Giải pháp thực hiện môn âm nhạc theo chương trình đổi mới tuổi mẫu giáo

Chia sẻ: Đặng Đăng Phước | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
360
lượt xem
82
download

Giải pháp thực hiện môn âm nhạc theo chương trình đổi mới tuổi mẫu giáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về sáng kiến kinh nghiệm khối mầm non "Giải pháp thực hiện môn âm nhạc theo chương trình đổi mới tuổi mẫu giáo"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp thực hiện môn âm nhạc theo chương trình đổi mới tuổi mẫu giáo

  1. M TS GI I PHÁP TH C HI N MÔN ÂM NH C THEO CHƯƠNG TRÌNH I M I HÌNH TH C T CH C HO T NG GIÁO D C L A TU I M U GIÁO - ng ăng Phư c – Trư ng Trung c p sư ph m m m non ăk Lăk - Lê Th Hà – Trư ng M m non Tân L i – TP.Buôn Ma Thu t I. t v n Tr em ngay t khi m i sinh ra ã ư c nghe ti ng hát c a bà, c a m v i gi ng i u nh nhàng, truy n c m, ó là ngu n s a ng t ngào nuôi dư ng tâm h n tr . Vì th tu i thơ không th thi u âm nh c, cũng như không th thi u trò chơi và truy n c tích. Môn h c âm nh c trư ng l p m m non bao g m các ho t ng: ca hát, nghe hát, v n ng theo nh c và trò chơi âm nh c áp ng ư c nhu c u ho t ng c a tr qua ó nh m giáo d c tr v nh n th c th m m , phát tri n tư duy, tình c m o c ng th i phát tri n th ch t cho tr .... Tuy nhiên, vi c truy n th ki n th c cho tr như th nào tr h ng thú h c t p nh m em l i hi u qu cao trong d y h c ó là vi c làm mà m i giáo viên m m non luôn băn khoăn, trăn tr . Do c i m tâm lý c a tr m m non là “h c b ng chơi, chơi mà h c” nên giáo d c tr l a tu i này c n ph i thi t k các ho t ng vui chơi l ng ghép v i giáo d c tr ti p thu ki n th c m t cách nh nhàng, tho i mái. Chương trình i m i hình th c giáo d c âm nh c ra i và i vào i s ng c a các cơ s m m non trên toàn qu c vào u th k 21 cho n nay v n t ra khá ưu vi t trong vi c giáo d c th m m âm nh c cho tr . Trong quá trình ti p c n v i chương trình i m i hình th c giáo d c âm nh c, chúng tôi ã th c hi n m t s gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng môn âm nh c ư c th c hi n tu i m u giáo xin ư c trao i cùng ng nghi p xem ây là di n àn trao i kinh nghi m trong quá trình d y h c. II.Cơ s c a v n : 1.Quan i m giáo d c: Theo phân tích c a các nhà tâm lý h c, c i m tâm lý tr trư c tu i h c ó là “H c b ng chơi, chơi mà h c”. T ó có th th y giáo d c tr c n s d ng ngh thu t sư ph m m t cách nhu n nhuy n b ng vi c thi t k các ho t ng vui chơi l ng ghép v i giáo d c tr . M t c i m khác v tâm lý tr là quá trình nh n th c di n ra a ph n theo hư ng tr c quan hành ng và tr c quan hình nh. Vì th càng t ch c cho tr ho t ng thì tư duy c a tr càng nhanh chóng phát tri n. u năm h c 2008 – 2009 toàn ngành giáo d c th c hi n ch “ y m nh ng d ng công ngh thông tin, i m i qu n lý tài chính và tri n khai phong trào xây d ng trư ng h c thân thi n, h c sinh tích c c”. Nhi m v c a b c h c m m non cũng ph i theo xu th chung c a ngành ó là t o môi trư ng h c t p an toàn, thân thi n cho tr tr yêu thích trư ng l p m m non, càng thêm yêu cô giáo c a mình, ph huynh tin tư ng vào ch t lư ng chăm sóc tr c a các cơ s m m non. T các quan i m giáo d c nói trên, vi c áp d ng chương trình i m i hình th c giáo d c tr theo hư ng tích h p có th áp ng ư c yêu c u nhi m v c a b c h c m m non trong giai o n hi n nay. 2. khái lư c v chương trình i m i hình th c giáo d c âm nh c:(GDÂN) Có th nói r ng: Chương trình i m i hình th c giáo d c âm nh c l a tu i m m non ã d a vào các quan i m v giáo d c tr như nói trên, có ba hình th c như sau: 1
  2. - Hình th c th nh t: Rèn k năng âm nh c cho tr (hát, múa, v n ng theo nh c...) chu n b cho các ho t ng hình th c th hai. - Hình th c th hai: T ch c ho t ng ngh thu t t ng h p cho tr . - Hình th c k t h p: k t h p c hai hình th c trên. 3. c i m chương trình i m i hình th c GDÂN . Trư c h t, c n ph i th ng nh t quan i m: Âm nh c v a là môn h c trong trư ng m m non ng th i nó v a là môn ngh thu t. Chính vì th khi áp d ng chương trình i m i hình th c GDÂN trư ng m m non ngoài vi c truy n th ki n th c cho tr , GV c n ph i t ch c l p h c sao cho vi c ho t ng ngh thu t ư c di n ra m t cách t nhiên t o ư c n tư ng t t p cho tr . Làm ư c như v y tr s lĩnh h i ki n th c m t cách nh nhàng, tho i mái....Theo ó các kh năng c a tr như: Kh năng c m th âm nh c, kh năng quan sát, chú ý, ghi nh , t ng bư c ư c nâng cao. c bi t là kh năng phát hi n cái p, kh năng th m âm, c m giác nh p i u phát tri n m nh. Hai là, i m i hình th c GDÂN tu i m u giáo chú tr ng vi c liên k t các ho t ng giáo d c tr v i hình th c a d ng, phong phú, linh ho t, ngoài vi c tích h p các ho t ng âm nh c trong ph m vi h p còn tích h p liên môn, xuyên môn theo m t ch i m ho t ng em n cho tr kh năng liên h các i tư ng trong cu c s ng qua ó m r ng v n ki n th c cho tr . II. M t s gi i pháp th c hi n chương trình i m i hình th c GDÂN tu i m u giáo . 1.T o môi trư ng h c t p an toàn, thân thi n cho tr . Môi trư ng h c t p c a tr có v trí khá quan tr ng trong vi c t o tâm th h c t p cho tr . Môi trư ng h c t p g m có: Môi trư ng bên trong và môi trư ng bên ngoài. Tuy nhiên, trong ph m vi bài vi t này chúng ta ch c p n môi trư ng bên trong l p h c. Môi trư ng bên trong l p h c áp ng ư c yêu c u cho tr h c t p c n ph i có các i u ki n sau: M t là, GV c n b trí m t cách khoa h c nh m t n d ng t t nh t di n tích phòng h c ng th i chú ý s p x p các h c c , t o môi trư ng h c thân thi n, tho i mái cho tr . Ví d : Khi th c hi n các ho t ng Âm nh c nói riêng hay các ho t ng khác theo m t ch i m nh t nh. Ch ng h n, ch i m “T t và mùa Xuân” v i ho t ng rèn k năng hát, múa minh h a thì c n chú ý trang trí l p h c cho th t sinh ng theo ch i m giáo d c. Ngoài ra, khi t ch c ho t ng âm nh c c n b trí i hình h p lý t n d ng h t không gian l p h c ng th i t o i u ki n thu n l i cho t t c các tr trong l p quan sát GV m t cách t t nh t nh m kích thích tr ho t ng tích c c. Hai là, GV nh t thi t ph i g n gũi tr , t o môi trư ng giao ti p gi a cô v i tr , gi a tr v i tr th t thân thi n tr luôn có c m giác an toàn, tho i mái trong b c l c m xúc, có như th m i phát huy h t tư duy và kh năng sáng t o c a tr . Ba là, GV Chú ý theo dõi m t cách thư ng xuyên c m giác nh p i u, kh năng th m âm, kh năng phát âm c a tr có s i u ch nh, s a sai cho tr k p th i. Nên b trí nh ng tr y u v kh năng ho t ng âm nh c ng i các v trí thu n l i (g n GV ho c g n các tr có năng khi u t t) tr có cơ h i ti p xúc, h c t p. B n là, b n thân GV c n thư ng xuyên rèn luy n các k năng âm nh c (Hát, múa, àn...) m t cách thành th o khi t ch c các ho t ng âm nh c có th làm ch ư c m i tình hu ng ng th i x lý các yêu c u c a ho t ng âm nh c m t cách chính xác em l i hi u qu cao trong vi c giáo d c th m m âm nh c cho tr . 2.T ch c ti t h c nh nhàng, t o c m giác tho i mái cho tr : So v i các b c h c khác, b c h c m m non lư ng ki n th c truy n th cho tr không có gì ph c t p l m. Tuy nhiên, v n áng quan tâm nh t c a các GV m m non 2
  3. là ngh thu t thu hút s chú ý c a tr . Vì th có th nói r ng ti t h c nào thu hút ư c s chú ý c a tr t c là ti t h c ó ã thành công ư c 50%. GV c n chú ý thi t k ph n trò chuy n m t cách sinh ng nh m thu hút s chú ý c a tr sau ó d n d t th t khéo léo vào bài m t cách nh nhàng t o c m giác tho i mái, g n gũi, thân thi n trong l p h c. Trong quá trình t ch c ti t h c luôn t o nh ng tình hu ng có v n ho c dùng l i d n d t cho tr ho t ng tr tuy h c nhưng có c m giác như không h c (C m giác ang chơi) Ví d : ch i m “Th gi i ng V t” khi d y v i tài: “R a m t như mèo” – Hàn Ng c Bích, GV hóa trang và óng vai chú mèo lư i ng th i s d ng h th ng câu h i àm tho i phù h p v i nhân v t gây s chú ý và t o h ng thú cho tr sau ó dùng tình hu ng d n d t gi i thi u bài. Tr s r t thú v khi ư c ti p xúc v i nhưng nhân v t, tình hu ng ng nghĩnh. Ti ng cư i nói h n nhiên c a tr trong nh ng câu chuy n, tình hu ng ... do cô em l i s kích thích tr hào h ng, say mê trong khi h c. Ngoài ra, khi t ch c các ho t ng âm nh c, GV nh t thi t ph i d a vào ho t ng tr ng tâm. Th i lư ng cho ho t ng tr ng tâm chi m kho ng t 45% n 50% th i lư ng c a ti t h c theo tu i. 3. S d ng các lo i nh c c - H c c thu hút s chú ý c a tr : Trong quá trình d y h c môn âm nh c ngoài vi c t o môi trư ng h c t p thân thi n cho tr , GV c n chu n b t t dùng (ph c trang, o c , h c c , nh c c ...) giúp cho ti t h c âm nh c t hi u qu . tr thích thú trong ti t h c âm nh c, GV c n chu n b t t h c c theo hư ng t t o sau: M t là, GV c n t t o các dùng âm nh c v i các lo i v t li u có th t n d ng ư c trong cu c s ng h ng ngày như: s d a, v lon bia, mu ng g , thanh tre, v h p s a lo i có th tích l n… làm các nh c c cho ho t ng gõ m c a tr . Nên s d ng a d ng các lo i v t li u t o ra âm thanh, tr so sánh các ti ng gõ m khác nhau ư c phát ra t các v t li u khác nhau. Ví d : N p s a làm tr ng l c, v lon bia b các lo i h t vào dùng l c theo các d ng ti t t u khác nhau.... C n chú ý trang trí các d ng c gõ m th t sinh ng thu hút tr . Hai là, t o các trang ph c, o c cho cô và tr ho t ng múa và minh h a th t a d ng, phong phú: Nên dùng các ng hút nư c, dây bu c hàng nhi u màu s c, mút bittis, gi y màu các lo i , lá cây t o các ki u trang ph c l m t, h p d n tr . 4.Rèn tính k lu t, các k năng kích thích s sáng t o cho tr : Trong quá trình d y h c, ngay t u năm h c, GV c n chú ý rèn n n p cho tr trong ti t h c tr th c hi n các yêu c u c a cô m t cách nhanh chóng, chính xác, có như v y ti t h c m i t hi u qu , không làm nh hư ng n ti n ti t h c. GV c n rèn tr các n n p sau: M t là, tr bi t th c hi n theo hi u l nh, kh u l nh, bi t t o nhóm, bi t x p hàng t ó rèn thêm tính k lu t ng th i tích c c hư ng d n tr ho t ng âm nh c theo nhóm, cá nhân... nh m t o cho tr tính m nh d n, t tin khi tr tham gia các ho t ng nói trên. Hai là, rèn thêm cho tr m t s ng tác múa cơ b n như: nhún ký, cu n tay, hái ào (m t tay, hai tay)… tr v n d ng trong khi th c hành múa sáng t o. Ba là, GV nên g i ý cho tr t th a thu n, t ch n các v n ng tùy thích theo sáng t o c a tr . Cô có th dùng l i khuy n khích, ng viên tr th c hi n các ho t ng sáng t o khác nhau t o nên s a d ng, phong phú trong khi th c hành ho t ng hát, múa và v n ng theo nh c. Môn h c âm nh c là môn ngh thu t tích h p ch c năng giáo d c có c trưng cơ b n mang tính th i gian nên c n ph i rèn các k năng âm nh c cho tr thư ng xuyên giúp 3
  4. tr kh c sâu các hình tư ng ngh thu t âm nh c thông qua giai i u, ti t t u, l i ca, nh p , t c .... M t khác, rèn các k năng âm nh c m i lúc m i nơi cũng là m t bi n pháp giúp tr có k năng ph i h p gi a các cá nhân v i t p th t , nhóm, l p... gi a các t p th nh v i t p th l n hơn. Th i gian th c hi n ho t ng n y ư c th c hi n vào các th i i m trong ngày c a trư ng l p m m non như: gi ón tr , gi ho t ng ngoài tr i, gi ho t ng góc, gi sinh ho t chi u, gi tr tr .... Thông qua các ho t ng l h i trư ng m m non, GV t ch c t p luy n chương trình văn ngh chú ý t o i u ki n cho a ph n tr ư c tham gia nh m giúp tr có cơ h i th hi n mình trong t p th qua ó kích thích h ng thú c a tr v i b môn âm nh c. Ví d : L h i 20/11, t t Dương l ch, m ng ngày 8/3 và L t ng k t năm h c.... 5.Tích h p liên môn, xuyên môn theo m t ch i m giáo d c: Theo chương trình i m i hình th c GDÂN cho tr theo hư ng tích h p có th l ng ghép, k t h p v i t t c các b môn khác làm cho quá trình d y h c tr nên sinh ng hơn. S h tr gi a các môn h c v i nhau trong m t ch i m t o s th ng nh t trong vi c chăm sóc, giáo d c tr . Ví d : +Môn âm nh c: Ch i m “Phương ti n giao thông” - tài: “Em t p lái ô tô” - oàn Phi. Có th tích h p v i các môn h c khác như: Làm quen văn h c qua bài thơ “Con ư ng c a bé”; v i môn t o hình tr có th tô màu các phương ti n giao thông.... +Môn Văn h c: Ch i m “Th gi i ng v t” - tài: “ Chú th tinh khôn” có th t ch c cho tr v n ng theo bài: “ Tr i n ng - Tr i mưa” +Môn MTXQ: Ch i m “Th gi i ng v t” - tài: ng v t nuôi trong gia ình, có các bài hát “M t con v t”, “Con gà tr ng”. + Môn Toán: Ch i m “B n thân” - tài: “Cao hơn – th p hơn” có bài hát “Năm ngón tay ngoan”.... M c ích c a vi c tích h p liên môn xuyên môn theo m t ch i m nh m rèn cho tr tư duy khái quát, t ng h p trong khi lĩnh h i ki n th c. 6. Ph i h p gi a nhà trư ng v i ph huynh: Vi c th c hi n chương trình i m i hình th c GDÂN cho tr theo hư ng tích h p òi h i ph i ư c th c hi n m t cách ng b . Chính vì v y, GV c n v n ng ph huynh h tr cho l p h c m t ph n nh các v t li u c n thi t dùng ch t o các h c c cho tr . th c hi n công tác tuyên truy n ph huynh ư c t t ngoài vi c lên b ng tin v chương trình d y theo ch i m c n c p nh t tin hàng tu n, h ng ngày ph huynh bi t cùng ph i h p v i giáo viên rèn luy n thêm cho tr . V n ng ph huynh h tr v t li u làm h c c cho tr bao g m: Thùng gi y, v h p bia, v h p nư c ng t, v lon s a, chai nh a , d ng c hóa trang… t t o ph c trang, o c ph c v các ho t ng âm nh c c a tr . III.K t lu n: Như trên ã nói, chương trình i m i hình th c GDÂN tu i m u giáo th t s mang l i hi u qu nh t nh trong công tác chăm sóc và giáo d c tr . t ư c ch t lư ng môn h c, chúng ta c n th c hi n t t m t s n i dung c th sau: M t là, vi c t o i u ki n cho tr tham gia các ho t ng trong ti t h c âm nh c m t cách tích c c, ng th i t o c m giác an toàn, thân thi n, tho i mái cho tr . Mu n th , GV C n tích c c trao i, h c h i kinh nghi m c a ng nghi p. M t khác, b n thân c n ph i tăng cư ng luy n t p các k năng âm nh c (Hát, múa, àn...). Ngoài ra, c n c p nh t k p th i các thông tin v chăm sóc giáo d c tr theo phương pháp m i thi t k các ho t ng c a tr th t sinh ng gây h ng thú cho tr trong gi h c. 4
  5. Hai là, giáo viên nên g n gũi, thân thi n v i tr nh m phát hi n nh ng tài tăng, sáng t o ang ti m n trong l p h c k p th i khen ng i ng th i có k ho ch v i ph huynh b i dư ng tài năng âm nh c cho t nư c. M t khác, c n ng viên s a sai và t o môi trư ng h c t t cho nh ng tr còn y u v năng khi u này. Ba là, l ng nghe ý ki n óng góp xây d ng c a ng nghi p và ph huynh, bi t s a ch a khuy t i m và phát huy ưu i m c a b n thân. C n ghi nh t ký h ng ngày, t rút kinh nghi m sau m i ho t ng tránh l p l i nh ng h n ch ã m t ph i trong quá trình d y h c nh m t hi u qu cao hơn trong các ti t d y sau. B n là, GV là ngư i n m v ng các nguyên t c giáo d c tr . Vì th c n ph i tích c c th c hi n t t công tác tuyên truy n các quan i m, nguyên t c giáo d c tr v i ph huynh h cùng ph i h p v i nhà trư ng làm t t công tác này. Năm là, th c hi n t t công tác chăm sóc và giáo d c tr , hơn ai h t cô giáo m m non c n ph i h t lòng yêu ngh , m n tr , luôn trau d i o c nhà giáo, th c hi n phương châm “Cô giáo là m hi n”. c bi t, c n t o c m giác an toàn, thân thi n cho tr tr m nh d n, t tin b c l nh ng ý tư ng sáng t o c a chúng. Tin tư ng t t c chúng ta ai ai cũng x ng áng là cô giáo t t, h t lòng chăm sóc, giáo d c tr thành ch nhân tương lai c a t nư c. Vi t t i TP.Buôn Ma Thu t, ngày 22 tháng 02 năm 2009 Tài li u tham kh o: - V Giáo d c m m non “Hư ng d n th c hi n i m i hình th c t ch c ho t ng giáo d c tr m u giáo 3 – 4 tu i” – Hà N i – 2002. - V Giáo d c m m non “Tài li u hư ng d n b i dư ng thư ng xuyên cho giáo viên m m non chu kì I ” – 2005 - S Giáo d c và ào t o ăk Lăk “Tài li u hư ng d n b i dư ng thư ng xuyên cho giáo viên m m non chu kì II” – 2006 - Hoàng văn Y n “Hư ng d n th c hi n chương trình âm nh c m u giáo theo n i dung i m i hình th c t ch c ho t ng giáo d c m m non” – 2006. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản