intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại tại ngân hàng Agribank - chi nhánh Võ Nhai

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
29
lượt xem
4
download

Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại tại ngân hàng Agribank - chi nhánh Võ Nhai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giảm thiểu rủi ro là một trong những vấn đề quan trọng của hoạt động cho vay tại các ngân hàng. Để đánh giá khách hàng vay một cách chính xác thì ngân hàng phải xây dựng được quy trình phân tích tài chính khách hàng hợp lý và hiệu quả. Thông qua việc đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính khách hàng tại ngân hàng Agribank - chi nhánh Võ Nhai, bài báo đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phân tích tài chính khách hàng đồng thời hoàn thiện công tác phân tích cho phù hợp với mục tiêu của chi nhánh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại tại ngân hàng Agribank - chi nhánh Võ Nhai

Nguyễn Phương Thảo<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 94(06): 55 - 61<br /> <br /> GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI AGIRBANK<br /> – CHI NHÁNH HUYỆN VÕ NHAI<br /> Nguyễn Phương Thảo*<br /> Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Giảm thiểu rủi ro là một trong những vấn đề quan trọng của hoạt động cho vay tại các ngân hàng.<br /> Để đánh giá khách hàng vay một cách chính xác thì ngân hàng phải xây dựng được quy trình phân<br /> tích tài chính khách hàng hợp lý và hiệu quả. Thông qua việc đánh giá thực trạng công tác phân<br /> tích tài chính khách hàng tại ngân hàng Agribank - chi nhánh Võ Nhai, bài báo đề xuất các giải<br /> pháp nhằm nâng cao chất lượng phân tích tài chính khách hàng đồng thời hoàn thiện công tác phân<br /> tích cho phù hợp với mục tiêu của chi nhánh.<br /> Từ khoá: Rủi ro tín dụng, hoạt động cho vay, phân tích tài chính khách hàng, khách hàng doanh<br /> nghiệp, ngân hàng thương mại.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Một khách hàng có khả năng tài chính đảm<br /> bảo trả nợ trong thời hạn cam kết là một trong<br /> những điều kiện tiên quyết để xem xét có cho<br /> vay hay không. Điều kiện này vừa mang lại<br /> thuận lợi cho ngân hàng lẫn khách hàng. Đối<br /> với khách hàng, có được khả năng tài chính<br /> tốt sẽ giúp cho khách hàng an tâm hơn về khả<br /> năng trả nợ khi đến hạn, do đó giữ được uy<br /> tín, cam kết đối với ngân hàng. Riêng đối với<br /> ngân hàng, việc xem xét khả năng tài chính<br /> của khách hàng giúp ngân hàng có thể giảm<br /> thiểu được rủi ro tín dụng, tránh đưa ra những<br /> quyết định sai lầm: cho vay những khách<br /> hàng xấu và không cho vay những khách<br /> hàng tốt.<br /> Bài báo dựa trên sự đánh giá thực trạng công<br /> tác phân tích tài chính khách hàng trong hoạt<br /> động cho vay tại Agribank- chi nhánh Võ Nhai<br /> để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu<br /> quả hoạt động công tác phân tích tài chính<br /> khách hàng giúp cho chi nhánh giảm thiểu rủi<br /> ro khi thực hiện các quyết định cho vay.<br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Phương pháp nghiên cứu được vận dụng<br /> trong đề tài chủ yếu là phương pháp thống kê<br /> mô tả, phương pháp thống kê so sánh và tổng<br /> hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá<br /> trình thu thập thông tin tại địa điểm nghiên<br /> cứu. Phương pháp phỏng vấn nhóm, phương<br /> pháp đánh giá nhanh cũng được thực hiện.<br /> *<br /> <br /> Tel: 0988.090.796;Email:nguyenphuongthao_tueba@gmail.com<br /> <br /> Số liệu thứ cấp được thu thập trong các báo<br /> cáo, tạp chí, mạng internet và các tài liệu khác<br /> liên quan đến vấn đề nghiên cứu.<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Tình hình hoạt động của chi nhánh<br /> Agirbank - Huyện Võ Nhai là tổ chức kinh<br /> doanh tiền tệ tín dụng và các dịch vụ khác.<br /> Hoạt động thường xuyên của ngân hàng là<br /> nhận tiền gửi của khách hàng, hoàn trả và sử<br /> dụng số tiền đó để cho vay hộ sản xuất và hộ<br /> kinh doanh, cho vay các doanh nghiệp trong<br /> và ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện, thực<br /> hiện các nghiệp vụ chiết khấu và làm phương<br /> tiện thanh toán. Tình hình dư nợ cho vay của<br /> ngân hàng trong 3 năm hoạt động được thể<br /> hiện trong bảng 1 và biểu đồ 1.<br /> Thực trạng công tác phân tích tài chính<br /> khách hàng trong hoạt động cho vay tại<br /> Agribank- chi nhánh Võ Nhai<br /> Khái quát về công tác phân tích tài chính<br /> khách hàng trong hoạt động cho vay tại<br /> Agribank- chi nhánh Võ Nhai<br /> Hiện nay, tại chi nhánh trình tự thủ tục cấp<br /> khoản vay, các công tác phân tích tài chính<br /> khách hàng vay vốn được hướng dẫn thực<br /> hiện bằng các văn bản có liên quan như:<br /> - Chính sách tín dụng và quy chế cho vay.<br /> - Quy trình tín dụng ngắn hạn.<br /> - Quy trình tín dụng trung – dài hạn.<br /> 55<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Nguyễn Phương Thảo<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 94(06): 55 - 61<br /> <br /> Bảng 1: Hoạt động tín dụng tại chi nhánh 3 năm 2008-2010<br /> ĐVT: Triệu đồng<br /> 2009/2008<br /> +/%<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> 2008<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> Cho vay<br /> Thu nợ<br /> Dư nợ<br /> Nợ xấu<br /> <br /> 65.516<br /> 52.764<br /> 73.676<br /> 818<br /> <br /> 104.037<br /> 74.400<br /> 106.079<br /> 1.268<br /> <br /> 135.739<br /> 100.481<br /> 141.508<br /> 803<br /> <br /> 38.521<br /> 21.636<br /> 32.403<br /> 450<br /> <br /> 58,7<br /> 41.00<br /> 32,98<br /> 55,01<br /> <br /> 2010/2009<br /> +/%<br /> 31.702<br /> 26.081<br /> 35.429<br /> -465<br /> <br /> 30,47<br /> 35,05<br /> 33,39<br /> -36,67<br /> <br /> (Nguồn: Phòng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Võ Nhai)<br /> H o ạt động t ín d ụng t ại c hi n h ánh 3 n ăm 2 0 0 8 - 2 0 10<br /> <br /> 160000<br /> 135739<br /> <br /> 140000<br /> 120000<br /> <br /> 106079<br /> <br /> 104037<br /> <br /> 141508<br /> <br /> 100481<br /> <br /> 100000<br /> 80000<br /> 60000<br /> <br /> 73676<br /> <br /> 65516<br /> <br /> Cho vay<br /> <br /> 74400<br /> <br /> Thu nợ<br /> <br /> 52764<br /> <br /> Dư nợ<br /> <br /> 40000<br /> <br /> Nợ xấu<br /> <br /> 20000<br /> <br /> 1268<br /> <br /> 818<br /> <br /> 803<br /> <br /> 0<br /> 2008<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> ĐV T : T r i ệu đồng<br /> <br /> Biểu đồ 1. Kết quả hoạt động tín dụng năm 2008 – 2010<br /> <br /> Đối tượng để tiến hành phân tích tài chính<br /> khách hàng đã được hệ thống rõ ràng, ngân<br /> hàng đã sử dụng các báo cáo tài chính thời<br /> điểm gần nhất và hai năm liền kề với thời<br /> điểm vay vốn (trừ khách hàng mới thành lập)<br /> được khách hàng cung cấp trong hồ sơ vay<br /> vốn của mình bao gồm: Bảng cân đối kế toán,<br /> Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu<br /> chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.<br /> Nội dung phân tích tài chính khách hàng<br /> trong hoạt động cho vay tại Agribank - Chi<br /> nhánh Võ Nhai<br /> Quy trình tiến hành phân tích tài chính khách<br /> hàng gồm những bước sau:<br /> Thu thập, kiểm tra tính hợp pháp, hợp<br /> lệ của hồ sơ tài chính:<br /> Để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ<br /> tài chính thì các báo cáo tài chính của khách<br /> hàng phải đảm bảo:<br /> - Các báo cáo gửi ngân hàng phải là bản chính<br /> hoặc bản phôtô có đóng dấu và xác nhận của<br /> đơn vị phát hành. Cán bộ tín dụng luôn phải<br /> kiểm tra tên công ty trên báo cáo tài chính,<br /> kiểm tra chữ ký và con dấu.<br /> <br /> Các số liệu trong bảng cân đối kế toán phải<br /> đảm bảo tính cân bằng và phù hợp trong quan<br /> hệ với các báo cáo tài chính khác.<br /> Phân tích thực lực tài chính:<br /> a/ Phân tích trước khi vay: Đánh giá khái quát<br /> về tình hình tài chính của khách hàng.<br /> - Để đánh giá khái quát tình hình tài chính của<br /> khách hàng, cán bộ tín dụng tập trung vào các<br /> khoản mục sau:<br /> - Nguồn vốn chủ sở hữu: đối chiếu mức vốn<br /> pháp định với các doanh nghiệp cùng ngành<br /> nghề kinh doanh của khách hàng, nhận xét về<br /> sự tăng giảm của vốn chủ sở hữu (nếu có).<br /> - Tình hình công nợ của doanh nghiệp: nợ<br /> ngân hàng và các tổ chức tín dụng.<br /> - Tình hình thanh toán với người mua, người<br /> bán: cán bộ tín dụng đi sâu phân tích những<br /> khoản phải thu từ người mua, phải trả đối với<br /> người bán để xác định phần doanh nghiệp đi<br /> chiếm dụng và phần vốn của doanh nghiệp bị<br /> chiếm dụng.<br /> <br /> 56<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Nguyễn Phương Thảo<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> - Kết quả kinh doanh năm trước, tình hình<br /> doanh thu và chi phí, nhận xét đánh giá kết<br /> quả kinh doanh lỗ lãi.<br /> b/ Phân tích trong khi vay:<br /> Sau khi quyết định cho khách hàng vay vốn,<br /> cán bộ tín dụng tiến hành lưu hồ sơ và theo<br /> dõi giải ngân, tiến hành kiểm tra đầy đủ căn<br /> cứ giải ngân: chứng từ, hóa đơn…. Đồng thời<br /> yêu cầu khách hàng bổ sung, cập nhật báo cáo<br /> tài chính. Trong giai đoạn này, cán bộ tín<br /> dụng kiểm tra giám sát tránh tình trạng khách<br /> hàng sử dụng vốn sai mục đích.<br /> c/ Phân tích sau khi vay:<br /> Sau khi đã giải ngân cho khách hàng, cán bộ<br /> tín dụng tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng<br /> vốn, để kịp thời phát hiện ra nguyên nhân<br /> trong trường hợp khách hàng không trả được<br /> nợ đầy đủ và đúng hạn. Hiệu quả của công tác<br /> phân tích tài chính trong giai đoạn này thể<br /> hiện ở doanh số cho vay, doanh số thu nợ, tỷ<br /> lệ nợ quá hạn/ tổng dư nợ.<br /> Bên cạnh sử dụng phương pháp so sánh và<br /> phương pháp tỷ lệ để tiến hành phân tích thực<br /> lực tài chính của khách hàng vay vốn thì ngân<br /> hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn- Chi<br /> nhánh Võ Nhai cũng sử dụng thêm một phương<br /> pháp là phương pháp xếp hạng doanh nghiệp.<br /> Đánh giá công tác phân tích tài chính<br /> khách hàng trong hoạt động cho vay tại<br /> Agribank- chi nhánh Võ Nhai<br /> Thành tựu đạt được trong công tác phân<br /> tích tài chính khách hàng<br /> Với việc không ngừng nâng cao chất lượng<br /> của đội ngũ nhân lực cùng với cải thiện quy<br /> trình tín dụng cho phù hợp, trong đó công<br /> tác phân tích tài chính khách hàng nhằm<br /> giúp ngân hàng giảm thiểu được những rủi<br /> ro có thể xảy ra, đảm bảo sự an toàn và<br /> mang lại lợi nhuận lớn hơn cho ngân hàng.<br /> Những thành tựu đạt được trong công tác<br /> phân tích tài chính khách hàng được thể<br /> hiện ở những mặt sau:<br /> Trong quá trình phân tích tài chính khách<br /> hàng ngân hàng luôn thực hiện đầy đủ quy<br /> trình và nội dung phân tích. Chất lượng của<br /> công tác phân tích trong giai đoạn trong khi<br /> vay được thể hiện ở số lần phát hiện khách<br /> <br /> 94(06): 55 - 61<br /> <br /> hàng sử dụng vốn sai mục đích. Với mỗi món<br /> vay của khách hàng, dù là khách hàng truyền<br /> thống hay khách hàng mới, cán bộ tín dụng<br /> đều tiến hành các bước phân tích như quy<br /> trình chung.<br /> Trong quá trình tiến hành phân tích, ngân<br /> hàng cũng luôn thực hiện một cách chặt chẽ,<br /> nghiêm chỉnh, kiểm tra tính chính xác trung<br /> thực của các số liệu, tính toán các chỉ tiêu<br /> đúng công thức. Bên cạnh nguồn thông tin<br /> khách hàng cung cấp, các cán bộ tín dụng<br /> cũng đã quan tâm để thu thập thêm một số<br /> nguồn thông tin bên ngoài nhằm đảm bảo<br /> quyết định cho vay an toàn và hiệu quả.<br /> Hiệu quả của công tác phân tích tài chính còn<br /> thể hiện ở tiến trình giải ngân vốn khá phù hợp<br /> với nhu cầu vốn của khách hàng, điều này thể<br /> hiện kết quả phân tích hợp lý, cẩn trọng.<br /> Các vấn đề tồn tại<br /> Chi nhánh đã phân tích tình hình tài chính của<br /> doanh nghiệp trước khi cho vay vốn tuy nhiên<br /> để đánh giá tài chính doanh nghiệp đạt hiệu<br /> quả cao thì các chỉ tiêu mà cán bộ tín dụng<br /> phân tích là chưa đủ, các phương pháp đánh<br /> giá mới dừng ở mức thông thường, chưa đánh<br /> giá sâu.<br /> Trong quá trình thẩm định hồ sơ cho vay - thu<br /> nợ cán bộ tín dụng tuy đã khảo sát thực tế,<br /> nhưng hoạt động khảo sát đôi khi vẫn chỉ<br /> mang tính hình thức, chưa nắm sát địa bàn<br /> dẫn đến còn một số khoản nợ quá hạn và có<br /> nguy cơ trở thành nợ xấu.<br /> Có biểu hiện quá tải về công việc đối với cán<br /> bộ tín dụng.<br /> Các nguồn thông tin khách hàng cung cấp là<br /> những thông tin chưa có sự chứng thực hoặc<br /> báo cáo chưa qua kiểm toán làm cho công tác<br /> phân tích thiếu tính chính xác, tin cậy.<br /> Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công<br /> tác phân tích tài chính khách hàng trong<br /> hoạt động cho vay tại Agribank - Chi<br /> nhánh Võ Nhai<br /> Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác phân<br /> tích tài chính khách hàng tại chi nhánh, một<br /> số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác<br /> phân tích tài chính khách hàng trong hoạt<br /> động cho vay tại chi nhánh.<br /> 57<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Nguyễn Phương Thảo<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> * Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực<br /> Trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là hoạt<br /> động tín dụng, tính phức tạp và rủi ro rất cao<br /> nên nhân tố con người đóng vai trò đặc biệt<br /> quan trọng. Công tác phân tích tài chính<br /> khách hàng là một nghiệp vụ quan trọng của<br /> hoạt động, quyết định đến sự thành công hay<br /> thất bại của các món cho vay. Yêu cầu của<br /> công tác này đòi hỏi cán bộ lãnh đạo cũng<br /> như cán bộ tín dụng trực tiếp làm công tác tín<br /> dụng không chỉ có trình độ, năng lực chuyên<br /> môn nghiệp vụ tốt mà còn có phẩm chất đạo<br /> đức, tinh thần trách nhiệm cao và có kinh<br /> nghiệm trong công tác. Do đó, chiến lược con<br /> người là chiến lược lâu dài, việc xây dựng đội<br /> ngũ cán bộ tín dụng có trình độ cao là những<br /> nhiệm vụ hàng đầu của ngân hàng để nâng<br /> cao chất lượng tín dụng. Để xây dựng một đội<br /> ngũ cán bộ vững chắc, chi nhánh cần tập<br /> trung vào một số giải pháp sau:<br /> - Việc đào tạo và đào tại lại cán bộ tín dụng<br /> phải được coi là thường xuyên, liên tục. Bên<br /> cạnh đó là công tác tuyển dụng mới phải đảm<br /> bảo đúng quy trình, yêu cầu công việc.<br /> - Có chính sách sàng lọc, sử dụng có hiệu quả<br /> đội ngũ cán bộ tín dụng. Hàng năm cần thực<br /> hiện việc rà soát, đánh giá phân loại cán bộ<br /> tín dụng để có hướng đào tạo, bổ sung kịp<br /> thời tránh sự hẫng hụt về đội ngũ cán bộ tín<br /> dụng. Đồng thời qua phân loại để thực hiện<br /> việc tiêu chuẩn hoá cán bộ tín dụng trên cả 2<br /> mặt định tính và định lượng, tạo ra đội ngũ<br /> cán bộ tín dụng mạnh toàn diện, có sức cống<br /> hiến cao.<br /> - Đổi mới chính sách đãi ngộ cán bộ tín dụng,<br /> thực hiện chế định đi đôi với chế tài. Trong<br /> điều kiện cơ chế thị trường chính sách đãi ngộ<br /> hợp lý về tiền lương, tiền thưởng, hệ số tiền<br /> lương... càng có ý nghĩa quan trọng bởi vì có<br /> thể đội ngũ này có sự cống hiến nhiều nhất,<br /> chịu áp lực nhiều nhất do công việc mang tính<br /> rủi ro cao.<br /> - Ngân hàng cần quy định nhiệm vụ, trách<br /> nhiệm, quyền hạn rõ ràng đối với từng cán bộ<br /> nhân viên ngân hàng, thường xuyên kiểm tra<br /> giám sát hoạt động của họ, tránh tình trạng sai<br /> phạm nhưng không xác định được trách<br /> nhiệm thuộc về ai. Những cán bộ cố tình vi<br /> phạm hoặc có hành vi tiêu cực phải cương<br /> quyết xử lý.<br /> <br /> 94(06): 55 - 61<br /> <br /> - Phân công cán bộ giỏi, có nhiều kinh<br /> nghiệm kèm cặp, hướng dẫn những cán bộ<br /> trẻ, kinh nghiệm còn non yếu. Đây là cách<br /> thiết thực nhất để nâng cao trình độ của các<br /> cán bộ tín dụng trẻ vì nó cho phép kết hợp<br /> giữa thực tiễn với cơ sở lý luận.<br /> * Nâng cao chất lượng thông tin phục vụ cho<br /> công tác phân tích tài chính khách hàng<br /> Để tiến hành phân tích tài chính khách hàng<br /> thì nguồn thông tin là điểm mấu chốt, quan<br /> trọng nhất đối với cán bộ tín dụng. Một nguồn<br /> thông tin tốt, chính xác, trung thực sẽ là một<br /> đảm bảo lớn cho chất lượng của kết quả phân<br /> tích. Tuy nhiên, thực tế thông tin khách hàng<br /> cung cấp cho ngân hàng có khi không hoàn<br /> toàn chính xác. Do đó, ngân hàng cần kiểm<br /> tra độ chính xác của các thông tin mà khách<br /> hàng cung cấp.<br /> Biện pháp đang được áp dụng tại các ngân<br /> hàng là cán bộ tín dụng trực tiếp gặp gỡ<br /> khách hàng, thăm quan nhà xưởng, nơi làm<br /> việc của khách hàng để xem xét tình hình<br /> hoạt động thực tế. Từ đó có những nhận xét<br /> về tình trung thực của tài liệu mà khách hàng<br /> cung cấp. Nếu thấy có sai sót gì hoặc nghi<br /> ngờ gì, có thể yêu cầu khách hàng giải trình<br /> và sửa lại cho đúng. Biện pháp này tuy tốn<br /> kém về thời gian và công sức nhưng mang lại<br /> hiệu quả lớn, giúp cho cán bộ tín dụng có<br /> được những đánh giá chính xác về tiềm lực<br /> tài chính của khách hàng. Ngoài ra, có thể sử<br /> dụng một số phương pháp khác như:<br /> Thứ nhất, ngân hàng có thể yêu cầu các doanh<br /> nghiệp trước khi gửi các báo cáo tài chính để<br /> xin vay vốn, hãy thuê các công ty kiểm toán<br /> tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính.<br /> Biện pháp này sẽ giúp ích rất nhiều cho cán<br /> bộ tín dụng giảm thời gian, công sức nhưng<br /> kết quả phân tích vẫn chính xác. Tuy nhiên,<br /> biện pháp này khó áp dụng đối với mọi doanh<br /> nghiệp ở nước ta hiện nay do hệ thống kiểm<br /> toán ở nước ta chưa phát triển, chi phí kiểm<br /> toán lại lớn và thêm nữa là nhà nước chưa có<br /> một chính sách cụ thể đối với việc yêu cầu<br /> các doanh nghiệp phải tiến hành kiểm toán.<br /> Thứ hai, theo dõi thông tin từ hệ thống thông<br /> tin tín dụng của ngân hàng nhà nước (CIC).<br /> Nguồn thông tin này đáng tin cậy do đó việc<br /> <br /> 58<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Nguyễn Phương Thảo<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> tiến hành tra cứu thường xuyên là rất cần<br /> thiết. Ngân hàng cần hợp tác chặt chẽ với<br /> trung tâm CIC, trung tâm phòng ngừa rủi ro<br /> để sẵn sàng cung cấp thông tin cho họ để<br /> phục vụ các đơn vị khác. Từ mối quan hệ này<br /> ngân hàng mới có thể dễ dàng khai thác thông<br /> tin tại đây và tại các ngân hàng khác.<br /> Thứ ba, tại chi nhánh nên có phòng thông tin<br /> riêng biệt, thiết kế phần mềm cung cấp thông<br /> tin cho đơn vị có thể khai thác, bổ sung thông<br /> tin mọi lúc mọi nơi, tránh tình trạng thông tin<br /> về cùng một khách hàng mà có sự khác nhau.<br /> Điều này sẽ giúp việc thu thập thông tin về<br /> khách hàng đầy đủ và xét trên quy mô cả hệ<br /> thống sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí.<br /> Để có được thông tin phục vụ cho việc tổng<br /> hợp, chi nhánh nên quy định các cán bộ tín<br /> dụng sau mỗi một khoản cho vay cũng phải<br /> tổng kết đánh giá về khách hàng để tiến hành<br /> lưu trữ một cách có hệ thống.<br /> * Hoàn thiện phương pháp và nội dung<br /> phân tích<br /> Các phương pháp kỹ thuật, chỉ tiêu, chỉ số<br /> định mức của công tác phân tích tài chính<br /> khách hàng doanh nghiệp thường xuyên thay<br /> đổi theo xu hướng phát triển của sản xuất<br /> kinh doanh, sự thay đổi của hệ thống quản lý<br /> tài chính. Do đó, trong quá trình hoạt động,<br /> chi nhánh cần không ngừng hoàn thiện hệ<br /> thống phương pháp và nội dung phân tích cho<br /> phù hợp với điều kiện thực tế.<br /> Trong quá trình tiến hành phân tích tài chính<br /> khách hàng, ngân hàng mới chỉ sử dụng<br /> phương pháp phân tích tỷ số và phương pháp<br /> so sánh. Vì thế trong tương lai, ngân hàng có<br /> thể xem xét sử dụng thêm phương pháp<br /> Dupont trong phân tích. Phương pháp này sẽ<br /> giúp cho cán bộ tín dụng của ngân hàng phân<br /> tích ảnh hưởng của các tỷ số thành phần đối<br /> với tỷ số tổng hợp, từ đó có thể xác định được<br /> nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tốt xấu trong<br /> quá trình hoạt động của doanh nghiệp.<br /> Về hệ thống các chỉ tiêu, hiện nay tại chi<br /> nhánh chưa có các chỉ tiêu định mức, các số<br /> liệu trung bình ngành để so sánh phân tích.<br /> Để khắc phục điều này, chi nhánh có thể tổng<br /> hợp số liệu ngành của riêng mình làm cơ sở<br /> cho cán bộ tín dụng so sánh đối chiếu khi<br /> <br /> 94(06): 55 - 61<br /> <br /> phân tích. Để có được số liệu này, chi nhánh<br /> có thể giao cho một bộ phận riêng chuyên<br /> thống kê số liệu các chỉ tiêu tài chính của<br /> doanh nghiệp đã và đang có quan hệ tín dụng<br /> với ngân hàng trong các ngành nghề theo định<br /> kỳ để thấy được xu hướng chấp nhận chung<br /> của từng thời kỳ, từ đó đặt ra tiêu chuẩn cho<br /> riêng mình. Có thể nói đây là giải pháp rất<br /> khó thực hiện, thường phải dựa vào kinh<br /> nghiệm của một số cán bộ tín dụng giỏi, tuy<br /> nhiên nếu làm được sẽ đem lại lợi ích rất lớn.<br /> Có một vấn đề, cán bộ tín dụng cần quan tâm<br /> đó là: trong báo cáo thẩm định có rất nhiều<br /> phần thẩm định khác nhau như: thẩm định tư<br /> cách pháp nhân, thẩm định phương án vay<br /> vốn, thẩm định tài sản đảm bảo… nếu khâu<br /> phân tích tài chính khách hàng đi quá sâu<br /> hoặc quá dài dòng có thể gây thừa, lặp và<br /> chồng chéo lên nhau. Vì vậy cán bộ tín dụng<br /> nên vận dụng linh hoạt sáng tạo vào từng điều<br /> kiện cụ thể, từng trường hợp khác nhau để sử<br /> dụng các chỉ tiêu phân tích sao cho phù hợp.<br /> Chi nhánh cần tập trung phân tích sâu hơn<br /> vào các báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết<br /> minh báo cáo tài chính, lập bảng kê nguồn<br /> vốn và sử dụng nguồn vốn để có cái nhìn sâu<br /> sắc và sát thực hơn về khách hàng của mình.<br /> Về phương pháp xếp loại khách hàng: chi<br /> nhánh sử dụng các tỷ số tài chính cùng<br /> phương pháp cho điểm phân loại tín dụng để<br /> làm căn cứ đánh giá khách hàng trong cả cho<br /> vay ngắn hạn, trung và dài hạn. Việc cho<br /> điểm như nhau đối với các chỉ tiêu tài chính<br /> trong ngắn hạn, trung và dài hạn là chưa thực<br /> sự hợp lý. Và các chỉ tiêu đánh giá khách<br /> hàng về mặt năng lực quản lý, môi trường<br /> kinh doanh, uy tín giao dịch với ngân hàng…<br /> là những chỉ tiêu đóng, bắt buộc cán bộ tín<br /> dụng phải lựa chọn theo những yêu cầu cho<br /> sẵn mà đôi khi những yêu cầu đó không thể<br /> bao quát được hết tình hình của doanh nghiệp,<br /> đã gây khó khăn cho cán bộ tín dụng trong<br /> việc tiến hành xếp loại doanh nghiệp và khiến<br /> cho kết quả chấm điểm chưa cao. Vì thế việc<br /> xây dựng và hoàn thiện hệ thống xếp loại<br /> khách hàng phù hợp là cần thiết, giúp cán bộ<br /> tín dụng rất nhiều trong phân tích chứ không<br /> phải chỉ dựa vào cảm tính và kinh nghiệm của<br /> bản thân.<br /> 59<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản