Giáo án 2 buổi lớp 1

Chia sẻ: Nguyễn Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
498
lượt xem
44
download

Giáo án 2 buổi lớp 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TIẾNG VIỆT Luyện đọc,viết : bẻ, bẽ. I. Mục tiêu. 1. Học sinh biết cách đọc, đồng thanh theo nhóm- tổ- lớp- cá nhân. Học sinh biết cách đọc phân tích, đánh vần tiếng bẻ, bẽ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án 2 buổi lớp 1

 1. GA: T¨ng buæi Líp 1 TuÇn 2 Giao an 2 buoi lop 1 Thứ hai ngày 25 tháng 8 năm 2008 TIẾNG VIỆT Luyện đọc,viết : bẻ, bẽ. I. Mục tiêu. Học sinh biết cách đọc, đồng thanh theo nhóm- tổ- lớp- cá nhân. - Học sinh biết cách đọc phân tích, đánh vần tiếng bẻ, bẽ. - Học sinh biết viết chữ bẻ, bẽ đúng quy cách cỡ chữ 2 li. - II. Các hoạt động dạy học. Luyện đọc. 1. HS đọc đánh vần- phân tích-đọc trơn. - Cá nhân đọc theo hàng ngang, cột dọc. Đọc theo tổ- lớp tiếng bẻ, bẽ. HS luyện đọc phân tích 1. + Tiếng bẻ: âm b đứng trước, âm e đứng sau, dấu hỏi trên đầu âm e. + Tiếng bẽ: âm b đứng trước, âm e đứng sau, dấu ngã trên đầu âm e. Luyện đánh vần. - + Tiếng bẻ: b- e- be- hỏi- bẻ. + Tiếng bẽ: b- e- be- ngã- bẽ. CN- Nhóm- Lớp. Luyện viết. 2. GV cho HS quan sát chữ mẫu. 2. GV hướng dẫn cách viết bảng con 3. HS luyện viết bảng con- GV uốn nắn sửa lỗi cho HS. 4. HS luyện viết vào vở từng dòng theo hiệu lệnh của GV 5. GV theo dõi uốn nắn sửa lỗi cho HS. 6. GV chấm bài cho một số em- Nhận xét. 7. Nhận xét giờ học. III. 1
 2. GA: T¨ng buæi Líp 1 Thứ tư ngày 27 tháng 8 năm 2008. TOÁN Luyện đọc,viết các số 1,2,3,4,5. I. Mục tiêu Học sinh nhớ được các số 1, 2, 3, 4, 5. 8. Học sinh đúng vào bảng con- vở các số trên. 9. 10. Rèn nền nếp giơ bảng- viết bảng- vào vở kẻ li. II. Các hoạt động dạy học Học sinh đọc ôn lại các số. 1. - Đọc xuôi từ 1- 5. - Đọc ngược từ 5- 1. Hướng dẫn viết. 2. - Viết bảng con + Giáo viên viết mẫu các số 1, 2, 3, 4, 5. + Học sinh quan sát nêu cách viết. + Học sinh viết bảng con từng số 1, mỗi số 1 dòng - Viết vở Giáo viên hướng dẫn cho học sinh viết mỗi số 2 dòng. Viết từ 1-> 5 ( 1 dòng) 5-> 1 ( 1 dòng) 3. Trò chơi. Điền số dưới chấm tròn - 2 đội, mỗi đội 5 em, mỗi em điền 1 số. - Đội nào nhanh -> thắng cuộc. 4. Nhận xét dạy. 2
 3. GA: T¨ng buæi Líp 1 Thứ năm ngày 28 tháng 8năm 2008 TIẾNG VIỆT Luyện viết: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ I. Mục tiêu. - Học sinh viết đúng đẹp các chữ trên. - Rèn học sinh ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp. - Rèn tư thế ngồi học, cầm bút đúng. II. Các hoạt động dạy học. Hướng dẫn học sinh viết. 1. - Giáo viên treo bảng phụ viết mẫu chữ trên - Học sinh đọc- phân tích- đáng vần: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ. - Nêu độ cao của từng con chữ. Luyện viết bảng con. 2. - Học sinh viết mỗi chữ 1 dòng. - Giáo viên quan sát uốn nắn: Lưu ý nối b liền e Ghi dấu đúng vị trí. Học sinh viết vào trong vở. 3. Giáo viên viết mẫu. Học sinh viết từng dòng. Sửa tư thế ngồi, cách cầm bút Sửa lỗi cho học sinh Chấm bài một số em- nhận xét. Nhận xét giờ học. 4. 3
 4. GA: T¨ng buæi Líp 1 Thứ hai ngày 8tháng 9 năm 2008 TuÇn 3 TIẾNG VIỆT Luyện viết l, h, lê, hè. Mục tiêu. I. - HS viết đúng , đẹp các chữ l, h, lê, hè. - HS có giữ vở sạch, viết chữ đúng , đẹp - HS rèn tư thế ngồi, cách cầm đúng bút. Các hoạt động dạy học: II. 1. Hướng dẫn viết: - HS quan sát bảng phụ viết sẵn chữ mẫu . - HS đọc l, h Lê, hè (pt-đv) - Nêu độ cao của từng con chữ 2.Học sinh viết bảng con: - GV viết mẫu –HS quan sát. HS viết l, h - Lê ,hè - GV quan sát, uốn nắn, sửa lỗi cho HS 2.Học sinh viết vào vở kẻ li: - GV viết mẫu – HS quan sát - HS viết theo hiệu lệnh của GV L, h (mỗi chữ 1dòng) Lê, hè (mỗi chữ 1dòng) 3.Giáo viên thu chấm bài: - Nhận xét – tuyên dương học sinh viết đẹp 4.Nhận xét giờ học: 4
 5. GA: T¨ng buæi Líp 1 thứ tư ngày 10 tháng 9 năm 2008 LUYỆN SO SÁNH : >,< TOÁN : I Mục tiêu : Giúp học sinh. - Củng cố so sánh 2 số ( < , , < ( CN- Lớp). - 3 HS lên bảng - lớp làm bảng con. 3 …. 5 2 …. 3 5 …. 3 4… 3 4 …. 5 2 …. 4 2, Hướng dẫn HS luyện tập. Bài 1, Điền dấu > , 2 3 < 4 4 > 2 Bài 3, Nối ô trống với số thích hợp. 2< 5 > 3 4 1 5 2 3,GV bài chấm – NX. 5
 6. GA: T¨ng buæi Líp 1 Thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 2008 TIẾNG VIỆT LUYỆN VIẾT: o, c, ô, ơ. I. Mục tiêu. - Giúp HS luyện viết o, c ô, ơ vào vở kẻ li đúng và đẹp theo quy trình. - Rèn cho HS có ý thức giữ vở sạch , viết chữ đẹp II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. Híng dÉn viÕt - GV treo b¶ng phô viÕt s½n ch÷ mÉu: o, c, «, ¬. - HS ®äc, nªu ®é cao cña c¸c con ch÷ trªn - HS viÕt ch÷ b»ng tay lªn kh«ng trung ®Ó ®Þnh h×nh trong trÝ nhí. 2. HS viÕt b¶ng con. - GV viÕt mÉu – nªu quy tr×nh viÕt. - HS viÕt b¶ng con : o, c, «, ¬. ( mçi ch÷ viÕt 1 dßng). - GV quan s¸t , söa lçi cho HS - HS, GV nhËn xÐt. 3. HS viÕt bµi vµo vë « li. - GV viÕt mÉu – nªu quy tr×nh viÕt. - HS viÕt bµi vµo vë theo hiÖu lÖnh cña GV. O 1 dßng C 1 dßng. ¤ 1 dßng ¥ 1 dßng. - GV quan s¸t söa lçi cho HS. - GV chÊm 10 bµi – NhËn xÐt. 4 NhËn xÐt giê häc. 6
 7. GA: T¨ng buæi Líp 1 TuÇn: 4 Thø hai ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2008. TiÕng ViÖt LuyÖn viÕt n, m. LuyÖn ®äc tiÕng tõ cã ©m n, m. I Môc tiªu. - Gióp HS cung cè ©m n, m, luyªn ®äc tiÕng tõ cã ©m n , m. - HS viÕt ®óng ®Öp ch÷ n , m , na , m¬. II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. LuyÖn ®äc. - GV cho HS ®äc ©m n , m . - HS t×m tiÕng cã ©m n , m – GV ghi b¶ng. N : na , n« , n¬ , ne , nª , ca n« , n¬ ®á , no nª . M : mo , m¸ , mÑ , mì , ba mÑ , l¸ m¬ , lä mì . HS ®äc bµi : ®¸nh vÇn , ph©n tÝch , ®äc tr¬n . CN – Nhãm – Líp . 2. LuyÖn viÕt . - GV viÕt mÉu : n , m ; nªu quy tr×nh viÕt . - HS quan s¸t – Nªu ®é cao. - HS viÕt b¶ng con : n , m ( 1 dßng ). na , m¬ ( 1 dßng ). - GV nhËn xÐt , söa lçi cho HS - HS viÕt vµo vë tõng dßng theo hiÖu lÖnh cña GV. - GV nh¾c nhë HS ngåi ®óng t thÕ , cÇm ®óng bót , viÕt ®óng quy tr×nh , ®a bót liÒn nÐt. GV quan s¸t söa lçi cho HS . - GV chÊm mét sè bµi – NhËn xÐt . 7
 8. GA: T¨ng buæi Líp 1 3. NhËn xÐt giê häc . Thø t ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2008 To¸n : LuyÖn viÕt sè 6 .TËp so s¸nh dÊu > , < , = . I . Môc tiªu . - Gióp HS cñng cè vÒ viÕt sè 6 , ph©n tÝch cÊu t¹o sè 6. - cñng cè vÒ so s¸nh 2 sè ( > , < , = ). II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1 . Cñng sè vÒ viÕt sè 6 . - GV viÕt mÉu sè 6 – HS quan s¸t . - HS viÕt 3 dßng sè 6 . 2 . HS lµm BT vµo vë « li . Bµi 1 . Sè ? 1 2 3 4 5 5 3 1 2 4 6 6 Bµi 2 . > , < , = ? 3 …. 5 4 …. 2 4 …. 4 6 …. 4 5 …. 6 3 …. 2 5 …. 5 3 …. 4 4 …..5 Bµi 3 . H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng – Khoanh vµo ch÷ cã ®¸p ¸n ®óng , råi viÕt dÊu vµo Chç chÊm . 3 …. 2 3 …. 4 A:,> C:>,< D: 8
 9. GA: T¨ng buæi Líp 1 HS lµm bµi – Ch÷a bµi . GV quan s¸t gióp ®ì HS cßn lóng tóng. GV thu bµi chÊm –NhËn xÐt . 3 . NhËn xÐt giê häc . Thø n¨m ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2008 . : TiÕng ViÖt LuyÖn viÕt tiÕng , tõ cã ©m t , th . I . Môc tiªu. -HS luyÖn viÕt ®óng ®Ñp ch÷ cã ©m t , th . - RÌn HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch viÕt ch÷ ®Ñp . II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1 , GV cho HS ®äc «n l¹i tiÕng tõ cã ©m t , th - HS ®äc : CN – Nhãm – Líp . - LuyÖn ®äc §V – PT - §äc tr¬n . 2 . LuyÖn viÕt b¶ng con . - GV treo b¶ng phô viÕt mÉu :tæ , thá , ti vi , thî má . - HS ®äc – Ph©n tÝch - §¸nh vÇn . - HS nªu ®é cao cña tõng con ch÷ . - GV viÕt mÉu – HS viÕt b¶ng con . - GV uèn n¾n söa lçi cho HS . 3 . LuyÖn viÕt vµo vë . - GV viÕt mÉu – Híng d·n viÕt . - HS viÕt : tæ ( 1 dßng ) , thî ( 1 dßng ) . Ti vi ( 1 dßng ) , thî má ( 1 dßng ) . - GV uèn n¾n söa lçi cho HS . 9
 10. GA: T¨ng buæi Líp 1 - GV thu bµi chÊm – NhËn xÐt . 3 . NhËn xÐt giê häc . TuÇn:5 Thø hai ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2008 TiÕng viÖt: LuyÖn ®äc tiÕng, tõ cã ©m u, . I/ Môc tiªu. - HS ®äc ®îc nh÷ng tiÕng tõ cã ©m u, . - HSt×m ®îc mét sè tiÕng, tõ cã ©m u, vµ luyÖn ®äc. II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. LuyÖn ®äc SGK bµi ©m u, . - GV cho HS më SGK bµi ©m u, luyÖn ®äc. - HS ®äc bµi, kÕt hîp pt, ®v mét sè tiÕng cã ©m u, . ( CN- Nhãm- Líp ®äc ). 2. HS dïng hép ®å dïng häc TV. - T×m ghÐp tiÕng, tõ cã ©m u, . - GV chän läc ghi b¶ng. HS luyÖn ®äc: CN, nhãm, líp.( ®äc tr¬n, ph©n tÝch, ®¸nh vÇn ). u lu bï, có vä, vÝ dô, s tö, thñ thØ, chó t, tï mï, dô dç, vi vu, cö t¹, thø t , l¸ th, tu hó, thu vÒ, c¸ mó dù thi, ®á lõ, t lù. - GV cho HS ®äc theo tay chØ cña GV. - HS ®äc nèi tiÕp c¶ bµi( 5 em ®äc ). - HS ®äc toµn bµi trong SGK( 2 em ®äc ) 3. Trß ch¬i: Nèi ch÷ ë cét ph¶i víi ch÷ ë cét tr¸i thµnh tõ thÝch hîp. 10
 11. GA: T¨ng buæi Líp 1 - GV chia 2 nhãm, mçi nhãm 4 em, mçi em nèi 1 lÇn. - §éi nµo nèi nhanh, ®óng ®äi ®ã th¾ng cuéc. cñ bÐ ru tõ cö thØ thñ t¹ 3. NhËn xÐt giê häc. Thø t ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2008. To¸n: luyÖn viÕt sè 7, 8; so s¸nh 2 sè. I/ Môc tiªu. - HS ®äc, viÕt ®îc sè 7, 8. - HS biÕt sö dông dÊu>, , < = ? 7…..8 5…..7 7…..6…..5 8…..8 8…..5 4…..5…..6 8…..6 7…..7 6…..7…..8 Bµi 2. Sè? 11
 12. GA: T¨ng buæi Líp 1 6< > 7 8= 7 = …. 4 < > 6 > 5 = 6 7 < Bµi 3. Khoanh vµo ch÷ tríc ®¸p ¸n ®óng, råi ®iÒn dÊu vµo « trèng. 8 7 5 6 A: , > C: D: >, < - GV cho HS lµm bµi råi ch÷a bµi.- GV chÊm bµi . NhËn xÐt. 4. NhËn xÐt giê häc. Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2008. TiÕng viÖt LuyÖn viÕt chÝnh t¶ mét sè tõ chøa ©m ®· häc I/ Môc tiªu. - HS viÕt ®óng, ®Ñp mét sè tõ cã ©m ®· häc tõ bµi 17 ®Õn bµi 20. - RÌn HS ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®óng, ®Ñp. II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. LuyÖn ®äc. - GV treo b¶ng phô viÕt s½n mét sè tõ: c¸ thu thø tù thî xÎ ch× ®á ræ r¸ khe ®¸ ®u ®ñ cö t¹ ch÷ sè ch¶ c¸ k× cä chÞ kha - HS ®äc: CN, líp. - HS kÕt hîp ph©n tÝch, ®¸nh vÇn mét sè tiÕng. - GV cho HS nªu ®é cao cña tõng con ch÷, vÞ trÝ ghi dÊu thanh. 2. LuyÖn viÕt chÝnh t¶. - HS më vë. GV híng dÉn HS t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót, ®Ó vë. - GV ®äc tõng tiÕng mét ®Ó HS viÕt. Híng dÉn HS biÕt viÕt ®óng kho¶ng c¸ch. 12
 13. GA: T¨ng buæi Líp 1 - §èi víi HS cßn lóng tóng GV cã thÓ ®v. - GV ®¸nh vÇn , HS so¸t lçi. - GV chÊm mét sè bµi. NhËn xÐt. Tuyªn d¬ng CN viÕt ®Ñp. - Cho HS tham quan häc tËp. 3. NhËn xÐt giê häc. Thø hai ngµy …. th¸ng …. n¨m …….. TiÕng viÖt: luyÖn viÕt chÝnh t¶. I/Môc tiªu. - HS nghe ®äc, viÕt chÝnh t¶ ®îc mét sè tõ cã ©m ph, nh. - RÌn HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp. II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. LuyÖn ®äc. - GV treo b¶ng phô viÕt s½n mét sè tõ cã ©m ph, nh. phè x¸, nhµ l¸, phë bß, nhæ cá ph¸ cç, nho kh«, nhí nhµ,nhá bÐ nhÌ nhÑ, ®i phµ, phï sa, lÝ nhÝ - HS ®äc thÇm theo tay chØ cña GV c¸c tiÕng trªn b¶ng phô. - HS ®äc to: CN, líp. - HS ph©n tÝch, ®¸nh vÇn mét sè tiÕng cã ©m ph, ©m nh. 2. LuyÖn viÕt. - HS nªu ®é cao cña tõng con ch÷. 13
 14. GA: T¨ng buæi Líp 1 - HS nh¾c l¹i kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tõ lµ 4 li, kho¶ng c¸ch gi÷a tiÕng trong tõ lµ 2 li. - GV nh¾c nhë HS ngåi ®óng t thÕ, cÇm ®óng bót. - GV ®äc tõng tiÕng, HS viÕt. - GV quan s¸t gióp ®ì häc sinh cßn lóng tóng, viÕt cha ®Ñp. - GV lu ý HS ®¸nh dÊu ®óng vÞ trÝ. - GV thu chÊm bµi 10 em. NhËn xÐt. - Tuyªn d¬ng CN viÕt ®óng, ®Ñp. - Cho HS tham quan bµi viÕt ®Ñp ®Ó häc tËp. 3. NhËn xÐt giê häc. Thø t ngµy …. th¸ng …. n¨m …….. To¸n: LuyÖn tËp so s¸nh trong ph¹m vi 10. I/ Môc tiªu. - HS ®äc, viÕt c¸c sè trong ph¹m vi 10. - HS biÕt c¸ch so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10 b»ng c¸ch sö dông dÊu >,
 15. GA: T¨ng buæi Líp 1 2. GV ghi bµi tËp trªn b¶ng- HS lµm bµi vµo vë. Bµi 1. XÕp c¸c sè: 6, 3, 9, 1, 5 theo thø tù. - Tõ bÐ ®Õn lín: ………………….. - Tõ lín ®Õn bÐ: ………………….. 2 HS lªn b¶ng lµm. Líp lµm vë. HS ch÷a bµi. Bµi 2. §iÒn dÊu >, >7 A: 9 B: 7 A: 10 B: 8 - HS lµm bµi, ch÷a bµi. 3. GV thu bµi chÊm. NhËn xÐt giê häc. Thø n¨m ngµy …. th¸ng …. n¨m …….. TiÕng viÖt: luyÖn ®äc tõ cã ©m g, gh, qu, ng, ngh. I/ Môc tiªu. - Cñng cè bµi 23 ®Õn bµi 25. HS ®äc: pt, ®v, ®äc tr¬n tiÕng, tõ cã ©m g, gh, qu, ng, ngh. - HS biÕt tù t×m tiÕng míi cã ©m ®· häc ë bµi 23, 24, 25 b»ng hép ®å dïng- LuyÖn ®äc. II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. LuyÖn ®äc ©m. - HS ®äc c¸c ©m ®· häc ë bµi 23,24,25. GV ghi b¶ng cho HS luyÖn ®äc. ( CN- Nhãm- Líp ) 2. T×m tiÕng, tõ míi. - HS sö dông hép ®å dïng t×m tiÕng, tõ míi cã ©m trªn. GV chän läc ghi b¶ng. 15
 16. GA: T¨ng buæi Líp 1 g, gh qu, gi ng, ngh nhµ ga, gµ g« qu¶ thÞ, ghÐ nhµ cñ nghÖ, c¸ ngõ gâ mâ, gå ghÒ gi· giß, giã to nghÐ ä, ng« nghª ghi nhí, ghÐ ga que chØ, quª nhµ nghi ngê, nghØ hÌ ghÕ gç, gì chØ gi¸ ®ç, chó qu¹ nghÜ kÜ, ngâ nhá 3. LuyÖn ®äc tõ trªn. - HS luyÖn ®äc: ( CN- Nhãm- Líp ) - HS kÕt hîp ph©n tÝch, ®¸nh vÇn mét sè tiÕng cã ©m trªn. 3. Trß ch¬i: Nèi tiÕng thµnh tõ thÝch hîp. ghÕ . . c¸ ng« . . gç qu¶ . . nghÌ giá . . thÞ - 2 ®éi, mçi ®éi 4 em, mçi em nèi 1 lÇn. - §éi nµo nèi nhanh, ®óng ®éi ®ã th¾ng cuéc. 4. NhËn xÐt giê häc. TuÇn 7 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕng viÖt: ¤n c¸c ©m ®· häc. I/ Môc tiªu. - Gióp HS cñng cè, n¾m ch¾c c¸c ©m ®· häc. - Nhí ch¾c c¸c ch÷ ghi ©m ®· häc. II/ C¸c ho¹t d¹y häc. 1. ¤n c¸c ©m ®· häc. 16
 17. GA: T¨ng buæi Líp 1 - GV cho HS nªu c¸c ©m ®· häc. GV ghi b¶ng. - HS luyÖn ®äc, ph©n biÖt mét sè cÆp ©m cã cÊu t¹o dÔ lÉn nh: b – d, q – p Mét sè cÆp ©m cã c¸ch ®äc dÔ lÉn nh: l – n, ch – tr, s – x, d – r – gi - GV giíi thiÖu nguyªn ©m, phô ©m. HS luyÖn ®äc. - GV ®a mét sè tõ ng÷, c©u ®Ó HS luyÖn ®äc. BÐ th¶ dÕ ë ngâ. Bè cho bÐ ®i nhµ trÎ. D× Na bÕ bÐ Lª. Hµ vÏ xe m« t«. Nhµ bµ cã ®ñ thø qu¶. SÎ mÑ tha cá vÒ tæ. - HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch, ®¸nh vÇn mét sè tiÕng. 2. LuyÖn viÕt mét sè ©m ®· häc. - GV ®äc mét sè ©m cho HS viÕt b¶ng con. VÝ dô: l – n, t - ®, s – x, ch – tr, r – d – gi… - HS viÕt, tù nhËn xÐt. - GV quan s¸t uèn n¾n HS viÕt cha ®Ñp. - NÕu cßn thêi gian GV ®äc mét sè tiÕng, tõ ®· häc cho HS viÕt. - GV cho c¸c tæ thi ®ua xem tæ nµo cã nhiÒu CN viÕt ®óng, ®Ñp. 3. NhËn xÐt giê häc. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: To¸n: LuyÖn phÐp céng trong PV 3. I/ Môc tiªu. - Gióp HS cñng cè phÐp céng trong PV 3. - Lµm tèt mét sè bµi tËp cã phÐp céng trong PV 3. II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. ¤n l¹i phÐp céng trong PV 3. - GV hái, HS tr¶ lêi: 17
 18. GA: T¨ng buæi Líp 1 2+1= 2+?=3 3=2+? 1+2= 1+?=3 3=1+? - HS nhËn xÐt. 2. HS lµm bµi tËp vµo vë « li. Bµi 1. TÝnh 1+1= 1+2= 1+2= 1+1+1= Bµi 2. TÝnh 1 1 2 + + + 1 2 1 Bµi 3. Sè? 1+…=2 2=1+… 1+… =3 3=1+… 2+…=3 3=2+… Bµi 4. Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i. 2+1 1+1 1+2 2 3 1 2 ®éi tham gia, mçi ®éi 3 em, 1 em nèi 1 PT víi KQ ®óng. §éi nµo nhanh, ®óng sÏ th¾ng. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕng viÖt: nhËn biÕt ch÷ thêng, ch÷ hoa. I/ Môc tiªu. - Gióp HS nhËn biÕt ®îc ch÷ thêng, ch÷ hoa. - §äc ®óng ®îc tiÕng cã ch÷ c¸i ®Çu viÕt hoa. - Bíc ®Çu biÕt ®îc khi nµo viÕt hoa. 18
 19. GA: T¨ng buæi Líp 1 II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. §äc «n l¹i c¸c ch÷ thêng, ch÷ hoa. - GV treo b¶ng phô ch÷ in thêng, in hoa. HS ®äc: CN- Líp. - GV treo b¶ng phô ch÷ viÕt thêng, viÕt hoa. HS ®äc: CN- Líp. - GV chØ theo thø tù, kh«ng theo thø tù cho HS ®äc - Gv cho HS t×m nh÷ng ch÷ in thêng gÇn gièng hoÆc gièng ch÷ in hoa - HS luyÖn ®äc: CN, Líp. - GV viÕt mét sè tiÕng, tõ b»ng ch÷ thêng, ch÷ hoa. - HS luyÖn ®äc: CN, Líp. 2. Trß ch¬i. - GV treo 2 b¶ng phô ghi: na da Hµ Néi hµ néi Na Da ba lan Cæ LÔ cæ lÔ Ba Lan - 2 ®éi tham gia, mçi ®éi 4 em, mçi em nèi mét lÇn. - §éi nµo nèi nhanh, ®óng ®éi ®ã th¾ng cuéc. 3. NhËn xÐt giê häc. TuÇn 8. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕng viÖt:LuyÖn ®äc tõ cã vÇn ua, a. I/ Môc tiªu. - Cñng cè bµi 30: ua, a. - Më réng vèn tõ, luyÖn ®äc tiÕng tõ míi cã vÇn ua, a. 19
 20. GA: T¨ng buæi Líp 1 II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. LuyÖn ®äc SGK bµi 30. - HS më SGK ®äc bµi 30: CN, Líp. - GV cho HS pt, ®v mét sè tiÕng tõ cã vÇn ua, a. 2. LuyÖn ®äc tiÕng, tõ míi cã vÇn ua, a. - GV cho HS sö dông hép ®å dïng t×m tiÕng, tõ cã vÇn ua, a. - HS t×m, nªu. GV lùa chän ghi b¶ng. ua a chó rïa, bÞ thua thõa chç, bÞ ngøa khÕ chua, giß lôa röa th×a, chó lõa tua dua, xua ®i võa ®ñ, mïa m a lóa mïa, vua chóa la tha, ®a quµ - HS luyÖn ®äc: CN, Nhãm, Líp. HS kÕt hîp pt, ®v. ®t. 3. Trß ch¬i.Nèi tiÕng thµnh tõ. - GV ghi 2 b¶ng phô. xa . . tra gi÷a. . kia qu¶ . . ®ïa n« . . dõa - TiÕn hµnh t¬ng tù tiÕt tríc. 4. NhËn xÐt giê häc. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: To¸n: luyÖn phÐp céng trong ph¹m vi 3, 4 vµ 5. I/ Môc tiªu. - Cñng cè c¸c phÐp céng trong PV 3, 4, 5. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản