intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự án xây dựng nhà máy nước sử dụng nguồn nước mặt sông hồng

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

246
lượt xem
101
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu cơ bản của dự án Xây dựng nhà máy nước sử dụng nguồn nước mặt là cung cấp bổ sung một lượng nước đáng kể cho thành phố Hà Nội, góp phần cùng với các nhà máy nước khác sẽ được mở rộng hoặc xây dựng trong tương lai nâng tổng công suất của hệ thống cấp nước Hà Nội lên 1 triệu m3/ ngày giai đoạn năm 2010, nhờ đó chủ động đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển khinh tế - xã hội theo quy hoạch phát triển chung của đô thị....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự án xây dựng nhà máy nước sử dụng nguồn nước mặt sông hồng

 1. C«ng ty kinh doanh n− íc s¹ch Hµ Néi B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng Nhµ m¸y n−íc sö dông nguån n−íc mÆt S«ng Hång C«ng suÊt ®ît I: 150.000 m3/ngµy Tãm t¾t Viwase th¸ng 3/2007
 2. Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng Nhµ m¸y n−íc sö dông nguån n−íc mÆt S«ng Hång C«ng suÊt ®ît I: 150.000 m3/ngµy Môc lôc I. Cë së ph¸p lý: 3 II. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−: 3 III. Môc tiªu cña Dù ¸n: 4 IV. Ph¹m vi khu vùc nghiªn cøu: 4 V. D©n sè phôc vô vµ nhu cÇu dïng n−íc 5 VI. §Ò xuÊt kü thuËt 6 VII. Tµi chÝnh – Kinh tÕ 9 VIII. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 10 2
 3. Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång I. Cë së ph¸p lý Q uyÕt ®Þnh sè 50/2000/Q§-TTg ngµy 24/4/2000 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc Quy ho¹ch hÖ thèng cÊp n −íc Tp Hµ néi ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h− íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 Th«ng b¸o sè 120/TB-VPCP ngµy 14/6/2004 cña V¨n phßng ChÝnh phñ chØ ®¹o cña Thñ t− íng ChÝnh phñ viÖc ®Çu t− c¸c Dù ¸n tiÕp theo nhµ m¸y n−íc mÆt s«ng §µ. §iÒu chØnh qui ho¹ch chung x©y dùng thñ ®« Hµ Néi ®Õn n¨m 2020, ®· ® −îc ChÝnh phñ phª duyÖt. Q uyÕt ®Þnh sè 63/1998/Q§-TTg cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt §Þnh h−íng ph¸t triÓn CÊp n−íc ®« thÞ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020. V¨n b¶n sè 2405/UB-KH&§T ngµy 13/6/2005 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi göi Së GTCC Hµ Néi vµ C«ng ty Kinh doanh n−íc s¹ch Hµ Néi chÊp thuËn cho phÐp C«ng ty N− íc vµ M«i tr−êng ViÖt Nam (VIWASE) thùc hiÖn hoµn chØnh, bæ sung mét sè néi dung kh«ng thùc hiÖn ®− îc cña B¸o c¸o NCTKT dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y n−íc tõ nguån n −íc mÆt s«ng Hång do t− vÊn ¸ o kh«ng triÓn khai thùc hiÖn ®Çy ®ñ theo yªu cÇu cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− t¹i V¨n b¶n sè 6119/BKH- T§&GS§T ngµy 27/9/2004. C¸c v¨n b¶n tháa thuËn, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c Bé, ban ngµnh trung − ¬ng vµ ®Þa ph−¬ng vÒ Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi do VIWASE vµ T − vÊn ¸o lËp. II. S ù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− Theo QuyÕt ®Þnh sè 50/2000/Q§-TTg ngµy 24/4/2000 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Qui ho¹ch hÖ thèng cÊp n−íc thµnh phè Hµ Néi ®Õn n¨m 2010 vµ §Þnh h− íng ®Õn 2020, nhu cÇu dïng n−íc cña thµnh phè Hµ Néi ®Õn n¨m 2010 lµ 1.046.000 m3/ngµy. TÝnh ®Õn t¹i thêi ®iÓm th¸ng 9/2005, tæng c«ng suÊt cña c¸c nhµ m¸y n−íc trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi kho¶ng 460.000 m3/ngµy. Cïng víi viÖc x©y dùng NMN mÆt s«ng §µ G§I cÊp cho Hµ Néi 200.000 m3/ngµy, cÇn ph¶i x©y dùng NMN mÆt s«ng Hång G§I c«ng suÊt 150.000 m3/ngµy ®Ó ®−a tæng c«ng suÊt cÊp n−íc cña c¸c nhµ m¸y n−íc lªn 1.022.000 m3/ngµy ®¸p øng ®ñ nhu cÇu dïng n −íc ®Õn n¨m 2010. HÖ thèng cÊp n−íc hiÖn cã kh«ng ®ñ n¨ng lùc ®¸p øng nhu cÇu dïng n− íc ®ang t¨ng lªn rÊt nhanh chãng. NMN mÆt s«ng §µ cung cÊp 200.000 m3/ngµy; NMN mÆt s«ng Hång c«ng suÊt 150.000 m3/ngµy, cïng víi c¸c nhµ m¸y n−íc ngÇm, tæng c«ng suÊt cÊp n− íc cña tÊt c¶ c¸c nhµ m¸y n −íc mÆt vµ n−íc ngÇm trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi ®Õn n¨m 2010 lµ 1.022.000 m3/ngµy. 3
 4. Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång Nguån n−íc ngÇm ®· khai th¸c ®¹t ®Õn giíi h¹n, kh«ng thÓ khai th¸c thªm (HiÖn ®ang khai th¸c víi s¶n l −îng 600 000 m3/ng, trong khi tr÷ l−îng cho phÐp khai th¸c tèi ®a lµ 700 000 m3 /ng). III. Môc tiªu cña Dù ¸n Môc tiªu c¬ b¶n cña Dù ¸n X©y dùng nhµ m¸y n−íc sö dông nguån n−íc mÆt lµ cung cÊp bæ sung mét l −îng n −íc ®¸ng kÓ cho thµnh phè Hµ Néi, gãp phÇn cïng víi c¸c nhµ m¸y n−íc kh¸c sÏ ®−îc më réng hoÆc x©y dùng trong t−¬ng lai n©ng tæng c«ng suÊt cña hÖ thèng cÊp n −íc Hµ Néi lªn trªn mét triÖu m3 /ngµy giai ®o¹n ®Õn n¨m 2010, nhê ®ã chñ ®éng ®¸p øng ® −îc nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi theo quy ho¹ch ph¸t triÓn chung cña Thñ ®«. IV. P h¹m vi khu vùc nghiªn cøu Khu vùc nghiªn cøu cña dù ¸n lµ toµn bé thµnh phè Hµ Néi c¶ néi thµnh vµ ngo¹i thµnh theo quy ho¹ch ®iÒu chØnh cña thµnh phè ®· ®−îc ChÝnh phñ phª duyÖt. Tuy nhiªn, khu vùc nghiªn cøu chñ yÕu (kÕt hîp víi dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y n−íc sö dông nguån n− íc mÆt s«ng §µ do Tæng c«ng ty Vinaconex thùc hiÖn) lµ vµnh ®ai phÝa T©y vµ phÝa Nam khu vùc néi thµnh theo vßng cung ch¹y tõ bê Nam cÇu Th¨ng Long cho ®Õn khu vùc tiÕp gi¸p víi s«ng Hång ë phÝa Nam Hµ Néi (vïng V¨n §iÓn, Yªn Mü huyÖn Thanh Tr×). 4
 5. Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång V. D©n sè phôc vô vµ nhu cÇu dïng n −íc a. Dù b¸o nhu cÇu n−íc 5
 6. Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång b. B¶ng c©n ®èi nhu cÇu – k h¶ n¨ng cung cÊp N¨m 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Khu vùc Nam s«ng 398,000 446,000 477,001 541,001 556,001 571,001 571,001 566,001 Hång Khu vùc B¾c s«ng 95,000 77,000 114,000 139,000 164,000 154,000 154,000 164,000 Hång Nhµ m¸y n−íc s«ng - - - - 200,000 200,000 200,000 400,000 §µ Nhµ m¸y n−íc s«ng - - - - - 150,000 150,000 300,000 Hång Tæng céng 493,000 523,000 591,001 680,001 920,0011,075,0011,075,0011,430,001 Nhu cÇu 913,6691,032,604 1,151,538 1,205,383 1,259,2281,313,0721,366,917 1,420,762 Nhu cÇu – Kh¶ n¨ng 420,669 509,604 560,537 525,382 339,227 238,071 291,916 -9,239 cung cÊp V I. §Ò xuÊt kü thuËt a. Th«ng sè thiÕt kÕ G §-1 G§-2 C«ng suÊt cña nhµ m¸y: m3/ngµy 150.000 300.000 HÖ sè tÝnh ®Õn l−îng n−íc dïng cho nhu cÇu néi bé nhµ m¸y xö lý: 1,06 1,06 C«ng suÊt tÝnh to¸n: m3/ngµy 159.000 318.000 C«ng suÊt tÝnh trßn: m3/ngµy 160.000 320.000 m3/s 1,852 3,704 PhÇn x©y dùng cña c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m n− íc th« thiÕt kÕ cho c«ng suÊt 300.000 m3/ngµy Côm xö lý sÏ thiÕt kÕ theo c¸c ®¬n nguyªn 150.000 m3/ngµy (c«ng suÊt tÝnh to¸n 160.000 m3/ngµy). MÆt b»ng nhµ m¸y vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî ®¶m b¶o cho c«ng suÊt 300.000 m3/ngµy. 6
 7. Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång Nguån n−íc th«: N− íc s«ng Hång ChÊt l −îng n −íc sau xö lý: ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 1329/2002/BYT/QD ngµy 18/4/2002. N−íc th¶i tõ nhµ m¸y x¶ ra m«i tr −êng ph¶i ®¹t tiªu chuÈn M«i tr− êng TCVN 5945- 2005 Bïn t¹o ra ph¶i ®−îc xö lý vµ x¶ th¶i phï hîp b. Néi dung ®Çu t− c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh C«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m I C¸c c«ng tr×nh trong tr¹m xö lý gåm ph¶n øng, kÕt b«ng, l¾ng, läc, bÓ chøa, khö trïng, tram b¬m n −íc s¹ch, tr¹m biÕn ¸p, C«ng tr×nh xö lý bïn, TuyÕn ®−êng èng truyÒn dÉn c . VÞ trÝ c«ng tr×nh Ph−¬ng ¸n I. C «ng tr×nh thu n−íc t¹i cèng Liªn M¹c, tr¹m xö lý ®Æt t¹i c¸nh ®ång x· Th− îng C¸t 7
 8. Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång Ph−¬ng ¸n II. C«ng tr×nh thu n−íc trùc tiÕp t¹i bê s«ng Hång, c¸ch cèng Liªn M¹c kho¶ng 3 km, tr¹m xö lý ®Æt t¹i c¸nh ®ång x· Th−îng C¸t VÞ trÝ dù kiÕn cho Tr¹m xö lý: 8
 9. Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång d. Qui m« sö dông ®Êt (cho qui m« c«ng suÊt 500.000 m3/ngµy) 1. DiÖn tÝch dù kiÕn cho nhµ m¸y xö lý n− íc: 600 x 330 = 198.000 m2 = 1 9,80 ha, bao Bao gåm: Côm xö lý n−íc vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî: 400x330=132.000 m2= 13,20 ha - C«ng tr×nh thu håi vµ xö lý cÆn: 200 x 330=66.000 m2=6,60 ha - 2. DiÖn tÝch dù kiÕn cho c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m n−íc th«: kho¶ng 2.000 m2 V II. Tµi chÝnh - Kinh tÕ a. Tæng møc ®Çu t− b. Gi¸ n−íc TT Ph− ¬ng ¸n huy ®éng vèn Giai ®o¹n I (®/m3) Tr−êng hîp 1: Vèn ng©n s¸ch cÊp, vèn tù cã vµ vèn 1 1.750 vay Quü hç trî ph¸t triÓn (6,6% n¨m). Tr−êng hîp 2: Vèn tù cã, vèn vay Quü hç trî ph¸t 2 1.718 triÓn (6,6% n¨m) vµ Liªn doanh. Tr−êng hîp 3: Vèn vay th−¬ng m¹i (11,4%/n¨m); cã 3 1.824 hç trî l·i suÊt vay (3,3%/n¨m). 9
 10. Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång c . Mét sè chØ sè kinh tÕ - tµi chÝnh Ph− ¬ng ¸n 1: LÊy n −íc th« t¹i cèng Liªn m¹c - HÖ sè thu håi vèn néi bé tµi chÝnh FIRR : 8.49% - Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng NPV : 371,241. - Tû lÖ Lîi Ých trªn chi phÝ B/C : 1.29 Ph−¬ng ¸n 2: LÊy n −íc th« t¹i Th−îng C¸t - HÖ sè thu håi vèn néi bé tµi chÝnh FIRR : 9.68% - Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng NPV : 489,051.53 - Tû lÖ Lîi Ých trªn chi phÝ B/C : 1.37 V III. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Theo QuyÕt ®Þnh sè 50/2000/Q§-TTg ngµy 24/4/2000 cña Thñ t− íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Qui ho¹ch hÖ thèng cÊp n−íc thµnh phè Hµ Néi ®Õn n¨m 2010 vµ §Þnh h− íng ®Õn 2020, nhu cÇu dïng n−íc cña thµnh phè Hµ Néi ®Õn n¨m 2010 lµ 1.046.000 m3/ngµy. TÝnh ®Õn t¹i thêi ®iÓm th¸ng 9/2005, tæng c«ng suÊt cña c¸c nhµ m¸y n−íc trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi kho¶ng 460.000 m3/ngµy. Cïng víi viÖc x©y dùng NMN mÆt s«ng §µ G§I cÊp cho Hµ Néi 200.000 m3/ngµy, cÇn ph¶i x©y dùng NMN mÆt s«ng Hång G§I c«ng suÊt 150.000 m3/ngµy ®Ó ®− a tæng c«ng suÊt cÊp n− íc cña c¸c nhµ m¸y n− íc lªn 1.022.000 m3/ngµy ®¸p øng ®ñ nhu cÇu dïng n −íc ®Õn n¨m 2010 §èi víi Thµnh phè Hµ Néi, bªn c¹nh nhiÒu nhµ m¸y n− íc ngÇm cã c«ng suÊt nhá n»m trùc tiÕp trªn ®Þa bµn thµnh phè th× viÖc ®ång thêi cã hai nhµ m¸y n−íc mÆt c«ng suÊt lín lµ NMN mÆt s«ng §µ vµ NMN mÆt s«ng Hång sÏ ®¶m b¶o cho Hµ Néi lu«n lu«n ®−îc an toµn vÒ mÆt an ninh x· héi vµ chÝnh trÞ; sù hµi hoµ trong viÖc x©y dùng míi, c¶i t¹o vµ vËn hµnh m¹ng l−íi ® −êng èng truyÒn dÉn vµ ph©n phèi n−íc. §ång thêi sù c¹nh tranh lµnh m¹nh cña c¸c ®¬n vÞ cÊp n−íc lín trªn ®Þa bµn thµnh phè theo c¬ chÕ thÞ tr−êng sÏ t¹o ra mét dÞch vô cÊp n−íc æn ®Þnh h¬n, tèt h¬n, gi¸ thµnh b¸n n− íc sÏ ®−îc h¹ thÊp ®Õn møc cã thÓ. C¸c ph©n tÝch vÒ nhu cÇu, kü thuËt, tµi chÝnh, nguån n−íc, mèi liªn hÖ vïng cho thÊy viÖc ®Çu t− x©y dùng Nhµ m¸y n−íc xö lý n −íc s«ng Hång cã tÝnh kh¶ thi cao, ®¸p øng ®¬îc nhu cÇu n −íc cho c¸c ho¹t ®éng d©n sinh còng nh− ph¸t triÓn cña Thñ ®« Hµ néi. Trong qu¸ tr×nh lËp B¸o c¸o ®Çu t−, Chñ ®Çu t− vµ T− vÊn ®· nhËn ®−îc nhiÒu ý kiÕn tõ c¸c c¬ quan liªn quan nh− Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t− , Bé Tµi nguyªn vµ m«i tr−êng, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé X©y dùng, së Quy ho¹ch kiÕn tróc Hµ néi, vµ cña nhiÒu ®¬n vÞ liªn quan kh¸c. §Õn th¸ng 12/2006, Bé x©y dùng cã v¨n b¶n sè: 2616/BXD-HT§T ngµy 01/12/2006 göi UBND thµnh phè Hµ Néi, trong ®ã cã yªu cÇu Chñ ®Çu t− nghiªn cøu x¸c ®Þnh nhu cÇu cÊp n−íc Vïng thñ ®« vµ quy m« c¸c giai ®o¹n ®Çu t−. Trªn 10
 11. Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång c¬ së hå s¬ ®· cã vµ tÝnh cÊp b¸ch cña Dù ¸n, kÝnh ®Ò nghÞ quý ñy ban xem xÐt vµ cho chØ ®¹o sím mét sè vÊn ®Ò d−íi ®©y: a. B¸o c¸o ®Çu t− ®− îc lËp nh»m môc tiªu ®¶m b¶o cÊp n− íc s¹ch cho nhu cÇu cña thµnh phè Hµ néi. b. ViÖc nghiªn cøu Vïng cÇn ph¶i cã sù ®Çu t− ban ®Çu lín ®Ó nghiªn cøu toµn diÖn vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thñy v¨n vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®¶m b¶o cã ®−îc th«ng sè thiÕt kÕ cÇn thiÕt. c. Dù ¸n ®· tÝnh ®Õn viÖc cÊp n−íc cho Hµ Néi vµ vïng l©n cËn phï hîp víi Quy ho¹ch chung. VÒ quy ho¹ch Vïng thñ ®«, ®Õn nay, c¸c tµi liÖu vÒ quy ho¹ch vïng thñ ®« ch−a hoµn chØnh, c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu dïng n−íc vµ quy m« ®Çu t− c ho Vïng ch −a thÓ thùc hiÖn ®−îc. ViÖc gi¶ ®Þnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo sÏ dÉn ®Õn tÝnh kh¶ thi thÊp cña Dù ¸n. d. ViÖc cÊp n−íc quy m« vïng, cho nhiÒu ®¬n vÞ hµnh chÝnh sÏ dÉn ®Õn sù khã kh¨n trong viÖc lùa chän Chñ ®Çu t− cho c«ng tr×nh. §Ò nghÞ UBND Thµnh phè Hµ Néi tr×nh Thñ t−íng ChÝnh Phñ phª duyÖt B¸o c¸o ®Çu t− ® Ó cã c¬ së cho viÖc lùa chän vÝ trÝ x©y dùng C«ng tr×nh thu-Tr¹m b¬m n −íc th« vµ Nhµ m¸y xö lý n−íc, ®ång thêi cã thÓ tiÕn hµnh ® −îc nh÷ng c«ng t¸c nghiªn cøu kh¸c tiÕp theo nh− kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, khÝ t−îng thuû v¨n, x©y dùng vµ vËn hµnh m« h×nh Pilot, x¸c ®Þnh c«ng nghÖ xö lý phï hîp phôc vô cho viÖc lËp Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. Sau khi B¸o c¸o ®Çu t− ®−îc ChÝnh phñ phª duyÖt, ®Ò nghÞ UBND thµnh phè Hµ Néi cho triÓn khai ngay ph−¬ng ¸n ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng khu ®Êt dµnh cho x©y dùng nhµ m¸y vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c thuéc hÖ thèng n−íc mÆt S«ng Hång. 11
 12. Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång IX. P hô lôc Mét sè h×nh ¶nh cña cèng Liªn M¹c MÆt b»ng tr¹m xö lý vµ c«ng tr×nh C«ng Liªn M¹c Tr¹m b¬m Liªn M¹c MÆt b»ng tæng thÓ Nhµ m¸y n−íc s«ng Hång G§ I. 12
 13. Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2