiếp thu kiến thức mới 5. Điều kiện làm việc tốt 6. Bản thân công việc 7. Thu nhập cao 8. Cập nhật thông tin cho nhân viên 9. Cơ hội mở rộng giao lưu 10. Công việc có ý nghĩa 19 12/6/2013
 20. THUYẾT HAI YẾU TỐ HERZBERG Thuyết hai yếu tố của Herzberg cho rằng có 2 yếu tố chính thúc đẩy hành vi:  Yếu tố tạo sự thoả mãn nằm ở bản thân công việc  Và yếu tố khiến cho nhân viên bất mãn nằm ở môi trường làm việc. 20 12/6/2013
Đồng bộ tài khoản