intTypePromotion=1
ADSENSE

Động viên

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

195
lượt xem
83
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Động viên là sự sẵn lòng thể hiện ở mức độ cao của những nỗ lực để hướng tới các mục tiêu của tổ chức trên cơ sở thoả mãn các nhu cầu cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Động viên

 1. ng viên Hành vi T ch c !" #$%&'&(&)* %+, - #$ %&'&(&)*./. 0 " #1!023 ! !2 4 5!67 !# 8881 !02 ! !2 4 4 ng viên Nguy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn M c tiêu K t thúc vi c h c t p ch ng này, b n s có kh n ng: 1. Th hi n c quá trình ng viên 2. Th o lu n v các thuy t ng viên và các c i m c a nó 3. Mô t các c tính c a m t công vi c h p d n, thú v 4. Gi i thích các hình th c trao ph n th ng và nh ng u nh c i m c a t ng hình th c 5. Nh n d ng và phát tri n các hình th c tham gia c a ng i lao ng 6. Nh n d ng nh ng c i m c a ng viên i v i m t s lo i lao ng c bi t trong t ch c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1
 2. ng viên Hành vi T ch c Khái ni m ng viên S s n lòng th hi n m c cao c a nh ng n l c ng t i các m c tiêu c a t ch c trên c! s th"a mãn các nhu c u cá nhân. Nhu c u S Tìm ki m Gi m s Các Th a mãn c ng các c ng c áp l c nhu c u th ng hành vi th ng th a mãn Center for Excellence in Management Development Khái ni m ng viên Các quá trình liên quan t i c a nh ng n l c h ng t i t c m c tiêu. Các CácYY uutt Ch Ch yy uu Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 2
 3. ng viên Hành vi T ch c Thuy t C p b c Nhu c u (Arbraham Maslow) T th hi n Maslow s#p x p 5 nhóm nhu c u theo m t tr t t C p cao T tr ng Quá trình th"a mãn theo trình t Nh ng ng i tr i qua s t hi n Xã h i th c hóa th ng mong mu n nhi u h!n thay vì ít h!n nh ng gì An toàn h$ c n. C p th p Ít có b%ng ch ng th c ti n cho h$c thuy t c a Maslow Sinh lý Ngu n: Motivation and Personality, 2nd Ed. By A. H. Maslow. 1970 Center for Excellence in Management Development Thuy t Hai Nhân t (Frederick Herzberg) # 7 '#$8 # 56 - 1 1 % # 5) # # " 24 # 1 1 # 1 2 - # 3 # 0 - , . 1 0 ! " # / # ( . + /% () * + , - # & " #' ! " #$ % Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 3
 4. ng viên Hành vi T ch c Thuy t Hai Nhân t (Frederick Herzberg) Thuy t Hai nhân t Các nhân t n i t i là liên quan t i s th a mãn v i công vi c, trong khi các nhân t bên ngoài có liên quan t i s b t mãn. Các nhân t Duy trì Các nhân t ! c x" lý và gi i quy t úng s không làm cho ng #i lao ng không b t mãn. Center for Excellence in Management Development Thuy t E.R.G (Clayton Alderfer) Mô hình c a Alderfer cho Phát tri$n r%ng con ng i có 3 lo i nhu c u c! b n C ng c thêm h$c thuy t c a Quan h Maslow Có nhi u nghiên c u h tr thuy t này h!n thuy t c a T%n t i Maslow Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 4
 5. ng viên Hành vi T ch c Thuy t v& Các Nhu c u (David McClelland) Nhu c u thành t u nPow Nhu c u quy&n l c nAch nAff Nhu c u liên minh Center for Excellence in Management Development B trí Công vi c cho Ng #i có Nhu c u Thành t u Cao Ngh'a v Nh ng ng i có nhu c u thành Ph n h%i t u thích nh ng công vi c t o ra R i ro Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 5
 6. ng viên Hành vi T ch c Thuy t L ng giá Nh n th c Thuy t L ng giá Nh n th c Center for Excellence in Management Development Thuy t v& Thi t l p M c tiêu (Edwin Locke) Thuy t Thi t l p M c tiêu Thuy t T k( Ám th) Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 6
 7. ng viên Hành vi T ch c Thi t l p các M c tiêu Hi u qu C th Thí Thích h p Thá Thách th c Hoà Hoàn thà thành T n tâm nhi m v Tham gia Ph n h&i Center for Excellence in Management Development khó c a M c tiêu và Vi c Th c hi n Cao M c tiêu Vi c th c hi n nhi m v Thách th c Có M c Th c hi n cao nh t Th p V a ph i Thách th c Không th khó kh n c a m c tiêu Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 7
 8. ng viên Hành vi T ch c Mô hình ng viên N i t i (Ken Thomas) Nh ng ng i lao ng c ng viên n i t i khi các ph n th ng h$ nh n ct công vi c là k t qu c a: – Ch n l a: – N ng l c: – Có Ý ngh'a – Ti n b Center for Excellence in Management Development Thuy t v& s Công b*ng Ng i lao ng trong t ch c luôn mu n c i x' m t cách công b%ng – Công b ng cá nhân: – Công b ng xã h i: Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 8
 9. ng viên Hành vi T ch c B t công ãi ng : Quá cao ho+c Quá th p So v i B n thân ng i khác K t qu K t qu óng góp óng góp K t qu K t qu óng góp óng góp Center for Excellence in Management Development H th ng các Y u t Công b*ng trong T ch c Phán quy t v& Nguyên t#c công b*ng trong Phân ph i • Tình c m Nguyên t#c • Thái Phán quy t v& công b*ng • Hành vi trong Th t c Nguyên t#c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 9
 10. ng viên Hành vi T ch c Thuy t v& s Công b*ng Ch n l a $ x" lý v i s b t công: Center for Excellence in Management Development Thuy t v& s Công b*ng Khi c tr không công b*ng: Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 10
 11. ng viên Hành vi T ch c Thuy t Mong i (Victor Vroom) “( ng viên là k t qu c a nh ng mong i c a m t cá nhân.” S ng viên c a con ng i ph thu c vào hai nhân t : – M c mong mu n th c s c a cá ) *) i v i vi c gi i quy t công vi c – Cá ) *) ó ngh+ v công vi c th nào và s, t n nó ) - nào Center for Excellence in Management Development Thuy t Mong i (Victor Vroom) S c m nh ng viên: Tôi nên n l c t i m c nào? Kh , ,- Kh , ,- Giá tr) c a c an l c nh n c ph n th .ng th c hi n ph n th .ng Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 11
 12. ng viên Hành vi T ch c Thuy t Mong i (Victor Vroom) N l c Th c hi n Ph n th ng M c tiêu Cá nhân Cá nhân T ch c Cá nhân Quan h Quan h Quan h Center for Excellence in Management Development Các Khía c nh c a Th c hi n N ng l c Th c hi n ng viên C h i Ngu n: T Blumberg, M. & Pringle, C.D., (October, 1982). “The Missing Opportunity in Organiztional Research: Some Implications for a Theory of Work Performance.” Academy of Management Review. Pp 565. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 12
 13. ng viên Hành vi T ch c H p nh t Thuy t ng viên Nhu c u ng viên Tiêu chí So Sánh v& S Công b*ng C h i N ng l c Nh ng n l c Vi c th c hi n Ph n th .ng Các m c tiêu H th ng L ng giá Khách quan C ng c Nh ng nhu c u Vi c Th c hi n Th ng tr) Nh ng M c tiêu Center for Excellence in Management Development /ng d ng Các thuy t ng viên Thi t k Công vi c – B trí ,- #i úng vi c – B trí vi c úng ng #i Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 13
 14. ng viên Hành vi T ch c V n hành c a Thú v) hóa Công vi c +c tính c t lõi Tr ng thái tâm lý K tc c c a công vi c ch y u •Nhi u k. )/)0 C m th y công vi c •Th ng nh t nhi m v Có ý ngh'a ng viên n i t i cao •Ý ngh+a c a nhi m v Th a mãn phát tri$n cao C m th y trách nhi m •T ch v i k t qu Th a mãn công vi c cao Hi$u bi t k t qu th c s Hi u qu công vi c cao •Ph n h&i t công vi c c a công vi c Các nhân t nh h .ng: 1. Ki n th c & K. )/)0 2. Mong mu n cho s phát tri n cá nhân 3. Quan ni m v s th"a mãn Center for Excellence in Management Development /ng d ng Các thuy t ng viên Ph n th .ng – Th a mãn nh ng nhu c u ho t ng – T o ra nh ng mong i tích c c – B o m s phân ph i công b*ng – G0n li&n v i vi c th c hi n nhi m v c a ng #i lao ng Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 14
 15. ng viên Hành vi T ch c /ng d ng Các thuy t ng viên S tham gia c a ng #i lao ng “Qu n lý có s tham gia c a ng i lao ng là quá trình m r ng quy n h n cho ng i lao ng, cho phép và thu hút nh ng ng i lao ng th c hi n nh ng nhi m v mà c ây là công vi c c a gi i qu n lý.” Center for Excellence in Management Development /ng d ng Các thuy t ng viên Thông qua các K1 thu t khác Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 15
 16. ng viên Hành vi T ch c Nh ng Ch & +c bi t trong ng viên ( ng viên nh ng ng i chuyên nghi p Center for Excellence in Management Development Nh ng Ch & +c bi t trong ng viên ( ng viên nh ng ng i lao ng t m th i Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 16
 17. ng viên Hành vi T ch c Nh ng Ch & +c bi t trong ng viên ( ng viên l c l ng lao ng a d ng Center for Excellence in Management Development Nh ng Ch & +c bi t trong ng viên ( ng viên nh ng ng i lao ng d ch v không có k. )/)0 Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 17
 18. ng viên Hành vi T ch c Nh ng Ch & +c bi t trong ng viên ( ng viên nh ng ng i lao ng th c hi n nh ng công vi c l p i l p l i Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=195

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2